Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 874/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 874/221

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Casa Națională de Pensii Publice

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Statutul Casei Naționale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, al art. 29622 și art. 29625 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală și președintele Casei Naționale de Pensii Publice emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului "Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii", cod 14.13.03.03, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (1)

Pentru anul 2012, declarația prevăzută la art. 1 se depune de persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, numai în situația în care se încadrează în una dintre aceste categorii, începând cu data de 1 iulie 2012.

Art. 3. -

Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Instrucțiunile de gestionare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 4.

Art. 6. -

Referirile la Codul fiscal din prezentul ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Casa Națională de Pensii Publice, precum și unitățile subordonate ale acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu data de 1 iulie 2012.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Șerban Pop
Președintele Casei Naționale de Pensii Publice,
Ileana Ciutan

ANEXA Nr. 1*)

___________

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE
a formularului "Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"
cod 14.13.03.03

1. Depunerea declarației

În conformitate cu prevederile art. 29621 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), declarația se completează și se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, după caz, respectiv:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III și V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligația depunerii declarației.

Declarația se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declarația se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Declarația se poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță ca metodă alternativă de depunere a declarațiilor, în conformitate cu prevederile legale. În acest caz, data depunerii declarației este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului declarațiilor, conform art. 83 alin. (31) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Organul fiscal competent

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

3. Modificarea declarației

3.1. Declarația privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificată de contribuabili din propria inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative.

3.2. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și declarația care se corectează, bifându-se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului.

3.3. Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.

4. Completarea declarației

Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bunăcredință informațiile prevăzute de formular. Declarația se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

În rubrica "Anul" se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se completează declarația (de exemplu: 2012).

Caseta "Declarație rectificativă" se bifează cu X în situația în care declarația este rectificativă.

Capitolul I - Date de identificare a contribuabilului

Se înscrie adresa domiciliului sau adresa efectivă, conform legii.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal al contribuabilului, atribuit conform legii.

În cazul în care declarația este completată de către împuternicit, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscriu denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Capitolul II - Date privind încadrarea în categoriile de contribuabili la sistemul public de pensii

Se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de contribuabili la sistemul public de pensii, după caz.

Capitolul III - Venit baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale

Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câștig.

Pentru persoanele care devin contribuabili la sistemul public de pensii în cursul anului fiscal, rubrica "venit bază de calcul" se completează începând cu luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.

Capitolul IV - Date de identificare a împuternicitului

Se completează cu datele de identificare a împuternicitului, numai în cazul în care obligația de declarare a veniturilor se îndeplinește de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

ANEXA Nr. 3

INSTRUCȚIUNI DE GESTIONARE
a formularului "Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"
cod 14.13.03.03

1. În conformitate cu prevederile art. 29625 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale se realizează prin depunerea de către contribuabil a formularului 600 "Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" la organul fiscal competent.

Gestionarea declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se face de către structurile implicate în administrarea impozitului pe venit din cadrul organelor fiscale competente.

2. Declarațiile privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se prelucrează și se efectuează verificări de coerență a datelor declarate de contribuabili prin funcțiile aplicației-suport, cum ar fi:

a) verificări privind datele de identificare a contribuabililor;

b) se verifică dacă valoarea înscrisă la rubrica "venit bază de calcul" se află între limitele prevăzute de lege, respectiv între 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și echivalentul a de 5 ori acest câștig.

3. Declarațiile privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se prelucrează de către organul fiscal competent, pe măsura primirii acestora.

4. Formularul original, în format hârtie, se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 4

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului

Denumire: "Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"

1. Cod: 14.13.03.03

2. Format: A4/t2

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la declararea veniturilor care reprezintă baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, conform legii.

7. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

8. Circulă:

- originalul, la organul fiscal competent;

- copia, la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...