Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, care reglementează modul de aplicare a acestor standarde de către societățile comerciale, cu referințe exprese la societățile comerciale ale căror valori mobiliare la data bilanțului sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,

ținând seama de prevederile art. 4 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare,

având în vedere necesitatea alinierii la practica internațională pentru promovarea transparenței și comparabilității situațiilor financiare, precum și faptul că unele dintre societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată aparțin unor grupuri multinaționale care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară, respectiv necesitatea asigurării concordanței dintre acestea,

urmărind interesul statului de a se proteja de eventuale ieșiri de capital străin prin exploatarea neconcordanțelor de tratament contabil între societăți care aparțin unor grupuri multinaționale,

având în vedere solicitarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de emitere a unei reglementări care să oblige societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată să aplice Standardele Internaționale de Raportare Financiară în situațiile financiare anuale individuale,

luând în considerare recomandările organismelor internaționale, respectiv Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, de aplicare a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Începând cu exercițiul financiar al anului 2012, societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a aplica Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situațiilor financiare anuale individuale. Referințe (1)

(2) Pentru exercițiul financiar al anului 2012, situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentului ordin, IFRS reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.

(2) Piața reglementată are înțelesul prevăzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Entitățile prevăzute la art. 1 vor întocmi și vor publica, potrivit legii, situațiile financiare anuale individuale întocmite în baza IFRS începând cu exercițiul financiar al anului 2012, în moneda națională și în limba română.

Art. 4. -

Situațiile financiare anuale individuale întocmite în baza IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.

Art. 5. -

Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația să asigure continuitatea aplicării IFRS, inclusiv în situația în care valorile lor mobiliare la data bilanțului nu mai sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 6. -

Prezentul ordin se aplică începând cu situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2012.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1 alin. (6) și art. 4 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 25 iunie 2012.

Nr. 881.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...