Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 60/2001

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop. Principii

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, precum și a căilor de atac al actului sau deciziei autorității contractante care aplică una dintre procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

Art. 2. - Jurisprudență

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt:

a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de naționalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, contractant; Jurisprudență

b) eficiența utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) confidențialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial și a proprietății intelectuale a ofertantului.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 3. - Reviste (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege prin:

a) achiziție publică - dobândirea, definitivă sau temporară, de către o persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziție publică;

b) contract de achiziție publică - contract, încheiat în formă scrisă, între autoritatea contractantă și contractant; Modificări (1)

c) contractant - ofertantul căruia i se atribuie contractul de achiziție publică în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;

d) contract de furnizare - contract de achiziție publică care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, așa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, pe baza cumpărării, inclusiv în rate, a închirierii sau a leasingului cu sau fără opțiune de cumpărare;

e) contract de servicii - contract de achiziție publică care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, așa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale;

f) contract de lucrări - contract de achiziție publică care are ca obiect execuția sau, după caz, atât proiectarea, cât și execuția, uneia sau mai multor lucrări de construcții, așa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, sau a oricărei combinații a acestor lucrări de construcții, care conduce sau nu conduce la un rezultat menit să îndeplinească prin el însuși o funcție tehnico-economică; Modificări (1)

g) asociație contractantă - asociația constituită prin convenție civilă, între două sau mai multe autorități contractante, fără a se constitui o nouă persoană juridică, în scopul atribuirii, în comun, a unui contract de achiziție publică;

h) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituțiilor publice și credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorități ale administrației publice locale, precum și împrumuturi interne contractate de autorități ale administrației publice locale;

i) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care solicită invitație de participare la o licitație restrânsă sau la o negociere competitivă;

j) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus ofertă;

k) concurent - oricare prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus soluție la un concurs de soluții;

l) ofertă - documentație care cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;

m) propunere tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă;

n) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale;

o) specificații tehnice - cerințe de natură tehnică ale autorității contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrări și care permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în mod obiectiv într-o astfel de manieră încât să corespundă acelei necesități care este în intenția autorității contractante;

p) garanție pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanție acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziție autorității contractante de către ofertant înainte de deschiderea ofertei;

q) garanție de bună execuție a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanție acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziție autorității contractante de către ofertantul invitat să încheie contractul de achiziție publică;

r) rețea de transport - rețea care asigură prestarea de servicii în domeniul transportului în condiții de operare prestabilite de o autoritate competentă, condiții de operare care vizează rutele deservite, capacitatea de transport și frecvența serviciului de transport;

s) rețea publică de telecomunicații - infrastructura publică de telecomunicații care permite transportul semnalelor între diferite puncte terminale de rețea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

t) punct terminal de rețea - ansamblul conexiunilor fizice și specificațiile de acces tehnice aferente, care fac parte din rețeaua publică de telecomunicații și care sunt necesare pentru a asigura accesul în această rețea și pentru realizarea eficientă a comunicării;

u) servicii de telecomunicații - servicii care constau, în totalitate sau în parte, în transmiterea și direcționarea de semnale prin rețeaua publică de telecomunicații, prin procedee de telecomunicații, cu excepția radiodifuziunii și televiziunii;

v) servicii publice de telecomunicații - servicii de telecomunicații a căror prestare este încredințată de autoritățile publice competente, în mod explicit și specific, uneia sau mai multor persoane juridice care desfășoară activitățile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f);

w) căi de atac - contestațiile sau acțiunile în justiție împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale și prin care se solicită:

(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;

(ii) plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.

SECȚIUNEA a 3-a Domeniu de aplicare

Art. 4. - Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achiziție publică. Jurisprudență

(2) Oricare autoritate contractantă care finanțează contracte de achiziție publică ce se atribuie de către o altă persoană juridică, are obligația de a impune, prin contractul de finanțare, aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pentru atribuirea contractului respectiv.

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonanțe de urgență: Modificări (1)

a) oricare autoritate publică, așa cum este aceasta definită în Constituția României, inclusiv autoritatea judecătorească;

b) oricare instituție publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată în subordinea sau sub controlul unei autorități publice;

c) Academia Română și instituțiile subordonate acesteia; Jurisprudență

d) oricare persoană juridică ce desfășoară activități relevante în unul dintre sectoarele de utilități publice - apă, energie, transporturi și telecomunicații - și care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru desfășurarea unor astfel de activități, în sensul că nu are piață concurențială datorită existenței unei poziții de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ. Jurisprudență

(2) Este autoritate contractantă și asociația contractantă; în acest caz, prin convenție civilă părțile desemnează din rândul lor acea persoană juridică ce le reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator.

(3) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili și alte persoane juridice care au obligația de a efectua achiziții publice potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în cazul în care activitatea acestora se desfășoară pe piețe în care concurența este exclusă prin efectul unui act normativ sau administrativ ori datorită existenței unei poziții de monopol.

Art. 6. -

(1) În sensul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) sunt considerate activități relevante următoarele:

a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, activități în domeniul producției, transportului sau distribuției de apă potabilă, energie electrică, combustibili gazoși sau energie termică și apă caldă, precum și furnizarea de apă potabilă, de energie electrică, de combustibili gazoși sau de energie termică și de apă caldă către aceste rețele; Jurisprudență

b) evacuarea sau tratarea apelor uzate;

c) exploatarea unui areal geografic în scopul prospectării sau extracției de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alți combustibili solizi;

d) exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziție transportatorilor care operează pe căi rutiere, aeriene, maritime sau fluviale, de drumuri publice, de aeroporturi, de porturi maritime/fluviale sau de alte terminale de rețea de transport; Modificări (1)

e) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele de transport destinate să asigure prestarea de servicii în beneficiul publicului, în domeniul transportului pe calea ferată și transportului terestru de călători, programate;

f) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele publice de telecomunicații ori asigurarea, în beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicații.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activități relevante dacă:

a) în cazul apei potabile și energiei electrice:

- producția de apă potabilă sau de energie electrică este destinată desfășurării unei alte activități decât cele prevăzute la alin. (1);

- alimentarea rețelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizată rețelei nu a depășit 30% din producția totală de apă potabilă sau energie electrică, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs;

b) în cazul combustibililor gazoși, energiei termice și apei calde:

- producția de combustibili gazoși sau de energie termică și apă caldă este consecința inevitabilă a desfășurării unei alte activități decât cele prevăzute la alin. (1);

- alimentarea rețelei publice este făcută numai în scopul de a exploata în mod economic această producție, iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea rețelei nu a depășit 20% din cifra de afaceri totală realizată, avându-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.

(3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerată activitate relevantă în cazul în care și alte persoane juridice au dreptul să presteze același tip de servicii, în aceeași zonă geografică și în aceleași condiții.

(4) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență în cazul achiziției de produse, servicii sau lucrări destinate în mod exclusiv prestării unuia sau mai multor servicii de telecomunicații, în cazul în care și alte persoane juridice au dreptul să presteze servicii de telecomunicații similare, în aceeași zonă geografică și în aceleași condiții.

Art. 7. -

(1) O autoritate contractantă din domeniul apărării naționale, ordinii publice, siguranței și securității naționale are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția cazului în care achiziționează produse și servicii în legătură cu producția sau comerțul de arme, muniție și sisteme de armament pentru război sau a cazului în care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informații contrare intereselor de apărare și securitate a țării.

(2) Lista cuprinzând produsele și serviciile la care se face referire la alin. (1), precum și procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când atribuie contracte de achiziție publică, dacă:

a) contractul are caracter secret sau îndeplinirea sa implică măsuri speciale de securitate, în concordanță cu prevederile legale referitoare la apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională;

b) procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt stabilite ca urmare a: Jurisprudență

- unui tratat sau a unui acord internațional ce vizează implementarea sau exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai mulți parteneri străini;

- unui tratat, acord internațional sau a altor asemenea referitoare la staționarea de trupe;

- aplicării unei proceduri specifice unor organisme financiare internaționale sau a altor donatori/creditori;

c) contractul este contract de servicii și se atribuie unei persoane juridice care este ea însăși autoritate contractantă și care prestează aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;

d) contractul are ca obiect cumpărarea apei de suprafață sau din subteran;

e) contractul are ca obiect cumpărarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alți combustibili, în scopul:

- desfășurării de activități în domeniul producției, transportului sau distribuției de apă potabilă, energie electrică, combustibili gazoși sau energie termică și apă caldă;

- desfășurării de activități în domeniul prospectării sau extracției de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alți combustibili solizi;

f) contractul are ca obiect:

- cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/clădiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora;

- cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe de către instituții de radiodifuziune și televiziune, precum și achiziția de timpi de emisie;

- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex și întreținere a rețelei, de radioficare și de comunicații prin satelit;

- prestarea de servicii de arbitrare și conciliere;

- prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpărarea, vânzarea sau transferul valorilor mobiliare, precum și prestarea de servicii de către Banca Națională a României;

- angajarea de mână de lucru (contracte de muncă);

- prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă și ale căror rezultate nu sunt necesare autorității contractante în propriul beneficiu.

În oricare din cazurile prevăzute la lit. f) autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică pe baza respectării unor criterii de natură economică și, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurențial adaptat la specificul achiziției.

(2) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când achiziționează:

a) servicii hoteluri și restaurante;

b) servicii de transport pe calea ferată;

c) servicii de transport pe apă;

d) servicii anexe și auxiliare transportului;

e) servicii juridice;

f) servicii de selecție și plasare a forței de muncă;

g) servicii de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor;

h) servicii de învățământ;

i) servicii de sănătate și asistență socială;

j) servicii recreative, culturale și sportive.

În oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligația de a atribui contractul de achiziție publică pe baza respectării unor criterii de natură economică și, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurențial adaptat la specificul achiziției.

(3) Autoritățile contractante care desfășoară activități relevante în sectoarele de utilități publice nu au obligația de a aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență atunci când achiziționează:

a) produse, în scopul de a le revinde sau de a le închiria, și nu beneficiază de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmează să le vândă sau să le închirieze, iar alte persoane juridice au și ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleași condiții ca și autoritatea contractantă;

b) produse, lucrări sau servicii destinate altor scopuri decât desfășurarea de activități relevante;

c) produse, lucrări sau servicii destinate desfășurării unor activități relevante în altă țară decât România, în condițiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din România.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a proceda la cumpărare directă, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, fără a avea obligația de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul în care achiziționează produse, lucrări sau servicii, a căror valoare, fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depășește echivalentul în lei a 1.500 euro.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 60/2001:
Dispoziții generale
Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Transparență și publicitate
Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei
Elaborarea, prezentarea și evaluarea ofertei
Încheierea, îndeplinirea și finalizarea contractului de achiziție publică
Dosarul achiziției publice
Căi de atac
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Controlul Curții de Conturi. Stabilire prejudiciu. Neînregistrare în contabilitate. Competență teritorială. Sediul mandatarului
;
se încarcă...