Camera Deputaților

Hotărârea nr. 5/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 27 februarie 2019.

În vigoare de la 27 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere răspunsul doamnei Doina Gradea, președinte-director general al Societății Române de Televiziune, la solicitarea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă referitoare la punerea la dispoziție a unei situații a sumelor cheltuite lunar, în perioada ianuarie-octombrie 2018, pentru colaboratorii și invitații permanenți care au participat sau care au avut un aport la emisiunea "România 9", realizată de jurnalistul Ionuț Cristache, precum și a unei situații defalcate a sumelor de bani care au fost cheltuite cu ocazia organizării Festivalului "Cerbul de Aur" 2018, și anume că sumele menționate nu pot fi comunicate deoarece reprezintă o situație juridică culpabilă televiziunii publice prin încălcarea condițiilor de confidențialitate din contractele încheiate de Societatea Română de Televiziune, considerăm necesară constituirea unei comisii de anchetă pentru anchetarea modului în care sunt angajate și efectuate cheltuielile fondurilor publice la Societatea Română de Televiziune.

Ca urmare a scrisorii transmise Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă din Camera Deputaților de către 7 membri din Consiliul de administrație al Televiziunii Române, adică mai mult de jumătate din numărul total, prin care reclamă luarea de decizii și semnarea de contracte "pe sume mari" de către instituție fără a fi consultați,

ținând cont de faptul că Societatea Română de Televiziune are mari probleme bugetare de o bună perioadă de timp, iar televiziunea publică, pentru care fiecare român este obligat să plătească, este repetentă când vine vorba de audiențe și încasări, în condițiile în care pe post rulează și emisiuni foarte bune,

față de situația cu impact negativ asupra societății românești, comunicată de conducerea Societății Române de Televiziune, conform căreia respectarea legii privind accesul la informații publice prin publicarea sumelor cheltuite în Societatea Română de Televiziune (SRTv) reprezintă, din perspectivă contractuală, un delict civil, ceea ce oferă partenerului contractual al SRTv posibilitatea să rezilieze contractul și să solicite Televiziunii Române daune morale sau eventuale penalități prevăzute în contract,

considerăm necesară înființarea unei comisii de anchetă a Camerei Deputaților pentru anchetarea Societății Române de Televiziune în privința modalității în care au fost angajate și efectuate cheltuieli publice prin încheierea unor contracte de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor, cu terțe persoane.

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 75 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților privind activitatea de gestiune a colaboratorilor Televiziunii Române, utilizați în cadrul emisiunilor sau festivalurilor, producții proprii ale Societății Române de Televiziune, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă, având următoarele obiective:

a) verificarea criteriilor care au fundamentat încheierea contractelor de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor, ale Televiziunii Române cu terțe persoane pentru realizarea de emisiuni și festivaluri, producții proprii ale Societății Române de Televiziune;

b) analiza modului în care au fost respectate atribuțiile și obligațiile care decurg din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin încheierea contractelor de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor, ale Televiziunii Române cu terțe persoane pentru realizarea de emisiuni și festivaluri, producții proprii ale Societății Române de Televiziune;

c) verificarea modului în care a fost asigurat un mediu concurențial eficient, transparent și nediscriminatoriu în procedura de selecție și în încheierea contractelor de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor, ale Televiziunii Române cu terțe persoane pentru realizarea de emisiuni și festivaluri, producții proprii ale Societății Române de Televiziune;

d) analiza modului în care actele legislative secundare au influențat încheierea contractelor de colaborare, civile sau pentru drepturi de autor, ale Televiziunii Române cu terțe persoane pentru realizarea de emisiuni și festivaluri, producții proprii ale Societății Române de Televiziune.

Art. 2. -

(1) Comisia parlamentară de anchetă se compune din 11 membri, deputați desemnați de grupurile parlamentare ale Camerei Deputaților potrivit configurației politice.

(2) Comisia parlamentară de anchetă este condusă de un birou alcătuit din președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși în prima ședință cu votul majorității membrilor prezenți.

(3) Componența nominală a Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Deputații desemnați ca membri ai prezentei Comisii parlamentare de anchetă își păstrează și calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Art. 3. -

În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

Art. 4. -

Convocarea ședințelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore înainte de către președintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreședintele care îl înlocuiește.

Art. 5. -

(1) Pentru ca ședințele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis.

Art. 6. -

Detaliile privind organizarea și funcționarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu, înaintat spre aprobare Biroului permanent al Camerei Deputaților în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.

Art. 7. -

Împiedicarea în orice fel a activității Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atribuțiilor sale se sancționează potrivit legii penale.

Art. 8. -

(1) În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice și care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei.

(2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor Comisiei parlamentare de anchetă, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau instituției unde desfășoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a instituției respective.

(3) Comisia parlamentară de anchetă poate invita orice altă persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei și care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde și în scris Comisiei parlamentare de anchetă, furnizând informațiile solicitate, sau poate transmite prin poștă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deține și care sunt utile Comisiei parlamentare de anchetă.

(4) În cazul în care este necesară prezența unor experți pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.

(5) Dispozițiile legale referitoare la invitarea, prezentarea și ascultarea martorilor, precum și cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

(6) Președintele Comisiei parlamentare de anchetă atrage atenția persoanei audiate că are obligația de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce știe.

Art. 9. -

(1) În activitatea sa, Comisia parlamentară de anchetă va putea utiliza specialiști, fără drept de vot, desemnați de către grupurile parlamentare din Camera Deputaților și aprobați de biroul Comisiei parlamentare de anchetă.

(2) Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează și se stenografiază.

Art. 10. -

(1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților în termen de 60 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere a raportului poate fi prelungit de Biroul permanent, la cererea motivată a președintelui de comisie.

(2) După primirea raportului, Biroul permanent al Camerei Deputaților îl va pune la dispoziția grupurilor parlamentare și îl va înscrie pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului Camerei Deputaților.

Art. 11. -

În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaților va asigura personalul de specialitate și logistica necesare, cu aprobarea Biroului permanent.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
EUGEN NICOLICEA

București, 20 februarie 2019.

Nr. 5.

ANEXĂ

Componența nominală a Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților privind modalitatea de încheiere a unor contracte de colaborare cu terțe persoane și modul de angajare și efectuare a cheltuielilor din bani publici în executarea contractelor de colaborare la Societatea Română de Televiziune

Componența comisiei:

1. Manole Petre-Florin, deputat, Grupul parlamentar al PSD;

2. Mînzatu Roxana, deputat, Grupul parlamentar al PSD; Modificări (1)

3. Simonis Alfred-Robert, deputat, Grupul parlamentar al PSD;

4. Steriu Valeriu-Andrei, deputat, Grupul parlamentar al PSD;

5. Știrbu Gigel-Sorinel, deputat, Grupul parlamentar al PNL;

6. Săftoiu Ana Adriana, deputat, Grupul parlamentar al PNL;

7. Bulai Iulian, deputat, Grupul parlamentar al USR;

8. Kelemen Hunor, deputat, Grupul parlamentar al UDMR;

9. Băișanu Ștefan-Alexandru, deputat, Grupul parlamentar ALDE;

10. Pașcan Emil-Marius, deputat, Grupul parlamentar al PMP;

11. - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...