Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iunie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea îmbunătățirii cadrului legal privind procedurile extrajudiciare de soluționare a diferendelor în domeniul serviciilor financiare, în scopul implementării în mod unitar și eficient la nivel național a dispozițiilor relevante cuprinse în legislația Uniunii Europene,

luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune având în vedere că neadoptarea cu celeritate a modificărilor legislative preconizate duce la perpetuarea caracterului neadecvat al procedurii de soluționare a diferendelor în domeniul serviciilor financiare care, în prezent, este de natură să genereze confuzie și incertitudine în rândul consumatorilor cu privire la rolul Băncii Naționale a României, din cauza faptului că soluționarea pe cale extrajudiciară a diferendelor de către banca centrală nu se circumscrie atribuțiilor sale de autoritate de supraveghere prudențială a instituțiilor de credit și a instituțiilor de plată, ci vizează mai curând domeniul protecției consumatorilor, din același motiv fiind întâmpinate dificultăți în soluționarea reclamațiilor, existând riscuri juridice și reputaționale semnificative pentru banca centrală. Din ansamblul aspectelor menționate rezultă consecința neîndeplinirii obligației României, decurgând din actele legislative ale Uniunii Europene, de a asigura proceduri extrajudiciare adecvate și eficace de soluționare a litigiilor dintre utilizatorii serviciilor de plată și prestatorii de servicii de plată.

Întrucât aspectele vizate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Articolul 179 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 179. -

(1) Pentru soluționarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre utilizatorii și prestatorii serviciilor de plată și fără a se aduce atingere dreptului utilizatorilor serviciilor de plată de a iniția acțiuni în justiție împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plată și alte părți interesate pot recurge la procedura medierii, în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul disputelor transfrontaliere, mediatorii cooperează în mod activ cu organismele din alte state membre care asigură soluționarea pe cale extrajudiciară a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plată și prestatorii de servicii de plată."

Art. II. -

Articolul 101 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2011, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 101. -

Dispozițiile art. 179 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește procedurile extrajudiciare de reparație adecvate și eficace pentru soluționarea diferendelor decurgând din prezenta lege."

Art. III. -

Cererile de soluționare a diferendelor înregistrate la Banca Națională a României până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanței de urgență vor fi soluționate conform procedurii în vigoare până la această dată.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 27 iunie 2012.

Nr. 31.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...