Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 208 Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și 209 Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iunie 2012 până la 11 iulie 2016, fiind înlocuit prin Ordin 1022/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor:

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 771 alin. (6) și art. 773 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al ministrului justiției nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare prevăzute în anexa nr. 1*):

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

a) 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i;

b) 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10.

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) se completează și se depun conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. a) se depune în format electronic, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 2. -

(1) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru declararea informațiilor privind transferurile de proprietăți imobiliare din patrimoniul personal realizate începând cu semestrul I al anului 2012.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru declararea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin alte modalități decât procedura notarială sau judecătorească, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Șerban Pop

București, 25 iunie 2012.

Nr. 892.

ANEXA Nr. 1

Modificări (1)

Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i

I. Depunerea declarației

Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Declarația cuprinde informații privind tranzacțiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.

1. Termenul de depunere a declarației

Declarația se completează și se depune semestrial:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal;

- ori de câte ori notarul public constată erori în declarația depusă anterior, prin completarea unei declarații rectificative, conform art. 84 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

2. Organul fiscal competent

Declarația se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală biroul notarial este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

În declarație se cuprind toate actele instrumentate în perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

3. Modul de completare și depunere

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență, care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date (fișier XML) prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

Notarii publici au obligația depunerii declarației la organul fiscal competent, în format electronic (format PDF, cu fișier XML atașat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat și ștampilat, potrivit legii.

Formatul hârtie se listează prin funcțiile aplicației informatice de asistență la completarea declarației și cuprinde situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia, cuprinse în secțiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" din formular.

Formatul hârtie se listează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat și ștampilat, împreună cu formatul electronic al declarației, fișierul XML atașat;

- copia se păstrează de către notarul public.

Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

NOTĂ:

În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului, acestea se vor soluționa conform procedurii de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al ministrului justiției nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările ulterioare.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Semestrul" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al anului de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).

Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012)

2. Secțiunea A "Date de identificare a notarului public"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situația în care declarația se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcția" din formular se înscrie "Împuternicit".

În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

În rubrica "Denumire/Nume, prenume" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele notarului public.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.

3. Secțiunea B "Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tranzacții prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate și ale dezmembrămintelor acestuia.

Col. 1-4 se completează cumulat, pe beneficiari de venit și pe tranzacții.

4. Secțiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"

Col. 1 "Nume, Prenume" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 "CNP/NIF" - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 "Nume, Prenume/Denumire" - se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.

Col. 4 "Cod de identificare fiscală" - se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală.

Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianți, persoane fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin donație, la completarea declarației, în col. 1 și col. 2 se înscriu datele de identificare ale donatarului, iar în col. 3 și col. 4, cele ale donatorului.

În cazul transferului dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia prin moștenire, în col. 1 și col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, iar col. 3 și col. 4 nu se completează.

Col. 5 "Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia" - se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacție (vânzare-cumpărare, moștenire, donație etc.).

Col. 6 "Valoarea înscrisă în documentul de transfer"- se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 7 "Baza de calcul al impozitului" - se înscrie, după caz, suma reprezentând valoarea declarată de părți în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale ori valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 8 "Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal calculat și încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.

În cazul în care există mai mulți coproprietari, impozitul se calculează la valoarea deținută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele se prezumă că fiecare coproprietar deține o cotă egală cu a celorlalți.

Col. 9 "Taxele notariale aferente transferului" - se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacție.

Prin taxe notariale se înțelege tariful ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară), tariful pentru obținerea extraselor, precum și alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăților imobiliare.

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 209 "Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10

I. Depunerea declarației

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, supuse impozitului pe venit, conform legii.

Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăți imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declarație pentru fiecare transfer.

În cazul în care proprietățile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deținute în coproprietate, declarația se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică, corespunzător cotei de deținere. În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar deține o cotă egală cu a celorlalți.

1. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune la organul fiscal competent în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condițiile legii.

Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

2. Organul fiscal competent

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

3. Modul de depunere a declarației

Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

Declarația se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012).

2. Secțiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

În caseta "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubricile "Nume" și "Prenume" se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

3. Secțiunea II "Date privind tranzacția imobiliară"

1. Numele și prenumele/denumirea persoanelor fizice/juridice sau altor entități cărora li se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia - se completează numele și prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz, cărora li s-au transferat dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, conform documentului de transfer.

În situația în care sunt mai multe persoane cărora li s-au transferat dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, se completează pentru fiecare persoană, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice ori denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, înscriindu-se codul de identificare fiscală, potrivit legii.

Codul de identificare fiscală poate fi:

a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianți, persoane fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

2. Documentul de transfer a dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia - se înscriu numărul, data și emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia.

3. Adresa proprietății imobiliare înstrăinate - se înscrie adresa completă a proprietății imobiliare înstrăinate.

4. Perioada deținerii - se bifează căsuța corespunzătoare perioadei de deținere a bunului înstrăinat.

4. Secțiunea III "Date privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal"

rd.1 - Venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal - se înscrie suma reprezentând venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în documentul de transfer al dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții.

5. Secțiunea IV "Date de identificare a împuternicitului"

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desemnat de contribuabil.

În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

INSTRUCȚIUNI
pentru transmiterea în format electronic a Declarației informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10i

Structura fișierului XML pentru Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formular 208):

Data modificării Nr. crt. Elemente/Atribute Denumirea câmpului Tipul și lungimea câmpului Câmp obligatoriu Câmp calculat Formule și restricții Erori
1. < declarație208 >
2. Luna Perioada de raportare — Luna N(2) DA luna în (06,12) ERR — luna raportare
3. an Perioada de raportare — An N(4) DA an > = 2012 ERR — an raportare
4. d_rec Declarație rectificativă N(1) DA d_rec=(0-inițiala, 1- rectificativă)
5. nume_declar Nume declarant C(75) DA ERR — nume declarant necompletat
6. prenume_declar Prenume declarant C(75) DA ERR - prenume declarant necompletat
7. funcție_declar Funcție declarant C(50) DA ERR — funcție declarant necompletată
8. Notar public
9. cui Cod de înregistrare fiscală N(13) DA Verificare cui ERR — CIF notar invalid sau necompletat
10. Den Denumire / Nume și Prenume C(200) DA ERR — denumire notar necompletată
11. adresa Adresă domiciliu fiscal C(1000) DA ERR — adresă notar necompletată
12. telefon Telefon domiciliu fiscal C(15)
13. fax Fax domiciliu fiscal C(15)
14. mail E-mail domiciliu fiscal C(200)
15. nrben Nr. beneficiari de venit N(15) DA DA Tvalt = suma(op1) ERR - mod de calcul eronat pentru Nr. beneficiari de venit
16. Tvalt Total valoare înscrisă în documentul de transfer (lei) N(15) DA DA Tvalt = suma(ival_bv) ERR - mod de calcul eronat pentru Total valoare înscrisă în documentul de transfer
17. Tbaza Total bază de calcul al impozitului (lei) N(15) DA DA Tbaza = suma(baza_bv) ERR — mod de calcul eronat pentru Total bază de calcul al impozitului
18. Timp Total impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare N(15) DA DA Timp = suma(imp_bv) ERR — mod de calcul eronat pentru Total impozit pe venitul din transferul proprietăților imobiliare
19. totalPlată_A Suma de control N(15) DA DA totalPlată_A = suma(imp_bv) ERR — mod de calcul eronat pentru suma de control
20. < op1 > 1-n apariții
21. Beneficiar de venit
22. cif_bv 1. CNP/NIF N(13) Verificare cif ERR — CIF beneficiar invalid
23. den_bv 2. Nume, Prenume C(100) DA ERR — denumire beneficiar necompletată
24. mod_tr 5. Modalitatea de transfer al dreptului de proprietate N(2) DA -mod_tr =(1,2,3,4)
1- (V) prin acte de vânzare-cumpărare 2- (M) prin moștenire
3- (D) prin donație
4- ( A) altele
ERR — modalitatea de transfer necompletată

25.

explicație
Explicație modalitatea de transfer
C(200)
dacă mod_tr =4 atunci explicație < > null ERR — mod_tr =4 și explicație nu e completată

26.
val_bv 6. Valoarea înscrisă în documentul de transfer (lei)
N(15)

DA
27. baza_bv 7. Baza de calcul al impozitului (lei) N(15) DA ERR — bază de calcul necompletată
28. imp_bv 8. Impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (lei) N(15) DA ERR — impozit necompletat
29. taxe_bv 9.Taxele notariale aferente transferului (lei) N(15)
30. < op11 > 1-n apariții
31. Cealaltă parte contractantă
32. den_cc 3. Denumire / Nume și prenume C(200) DA ERR — denumire cealaltă parte contractantă necompletată
33. cif_cc 4. Cod de identificare fiscală (CF/CNP/NIF) N(13) Verificare cif ERR — CIF cealaltă parte contractantă invalid
34. < /op11 >
35. < /op1 >
36. < declarație208 >

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...