Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul 2 al articolului 2 se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

"

Gradele cadrelor militare în ordinea lor ierarhică în Ministerul Apărării Naționale sunt:

A. Maiștri militari și subofițeri:

a) maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent;

b) maistru militar clasa a IV-a, respectiv sergent-major;

c) maistru militar clasa a III-a, respectiv plutonier;

d) maistru militar clasa a II-a, respectiv plutonier-major;

e) maistru militar clasa I, respectiv plutonier adjutant;

f) maistru militar principal, respectiv plutonier adjutant principal;

B. Ofițeri:

a) ofițeri cu grade inferioare:

- sublocotenent, respectiv aspirant, pentru cei din arma marină;

- locotenent;

- căpitan;

b) ofițeri cu grade superioare:

- maior, respectiv locotenent-comandor, pentru cei din arma aviație și arma marină;

- locotenent-colonel, respectiv căpitan-comandor, pentru cei din arma aviație și arma marină;

- colonel, respectiv comandor, pentru cei din arma aviație și arma marină;

c) generali și amirali:

- general de brigadă - cu o stea, respectiv general de flotilă aeriană - cu o stea, pentru cei din arma aviație și contraamiral de flotilă - cu o stea, pentru cei din arma marină;

- general-maior - cu două stele, respectiv contra-amiral - cu două stele, pentru cei din arma marină;

- general-locotenent - cu trei stele, respectiv viceamiral - cu trei stele, pentru cei din arma marină;

- general - cu patru stele, respectiv amiral - cu patru stele, pentru cei din arma marină."

2. După alineatul 1 al articolului 5 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"

Accesul în profesie, precum și evoluția ulterioară pe treptele ierarhiei militare au la bază principiile și normele cuprinse în prezenta lege. În aplicarea acestora, pentru cadrele militare ale Ministerului Apărării Naționale se elaborează Ghidul carierei militare, aprobat prin hotărâre a Guvernului."

3. La articolul 36, partea introductivă a alineatului 2 va avea următorul cuprins:

"

În cadrul instituțiilor de stat cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale, în structurile specializate ale Ministerului de Interne și Ministerului Justiției, precum și în cazul magistraților militari, ofițerii în activitate pot proveni și dintre:"

4. La alineatul 1 al articolului 40, după litera d) se introduc literele e) și f) cu următorul cuprins:

"

e) militari angajați pe bază de contract, care au absolvit cursul de formare subofițeri în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale;

f) militari angajați pe bază de contract, absolvenți ai școlilor postliceale de specialitate corespunzătoare specialităților militare, pentru care nu sunt organizate cursuri de formare pe filieră directă și indirectă."

5. Litera h) a articolului 41 va avea următorul cuprins:

"

h) absolvenți ai liceelor, școlilor profesionale ori ai unei școli echivalente, în raport cu nevoile forțelor armate. Bărbații trebuie să aibă serviciul militar îndeplinit."

6. După articolul 41 se introduce articolul 411 cu următorul cuprins:

"

Art. 411. -

Persoanele care urmează să devină cadre militare în condițiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c), ale art. 38 lit. a) și ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea într-o instituție militară de învățământ pentru formarea ofițerilor, maiștrilor militari sau subofițerilor în activitate, încheie cu Ministerul Apărării Naționale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor în prima funcție.

În condițiile prevăzute la art. 36 alin. 1 lit. d) și e), art. 38 lit. b) și c), precum și la art. 40 alin. 1 lit. b) și c) persoanele în cauză, înainte de a urma cursul de formare ofițeri, maiștri militari sau subofițeri în activitate, în condițiile Ghidului carierei militare, încheie cu Ministerul Apărării Naționale contracte cu durata de 4 ani.

După expirare contractele pot fi reînnoite, în funcție de opțiunea părților, pe perioade succesive cu durata de până la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale.

Cadrele militare care au o vechime ca ofițer, maistru militar sau subofițer în activitate de cel puțin 15 ani pot încheia cu Ministerul Apărării Naționale contracte până la împlinirea limitei de vârstă în grad.

Cu 6 luni înainte de expirarea contractului părțile sunt obligate să se încunoștințeze reciproc asupra intenției de reînnoire a acestuia.

În situația în care înainte de expirarea duratei stabilite cadrele militare reziliază contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), ele sunt obligate să anunțe Ministerul Apărării Naționale cu cel puțin 30 de zile înainte, iar în cazul primului contract cadrele militare sunt obligate și să restituie cheltuielile de întreținere pe timpul școlarizării, proporțional cu perioada de contract rămasă neexecutată.

Aceeași obligație de restituire a cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării revine cadrelor militare, dacă sunt trecute în rezervă de către Ministerul Apărării Naționale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i)-l), art. 87 și art. 88, înainte de expirarea primului contract.

În situația în care Ministerul Apărării Naționale trece în rezervă cadrele militare înainte de expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e), sau la expirarea contractelor, potrivit art. 85 alin. 1 lit. e1), din inițiativa Ministerului Apărării Naționale, acestea beneficiază de măsuri de protecție socială conform prevederilor legale.

Contractele pot fi reziliate prin acordul ambelor părți în situația în care trecerea în rezervă a cadrelor militare se face potrivit art. 85 alin. 1 lit. f) și g). În aceste cazuri părțile nu au obligații una față de cealaltă."

7. După alineatul 4 al articolului 50 se introduce alineatul 5 cu următorul cuprins:

"

În Ministerul Apărării Naționale celor prevăzuți la art. 38 lit. a) și art. 39 lit. b) li se acordă gradul de maistru militar clasa a V-a."

8. La articolul 51 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"

În Ministerul Apărării Naționale celor prevăzuți la art. 40 alin. 1 lit. a), b) și d) și la art. 41 lit. a), c) și f) li se acordă gradul de sergent."

9. După alineatul 1 al articolului 54 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"

Numărul cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale care urmează să fie înaintate în gradul următor în cursul unui an calendaristic se va stabili anual de către ministrul apărării naționale, în raport cu numărul funcțiilor cu acest grad ce urmează să fie încadrate, în limitele prevăzute în lege."

10. După alineatul 2 al articolului 66 se introduc alineatele 3 și 4 cu următorul cuprins:

"

Coloneilor și comandorilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale, care au o vechime în grad de minimum 5 ani și au fost încadrați în această perioadă cel puțin 3 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad de general, similare și au fost apreciați în ultimii 3 ani cu calificativul «foarte bun», la trecerea în rezervă sau direct în retragere li se va acorda gradul de general de brigadă, respectiv general de flotilă aeriană sau contraamiral și vor fi trecuți în rezervă sau direct în retragere cu noul grad. Modificări (1)

Prevederile alin. 3 nu se aplică celor trecuți în rezervă sau direct în retragere prin aplicarea art. 85 lit. e1)-l), art. 87 și art. 88."

11. La articolul 75 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"

În Ministerul Apărării Naționale cadrele militare se numesc în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade egale sau mai mari cu cel mult o treaptă decât cele pe care le au. Numirea în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade mai mari cu o treaptă decât cele pe care le au se poate face numai în situația în care ofițerii, maiștrii militari sau subofițerii în cauză îndeplinesc condițiile privind studiile, stagiul în funcții și alte criterii necesare, stabilite în Ghidul carierei militare, pentru a fi înaintate în grad o dată cu numirea în funcție."

12. După articolul 75 se introduce articolul 751 cu următorul cuprins:

"

Art. 751. -

Selecționarea cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale pentru numirea în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au se face de către comisiile de selecție, constituite în acest scop, potrivit Ghidului carierei militare.

Cadrele militare din Ministerul Apărării Naționale nu pot fi numite în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au. În mod excepțional căpitanii și maiorii în vârstă de până la 42 de ani pot fi menținuți sau numiți în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade inferioare celor pe care le au, până la data de 31 decembrie 2003."

13. La alineatul 1 al articolului 85, după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:

"

e1) la expirarea termenului prevăzut în contractul încheiat în condițiile art. 411, dacă una dintre părți nu este de acord cu reînnoirea acestuia;"

14. După articolul 92 se introduce articolul 921 cu următorul cuprins:

"

Art. 921. -

În Ministerul Apărării Naționale limitele de vârstă în grad, în ani, până la care ofițerii pot fi menținuți în activitate, precum și în cele 3 clase de evidență, în rezervă, sunt:"

"a) pentru sublocotenent şi aspirant:
- în activitate - 35
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 35, 45, 50
b) pentru locotenent:
- în activitate - 38
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 35, 40, 50
c) pentru căpitan:
- în activitate - 42
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 42, 50, 55
d) pentru maior şi locotenent-comandor:
- în activitate - 47
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 45, 50, 55
e) pentru locotenent-colonel şi căpitan-comandor:
- în activitate - 53
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 50, 55, 60
f) pentru colonel şi comandor:
- în activitate - 55
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 50, 55, 60
g) pentru general de brigadă - cu o stea, general de flotilă aeriană - cu o stea şi contraamiral de flotilă - cu o stea:
- în activitate - 56
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a -, -, 60
h) pentru general maior - cu două stele, contraamiral - cu două stele:
- în activitate - 57
- în rezervă - clasa a III-a - 62
i) pentru general locotenent - cu trei stele, viceamiral - cu trei stele:
- în activitate - 58
- în rezervă - clasa a III-a - 62
j) pentru general - cu patru stele, amiral - cu patru stele:
- în activitate - 59
- în rezervă - clasa a III-a - 64."

15. După articolul 93 se introduce articolul 931 cu următorul cuprins:

"

Art. 931. -

În Ministerul Apărării Naționale limitele de vârstă în grad, în ani, până la care maiștrii militari și subofițerii pot fi menținuți în activitate, precum și în cele 3 clase de evidență, în rezervă, sunt:"

"a) pentru maistru militar clasa a V-a şi sergent:
- în activitate - 37
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 35, 45, 50
b) pentru maistru militar clasa a IV-a şi sergent major:
- în activitate - 38
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 35, 45, 50
c) pentru maistru militar clasa a III-a şi plutonier:
- în activitate - 42
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 42, 50, 55
d) pentru maistru militar clasa a II-a şi plutonier major:
- în activitate - 47
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 45, 50, 50
e) pentru maistru militar clasa I şi plutonier adjutant:
- în activitate - 53
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 50, 55, 60
f) pentru maistru militar principal şi plutonier adjutant principal:
- în activitate - 55
- în rezervă - clasele I, a II-a şi a III-a - 50, 55, 60."
Modificări (1)

16. După articolul 94 se introduce articolul 941 cu următorul cuprins:

"

Art. 941. -

Pentru cadrele militare prevăzute la art. 2 alin. 21 lit. Aa) stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor, în timp de pace, este de 3 ani."

17. După articolul 108 se introduce articolul 1081 cu următorul cuprins:

"

Art. 1081. -

Gradul de sergent acordat militarilor din Ministerul Apărării Naționale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se înlocuiește cu gradul de caporal.

Până la data de 31 decembrie 2003 se vor elimina toate cazurile care contravin prevederilor art. 75 alin. 2. În această perioadă cadrele militare din Ministerul Apărării Naționale, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență erau numite în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade superioare celor pe care le au, pot fi înaintate succesiv în grad până la gradele prevăzute în statele de organizare, dacă au studiile corespunzătoare funcțiilor și au obținut cel puțin calificativul «foarte bun» în ultimul an de activitate."

18. După alineatul 2 al articolului 109 se introduc alineatele 3 și 4 cu următorul cuprins:

"

Dispozițiile art. 2 alin. 21, art. 5 alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. e) și f), art. 411, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 54 alin. 2, art 66 alin. 3 și 4, art. 75 alin. 2, art. 751, art. 85 alin. 1 lit. e1), art. 921, art. 931și ale art. 1081 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale. Modificări (1)

Încadrarea, promovarea, limitele de vârstă și condițiile de menținere în magistratura militară sunt cele prevăzute în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare, republicată. Trecerea în rezervă a magistraților militari se face după eliberarea lor din funcție, potrivit legii."

Art. II. -

(1) În tot cuprinsul Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, termenul sergent, respectiv sergenți, se înlocuiește, pentru Ministerul Apărării Naționale, cu termenul caporal, respectiv caporali. Coeficientul de ierarhizare al soldelor de grad pentru maiștri militari clasa a V-a și sergenți este cel prevăzut în Legea nr. 138/1999 pentru sergent.

(2) Dispozițiile art. 55, 63 și 64 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, precum și orice alte dispoziții care contravin prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în Ministerul Apărării Naționale. Modificări (1)

(3) Normele de trimitere la dispozițiile Legii nr. 80/1995 în tot cuprinsul Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat și al Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare, se interpretează, pentru Ministerul Apărării Naționale, prin raportare la prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării naționale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 iunie 2001.

Nr. 90.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...