Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 25/2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2012 până la 31 decembrie 2012, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 53/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și d), ale art. 74 lit. d), ale art. 76 alin. (1) și ale art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) și alin. (6) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă opțiune a energiei electrice și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2008 pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă tarifele reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexa nr. 1 (cu patru zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 2. -

Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică:

a) consumatorilor casnici care nu și-au exercitat dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piața concurențială de energie electrică;

b) consumatorilor casnici care au acționat pe piața concurențială și optează pentru revenirea pe piața reglementată;

c) consumatorilor casnici noi care optează pentru furnizorul implicit.

Art. 3. -

Încadrarea în tranșele de putere la tariful CTP de tip monom pentru consumatorii casnici, prevăzut în anexa nr. 1, se face la puterea maximă contractată.

Art. 4. -

Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali stabilite conform legii și taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 5. -

Consumatorii casnici pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte.

Art. 6. -

Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu excepția consumatorilor casnici care optează să treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif, în condițiile reglementărilor în vigoare;

b) la apariția unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desființarea tarifului aplicat consumatorului.

Art. 7. -

Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

(1) Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care solicită aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliază și care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare se alocă succesiv pe 3 tranșe.

(3) Cantitatea corespunzătoare primei tranșe se calculează considerând 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzătoare celei de-a doua tranșe se calculează considerând 1 kWh/zi (suplimentar față de prima tranșă) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea corespunzătoare celei de-a treia tranșe nu este limitată.

Art. 9. -

La tariful CI de tip monom, prevăzut în anexa nr. 1, cu consum inclus aplicabil consumatorilor casnici, abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Abonamentul cuprinde contravaloarea componentei de rezervare și contravaloarea unei cantități zilnice de 1 kWh de energie electrică. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament și neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.

Art. 10. -

La tarifele de tip monom și monom diferențiat cu rezervare, aplicabile consumatorilor casnici, valoarea componentei rezervării se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare.

Art. 11. -

Consumul de energie electrică al consumatorilor asimilați consumatorilor casnici se facturează la tariful CD de tip monom sau la un tarif cu rezervare, conform opțiunii consumatorului de energie electrică.

Art. 12. -

Obligațiile de plată ale consumatorilor pentru serviciul prestat de furnizorul de ultimă opțiune (FUO) se calculează pe bază de tarife/prețuri calculate astfel:

1. tariful aplicat de FUO consumatorilor casnici este egal cu tariful CR;

2. tariful aplicat de FUO consumatorilor asimilați consumatorilor casnici este egal cu tariful CD.

Art. 13. -

Furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar departamentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări aplicarea acestuia.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2009 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune consumatorilor casnici și asimilați consumatorilor casnici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 29 decembrie 2009.

Art. 15. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2012.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 25 iunie 2012.

Nr. 25.

ANEXA Nr. 1

TARIFE REGLEMENTATE
la energia electrică livrată de furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune consumatorilor casnici
și asimilați consumatorilor casnici
- valabile de la 1 iulie 2012 -

Pentru contoare cu plata postconsum

Tarif CS - de tip social1) Tarif CD - de tip monom Tarif CR - de tip monom cu rezervare Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferențiat pe două zone orare Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferențiat pe 3 zone orare
Nivelul de tensiune Tranșa 2 kWh/zi (lei/kWh și abonat) Tranșa 2-3 kWh/zi (lei/kWh și abonat) Tranșa peste 3 kWh/zi (lei/kWh și abonat) Preț energie (lei/kWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie (lei/kWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie în zona de zi (lei/kWh) Preț energie în zona de noapte2) (lei/kWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie în zona de vârf (lei/kWh) Preț energie în zona normală (lei/kWh) Preț energiei în zona de gol (lei/kWh)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,1894 0,4547 0,8964 0,4547 0,1640 0,3409 0,1640 0,5431 0,1766 0,1640 0,7703 0,4292 0,2020
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) - 0,3536 0,1640 0,2651 0,1640 0,4292 0,1389 0,1640 0,6062 0,3409 0,1515

Tarif CI - de tip monom cu consum inclus
Nivelul de tensiune Abonament4) (lei/zi) Preț energie (lei/kWh)
1 2 3
Joasă tensiune
(0-1 kV inclusiv)
0,4709 0,3409
Medie tensiune
(1-110 kV exclusiv)
0,4028 0,2651
Tarif CTP - de tip monom
Nivelul de tensiune Tranșa de putere
maximă contractată
(kW)
Preț rezervare (lei/zi) Preț energie (lei/kWh)
1 2 3 4
Joasă tensiune
(0-1 kV inclusiv)

până la 3 kW inclusiv 0,1640 0,2777
3-6 kW 0,3536 0,2777
peste 6 kW3) 0,5304 0,2777

Pentru contoare cu preplată

Tarif CP - de tip monom Tarif CP2 - de tip monom diferențiat
pe două zone orare
Tarif CP3 - de tip monom
diferențiat pe 3 zone orare
Nivelul de tensiune Preț rezervare (lei/zi) Preț energie (lei/kWh) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie în zona de zi (lei/kWh) Preț energie în zona de noapte (lei/kWh)2) Preț rezervare (lei/zi) Preț energie în zona de vârf (lei/kWh) Preț energie în zona normală (lei/kWh) Preț energiei în zona de gol (lei/kWh)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Joasă tensiune
(0-1 kV inclusiv)
0,1559 0,3238 0,1559 0,5158 0,1680 0,1559 0,7319 0,4079 0,1919
Medie tensiune
(1-110kV exclusiv)
0,1559 0,2519 0,1559 0,4079 0,1319 0,1559 0,5757 0,3238 0,1440

NOTĂ:

Tarifele nu conțin acciza și taxa pe valoarea adăugată.

1. Începând cu data de 1 noiembrie 2005, tariful social se aplică numai consumatorilor casnici cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.

2. Prețul se aplică și pentru perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

3. Pentru tariful cu putere maximă contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.

4. Abonamentul cuprinde costurile de rezervare și un consum zilnic de 1 kWh.

ANEXA Nr. 2

Zonele orare utilizate la tarifare

1. ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR3 ȘI CP3

Sezon Zona de vârf Zona de gol Zona normală
VARĂ 8,00-9,00 00,00-8,00
21,00-00,00
și de vineri de la ora 21,00
până luni la ora 8,00
9,00-21,00
IARNĂ 8,00-10,00
19,00-22,00
00,00-8,00
22,00-00,00
și de vineri de la ora 22,00
până luni la ora 8,00
10,00-19,00

Sezonul de vară: 1 aprilie-30 septembrie

Sezonul de iarnă: 1 octombrie-31 martie

2. ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR2 ȘI CP2

Zona de zi Zona de noapte
7,00-22,00 22,00-7,00
și de vineri de la ora 22,00
până luni la ora 7,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...