Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei | Ordonanță de urgență 60/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei

SECȚIUNEA 1 Conținutul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei

Art. 34. -

Autoritatea contractantă are obligația de a asigura întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, care trebuie să cuprindă cel puțin:

a) informații generale privind autoritatea contractantă;

b) cerințele minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă și documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru îndeplinirea cerințelor respective;

c) caietul de sarcini;

d) instrucțiuni privind datele limită care trebuie respectate și formalitățile care trebuie îndeplinite, inclusiv cele privind garanția de participare și cea de bună execuție, referitoare la modul de prezentare și de depunere a ofertei, precum și perioada de valabilitate a acesteia;

e) instrucțiuni privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii financiare;

f) informații privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Art. 35. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea unui exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei de către:

a) orice furnizor sau prestator de la care a primit o solicitare în acest sens cu cel puțin 4 zile înainte de data deschiderii ofertelor, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație deschisă;

b) orice executant de la care a primit o solicitare în acest sens cu cel puțin 10 zile înainte de data deschiderii ofertelor, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație deschisă;

c) toți candidații selectați, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin licitație restrânsă sau prin negociere competitivă;

d) orice furnizor, executant sau prestator căruia i s-a transmis o invitație de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin cerere de ofertă;

e) furnizorul, executantul sau prestatorul căruia i s-a transmis o invitație de participare, în cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică prin negociere cu o singură sursă.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili:

a) modalitatea în care furnizorii, executanții sau prestatorii care înaintează o solicitare pot obține exemplarul documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei; și

b) după caz, costul exemplarului documentației și, eventual, al transmiterii acestuia, precum și condițiile de plată asociate.

SECȚIUNEA a 2-a Caietul de sarcini

Art. 36. -

(1) Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare și condițiile pentru certificarea conformității cu standarde în vigoare. În cazul contractelor pentru lucrări specificațiile tehnice se pot referi, de asemenea, și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor și metodelor de construcție, precum și la orice alte condiții cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcție și de diverse acte normative și reglementări, în legătură cu lucrarea finală și cu materii prime, materiale sau părți de lucrare utilizate.

(2) Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului respectiv și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile.

Art. 37. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a defini în caietul de sarcini și în contract specificațiile tehnice numai prin referire, de regulă:

a) fie la reglementări tehnice, așa cum sunt acestea definite în legislația internă referitoare la standardizarea națională, care sunt compatibile cu reglementările Comunității Europene;

b) fie, dacă nu există reglementări tehnice în sensul prevederilor lit. a), la standarde naționale, și anume, de regulă, în următoarea ordine de decădere:

- standarde naționale care adoptă standarde europene;

- standarde naționale care adoptă standarde internaționale;

- alte standarde.

(2) Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificații tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanți.

(3) În sensul prevederilor alin. (2) este interzisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție, a unei licențe de fabricație sau a unei anume origini ori producții. Prin excepție se admite o astfel de indicație, dar numai însoțită de mențiunea "sau echivalent" și numai în situația în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza, în caietul de sarcini, specificații tehnice suficient de precise și inteligibile pentru toate părțile interesate.

SECȚIUNEA a 3-a Dreptul de a solicita clarificări

Art. 38. - Jurisprudență

(1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.

(2) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puțin:

a) 8 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul aplicării procedurilor prin licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă;

b) 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul accelerării procedurii de licitație restrânsă și în cazul cererii de ofertă aplicate pentru atribuirea contractelor de lucrări;

c) 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul cererii de ofertă aplicate pentru atribuirea contractelor de furnizare și de servicii.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin: Jurisprudență

a) 6 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a);

b) 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b);

c) 2 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c).

(4) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite conținutul răspunsului către toți furnizorii, executanții sau prestatorii care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, un exemplar al documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art. 39. -

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa din proprie inițiativă, în vederea clarificării, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

(2) Orice astfel de completare trebuie comunicată de către autoritatea contractantă, în scris, tuturor furnizorilor, executanților sau prestatorilor care au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, un exemplar al documentației respective. Jurisprudență

(3) Transmiterea comunicării trebuie să respecte limitele de timp prevăzute la art. 38 alin. (3). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 60/2001:
Dispoziții generale
Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Transparență și publicitate
Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei
Elaborarea, prezentarea și evaluarea ofertei
Încheierea, îndeplinirea și finalizarea contractului de achiziție publică
Dosarul achiziției publice
Căi de atac
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...