Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 26/2012 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune consumatorilor captivi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, precum și a prețurilor pentru energia reactivă

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2012 până la 01 ianuarie 2013, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 54/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și d), ale art. 74 lit. d), ale art. 76 alin. (1) și ale art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) și alin. (6) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă opțiune a energiei electrice și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2008 pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă tarifele pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexe (cu 4 zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea taxei pe valoarea adăugată.

Art. 2. -

(1) Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică:

a) consumatorilor captivi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, care nu și-au exercitat dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piața concurențială de energie electrică;

b) consumatorilor captivi mici, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, care acționează pe piața concurențială și optează pentru revenirea pe piața reglementată, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv;

c) consumatorilor captivi mici, noi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv, care nu își exercită dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piața concurențială.

(2) Furnizorii impliciți pot să asigure furnizarea energiei electrice la tarife reglementate la consumatorii captivi mari, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de peste 100 kVA, numai în cazul în care au asigurat necesarul de energie electrică prin contracte reglementate.

Art. 3. -

Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali stabilite conform legii și taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 4. -

Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexele nr. 7-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;

b) la apariția unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desființarea tarifului aplicat consumatorului;

d) la trecerea de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;

e) la trecerea de la tariful binom de tip C la tariful binom de tip A sau A33;

f) la trecerea de la tariful binom de tip A la tariful binom de tip A33;

g) la trecerea de la orice tip de tarif binom la tariful E1, în cazul consumatorilor de tip operator economic, pentru punctele de consum aferente sistemelor de irigații.

Art. 6. -

Pentru consumatorii captivi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, care aleg tariful A și dețin echipamente de măsurare cu un singur indicator de maxim și două cadrane, tariful de putere se aplică numai la puterea consumată în cadrul zonelor de vârf de seară.

Art. 7. -

Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotați cu contoare electronice. Aceștia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în funcție de modificările intervenite în procesele lor tehnologice.

Art. 8. -

Tariful C se poate aplica numai consumatorilor la care sunt montate contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.

Art. 9. -

(1) În cazul tarifelor de tip binom diferențiat de tip A33 ori A, dacă puterea măsurată depășește cu peste 15% puterea contractată pe perioada orelor de vârf sau orelor vârf de seară, diferența dintre puterea măsurată și puterea contractată se facturează la dublul valorii tarifului pentru putere în zona de vârf (tariful A33) ori zona vârf de seară (tariful A).

(2) În cazul tarifelor de tip binom simplu de tip C nu se aplică penalități pentru depășirea puterii contractate.

(3) Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) consumatorii de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum.

Art. 10. -

În cazul consumatorilor de energie electrică cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA pe loc de consum, care nu și-au exercitat dreptul la eligibilitate, furnizorii impliciți vor percepe consumatorilor penalități pentru erori de prognoză, conform Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2009 pentru aprobarea Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA și asigură furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice.

Art. 11. -

(1) Obligațiile de plată ale consumatorilor captivi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, pentru serviciul prestat de furnizorul de ultimă opțiune (FUO), se calculează pe bază de tarife/prețuri calculate astfel:

a) tariful aplicat de FUO consumatorilor captivi mici, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de până la 100 kVA inclusiv, este cu 10% mai mare decât tariful reglementat D aferent nivelului de tensiune al locului de consum;

b) tariful aplicat de FUO consumatorilor captivi mari, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare cuprinsă între 100 kVA și 1 MVA inclusiv, este cu 15% mai mare decât tariful reglementat D aferent nivelului de tensiune al locului de consum;

c) prețul aplicat de FUO consumatorilor captivi foarte mari, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de peste 1 MVA, este cu 2,5% mai mare decât prețul de referință pentru această categorie de consumatori. La prețul rezultat se adaugă și tarifele pentru serviciile de rețea, serviciile de sistem, operare piață și costurile unitare de furnizare. Furnizorul va avea în vedere aceleași costuri unitare de furnizare a energiei electrice ca și pentru consumatorii captivi.

(2) La tarifele/prețurile rezultate după aplicarea regulilor menționate la alin. (1) se vor adăuga accizele și taxa pe valoarea adăugată.

Art. 12. -

Începând cu data de 1 septembrie 2012 furnizorii impliciți aplică în factura consumatorilor captivi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, un nou tarif de energie electrică activă denumit "Componenta de piață concurențială" - CPC, calculat pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 13. -

(1) Componenta CPC se aplică pentru consumul de energie electrică activă înregistrat de consumatorii captivi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, începând cu data de 1 septembrie 2012.

(2) Componenta CPC nu se aplică pentru energia electrică activă consumată anterior datei de 1 septembrie 2012.

Art. 14. -

Prevederile prezentului ordin referitoare la aplicarea componentei CPC în facturile emise consumatorilor completează contractul-cadru de furnizare la tarife reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciți consumatorilor captivi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici.

Art. 15. -

(1) Valoarea CPC stabilită conform prevederilor art. 12 se evidențiază separat în factura transmisă consumatorilor. Factura de energie electrică trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) rând separat în factura care conține informațiile referitoare la denumirea serviciului/produsului facturat, precum și toate celelalte elemente specifice facturii, conform formatului utilizat de furnizorul implicit;

b) temeiul legal al aplicării în factură a tarifului CPC.

(2) La valoarea calculată conform prevederilor de la alin. (1) se aplică taxa pe valoarea adăugată (TVA), conform prevederilor legale.

Art. 16. -

Consumatorii captivi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, achită contravaloarea sumelor facturate de către furnizorul implicit cu care au încheiat contractul de furnizare de energie electrică, calculate conform prevederilor art. 12, la aceleași termene și în aceleași condiții cu cele prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părți.

Art. 17. -

(1) Se aprobă prețurile pentru energia electrică reactivă, conform tabelului nr. 4 din anexele nr. 1-6. Energia electrică reactivă se facturează și se plătește conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Veniturile care se obțin din facturarea energiei electrice reactive de către furnizorul implicit pe baza prevederilor din contractul-cadru de furnizare a energiei electrice se transferă integral operatorului de rețea la care este racordat locul de consum, conform facturii emise de operatorul de rețea, în baza contractului de distribuție/transport încheiat între acesta și furnizorul implicit.

Art. 18. -

Furnizorii de energie electrică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aplicarea acestuia.

Art. 19. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2012.

Art. 20. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2009 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciți și furnizorii de ultimă opțiune consumatorilor captivi, alții decât cei casnici și cei asimilați consumatorilor casnici, precum și a prețurilor pentru energia reactivă și pentru abrogarea art. 18 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali și similari, la tarife reglementate, cuprins în anexa nr. III la Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 30 decembrie 2009.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 25 iunie 2012.

Nr. 26.

ANEXA Nr. 1

TARIFELE
pentru Societatea Comercială ENEL ENERGIE - S.A.
(Zona Banat)

1. Tariful binom diferențiat pe zone orare și durate de utilizare - A33*)
- valabil de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu include acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Durată de utilizare mică Durată de utilizare medie Durată de utilizare mare
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÎNALTĂ TENSIUNE (220 kV) 140,1414 60,9756 0,5370 0,2754 0,2066 350,3718 152,3658 0,4268 0,2066 0,1654 739,0272 321,2382 0,3442 0,1654 0,1377
ÎNALTĂ TENSIUNE (110 kV) 167,7378 72,8706 0,5923 0,3030 0,2342 419,1066 182,3046 0,4547 0,2342 0,1790 819,6570 356,3010 0,3718 0,1929 0,1514
MEDIE TENSIUNE (1-110 kV exclusiv) 171,8370 74,7372 0,6610 0,3304 0,2616 429,4644 186,7332 0,4959 0,2479 0,1929 740,0154 321,7506 0,4268 0,2066 0,1654
JOASĂ TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv) 198,1524 86,1930 0,8676 0,4407 0,3442 495,6372 215,5374 0,6059 0,3030 0,2342 749,9706 326,0328 0,5508 0,2754 0,2066

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

2. Tarifele A, B, C și D*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică activă
A. Tarif binom diferențiat B. Tarif monom diferențiat C. Tarif binom simplu D. Tarif monom simplu
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh) Pentru puterea contractată (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh)
Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
564,0426 243,1338 0,5647 0,2042 0,7438 0,2892 425,8776 0,2616 0,3442
MEDIE TENSIUNE
(1 - 110 kV exclusiv)
764,0250 320,6160 0,5786 0,2094 0,8402 0,3170 478,3620 0,2892 0,3857
JOASĂ TENSIUNE
(0,1 - 1 kV inclusiv)
1.274,5950 548,3778 0,6748 0,2479 1,1019 0,4131 601,8504 0,3581 0,4959

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

3. Tarifele zi-noapte E1 și E2*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor E1 E2
Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă și duminică Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte
(lei/kWh) (lei/kWh)
Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte**) 22,00-7,00 Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte 22,00-7,00
1 2 3 4 5
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,4407 0,2204 0,3718 0,2204
MEDIE TENSIUNE
(1 - 110 kV exclusiv)
0,4820 0,2479 0,4131 0,2479
JOASĂ TENSIUNE
(0,1 - 1 kV inclusiv)
0,6335 0,3170 0,5370 0,3170

**) Se aplică și consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

4. Prețurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică reactivă**)
(lei/kVArh)
1 2
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,0541
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
0,0541
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1kV inclusiv)
0,0676

**) Prețurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care și-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

NOTĂ:

Prețurile se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

ANEXA Nr. 2

TARIFELE
pentru Societatea Comercială ENEL ENERGIE - S.A.
(Zona Dobrogea)

1. Tariful binom diferențiat pe zone orare și durate de utilizare - A33*)
- valabil de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu include acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Durată de utilizare mică Durată de utilizare medie Durată de utilizare mare
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÎNALTĂ TENSIUNE
(220 kV)
142,9596 62,1834 0,5476 0,2810 0,2106 357,3258 155,4036 0,4353 0,2106 0,1687 753,8136 327,6798 0,3510 0,1687 0,1405
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV)
171,1050 74,2980 0,6041 0,3091 0,2389 427,4880 185,9280 0,4636 0,2389 0,1825 836,0172 363,4014 0,3794 0,1966 0,1545
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
175,3506 76,2012 0,6742 0,3369 0,2669 438,1020 190,4664 0,5058 0,2529 0,1966 754,7652 328,2288 0,4353 0,2106 0,1687
JOASĂ TENSIUNE
(0,1 - 1 kV inclusiv)
202,0320 87,9498 0,8850 0,4495 0,3510 505,4826 219,8562 0,6180 0,3091 0,2389 764,9400 332,5110 0,5619 0,2810 0,2106

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

2. Tarifele A, B, C și D*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică activă
A. Tarif binom diferențiat B. Tarif monom diferențiat C. Tarif binom simplu D. Tarif monom simplu
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh) Pentru puterea contractată (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh)
Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
575,2788 247,9650 0,5760 0,2083 0,7586 0,2949 434,3322 0,2669 0,3510
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
779,2506 327,0210 0,5901 0,2137 0,8568 0,3232 487,9512 0,2949 0,3934
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1 kV inclusiv)
1.300,1052 559,2846 0,6882 0,2529 1,1238 0,4215 613,8918 0,3652 0,5058

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

3. Tarifele zi-noapte E1 și E2*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor E1 E2
Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă și duminică Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte
(lei/kWh) (lei/kWh)
Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte**) 22,00-7,00 Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte 22,00-7,00
1 2 3 4 5
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,4495 0,2247 0,3794 0,2247
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
0,4915 0,2529 0,4215 0,2529
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1 kV inclusiv)
0,6462 0,3232 0,5476 0,3232

**) Se aplică și consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

4. Prețurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale
cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor
Prețuri pentru energia electrică reactivă**)
(lei/kVArh)
1 2
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,0552
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
0,0552
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1kV inclusiv)
0,0691

**) Prețurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care și-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

NOTĂ:

Prețurile se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

ANEXA Nr. 3

TARIFELE
pentru Societatea Comercială CEZ VÂNZARE - S.A.

1. Tariful binom diferențiat pe zone orare și durate de utilizare - A33*)
- valabil de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu include acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Durată de utilizare mică Durată de utilizare medie Durată de utilizare mare
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÎNALTĂ TENSIUNE
(220 kV)
143,8746 62,6226 0,5514 0,2828 0,2120 359,7414 156,4650 0,4383 0,2120 0,1698 758,8278 329,8758 0,3534 0,1698 0,1414
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV)
172,2762 74,8470 0,6082 0,3112 0,2405 430,3428 187,2090 0,4666 0,2405 0,1838 841,6170 365,8902 0,3820 0,1979 0,1554
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
176,4852 76,6770 0,6787 0,3393 0,2687 440,9934 191,7474 0,5093 0,2546 0,1979 759,8160 330,3882 0,4383 0,2120 0,1698
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1 kV inclusiv)
203,4228 88,5354 0,8908 0,4524 0,3534 508,8498 221,3202 0,6222 0,3112 0,2405 770,0640 334,7802 0,5656 0,2828 0,2120

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

2. Tarifele A, B, C și D*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică activă
A. Tarif binom diferențiat B. Tarif monom diferențiat C. Tarif binom simplu D. Tarif monom simplu
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh) Pentru puterea contractată (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh)
Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
579,1584 249,6120 0,5798 0,2096 0,7637 0,2969 437,3334 0,2687 0,3534
MEDIE TENSIUNE
(1 - 110 kV exclusiv)
784,4844 329,2170 0,5940 0,2151 0,8627 0,3254 491,2086 0,2969 0,3960
JOASĂ TENSIUNE
(0,1 - 1 kV inclusiv)
1.308,8160 563,0544 0,6929 0,2546 1,1314 0,4242 617,9910 0,3678 0,5093

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

3. Tarifele zi-noapte E1 și E2*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor E1 E2
Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă și duminică Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte
(lei/kWh) (lei/kWh)
Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte**) 22,00-7,00 Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte
22,00-7,00
1 2 3 4 5
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,4524 0,2262 0,3820 0,2262
MEDIE TENSIUNE
(1 - 110 kV exclusiv)
0,4949 0,2546 0,4242 0,2546
JOASĂ TENSIUNE
(0,1 - 1 kV inclusiv)
0,6505 0,3254 0,5514 0,3254

**) Se aplică și consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

NOTĂ:

Prețurile se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

4. Prețurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică reactivă**)
(lei/kVArh)
1 2
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,0557
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
0,0557
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1kV inclusiv)
0,0694

**) Prețurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care și-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

ANEXA Nr. 4

TARIFELE
pentru Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.

1. Tariful binom diferențiat pe zone orare și durate de utilizare - A33*)
- valabil de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu include acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Durată de utilizare mică Durată de utilizare medie Durată de utilizare mare
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÎNALTĂ TENSIUNE
(220 kV)
132,3822 57,6450 0,5075 0,2602 0,1951 331,0470 144,0210 0,4033 0,1951 0,1562 698,3280 303,5970 0,3252 0,1562 0,1302
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV)
158,4780 68,8446 0,5597 0,2863 0,2212 396,0486 172,2762 0,4293 0,2212 0,1691 774,4926 336,6834 0,3513 0,1822 0,1431
MEDIE TENSIUNE
(1 - 110 kV exclusiv)
162,4308 70,6014 0,6248 0,3122 0,2472 405,8208 176,4120 0,4686 0,2343 0,1822 699,2430 304,0362 0,4033 0,1951 0,1562
JOASĂ TENSIUNE
(0,1 - 1 kV inclusiv)
187,1724 81,4716 0,8198 0,4164 0,3252 468,2970 203,6424 0,5725 0,2863 0,2212 708,6126 308,0256 0,5206 0,2602 0,1951

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

2. Tarifele A, B, C și D*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică activă
A. Tarif binom diferențiat B. Tarif monom diferențiat C. Tarif binom simplu D. Tarif monom simplu
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh) Pentru puterea contractată (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh)
Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
532,9326 229,7382 0,5337 0,1929 0,7029 0,2732 402,4170 0,2472 0,3252
MEDIE TENSIUNE
(1 - 110 kV exclusiv)
721,8984 303,0114 0,5466 0,1978 0,7938 0,2995 452,0466 0,2732 0,3645
JOASĂ TENSIUNE
(0,1 - 1 kV inclusiv)
1.204,3962 518,1096 0,6377 0,2343 1,0410 0,3904 568,7274 0,3383 0,4686

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

3. Tarifele zi-noapte E1 și E2*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor E1 E2
Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă și duminică Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte
(lei/kWh) (lei/kWh)
Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte**) 22,00-7,00 Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte
22,00-7,00
1 2 3 4 5
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,4164 0,2082 0,3513 0,2082
MEDIE TENSIUNE
(1 - 110 kV exclusiv)
0,4553 0,2343 0,3904 0,2343
JOASĂ TENSIUNE
(0,1 - 1 kV inclusiv)
0,5987 0,2995 0,5075 0,2995

**) Se aplică și consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

4. Prețurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică reactivă**)
(lei/kVArh)
1 2
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,0512
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
0,0512
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1kV inclusiv)
0,0641

**) Prețurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care și-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

NOTĂ:

Prețurile se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

ANEXA Nr. 5

TARIFELE
pentru Societatea Comercială ENEL ENERGIE MUNTENIA - S.A.

1. Tariful binom diferențiat pe zone orare și durate de utilizare - A33*)
- valabil de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu include acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Durată de utilizare mică Durată de utilizare medie Durată de utilizare mare
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere
(lei/kW/an)
Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÎNALTĂ TENSIUNE
(220 kV)
126,8922 55,2660 0,4863 0,2494 0,1871 317,2488 137,9820 0,3866 0,1871 0,1497 669,1944 290,8968 0,3116 0,1497 0,1247
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV)
151,9266 65,9898 0,5363 0,2745 0,2121 379,5420 165,0660 0,4116 0,2121 0,1620 742,2480 322,6656 0,3368 0,1745 0,1371
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
155,6598 67,6368 0,5986 0,2993 0,2369 388,9482 169,0920 0,4491 0,2245 0,1745 670,1460 291,3726 0,3866 0,1871 0,1497
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1 kV inclusiv)
179,4132 78,1044 0,7857 0,3990 0,3116 448,8258 195,1878 0,5488 0,2745 0,2121 679,1130 295,2156 0,4989 0,2494 0,1871

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

2. Tarifele A, B, C și D*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică activă
A. Tarif binom diferențiat B. Tarif monom diferențiat C. Tarif binom simplu D. Tarif monom simplu
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh) Pentru puterea contractată (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh)
Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
510,7530 220,1856 0,5114 0,1849 0,6735 0,2619 385,6176 0,2369 0,3116
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
691,8498 290,3478 0,5238 0,1897 0,7606 0,2869 433,2708 0,2619 0,3492
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1 kV inclusiv)
1.154,2542 496,5888 0,6111 0,2245 0,9978 0,3740 545,0472 0,3243 0,4491

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

3. Tarifele zi-noapte E1 și E2*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor E1 E2
Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă și duminică Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte
(lei/kWh) (lei/kWh)
Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte**) 22,00-7,00 Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte
22,00-7,00
1 2 3 4 5
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,3990 0,1996 0,3368 0,1996
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
0,4365 0,2245 0,3740 0,2245
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1 kV inclusiv)
0,5737 0,2869 0,4863 0,2869

**) Se aplică și consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

4. Prețurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică reactivă**)
(lei/kVArh)
1 2
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,0490
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
0,0490
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1kV inclusiv)
0,0612

**) Prețurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care și-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

NOTĂ:

Prețurile se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

ANEXA Nr. 6

TARIFELE
pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.

1. Tariful binom diferențiat pe zone orare și durate de utilizare - A33*)
- valabil de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu include acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Durată de utilizare mică Durată de utilizare medie Durată de utilizare mare
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie
(lei/kWh)
Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol Zona de vârf Zona ore rest Zona de vârf Zona normală Zona de gol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ÎNALTĂ TENSIUNE
(220 kV)
133,8096 58,2306 0,5128 0,2630 0,1972 334,5606 145,5216 0,4077 0,1972 0,1579 705,6480 306,7446 0,3286 0,1579 0,1316
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV)
160,1616 69,5766 0,5655 0,2894 0,2236 400,1844 174,0696 0,4339 0,2236 0,1710 782,6544 340,2336 0,3551 0,1841 0,1446
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
164,1144 71,3700 0,6312 0,3155 0,2498 410,1030 178,2786 0,4735 0,2367 0,1841 706,5996 307,2204 0,4077 0,1972 0,1579
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1 kV inclusiv)
189,1854 82,3500 0,8285 0,4208 0,3286 473,2014 205,8018 0,5786 0,2894 0,2236 716,1156 311,2830 0,5260 0,2630 0,1972

NOTĂ:

Tariful se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

2. Tarifele A, B, C și D*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică activă
A. Tarif binom diferențiat B. Tarif monom diferențiat C. Tarif binom simplu D. Tarif monom simplu
Pentru putere (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh) Pentru puterea contractată (lei/kW/an) Pentru energie (lei/kWh) Pentru energie (lei/kWh)
Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore Zona vârf de seară Zona rest ore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
538,6056 232,1172 0,5392 0,1951 0,7102 0,2761 406,6260 0,2498 0,3286
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
729,5112 306,1590 0,5524 0,2000 0,8021 0,3026 456,8046 0,2761 0,3683
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1 kV inclusiv)
1.217,0598 523,5996 0,6444 0,2367 1,0520 0,3945 574,6932 0,3419 0,4735

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

3. Tarifele zi-noapte E1 și E2*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ acciza și taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor E1 E2
Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte, inclusiv din zilele de sâmbătă și duminică Tarif pentru consumul de energie electrică din zonele de zi și zonele de noapte
(lei/kWh) (lei/kWh)
Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte**) 22,00-7,00 Zona de zi 7,00-22,00 Zona de noapte
22,00-7,00
1 2 3 4 5
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,4208 0,2104 0,3551 0,2104
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
0,4602 0,2367 0,3945 0,2367
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1 kV inclusiv)
0,6049 0,3026 0,5128 0,3062

**) Se aplică și consumului înregistrat în perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.

NOTĂ:

Tarifele se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

4. Prețurile pentru energia electrică reactivă*)
- valabile de la 1 iulie 2012 -

___________

*) Nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Tabelul nr. 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalațiilor Prețuri pentru energia electrică reactivă**)
(lei/kVArh)
1 2
ÎNALTĂ TENSIUNE
(110 kV și peste)
0,0517
MEDIE TENSIUNE
(1-110 kV exclusiv)
0,0517
JOASĂ TENSIUNE
(0,1-1kV inclusiv)
0,0646

**) Prețurile pentru energia electrică reactivă sunt valabile inclusiv pentru consumatorii care și-au exercitat dreptul la eligibilitate, cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

NOTĂ:

Prețurile se aplică consumatorilor care nu își exercită dreptul de a-și alege furnizorul.

ANEXA Nr. 7

ZONE ORARE PENTRU TARIFUL A33
(valabil pentru toți furnizorii impliciți și pentru furnizorii de ultimă opțiune)

Luna Zona de vârf Zona de gol Zona normală
Ianuarie
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-10
-
17-22
-
0-6
22-17
6-7, 10-17, 22-0
17-22
Februarie
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-10
-
17-22
-
0-6
22-17
6-7, 10-17, 22-0
17-22
Martie
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-10
-
18-22
-
0-6
22-18
6-7, 10-18, 22-0
18-22
Aprilie
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-9
-
20-22
-
0-6
22-20
6-7, 9-20, 22-0
20-22
Mai
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-9 - 20-22 - 0-6 22-20 6-7, 9-20, 22-0 20-22 -
Iunie
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-9
-
21-23
-
0-6
0-24
6-7, 9-21, 23-0
-
Iulie
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-9
-
21-23
-
0-6
0-24
6-7, 9-21, 23-0
-
August
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-9
-
20-22
-
0-6
22-20
6-7, 9-20, 22-0
20-22
Septembrie
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-9
-
20-22
-
0-6
22-20
6-7, 9-20, 22-0
20-22
Octombrie
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-10
-
18-22
-
0-6
22-18
6-7, 10-18, 22-0
18-22
Noiembrie
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-10
-
17-22
-
0-6
22-17
6-7, 10-17, 22-0
17-22
Decembrie
zile lucrătoare
sâmbătă, duminică
7-10
-
17-22
-
0-6
22-17
6-7, 10-17, 22-0
17-22

ANEXA Nr. 8

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE A Ș I B
(valabile pentru toți furnizorii impliciți și pentru furnizorii de ultimă opțiune)

Luna Zona vârf de seară Zona rest ore
Ianuarie 17-22 22-17
Februarie 17-22 22-17
Martie 17-22 22-17
Aprilie 20-22 22-20
Mai 20-22 22-20
Iunie - 0-24
Iulie - 0-24
August 20-22 22-20
Septembrie 20-22 22-20
Octombrie 17-22 22-17
Noiembrie 17-22 22-17
Decembrie 17-22 22-17

ANEXA Nr. 9

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE E1 Ș I E2
(valabile pentru toți furnizorii impliciți și pentru furnizorii de ultimă opțiune)

TARIFUL E1 TARIFUL E2
Zona de zi Zona de noapte Zona de zi Zona de noapte
7,00-22,00 22,00-7,00 și de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00 7,00-22,00 22,00-7,00

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...