Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 februarie 2001 până la 30 iulie 2006, fiind înlocuit prin Lege 346/2006;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Apărării Naționale este organul de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, prin care este condusă activitatea în domeniul apărării naționale, potrivit prevederilor legii și strategiei de securitate națională, pentru garantarea suveranității, independenței și unității statului, integrității teritoriale a țării și democrației constituționale.

(2) Ministerul Apărării Naționale are personalitate juridică.

(3) Ministerul Apărării Naționale are sediul în municipiul București, str. Izvor nr. 3-5 sectorul 5.

(4) Ministerul Apărării Naționale răspunde în fața Parlamentului, a Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru modul de aplicare a prevederilor Constituției, a celorlalte acte normative în vigoare, a hotărârilor Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și ale tratatelor internaționale la care România este parte, în domeniul său de activitate.

Art. 2. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin Ministerul Apărării Naționale cooperează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu autorități publice autonome, cu organizații neguvernamentale, precum și cu agenți economici.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea

Art. 3. -

Ministerul Apărării Naționale este organizat în structuri centrale.

Art. 4. -

(1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naționale, subordonate ministrului apărării naționale, sunt: Departamentul pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare, Departamentul pentru Relații cu Parlamentul, Armonizare Legislativă și Relații Publice, Departamentul pentru Armamente, Statul Major General, Inspectoratul Ministerului Apărării Naționale, Secretariatul General, Direcția Generală de Informații a Apărării, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Financiar-Contabilă și Direcția Audit Intern.

(2) În subordinea ministrului apărării naționale mai funcționează: consilierii ministrului, consilierul diplomatic, Cabinetul ministrului și Corpul de control al ministrului.

(3) Direcția Instanțelor Militare și Secția Parchetelor Militare se subordonează ministrului apărării naționale numai în ceea ce privește aspectele stabilite prin ordin comun al ministrului apărării naționale, ministrului justiției și procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

(4) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naționale au în compunere, după caz, direcții, servicii, secții, birouri și compartimente.

(5) Pentru executarea conducerii structurilor prevăzute la alin. (1), (2) și (3) sunt prevăzute în statele de organizare funcțiile corespunzătoare.

(6) Structura organizatorică și numărul de posturi ale ministerului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. -

Ministerul Apărării Naționale are în subordine statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei, comandamente, direcții, instituții militare de învățământ, instituții de cercetare, formațiuni și alte structuri.

Art. 6. -

(1) Ministerul Apărării Naționale este condus și reprezentat de ministrul apărării naționale.

(2) În exercitarea conducerii ministrul apărării naționale este ajutat de secretarii de stat și de șeful Statului Major General.

(3) La nivelul ministrului apărării naționale se constituie Colegiul Ministerului Apărării Naționale și Consiliul de Planificare a Apărării, cu rol consultativ și, respectiv, deliberativ. Organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 7. -

(1) În exercitarea competențelor conferite de lege ministrul apărării naționale emite ordine și instrucțiuni.

(2) Secretarii de stat, inspectorul general, secretarul general, directorul general și șefii de direcții emit dispoziții și instrucțiuni, potrivit competențelor specifice.

(3) Șeful Statului Major General emite ordine cu caracter militar, dispoziții și instrucțiuni, potrivit domeniilor de competență.

Art. 8. -

Pe timpul absenței ministrului apărării naționale conducerea Ministerului Apărării Naționale se exercită de către un secretar de stat desemnat de acesta.

CAPITOLUL III Atribuțiile Ministerului Apărării Naționale

Art. 9. -

(1) Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții specifice:

a) analizează și propune Consiliului Suprem de Apărare a Țării și Guvernului României măsurile care se impun pentru asigurarea capacității de apărare a țării;

b) aduce la îndeplinire măsurile adoptate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de Guvernul României care privesc armata;

c) răspunde de capacitatea de luptă a armatei;

d) înființează, desființează, dislocă și redislocă unități, în timp de pace, până la eșalonul brigadă exclusiv;

e) elaborează proiectele de acte normative privind apărarea națională și asigură armonizarea acestora cu legislația din statele membre NATO; Modificări (1)

f) coordonează politica de integrare în NATO și în Uniunea Europeană pentru structurile din subordine, întreține și dezvoltă relațiile de cooperare politico-militară cu celelalte state și asigură reprezentarea armatei române în raporturile cu armatele statelor cu care România are relații diplomatice;

g) conduce activitatea de informații, protecție și siguranță militară;

h) elaborează propunerile de buget pentru finanțarea armatei, răspunde de execuția acestuia după aprobare și asigură buna desfășurare a activității financiar-contabile;

i) realizează planificarea apărării în limitele resurselor la dispoziție;

j) răspunde de pregătirea comandamentelor, instruirea efectivelor active și în rezervă;

k) conduce învățământul militar;

l) asigură ca în toate activitățile pe care le desfășoară armata să fie respectate normele de protecție a mediului, potrivit reglementărilor în vigoare;

m) organizează și conduce activitatea de relații publice a armatei;

n) stabilește modul de organizare, funcționare și competențele consiliilor de onoare și ale consiliilor de judecată;

o) conduce activitatea de logistică a armatei; Modificări (1)

p) răspunde de asistența medicală a efectivelor;

r) asigură înzestrarea armatei cu armament, tehnică militară și materiale;

s) elaborează normele de înzestrare, întrebuințare, întreținere și reparare pentru armament, tehnică militară și alte bunuri din dotare, precum și normele de consum pentru muniții și alte materiale, stabilește normele privind planificarea materială și financiară, decontarea, evidența și controlul mijloacelor materiale și bănești necesare structurilor subordonate; Modificări (1)

ș) conduce, îndrumă și coordonează activitatea de comerț exterior privind importul și exportul de produse cu destinație militară și documentațiile pentru acestea;

t) aprobă, în limita competenței sale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții proprii și urmărește executarea acestora la termenele stabilite;

ț) ia măsurile ce se impun, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru rechiziționarea de bunuri și chemarea persoanelor fizice la prestări de servicii, potrivit nevoilor armatei;

u) elaborează regulamente și instrucțiuni cu caracter militar necesare personalului armatei; editează publicații în domeniile de activitate ale armatei;

v) conduce activitatea de cercetare și proiectare din structurile subordonate;

w) conduce inspecțiile, controalele și auditul intern în toate structurile armatei.

(2) Ministerul Apărării Naționale îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale

Art. 10. -

Departamentul pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare coordonează procesul de integrare euroatlantică și dezvoltare a relațiilor militare internaționale, răspunde de aplicarea politicii de apărare, asigură planificarea integrată a apărării și conduce activitatea de cercetare științifică în aria sa de responsabilitate.

Art. 11. -

Departamentul pentru Relații cu Parlamentul, Armonizare Legislativă și Relații Publice asigură relațiile cu Parlamentul, cu alte autorități publice și organizații neguvernamentale, coordonează activitatea legislativă, susține proiectele de legi în Parlament, îndrumă procesul de armonizare a prevederilor actelor normative din domeniul apărării cu cele ale statelor membre NATO și ale Uniunii Europene, conduce activitățile care privesc relațiile publice și cercetarea științifică în aria sa de responsabilitate.

Art. 12. -

Departamentul pentru Armamente răspunde de achizițiile de tehnică militară și conduce activitatea de cercetare științifică în aria sa de responsabilitate.

Art. 13. -

Fiecare departament este condus de un secretar de stat, care este și șef al departamentului, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării naționale.

Art. 14. -

(1) Statul Major General asigură conducerea militară a armatei, răspunde de capacitatea de luptă a acesteia, aduce la îndeplinire programele de integrare euroatlantică și cooperare politico-militară pentru structurile proprii și conduce activitatea de cercetare științifică în aria sa de responsabilitate.

(2) Statul Major General este condus de șeful Statului Major General, numit pe o perioadă de 4 ani de Președintele României, la propunerea ministrului apărării naționale, cu avizul primului-ministru. Modificări (1)

(3) Șeful Statului Major General este militarul cu rangul cel mai înalt din armată.

(4) La nivelul șefului Statului Major General se constituie Comitetul Șefilor Statelor Majore, cu rol deliberativ. Organizarea și funcționarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 15. -

(1) Inspectoratul Ministerului Apărării Naționale este structura prin care ministrul apărării naționale își exercită atribuțiile specifice de control și evaluare a activităților desfășurate în armată.

(2) Inspectoratul organizează și conduce activitățile de protecție a muncii și a mediului, de supraveghere tehnică și de metrologie.

(3) Inspectoratul este condus de inspectorul general, numit prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 16. -

(1) Secretariatul General conduce direcțiile și serviciile subordonate, coordonează direcțiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și asigură realizarea lucrărilor de secretariat, administrative și de protocol la nivelul Ministerului Apărării Naționale.

(2) Secretariatul General este condus de secretarul general, care este funcționar public, numit prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 17. - Reviste (1)

(1) Direcția Generală de Informații a Apărării este structura specializată a Ministerului Apărării Naționale care răspunde de obținerea, prelucrarea, verificarea, stocarea și valorificarea informațiilor și datelor referitoare la factorii de risc și amenințare externi și interni, militari și nonmilitari care pot afecta siguranța națională, de elaborarea concepției privind realizarea securității informațiilor și activității criptografice și de asigurarea informațiilor geografice necesare armatei.

(2) Direcția Generală de Informații a Apărării este condusă de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării naționale.

(3) Funcția de director general al Direcției Generale de Informații a Apărării se asimilează din punct de vedere al salarizării cu funcția de subsecretar de stat.

(4) Personalul Direcției Generale de Informații a Apărării își desfășoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranței naționale în domeniul militar.

(5) Unele categorii de tehnică și bunuri specifice se achiziționează prin structuri specializate proprii, pe bază de contract, cu parteneri interni sau externi.

Art. 18. -

Direcția Management Resurse Umane este structura specializată în elaborarea politicilor, strategiilor și reglementărilor în domeniul managementului resurselor umane profesionalizate - posturi, personal, salarizare.

Art. 19. -

Direcția Financiar-Contabilă este structura specializată a Ministerului Apărării Naționale prin care se asigură îndeplinirea sarcinilor economice și financiar-contabile ce revin ministrului în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 20. -

Direcția Audit Intern este structura specializată destinată executării verificărilor de tip endogen și expost asupra administrării patrimoniului și utilizării banului public pe criterii de eficiență, eficacitate și economicitate.

Art. 21. -

Șefii direcțiilor subordonate ministrului apărării naționale se numesc de către acesta.

CAPITOLUL V Personalul Ministerului Apărării Naționale

Art. 22. -

Personalul Ministerului Apărării Naționale este format din militari și civili.

Art. 23. -

(1) În efectivele structurilor operative ale Ministerului Apărării Naționale și ale structurilor subordonate acestuia nu sunt incluse:

a) efectivele Direcției Generale de Informații a Apărării și ale unităților subordonate. Finanțarea lor se realizează din fonduri bugetare aprobate cu această destinație. Modul de planificare, evidență și utilizare a fondurilor necesare se stabilește de ministrul apărării naționale, similar reglementărilor privind cheltuielile operative;

b) cadrele militare care își desfășoară activitatea în alte structuri ale administrației publice centrale de specialitate, alte organe centrale și unități bugetare, precum și în cele subordonate acestora. Finanțarea lor se asigură în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) personalul militar și civil din structurile finanțate de la alte capitole bugetare decât "Apărare națională" din bugetul Ministerului Apărării Naționale, precum și cel din structurile care se finanțează integral din venituri extrabugetare;

d) militarii în termen aflați în bazele de instrucție, în primele 4 luni de la încorporare. Finanțarea lor se face din bugetul Ministerului Apărării Naționale.

(2) Evidența efectivelor menționate la lit. a)-d) se ține separat.

Art. 24. -

Ministerul Apărării Naționale asigură, potrivit legii, asistența medicală și protecția socială a personalului din subordine, inclusiv pentru cel în rezervă și în retragere, familiilor și urmașilor acestuia, precum și drepturile la pensie ale cadrelor militare.

Art. 25. -

(1) Cadrele militare în rezervă și retragere și familiile acestora, precum și personalul civil din armată beneficiază, ca măsură de protecție socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale în folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană și a altor amenajări recreative și sportive.

(2) Personalul civil beneficiază de folosirea locuințelor de serviciu sau de intervenție, potrivit ordinului ministrului apărării naționale.

Art. 26. -

Celelalte drepturi și obligații ale personalului militar și civil sunt prevăzute de lege și de alte acte normative.

CAPITOLUL VI Dispoziții comune

Art. 27. -

În cadrul Ministerului Apărării Naționale se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii profesionale. Organizarea și funcționarea acestora se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 28. -

Atribuțiile structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.

Art. 29. -

Ministerul Apărării Naționale își organizează propriul sistem de formare și perfecționare a personalului militar, integrat în învățământul național.

Art. 30. -

(1) Ministerul Apărării Naționale are rețea sanitară proprie, cămine de garnizoană, amenajări sportive și recreative, sanatorii, case de odihnă, cabane de instrucție, locuințe de serviciu și de intervenție, organe de presă.

(2) În subordinea Ministerului Apărării Naționale funcționează următoarele instituții de interes național: Muzeul Militar Național, Biblioteca Militară Națională și Cercul Militar Național.

(3) Ministerul Apărării Naționale poate avea în subordine sau în coordonare regii autonome, companii naționale, societăți comerciale, agenții, formații cultural-artistice, cluburi și asociații sportive.

(4) În subordinea sau în coordonarea Ministerului Apărării Naționale pot funcționa unități și formațiuni stabilite prin hotărâre a Guvernului, finanțate integral sau parțial din venituri extrabugetare.

Art. 31. -

Ministerul Apărării Naționale asigură personalul propriu și tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum și pentru cazuri de răspundere civilă stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, în condițiile legii.

Art. 32. -

(1) Ministerul Apărării Naționale dispune de un parc propriu de autovehicule, dimensionat conform statelor de organizare, de sisteme și mijloace de transmisiuni și informatică, precum și de alte tipuri de tehnică și materiale stabilite prin normele de înzestrare.

(2) Carburanții și lubrifianții pentru tehnica de luptă neînmatriculată sunt exceptați de la plata sumelor datorate pentru Fondul special al drumurilor publice.

Art. 33. -

Ministerul Apărării Naționale administrează patrimoniul aflat în dotare, putând să închirieze bunuri care fac parte din acesta sau să le valorifice în alt mod, în funcție de regimul lor juridic. Sumele încasate se vor reține ca mijloace extrabugetare pentru acoperirea unor cheltuieli materiale și de capital.

Art. 34. -

(1) Ministerul Apărării Naționale poate angaja și executa, la cerere, prin unitățile sale, prestări de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile și în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale. Sumele încasate din prestările de servicii vor fi reținute integral de Ministerul Apărării Naționale ca venituri extrabugetare și se vor utiliza pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital.

(2) Ministerul Apărării Naționale prestează și servicii cu caracter obligatoriu, prevăzute prin lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgență, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 35. -

Fondurile necesare pentru desfășurarea activităților în Ministerul Apărării Naționale se asigură astfel: de la bugetul de stat; din mijloace extrabugetare; fondurile primite cu ocazia participării la acțiuni sub egida organizațiilor internaționale; din alte surse legal constituite.

Art. 36. - Modificări (1)

Ministerul Apărării Naționale are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile administrației publice centrale și locale, de la agenții economici și de la oricare alte persoane juridice sau persoane fizice date, informații ori documente necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Nerespectarea prezentei prevederi legale atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 37. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2000 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 15 iunie 2000, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Ioan Mircea Pașcu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 26 ianuarie 2001.

Nr. 14.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
;
se încarcă...