Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice

Modificări (3), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (13), Referințe (1), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 februarie 2001 până la 31 decembrie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Codul de Procedură Fiscală 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Referințe în jurisprudență (8)

(1) Contestațiile formulate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență sunt căi administrative de atac prin care se solicită diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor, datoriei vamale, contribuțiilor la fondurile speciale, a majorărilor de întârziere sau a penalităților ori a altor sume constatate și aplicate, precum și a altor măsuri dispuse de organele Ministerului Finanțelor Publice abilitate, potrivit legii, să efectueze acte de control sau de impunere. Referințe în jurisprudență (6)

(2) Se soluționează potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și contestațiile împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, precum și cele formulate împotriva actelor de constatare în cazul rambursării taxei pe valoarea adăugată. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență relevantă (1), Reviste (2)

(3) Căile de atac privind amenzile, confiscările și alte măsuri complementare aplicate prin acte ale organelor Ministerului Finanțelor Publice se supun dispozițiilor dreptului comun. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 2. -

Contestațiile formulate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență sunt scutite de taxe de timbru.

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Contestația se formulează în scris și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: Referințe în jurisprudență (2)

a) numele sau denumirea contestatorului, domiciliul sau sediul acestuia;

b) obiectul contestației și suma contestată;

c) arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Contestația trebuie semnată de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar în cazul persoanelor juridice trebuie să poarte și ștampila. Dovedirea calității de reprezentant al contestatorilor, persoane fizice sau juridice, se face prin împuternicire avocațială, în cazul avocaților, sau prin procură autentificată, în cazul altor persoane. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Contestatorul poate depune în dovedirea contestației formulate acte care nu au fost avute în vedere de organul de control. Referințe în jurisprudență (2)

(4) Contestația nu poate avea ca obiect alte sume și măsuri decât cele stabilite prin actul atacat. Referințe în jurisprudență (2)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (17)

(1) Contestația se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia. Referințe în jurisprudență (18)

(2) Contestațiile trimise prin poștă se socotesc formulate în termen, dacă au fost predate cu scrisoare recomandată la oficiul poștal înainte de împlinirea acestuia.

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3)

(1) Contestațiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de până la 500 milioane lei se soluționează de organele specializate din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, după caz, în a căror rază teritorială își are domiciliul sau sediul contestatorul. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

(2) Contestațiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor întocmite de organe de control din cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de sumă, precum și cele formulate împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se soluționează de organele specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (4)

(3) Guvernul este autorizat să actualizeze cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) și (2). Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Organele care au încheiat actul atacat înaintează dosarul contestației organului de soluționare competent, prevăzut la art. 5, în termen de 5 zile de la înregistrarea contestației.

(2) Dosarul contestației conține copii de pe actul atacat și de pe celelalte documente care au stat la baza întocmirii acestuia, contestația în original și documentele depuse de contestator, precum și referatul motivat cu propunerile de soluționare, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul atacat. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (8)

(1) Contestațiile se soluționează prin decizie motivată, în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(2) Decizia se semnează de directorul general al direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, sau de directorul general al direcției specializate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, după caz, sau de înlocuitorii acestora.

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Decizia prin care se soluționează contestația cuprinde trei părți: preambulul, considerentele sau motivarea și dispozitivul.

(2) Preambulul cuprinde denumirea organului învestit cu soluționarea, numele sau denumirea, domiciliul sau sediul contestatorului, numărul de înregistrare a contestației la organul de soluționare, obiectul cauzei și sinteza susținerilor părților.

(3) Considerentele sau motivarea cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea organului de soluționare în emiterea deciziei.

(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată și instanța competentă.

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4)

(1) Prin decizie contestația va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. Referințe în jurisprudență (1)

(2) În cazul admiterii contestației se decide, după caz, anularea totală sau parțială a actului atacat.

(3) Prin decizie se poate desființa total sau parțial actul atacat, atunci când din analiza documentelor existente la dosarul contestației nu se poate determina cu claritate baza impozabilă. Referințe în jurisprudență (8)

(4) În situația prevăzută la alin. (3) urmează să se încheie un nou act de control sau de impunere, care va viza strict aceeași perioadă și aceeași bază impozabilă care au făcut obiectul contestației, act împotriva căruia se poate exercita calea administrativă de atac prevăzută de prezenta ordonanță de urgență. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (7)

(1) Organul de soluționare a contestației prevăzut la art. 5 poate suspenda, prin decizie motivată, soluționarea cauzei atunci când există indiciile săvârșirii unei infracțiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedura administrativă reglementată de prezenta ordonanță de urgență. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (8)

(2) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe în jurisprudență (7)

Art. 11. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Decizia se comunică prin poștă la domiciliul sau la sediul contestatorului, declarat prin contestația formulată, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și la organul al cărui act se atacă.

(2) În situația în care contestatorul și-a schimbat domiciliul sau sediul fără a aduce la cunoștință organului de soluționare acest lucru, decizia se comunică organului fiscal al cărui act se atacă.

(3) Decizia emisă ca urmare a soluționării contestației este definitivă. Modificări (1)

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (2)

(1) Deciziile direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, precum și deciziile Ministerului Finanțelor Publice pot fi atacate, potrivit legii, la instanța judecătorească competentă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul, după caz, contestatorul. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6)

(2) Hotărârea dată de instanțele judecătorești prevăzute la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, potrivit legii.

Art. 13. -

(1) Obiecțiunile, contestațiile și plângerile formulate în temeiul Legii nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor, cu modificările ulterioare, și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se soluționează după cum urmează:

a) obiecțiunile se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organului competent potrivit dispozițiilor art. 5;

b) contestațiile se soluționează de direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, sau, după caz, se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, spre soluționare Ministerului Finanțelor Publice, potrivit dispozițiilor art. 5; Referințe în jurisprudență (1)

c) plângerile pentru care competența de soluționare aparține Ministerului Finanțelor Publice se soluționează de acesta, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

d) în cazul plângerilor pentru care competența de soluționare aparține direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene, respectiv a municipiului București, Ministerul Finanțelor Publice se dezînvestește prin decizie.

(2) Asupra măsurilor tranzitorii prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) contribuabilii contestatori vor fi înștiințați de îndată de către organele financiare printr-o comunicare scrisă.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. d) contestatorul poate ataca dispoziția emisă anterior de direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, respectiv a municipiului București, la instanța competentă potrivit art. 12, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de dezînvestire a Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 14. -

Taxele de timbru plătite pentru contestațiile și plângerile formulate în temeiul Legii nr. 105/1997, care sunt înregistrate începând cu data de 27 decembrie 2000 și nesoluționate, se restituie la cerere.

Art. 15. -

(1) Plângerile și contestațiile vamale formulate în temeiul Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează după cum urmează:

a) plângerile se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organului competent potrivit dispozițiilor art. 5;

b) în cazul contestațiilor din competența direcției regionale vamale, aceasta se dezînvestește prin decizie și transmite dosarul contestației, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organului competent conform art. 5;

c) în cazul contestațiilor din competența Direcției Generale a Vămilor, aceasta se dezînvestește prin decizie și transmite dosarul contestației, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organului competent conform art. 5.

(2) Dispozițiile art. 13 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) Contestatorul poate ataca decizia emisă de direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, respectiv a municipiului București, ori de Ministerul Finanțelor Publice, după caz, conform dispozițiilor art. 12.

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă: Legea nr. 105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997, cu modificările ulterioare; capitolul 10 (art. 166-174) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 26 ianuarie 2001.

Nr. 13.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă (I)
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 127/2003 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice
;
se încarcă...