Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 4472/2012 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.560/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iunie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 9

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. I. -

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.560/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 și 758 bis din 27 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Statutul de cadru didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar, conform art. 252 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului școlar general, dispoziții de repartizare - emise de instituții abilitate în acest sens: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectorate școlare, comisii naționale de repartizare.

(2) Cadrele didactice titularizate în baza Instrucțiunii nr. 3/2011 pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, au statut de cadre didactice titulare ale sistemului de învățământ preuniversitar."

2. La articolul 4, alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Etapele de constituire a posturilor didactice/catedrelor, constituirea normei didactice de predare-învățareevaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar, stabilire a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar se organizează și se desfășoară conform prezentei metodologii.

(2) Etapele de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar sunt, în ordine, următoarele:

a) constituirea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învățământ și a aprobării planurilor de școlarizare;

b) constituirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului învățământ preuniversitar, cu ore la nivel de unitate de învățământ sau în unități de învățământ din aceeași localitate ori la nivelul consorțiilor școlare;

c) întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar în două sau mai multe unități de învățământ;

d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate și publicarea acestora în vederea ocupării;

e) transferarea personalului didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori desființarea unor unități de învățământ;

f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unitățile de învățământ, prin concurs organizat la nivelul unităților de învățământ, consorțiilor școlare ori asocierilor temporare de unități de învățământ la nivel local/județean;

g) completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului școlar, pentru personalul didactic titular în învățământul preuniversitar căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unității de învățământ ori în unități de învățământ din aceeași localitate sau la nivelul consorțiului școlar;

h) pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar;

i) detașarea în interesul învățământului a personalului didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar;

j) detașarea la cerere a personalului didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar;

k) repartizarea candidaților rămași nerepartizați după concursul organizat la nivelul unităților/consorțiilor școlare ori prin asocieri temporare de unități de învățământ la nivel local/județean, în ședință publică organizată la nivelul inspectoratului școlar;

l) repartizarea în ședință publică organizată la nivelul inspectoratului școlar a candidaților în baza rezultatelor obținute la concursul din iulie 2011 și/sau în iulie 2010;

m) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora;

n) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detașare sau în regim de plata cu ora pe tot parcursul anului școlar;

o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unităților de învățământ, consorțiilor școlare ori asocierilor temporare de unități de învățământ la nivel local, pe parcursul anului școlar;

p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, prin testare organizată la nivelul unităților de învățământ, consorțiilor școlare ori asocierilor temporare de unități de învățământ la nivel local, pe parcursul anului școlar.

.................................................................................................

(5) Ordinea ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar este următoarea:

a) transferarea pe posturi didactice/catedre vacante a personalului didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desființarea unor unități de învățământ;

b) ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în vederea angajării personalului didactic cu contract individual de muncă, conform prezentei metodologii;

c) completarea normei didactice pentru personalul didactic titular în învățământul preuniversitar căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar/unități de învățământ din aceeași localitate, la nivelul inspectoratului școlar;

d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată, prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cererea personalului didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar;

e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată, prin detașare în interesul învățământului, de către personalul didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar;

f) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată, prin detașare la cerere, de către personalul didactic titular al sistemului de învățământ preuniversitar;

g) repartizarea candidaților rămași nerepartizați după concursul organizat la nivelul unităților/consorțiilor școlare ori prin asocieri temporare de unități de învățământ la nivel local/județean, pe perioadă determinată, pe posturi didactice/catedre rămase vacante/rezervate la nivel județean, în ședință publică organizată la nivelul inspectoratului școlar;

h) repartizarea candidaților, în baza rezultatelor obținute la concursul din iulie 2011 și/sau în iulie 2010, pe perioadă determinată, pe posturi didactice/catedre rămase vacante/rezervate la nivel județean, în ședință publică organizată la nivelul inspectoratului școlar;

i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate pe perioadă determinată în regim de plata cu ora;

j) ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate prin detașare sau în regim de plata cu ora pe tot parcursul anului școlar;

k) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, prin concurs organizat la nivelul unităților de învățământ, consorțiilor școlare ori asocierilor temporare de unități de învățământ la nivel local, pe parcursul anului școlar;

l) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, pe perioadă determinată, cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, prin testare organizată la nivelul unităților de învățământ, consorțiilor școlare ori asocierilor temporare de unități de învățământ la nivel local, pe parcursul anului școlar."

3. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:

"

Art. 181. -

(1) Absolvenții învățământului superior/mediu/postliceal încadrați în sistemul de învățământ preuniversitar, care nu au dobândit definitivarea în învățământ, trebuie să facă dovada pregătirii psihopedagogice după cum urmează:

a) absolvenții cu diplomă ai studiilor de lungă/scurtă durată și ai studiilor medii/postliceale au obligația de a finaliza pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 3 ani de la angajarea în învățământ;

b) absolvenții cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licență și ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învățământul preșcolar, preuniversitar obligatoriu, profesional și la anul de completare, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;

c) absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învățământul liceal sau postliceal, cu condiția deținerii unei pregătiri psihopedagogice, care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, prin programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.

(2) Pentru absolvenții cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licență cu specializarea «Pedagogia învățământului primar și preșcolar», se consideră îndeplinită condiția deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.

(3) Personalul didactic care nu a dobândit definitivarea în învățământ și care nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) sau (2) se încadrează pe posturi didactice/catedre în învățământul preuniversitar ca personal fără studii corespunzătoare postului didactic/catedrei."

4. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Cadrele didactice care au obținut definitivarea în învățământ și care ocupă prin concurs un post didactic/o catedră vacant(ă) publicat(ă) pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în urma concursului validat de consiliul de administrație al unității de învățământ, sunt titulare ale sistemului de învățământ preuniversitar, în condițiile prezentei metodologii, conform art. 254 alin. (13) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare."

5. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Statutul de titular al sistemului de învățământ, prin concurs, este dovedit prin decizia de repartizare și prin contractul individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul unității de învățământ cu personalitate juridică din învățământul preuniversitar de stat sau al unității de învățământ particular și cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. În învățământul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnată de inspectorul școlar general. Pentru unitățile de învățământ particular decizia de repartizare este semnată de conducerea unității și avizată de inspectorul școlar general.

(2) Pentru profesorii debutanți, care nu au dobândit definitivarea în învățământ și care au ocupat prin concurs un post didactic/o catedră vacant(ă) publicat(ă) în vederea angajării pe perioadă nedeterminată, în condițiile prezentei metodologii, după promovarea examenului pentru definitivarea în învățământ, calitatea de titular al sistemului de învățământ preuniversitar este dovedită prin decizia de repartizare și prin contractul individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul unității de învățământ cu personalitate juridică din învățământul preuniversitar de stat sau al unității de învățământ particular și cadrul didactic care a ocupat postul didactic/catedra prin concurs. În învățământul preuniversitar de stat decizia de repartizare este semnată de inspectorul școlar general. Pentru unitățile de învățământ particular decizia de repartizare este semnată de conducerea unității și avizată de inspectorul școlar general."

6. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Continuitatea activității didactice de predare la aceleași clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca urmare a transferării prin restrângere de activitate ori a pretransferării cadrului didactic, în situația rezervării/degrevării postului didactic/catedrei sau la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit legii, precum și în alte situații speciale aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ."

7. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 62. -

Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare în anii 2008, 2009, 2010 și 2011, care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) și au ocupat un post/o catedră, devin titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții generale:

a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;

b) consiliul de administrație al școlii respective este de acord."

8. După articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 631, cu următorul cuprins:

"

Art. 631. -

(1) Începând cu 1 septembrie 2012, cadrul didactic netitular calificat care a obținut cel puțin nota 7 (șapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat susținut în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011 poate deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar, în situația în care, după etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, postul didactic/catedra ocupat(ă) prin suplinire în anul școlar 2011-2012 rămâne vacant(ă), complet(ă), constituit(ă) conform art. 38 alin. (3) din prezenta metodologie în cel mult 3 (trei) unități de învățământ cu personalitate juridică, având o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani.

(2) Pentru a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar, în condițiile alin. (1), trebuie îndeplinite cumulativ, de către cadrul didactic netitular calificat, la data solicitării și următoarele condiții specifice:

a) să fi fost repartizat în anul școlar 2011-2012 la nivelul unui singur județ/municipiului București pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată prin suplinire, continuitate pentru suplinire sau ca suplinitor cu post redus, în cel mult 3 (trei) unități de învățământ cu personalitate juridică, în baza notei de cel puțin 7 (șapte) obținute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat susținut în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011, în ședință publică organizată până la data începerii cursurilor anului școlar 2011-2012;

b) să fi dobândit definitivarea în învățământ;

c) să respecte condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii;

d) să dețină avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei metodologii.

(3) În situația în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (2), pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul susținut în iulie 2011. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile și punctajele din anexa nr. 2.

(4) În situația în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (3) nu conduce la departajare se aplică în ordine următoarele criterii de departajare:

a) media aritmetică, cu 4 zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii și a mediei examenului de licență/stat/absolvire. Pentru absolvenții liceelor pedagogice/școlilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu 4 zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii și a mediei examenului de bacalaureat/absolvire;

b) domiciliul în localitatea unde se află postul didactic/catedra vacant(ă). Dacă un candidat are domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra, atunci este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce aparține de o comună/oraș, candidatul din comună/oraș este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-un sat ce aparține de o comună/oraș, candidatul cu domiciliul într-un alt sat ce aparține de acea comună/oraș este avantajat. Dacă postul didactic/catedra este într-o comună/oraș, candidatul cu domiciliul într-o localitate ce aparține de localitatea postului este avantajat. Toate celelalte cazuri sunt cazuri de egalitate.

(5) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (2) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ unde sunt încadrate cu contract pe perioadă determinată în anul școlar 2011-2012, prin depunerea unei cereri-tip conform anexei nr. 22, până la data de 29 iunie 2012. Consiliul/Consiliile de administrație analizează cererile individuale și comunică inspectoratului școlar acordul/refuzul, până la data de 6 iulie 2012.

(6) Consiliul/Consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ comunică în scris, până la data de 4 iulie 2012, cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordării titularizării pe postul didactic/catedra ocupat(ă) prin suplinire în anul școlar 2011-2012.

(7) Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate a personalului didactic verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2012, pe care le supune validării de consiliul de administrație al inspectoratului școlar în data de 28 august 2012. Listele finale validate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar se afișează la inspectoratul școlar în data de 29 august 2012.

(8) Contestațiile privind soluționarea cererilor de titularizare în învățământul preuniversitar în baza rezultatelor obținute la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat susținut în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011 se depun la inspectoratul școlar în perioada 29-30 august 2012 și se soluționează de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar în data de 31 august 2012. Hotărârea consiliului de administrație este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ.

(9) După soluționarea contestațiilor, inspectorul școlar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2012, pentru personalul didactic validat de consiliul de administrație al inspectoratului școlar în condițiile prezentei metodologii, cu precizarea unității de învățământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învățământ, limbii de predare și a regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităților de învățământ cu personalitate juridică se precizează numai în situația în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unității de învățământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general, directorii unităților de învățământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat."

9. La articolul 110, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în concordanță cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Probele se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Național de Evaluare și Examinare asigură, la cererea candidaților, traducerea acestora în limbile minorităților naționale. Inspectoratele școlare transmit Centrului Național de Evaluare și Examinare și Direcției generale management, resurse umane și rețea școlară, până la data de 29 iunie 2012, disciplinele de concurs la care se solicită traducerea, specializarea și limba maternă pentru care candidații au optat (de exemplu: matematică, limba maghiară). Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare."

10. La articolul 110, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(11) Pentru proba scrisă, Centrul Național de Evaluare și Examinare stabilește minimum 3 (trei) variante de subiecte și baremele de evaluare aferente. Procedura specifică de transmitere și preluare a subiectelor se stabilește de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și se comunică inspectoratelor școlare și centrelor în care se organizează concursul."

11. La articolul 117 litera a), punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...