Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ordinul nr. 384/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, din coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iunie 2012 până la 31 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, din coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, din coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Dan Nica

București, 31 mai 2012.

Nr. 384.

ANEXĂ*)

___________

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012

mii lei
INDICATORI Nr.
rd.
Program
2012
A 0 2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 2.040
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 02 1.986
a) Venituri din activitatea de bază 03 1.867
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04
c) Alte venituri din exploatare 05 119
2. VENITURI FINANCIARE 06 54
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 1.986
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 1.986
a) Bunuri și servicii 10 50
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 1.530
- cheltuieli cu salariile, din care: 12 1.141
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 73
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 106
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 237
- contribuții de asigurări de șomaj 16 6
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 59
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 3
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 10
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 3
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 -
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 71
- tichete de masă 23 56
- deplasări, detașări 24 15
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 125
d) Cheltuieli de protocol 26 1
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 -
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 2
h) Alte cheltuieli 30 278
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 -
- cheltuieli privind dobânzile 32 -
- alte cheltuieli financiare 33 -
3. Cheltuieli extraordinare 34 -
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 54
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 9
V. REZULTATUL NET 37 45
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 39 45
a) pentru cointeresarea personalului, 20% 40 9
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național, 25% 41 11
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor, 55% 42 25
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 10
1. Surse proprii 44 10
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 -
3. Credite bancare pentru investiții 46 -
- interne 47 -
- externe 48 -
4. Alte surse 49 -
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 -
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 10
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52
- interne 53 -
- externe 54 -
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 2.040
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 1.986
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 54
4. Nr. mediu de personal, total instituit, din care: 58 28
- nr. mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 21
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total instituit - lei/persoană/lună 60 2.969
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare -lei/persoană/lună 61 3.034
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 3
8. Rata rentabilității financiare
(rd. 37 * 100)/capital propriu
63 2
10. Plăți restante 64 -
11. Creanțe de încasat 65 -
;
se încarcă...