Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Norma privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate din 11.06.2012

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iunie 2012 până la 22 mai 2016, fiind abrogat prin Ordin 807/2016 și înlocuit de Normă 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate, se practică anual de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare și a legislației naționale în vigoare.

(2) Habitatele piscicole naturale sunt definite la art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate, se acordă de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, denumită în continuare ANPA, în mod direct pescarilor profesioniști, persoane fizice autorizate, organizați în asociații profesionale, societăților comerciale, cooperativelor de producție, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, pe baza permiselor, licențelor și autorizațiilor de pescuit comercial.

Art. 3. -

(1) Stabilirea numărului navelor/ambarcațiunilor de pescuit pe zone de pescuit se face cu respectarea regulamentelor comunitare și a legislației naționale în vigoare privind pescuitul.

(2) Atribuirea dreptului de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate, se face având în vedere următoarele:

a) cota și efortul de pescuit stabilite prin studiul anual de captură totală admisibilă (TAC), pe zone de pescuit;

b) raportările și monitorizarea capturilor la ANPA;

c) tradiția și continuitatea în activitatea de pescuit comercial;

d) domiciliul solicitantului să fie în zona atribuită la pescuit;

e) îndeplinirea obligațiilor cerute de Uniunea Europeană- întocmire de chestionare, raportarea electronică a capturilor (ERS), sistem de monitorizare prin satelit a vaselor (VMS - Vessel Monitoring System), după caz;

f) completarea corectă și transmiterea la timp a documentelor de pescuit (jurnale de pescuit, declarații descărcare, note de primă vânzare, note de transport etc.).

(3) Punctajul și alte măsuri referitoare la atribuirea dreptului și efortului de pescuit comercial se stabilesc prin decizie a președintelui ANPA.

Art. 4. -

ANPA are obligația să asigure tipărirea, gestionarea și emiterea documentelor prevăzute în prezentele norme.

Art. 5. -

Licența de pescuit, permisul de pescuit comercial, autorizația de pescuit comercial și autorizația specială de pescuit calcan se emit și se eliberează în baza procedurilor aprobate prin decizie a președintelui ANPA.

Art. 6. -

(1) Licența de pescuit este un document netransmisibil, emis pentru o perioadă determinată, care conferă titularului său dreptul, limitat de normele naționale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit pentru exploatarea comercială a resurselor acvatice vii și care se vizează anual. Modificări (1)

(2) Licența de pescuit se eliberează la solicitarea proprietarului, pentru navele/ambarcațiunile de pescuit înscrise în fișierul navelor/ambarcațiunilor de pescuit.

(3) Modelul licenței de pescuit în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, este prezentat în anexa nr. 1.

(4) Modelul licenței de pescuit în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. a) -f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 7. -

(1) La eliberarea licenței de pescuit, solicitanții trebuie să depună următoarele documente:

a) cerere-tip, în care se vor menționa zona de pescuit, tipul și numărul uneltelor de pescuit;

b) dovada plății taxei de licențiere, conform prevederilor legale în vigoare;

c) copie a certificatului de înmatriculare a navei/ambarcațiunii de pescuit emis de Autoritatea Navală Română și prezentarea originalului pentru conformitate;

d) copii ale permiselor de pescuit vizate ale operatorilor care se înscriu pe licență;

e) proces-verbal de predare-primire a mărcilor pentru uneltele de pescuit;

f) contract de comodat/închiriere pentru navă/ambarcațiunea de pescuit, în cazul în care solicitantul nu este și proprietar.

(2) Cererile pentru obținerea licenței de pescuit însoțite de documentele prevăzute la alin. (1) se depun la ANPA.

(3) În baza cererii și a documentelor anexate, se va întocmi de către inspectorii ANPA o notă de constatare care atesta că nava/ambarcațiunea de pescuit este echipată pentru desfășurarea pescuitului comercial și îndeplinește condițiile legale privind caracteristicile tehnice ale echipamentelor și uneltelor admise la pescuit.

(4) Numărul și tipul uneltelor de pescuit admise pentru o ambarcațiune sunt limitate în funcție de TAC și vor fi înscrise în licența de pescuit.

(5) Pentru vizarea anuală a licenței de pescuit comercial, solicitantul trebuie să depună la ANPA dovada plății taxei de viză pentru licență, contractul de comodat valabil încheiat între proprietar și operator, copii ale permiselor de pescuit comercial și copie a atestatului de bord al ambarcațiunii, cu valabilitate pentru anul în curs.

(6) Înscrierea unor noi capacități de pescuit în fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit se face în limita capacității existente la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

(7) Radierea din fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit se face când nava/ambarcațiunea de pescuit nu a activat o perioadă mai mare de un an calendaristic de la eliberarea licenței de pescuit.

Art. 8. -

(1) Permisul de pescuit comercial este un document individual, netransmisibil, emis pentru o perioadă determinată și care se vizează anual.

(2) Modelul permisului de pescuit comercial este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 9. -

(1) Pentru eliberarea permisului de pescuit comercial, solicitanții trebuie să depună următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) două poze de tip pașaport;

c) copie a BI/CI;

d) copie a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, în care să fie înscrisă activitatea de pescuit comercial, ori adeverință de salariat din care să rezulte că este angajat cu contract de muncă la o societate comercială sau cooperativă de producție care are în obiectul de activitate și pescuitul comercial;

e) dovada plății taxei de eliberare a permisului, conform prevederilor legale în vigoare;

f) copie a diplomei/certificatului de formare profesională în domeniul pescuitului comercial;

g) cazier judiciar din care să reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau sancționat penal pentru infracțiuni la legea pescuitului.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun și se verifică la ANPA, în vederea emiterii și eliberării permisului de pescuit comercial.

(3) Pentru vizarea anuală a permisului de pescuit comercial solicitantul trebuie să depună cazier judiciar, din care să reiasă că nu a fost condamnat sau sancționat penal pentru infracțiuni la legea pescuitului, precum și dovada plății taxei de vizare a permisului.

Art. 10. -

(1) Autorizația de pescuit comercial este un document unic, netransmisibil, se eliberează de către ANPA și conține date referitoare la identificarea utilizatorului, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit, cota alocată pe specii, porturile/punctele de debarcare, centrele de primă vânzare. Modificări (1)

(2) Autorizația specială de pescuit al calcanului este un document unic, netransmisibil, se eliberează de către ANPA și conține date referitoare la identificarea navei/ambarcațiunii de pescuit specializate în pescuitul calcanului, a proprietarului și operatorilor, la perioada de valabilitate, zona de pescuit, cota alocată, porturile/punctele de debarcare, centrele de prima vânzare, jurnalul de pescuit, numărul și tipul uneltelor de pescuit calcan și mărcile aferente.

(3) Autorizația de pescuit comercial/autorizația specială de pescuit al calcanului se eliberează pentru fiecare ambarcațiune, prin asociații/organizații de pescari profesioniști/societăți comerciale/cooperative de producție, sau se acordă persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, pentru fiecare ambarcațiune, după caz.

(4) Pentru eliberarea autorizației de pescuit comercial/autorizației speciale de pescuit al calcanului, solicitanții trebuie să depună la ANPA următoarele documente:

a) cerere, în care se vor menționa zona de pescuit, porturile/punctele de debarcare și centrele de primă vânzare aflate în administrare proprie sau în baza unor contracte de prestări de servicii cu alți deținători de porturi/puncte de debarcare și centre de primă vânzare;

b) dovada plății taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare;

c) tabel nominal cu pescarii profesioniști, copii ale licențelor de pescuit, tabel cu numărul/tipul/mărcile uneltelor de pescuit;

d) copie a certificatului de înmatriculare emis de oficiul registrul comerțului pentru persoanele juridice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial și certificat constatator pentru punctul de lucru unde desfășoară activitatea de pescuit;

e) certificat anual de atestare fiscală eliberat de către administrația financiară sau primărie, după caz;

f) copia contractului de prestări de servicii cu un port/punct de debarcare și cu un centru de primă vânzare din zona arondată;

g) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul/operatorul nu a fost condamnat sau sancționat penal pentru infracțiuni la legea pescuitului.

(5) Modelul autorizației de pescuit comercial și modelul autorizației speciale de pescuit al calcanului sunt prezentate în anexele nr. 4 și 5.

Art. 11. -

ANPA nu va elibera permise de pescuit comercial, licențe de pescuit, autorizații de pescuit comercial, autorizații speciale de pescuit al calcanului solicitanților care au săvârșit infracțiuni la legea pescuitului.

Art. 12. -

(1) ANPA stabilește prin decizie a președintelui modul de marcare a uneltelor utilizate la pescuit, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare.

(2) Beneficiarii dreptului de pescuit comercial au obligația să achite contravaloarea mărcilor la ANPA și să le monteze pe uneltele de pescuit.

(3) ANPA asigură confecționarea mărcilor.

(4) Gestionarea și evidența mărcilor se fac de către ANPA.

(5) Uneltele identificate de personalul cu drept de inspecție și control din cadrul ANPA care nu au montate mărci sunt retrase de la pescuit, aplicându-se prevederile legale în vigoare.

Art. 13. -

(1) Autorizația de pescuit comercial/autorizația specială de pescuit al calcanului, licența de pescuit și permisul de pescuit comercial pot fi suspendate sau retrase pentru o perioadă de 90 de zile, prin decizie a președintelui ANPA, în baza constatărilor persoanelor cu drept de inspecție și control din cadrul ANPA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Licența de pescuit se suspendă temporar, prin decizie a președintelui ANPA, în cazul unei imobilizări temporare sau când a fost suspendată autorizația de pescuit, în conformitate cu prevederile art. 45 pct. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 și (CE) nr. 1.447/1999.

(3) Licența de pescuit poate să fie retrasă definitiv, prin decizie a președintelui ANPA, când nava face obiectul unei măsuri de ajustare a capacității prevăzute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului sau când autorizația de pescuit a fost retrasă în conformitate cu prevederile art. 45 pct. (4) din Regulamentul (CE) 1.005/2008.

(4) Licența de pescuit se suspendă temporar sau se retrage definitiv, prin decizie a președintelui ANPA, la solicitarea proprietarului navei/ambarcațiunii de pescuit.

(5) Autorizația de pescuit comercial/autorizația specială de pescuit al calcanului poate fi suspendată sau retrasă, prin decizie a președintelui ANPA, dacă nava de pescuit în cauză nu deține o licență de pescuit ori dacă licența de pescuit a acesteia a fost suspendată, retrasă sau perioada de valabilitate a expirat.

(6) Orice modificări privind permisul de pescuit comercial, licența de pescuit, autorizația de pescuit comercial, autorizația specială de pescuit al calcanului și anexele la acestea se vor face cu retragerea vechilor documente, prin emiterea și eliberarea altor documente, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezentele norme.

Art. 14. -

Captura realizată în urma pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate, se descarcă în porturile/punctele de debarcare sau în centrele de primă vânzare autorizate, după caz.

Art. 15. -

(1) Porturile/Punctele de debarcare și centrele de primă vânzare care îndeplinesc condițiile de funcționare sunt nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Porturile/Punctele de debarcare și centrele de primă vânzare nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale vor primi un certificat de nominalizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

(3) Pentru obținerea certificatului de nominalizare, solicitantul trebuie să depună copii ale următoarelor documente:

- document de proprietate/închiriere/concesiune pentru teren și clădire;

- înregistrare/autorizație sanitar-veterinară valabilă;

- certificat de înregistrare fiscală.

Art. 16. -

În vederea nominalizării și funcționării, porturile/punctele de debarcare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie situate la malul apei la o distanță corespunzătoare, pentru a putea transporta peștele capturat în condiții sanitarveterinare optime;

b) să fie prevăzute cu dotări care să permită acostarea navelor/ambarcațiunilor de pescuit și descărcarea capturilor, precum și cu utilitățile necesare bunei funcționări;

c) să fie inscripționate și înregistrate sanitar-veterinar;

d) să dețină instalație pentru producerea fulgilor de gheață sau să-și asigure fulgi de gheață;

e) să dețină dispozitive de cântărire a peștelui;

f) să afișeze un program de funcționare și prețurile de achiziție;

g) să fie dotate cu sistem de tractare cu vinci a ambarcațiunilor și dispozitive de transportat peștele, după caz.

Art. 17. -

În vederea nominalizării și funcționării, centrele de primă vânzare trebuie:

a) să dețină spațiu de refrigerare (0°C - +4°C) pentru primirea, depozitarea și vânzarea peștelui și a produselor din pește primite de la porturile/punctele de debarcare;

b) să dețină spațiu frigorific pentru depozitarea cantităților de pește și a produselor din pește nevândute în ziua primirii peștelui de la punctele de debarcare;

c) să aibă dotări cu apă curentă, instalație pentru producerea fulgilor de gheață, dispozitive de cântărire, ambalaje etc.;

d) să afișeze programul pentru primirea peștelui de la punctele de debarcare;

e) să fie autorizate sanitar-veterinar;

f) să afișeze programul de funcționare;

g) să dețină casă de marcat.

Art. 18. -

Personalul cu drept de inspecție și control din cadrul ANPA verifică periodic dacă porturile/punctele de debarcare și centrele de primă vânzare respectă condițiile de nominalizare și funcționare și propune măsuri în consecință.

Comercializarea peștelui

Art. 19. -

(1) Peștele capturat în urma pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. a) -f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, se înscrie în jurnalul de pescuit.

(2) Modelul jurnalului de pescuit este prezentat în anexa nr. 7.

(3) Jurnalul de pescuit se completează zilnic de către proprietarul/operatorul ambarcațiunii de pescuit, în două exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul - la filiala ANPA, până la data de 5 a fiecărei luni;

b) exemplarul al doilea rămâne la cotor, la ambarcațiunea de pescuit.

Art. 20. -

(1) Capturile de pește sunt descărcate în porturile/punctele de debarcare, unde se întocmește declarația de descărcare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 8.

(2) Declarația de descărcare se completează de către proprietarul/operatorul ambarcațiunii de pescuit în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul - la portul/punctul de debarcare sau centrul de primă vânzare, după caz;

b) exemplarul al doilea - la ANPA;

c) exemplarul al treilea rămâne la cotor, la ambarcațiunea de pescuit.

(3) Declarația de descărcare electronică se va completa conform prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare.

Art. 21. -

(1) Transportul peștelui și/sau produselor din pește de la portul/punctul de debarcare la centrul de primă vânzare va fi însoțit de nota de transport al peștelui, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.

(2) Nota de transport se completează de către proprietarul/administratorul portului/punctului de debarcare în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul - la punctul/portul de debarcare;

b) exemplarul al doilea - la ANPA;

c) exemplarul al treilea rămâne la cotor, la mijlocul de transport.

(3) Transportul peștelui din punctul/portul de debarcare la centrele de primă vânzare se face în baza avizului de expediție și a notei de transport.

(4) La eliberarea autorizației de pescuit comercial/autorizației speciale de pescuit al calcanului, solicitanții care se regăsesc la prevederile alin. (3) trebuie să depună la filialele regionale ale ANPA lista cu mijloacele de transport specializate pentru transportul peștelui și al produselor din pește autorizate sanitarveterinar.

Art. 22. -

(1) În centrele de primă vânzare care sunt nominalizate să funcționeze, comercializarea peștelui și a produselor din pește se face numai către persoane fizice autorizate/persoane juridice autorizate care au ca obiect de activitate comercializarea peștelui și a altor viețuitoare acvatice.

(2) Operatorul economic care desfășoară activitate de pescuit și comercializare a peștelui sau administratorul centrului de primă vânzare au obligația întocmirii notei de vânzare la fiecare livrare, precum și a transmiterii acesteia la ANPA până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă.

(3) Modelul notei de vânzare este prezentat în anexa nr. 10.

(4) Nota de vânzare se va întocmi în 3 exemplare, care vor fi distribuite astfel:

a) originalul - la cumpărător;

b) exemplarul al doilea - la ANPA;

c) exemplarul al treilea rămâne la cotor, la centrul de primă vânzare.

Art. 23. -

(1) Colectarea peștelui capturat în urma pescuitului comercial în Dunăre, Prut și lacuri de acumulare în care nu se practică acvacultura, unde nu sunt condiții de amplasare a punctelor de debarcare și/sau a centrelor de primă vânzare, se face în punctele de acostare, iar transportul de la punctele de acostare la centrele de primă vânzare se face cu mijloace de transport specializate pentru pește și produse din pește înregistrate sanitar-veterinar.

(2) Punctele de acostare sunt locurile din care ambarcațiunile care dețin licență de pescuit pleacă la pescuit și revin de la pescuit. Locația punctelor de acostare va fi comunicată în scris filialelor ANPA la eliberarea autorizației de pescuit comercial în apele interioare și ori de câte ori apar modificări.

(3) La eliberarea autorizației de pescuit, solicitanții care se regăsesc la prevederile alin. (1) trebuie să depună la filialele regionale ANPA lista cu mijloacele de transport specializate pentru pește și produse din pește înregistrate sanitar-veterinar.

CAPITOLUL II Pescuitul comercial în Marea Neagră, cu excepția ariilor naturale protejate

Art. 24. -

(1) Activitățile de pescuit în Marea Neagră reprezintă totalitatea acțiunilor derulate pe mare în scopul capturării de resurse acvatice vii, incluzând deplasarea în zona de pescuit, lansarea uneltelor de pescuit, capturarea propriuzisă (timpul cât unealta acționează la orizontul de pescuit), recuperarea la bord și deplasarea la portul de bază.

(2) Perioada aferentă activităților de pescuit în Marea Neagră se calculează din momentul plecării navei de pescuit din portul de bază spre zona de pescuit până în momentul întoarcerii navei în portul de bază având recuperate uneltele folosite la pescuit și se exprimă în zile de activități de pescuit.

(3) Pescuitul în Marea Neagră la scară redusă reprezintă pescuitul desfășurat de către ambarcațiuni care au o lungime maximă de 12 m și care nu utilizează uneltele remorcate.

Art. 25. -

(1) Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m trebuie să fie echipate cu VMS, precum și cu alte sisteme electronice de transmitere a datelor.

(2) VMS și sistemele de transmitere a datelor se montează și pe navele de pescuit cu o lungime totală de 12 metri sau mai mare, dar mai mică de 15 metri, în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale în vigoare.

(3) Navele menționate la alin. (2) nu au obligația de a monta VMS dacă:

a) operează exclusiv în apele teritoriale ale României;

b) nu se află pe mare pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore între momentul plecării și cel al întoarcerii în port.

Art. 26. -

VMS și sistemele de transmitere electronică a datelor trebuie să fie conectate în permanență în timpul cât nava se află în activitate pe mare.

Art. 27. -

Înainte cu două ore de a ieși/intra în/din mare, comandanții navelor de pescuit menționate la art. 24 trebuie să anunțe reprezentantul ANPA.

Art. 28. -

(1) ANPA ține evidența navelor mai mari sau egale cu 12 m care pescuiesc în Marea Neagră, prin completarea registrului de evidență, în care se înscriu toate intrările și ieșirile acestora, precum și evidența tuturor ambarcațiunilor de pescuit al calcanului.

(2) Modelul registrului de evidență a navelor și ambarcațiunilor de pescuit este prezentat în anexa nr. 11.

Art. 29. -

(1) În timpul activității de pescuit comandanții navelor de pescuit cu lungimi mai mari sau egale cu 12 m au obligația de a completa zilnic jurnalul de pescuit la Marea Neagră și/sau jurnalul electronic de pescuit aflat la bord, în care este inclusă și declarația de descărcare.

(2) Modelul jurnalului de pescuit la Marea Neagră este prezentat în anexa nr. 12.

Art. 30. -

(1) Jurnalele de pescuit la Marea Neagră se completează în două exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul se depune la ANPA până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioară;

b) exemplarul al doilea rămâne la cotor, la nava/ambarcațiunea de pescuit.

(2) Jurnalul electronic de pescuit se va completa conform prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare și se va asigura ERS.

Art. 31. -

(1) Conducătorii navelor de pescuit cu lungimi mai mici de 12 m au obligația să completeze la întoarcerea în port jurnalul de pescuit costier.

(2) Modelul jurnalului de pescuit costier este prezentat în anexa nr. 13.

Art. 32. -

Dispozițiile art. 31 se aplică și conducătorilor navelor de pescuit care utilizează unelte fixe de tip talian.

Art. 33. -

(1) Jurnalele de pescuit costier se completează în două exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul se depune la ANPA până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna precedentă;

b) exemplarul al doilea rămâne la cotor, la nava/ambarcațiunea de pescuit.

(2) Instrucțiunile de completare a jurnalului de pescuit la Marea Neagră și a jurnalului de pescuit costier sunt prezentate în anexa nr. 14.

Art. 34. -

(1) Comandanții navelor de pescuit cu lungime totală de 12 metri sau mai mare înregistrează și transmit prin mijloace electronice la ANPA, cel puțin o dată pe zi, informațiile necesare, în baza prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare.

(2) Aceste informații se transmit după încheierea ultimei operațiuni de pescuit și înainte de intrarea în port.

(3) Navele cu o lungime totală mai mică de 15 metri sunt scutite de obligațiile prevăzute la alin. (1) și (2) dacă:

a) operează exclusiv în apele teritoriale ale statului membru de pavilion;

b) nu se află pe mare pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore între momentul plecării și cel al întoarcerii în port.

(4) Comandanții navelor care înregistrează și transmit electronic date privind activitățile lor de pescuit sunt scutiți de obligația de a completa pe hârtie un jurnal de pescuit, o declarație de debarcare și o declarație de transbordare.

Art. 35. -

(1) Comandanții navelor/ambarcațiunilor de pescuit cu o lungime totală de cel puțin 12 metri angajați în activități de pescuit privind stocuri care fac obiectul unui plan multianual și care sunt obligați să înregistreze electronic datele din jurnalul de pescuit trebuie să notifice ANPA, cu cel puțin două ore înainte de ora estimată de sosire în port, următoarele informații:

a) numărul de identificare externă a navei și numele navei de pescuit;

b) numele portului de destinație și scopul escalei, cum ar fi debarcarea, transbordarea sau accesul la servicii;

c) datele între care are loc ieșirea în larg și zonele geografice relevante în care s-au efectuat capturi;

d) data și ora estimată a sosirii în port;

e) cantitățile din fiecare specie înregistrate în jurnalul de pescuit;

f) cantitățile din fiecare specie care vor fi debarcate sau transbordate.

(2) Comandanții navelor/ambarcațiunilor de pescuit al calcanului trebuie să anunțe telefonic cu cel puțin două ore înainte ora ieșirii la pescuit și cu două ore înainte sosirea de la pescuitul calcanului.

Art. 36. -

(1) Navele/ambarcațiunile deținătoare de autorizații speciale de pescuit al calcanului au următoarele obligații:

a) să respecte zona/cota de pescuit alocată;

b) să descarce peștele capturat în portul/punctul de debarcare arondat și să îl transporte obligatoriu la centrul de primă vânzare arondat;

c) să folosească unelte (setci) cu latura ochiului egală sau mai mare de 400 mm (2a >= 400 mm), conform prevederilor legale în vigoare;

d) dimensiunea minimă pentru calcan la descărcare să fie de cel puțin 45 cm, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine, în ceea ce privește determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă și evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit (măsurată de la vârful botului până la capătul cozii);

e) să noteze în jurnalul de pescuit data și ora lansării și virării setcilor de calcan, poziția (latitudinea, longitudinea, adâncimea) de instalare a uneltelor (setcilor) și lungimea instalată a lavelor de setci, precum și numărul de persoane implicate în astfel de activități;

f) să respecte perioada de prohibiție a pescuitului calcanului conform ordinului anual de prohibiție și prevederilor regulamentelor comunitare în vigoare (orice captură accidentală de calcan realizată în timpul perioadei de prohibiție sau în afara acesteia de către pescari neautorizați va fi redată mediului, indiferent de stare);

g) să anunțe telefonic cu cel puțin două ore înainte ora ieșirii la pescuit și cu două ore înaintea sosirii de la pescuitul calcanului;

h) în apele comunitare ale Mării Negre pescuitul se desfășoară conform prevederilor regulamentului anual (CE) de stabilire a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.

(2) Modelul jurnalului de pescuit al calcanului la Marea Neagră este prezentat în anexa nr. 15.

Art. 37. -

(1) Comandanții navelor de pescuit cu o lungime totală de 10 metri sau mai mare specifică în jurnalul de pescuit toate cantitățile din fiecare specie capturată și stocate la bord care depășesc 50 kg echivalent greutate în viu.

(2) Marja de toleranță permisă în estimările înregistrate în jurnalul de pescuit cu privire la cantitățile în kilograme de pește păstrate la bord este de 10% pentru toate speciile.

(3) Comandanții navelor de pescuit înregistrează, de asemenea, în jurnalul de pescuit toate estimările de capturi aruncate înapoi în mare care depășesc 50 kg echivalent greutate în viu pentru orice specie.

Art. 38. -

Speciile de pești capturate la Marea Neagră sunt menționate în jurnalele de pescuit utilizând codurile alocate fiecărei specii, conform anexei nr. 16.

Art. 39. -

(1) Comandanții navelor de pescuit au obligația de a semnala prezența delfinilor în zona de pescuit, prin completarea fișei de semnalare a delfinilor.

(2) Modelul fișei de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) în Marea Negară este prezentat în anexa nr. 17.

(3) Fișele de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) în Marea Neagră sunt transmise la ANPA în termen de 48 de ore.

Art. 40. -

Autorizațiile de pescuit comercial/autorizațiile speciale de pescuit al calcanului, licențele de pescuit și permisele de pescuit comercial emise anterior prezentelor norme își păstrează valabilitatea până la data expirării valabilității acestora.

Art. 41. -

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme duce la suspendarea/retragerea autorizațiilor de pescuit comercial/autorizațiilor speciale de pescuit calcan, licențelor de pescuit și a permiselor de pescuit comercial, după caz.

Art. 42. -

Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

Față

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ
LICENȚĂ DE PESCUIT
(în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009,
cu modificările și completările ulterioare)

Nr. ........... din .............................
Numărul de identificare din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit (CFR):
.........................................
Date de identificare
1. Numele navei/ambarcațiunii și numărul de la Autoritatea Navală Română: ................../.....................
2. Tipul navei/ambarcațiunii: .....................................................................................................................
3. Portul de bază/punctul de debarcare: ..................................................................................................
4. Marcajul exterior: ..................................................................................................................................
5. Indicativul radio: ...................................................................................................................................
6. Numele proprietarului: ..........................................................................................................................
7. Adresa proprietarului: ...........................................................................................................................
8. Operatori*) (număr): .............................................................................................................................
Caracteristici tehnice și echipamente
1. Puterea motorului principal: ................ kW
2. Lungimea maximă: ............................. m
3. Lungimea între perpendiculare: ......... m
4. Tonajul brut: ....................................... TRB
5. Unelte de pescuit - tip/număr:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Marca**): .......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
6. Zone de pescuit:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Președinte,
...........................................

Verso

Valabilitate

Anul Viza
Anul Viza
De la ................................
Până la ............................
Inspector ..........................
De la ................................
Până la ............................
Inspector ..........................
Anul Viza
Anul Viza
De la ................................
Până la ............................
Inspector ..........................
De la ................................
Până la ............................
Inspector ..........................

*) La rubrica "Operatori" se menționează 3 operatori din cadrul asociației/organizației de pescari profesioniști/societății comerciale/cooperativei de producție, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, cu permisele de pescuit comercial vizate la zi.

**) Se vor înscrie modificările privind tipul, numărul și mărcile uneltelor de pescuit ce au suferit modificări față de cele declarate inițial, precum și data și motivul suspendării licenței de pescuit.

ANEXA Nr. 2 la norme

Față

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ
LICENȚĂ DE PESCUIT
(în habitatele piscicole naturale definite la art. 2 pct. 3 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009,
cu modificările și completările ulterioare)

Nr. ........... din .............................
Numărul de identificare din Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit (CFR):
.........................................
Date de identificare
1. Numele navei/ambarcațiunii și numărul de la Autoritatea Navală Română: ................../.....................
2. Tipul navei/ambarcațiunii: .....................................................................................................................
3. Portul de bază/punctul de debarcare: ..................................................................................................
4. Marcajul exterior: ..................................................................................................................................
5. Indicativul radio: ...................................................................................................................................
6. Numele proprietarului: ..........................................................................................................................
7. Adresa proprietarului: ...........................................................................................................................
8. Operatori*) (număr): .............................................................................................................................
Caracteristici tehnice și echipamente
1. Puterea motorului principal: ................ kW
2. Lungimea maximă: ............................. m
3. Lungimea între perpendiculare: ......... m
4. Tonajul brut: ....................................... TRB
5. Unelte de pescuit - tip/număr:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Marca**): .......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
6. Zone de pescuit:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Președinte,
...........................................

Verso

Valabilitate

Anul Viza
Anul Viza
De la ................................
Până la ............................
Inspector ..........................
De la ................................
Până la ............................
Inspector ..........................
Anul Viza
Anul Viza
De la ................................
Până la ............................
Inspector ..........................
De la ................................
Până la ............................
Inspector ..........................

*) La rubrica "Operatori" se menționează 3 operatori din cadrul asociației/organizației de pescari profesioniști/societății comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale care au ca obiect de activitate pescuitul comercial, cu permisele de pescuit comercial vizate la zi.

**) Se vor înscrie modificările privind tipul, numărul și mărcile uneltelor de pescuit ce au suferit modificări față de cele declarate inițial, precum și data și motivul suspendării licenței de pescuit.

ANEXA Nr. 3*) la norme

___________

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4*) la norme

___________

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 5 la norme

AUTORIZAȚIE SPECIALĂ DE PESCUIT AL CALCANULUI
Nr. .......................................

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ

Față

Nava/Ambarcațiunea (numele, ROUP) ..................................................................................................................................

Proprietar (numele și prenumele) .............................................................................................................................................

Comandant/Operatori (numele și prenumele) ........................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................

Licență de pescuit în ape marine nr. .............................din ............................, valabilitate - viză (anul) ................................

Zona de pescuit .......................................................................................................................................................................

Port/Punct de debarcare arondat ..............................................................................................................................................

Centru de primă vânzare arondat ...........................................................................................................................................

Valabilitate .............................................................................................................................................................................

Președinte,
.........................

Verso

Unelte de pescuit:

Tip ..........................................................................................................................................................................................

Buc. .........................................................................................................................................................................................

Mărci ........................................................................................................................................................................................

Jurnal de pescuit la Marea Neagră: de la pag. ..........la pag. ...........

Jurnal de pescuit costier: de la pag. ...........................la pag. .............

Cota alocată (kg):

1. ..................................... .

2. ..................................... .

3. ......................................

Condiții de desfășurare a pescuitului:

1. În apele comunitare ale Mării Negre pescuitul se desfășoară conform prevederilor regulamentului anual (CE) de stabilire a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.

2. Dimensiunea legală minimă autorizată a ochiurilor de plasă în cazul plaselor de fund (setci pentru calcan) utilizate la pescuitul de calcan este: a/2a (mm) = 200/400.

3. Dimensiunea minimă a calcanului debarcat este de 45 cm, măsurată de la vârful botului la terminarea cozii.

4.

a) Se va respecta strict portul/punctul de debarcare arondat capturilor de calcan.

b) Se anunță personalul cu drept de inspecție și control din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) privind ieșirea la pescuit și intrarea de la pescuit între orele stabilite de ANPA, precum și operatorii înscriși pe licența de pescuit.

c) Predarea peștelui se face la centrul de primă vânzare nominalizat în autorizația specială de pescuit al calcanului.

5. Toate documentele de înregistrare și transport al peștelui trebuie vizate de personalul cu drept de inspecție și control din cadrul ANPA.

ANEXA Nr. 6 la norme

CERTFICAT DE NOMINALIZARE
pentru porturi/puncte de debarcare și centre de primă vânzare a produselor pescărești
Nr. ........./............

În baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Cererea operatorului economic ........................................ nr. .........din ..............., precum și documentația depusă, Documentul de proprietate/închiriere/concesiune nr. .......din ......................., Înscrierea/Autorizația sanitară veterinară de funcționare nr. ..................................din ..........................................., Certificatul de înregistrare fiscală nr. ..........................................., se nominalizează operatorul economic ................................................................., cu sediul în localitatea ............................................, str. ......................................... nr. .............., sectorul ......., înmatriculat la registrul comerțului cu nr. .............../................., ca port/punct de debarcare/centru de primă vânzarea a produselor pescărești.

Prezentul certificat de nominalizare nu îl scutește pe deținător de răspunderile care îi revin potrivit legislației în vigoare.

Prezentul certificat de nominalizare este valabil până la data de ....................., cu drept de prelungire.

Operatorul economic nominalizat este obligat să îl anunțe pe emitentul prezentului certificat de nominalizare despre orice modificare intervenită în documentația depusă la nominalizare în termen de 15 zile de la producerea modificării.

AVIZUL DIRECȚIEI/FILIALEI
Nr. ............/........................
...................................................................................
(semnătura și ștampila)
AVIZUL SERVICIULUI RESURSE ACVATICE VII
Nr. ............/........................
...................................................................................
(semnătura și ștampila)
Președinte,
.............................

ANEXA Nr. 7 la norme

JURNAL DE PESCUIT

Persoana juridică/Organizația/Asociația de pescari
.................................................................................
Luna/Anul ...........................................
Nr. ROU .....................
Zona/Tronsonul de pescuit ..........................
Data Numărul de pescari Toana de pescuit Captura, pe specii
(buc.)
Crap Caras Plătică Mreană Babușcă Avat Somn Șalău Știucă Alte specii Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL LUNĂ:
Proprietar ..................................................................
(numele și prenumele)
Operatori ...................................................................
(numele și prenumele)
Semnătura
.................................................

ANEXA Nr. 8 la norme

DECLARAȚIE DE DESCĂRCARE

Numele și prenumele
......................................
Nr. permis
......................................
Nr. licență/Data eliberării
......................................
Ambarcațiunea
Nr. fișier
......................................

ANPA Nr. 000001
Declarație de descărcare
Data ....................

S-au descărcat la punctul de debarcare ........................................................................ următoarele cantități de pește capturat:

Nr. crt. Zona de pescuit Specia Modul de prezentare Cantitatea
(kg)
Am predat.
..........................................................
(numele și prenumele)
..........................................................
(semnătura)
..........................................................
L.S.
Am primit.
..........................................................
(numele și prenumele)
..........................................................
(semnătura)
..........................................................
L.S.

ANEXA Nr. 9 la norme

NOTĂ DE TRANSPORT

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Notă de transport Seria ... Nr. ...
Originea produsului Ziua ... Luna ... Anul .... Destinația
Numele navei/ambarcațiunii ........ Auto/Ambarcațiune .......
Nr. ..................
Proprietar .........
Licența de transport nr. ..........
eliberată de ........
Centrul de primă vânzare .........
Administrator ........
Adresa ...............
Nr. fișier ..............
Nr. crt. Specia Modul de prezentare Cantitatea per ambalaj Calitate*) Cantitate totală (kg)
Extra A B Retras
TOTAL: x x x x x x

*) Se va marca cu X.

Proprietar navă/ambarcațiune/Reprezentant,
.......................................................................
(numele și prenumele)
Ștampila .........................
Semnătura ........................
Conducător auto,
(numele și prenumele)
.......................................................................
B.I./C.I. seria ..... nr. ......
eliberat(ă) de ..................
la data ......................
Semnătura ....................
Agenția Națională pentru Pescuit
și Acvacultură
Seria ..... Nr. ......

ANEXA Nr. 10*) la norme

___________

*) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

- N - numele și prenumele administratorului;

- M - modul de prezentare.

ANEXA Nr. 11 la norme

REGISTRU DE EVIDENȚĂ
a navelor și ambarcațiunilor de pescuit

Portul de bază/Punctul de descărcare .........................................................................

Numele navei/ambarcațiunii Marcajul exterior Data și ora plecării Data și ora sosirii Semnătura inspectorului piscicol

ANEXA Nr. 121) la norme

___________

1) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 13 la norme

JURNAL DE PESCUIT COSTIER

Nr. ROU .............................

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Data (1)

B - Marcaj exterior (2)

C - Tip unealtă/Nr. de zile la apă (3)

D - Număr unelte (4)

E - Număr pescari (5)

F - Adâncimea apei (m) (6)

G - Zona de lucru (7)

H - Data (9)

Nr. ROU.........................................

A B C D E F G Captura, pe specii, în greutate vie sau număr de recipiente (8) Semnătura
kg sau recipiente
H Estimarea aruncărilor la mare (10)
SEMNĂTURA șefului echipei de pescari/locțiitorului
Eventual, numele
și adresa locțiitorului
Se va completa numai în cazul în care, prin ridicarea la bord a capturilor, au rezultat cantități pescuite de puiet sub dimensiunea minimă admisă sau specii interzise pescuitului, ce au fost aruncate înapoi în mare

ANEXA Nr. 14 la norme

INSTRUCȚIUNI
de completare a jurnalului de pescuit la Marea Neagră

I. Instrucțiuni de completare a jurnalului de pescuit

1. Modul de completare a jurnalului de pescuit:

- jurnalul trebuie completat zilnic, cel mai târziu la ora 24,00 a zilei de sosire la țărm;

- jurnalul trebuie completat, de asemenea, la momentul unui control în zona de pescuit;

- toate mențiunile din jurnal sunt obligatorii.

1.1. Informații referitoare la navă

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (1): numele navei;

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (2): marcajul exterior, inscripționat în borduri;

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (3): numele comandantului și adresa;

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (4): ziua, luna, ora și portul de plecare la pescuit;

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (5): ziua, luna, ora și portul de întoarcere;

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (6): data și locul descărcării, dacă diferă de cele de la poziția (5);

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (7): data, numele și indicativul radio, marcajul extern de identificare și naționalitatea navei primitoare, în caz de transbordare.

1.2. Informații referitoare la uneltele de pescuit

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (8): unealta de pescuit trebuie să fie indicată conform codului înscris în anexa nr. 3;

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (9): mărimea ochiului de plasă (la sac în cazul traulului), în milimetri;

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (10): dimensiunea uneltei.

1.3. Informații referitoare la activitatea de pescuit

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (11): data; ea trebuie să corespundă fiecărei zile petrecute pe mare;

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (12): numărul operațiunii de pescuit;

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (13): timpul de pescuit; trebuie să fie egal cu diferența dintre ora începerii traulării și ora începerii virării.

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (14): poziția la momentul lansării uneltei.

1.4. Cantități de pește capturate și păstrate la bord

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (15): se vor înregistra toate speciile prin codul lor de identificare.

Se va menționa unitatea de măsură utilizată, kg sau recipient (coș, ladă, navetă, bidon etc.), și greutatea netă medie, în stare proaspătă, pentru acestea din urmă.

1.5. Estimarea facultativă a cantităților de pește aruncate în mare

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit (16): se vor indica cantitățile, pe specii, aruncate în mare, în kg greutate vie sau în altă unitate de măsură, dacă este cazul, după cum s-a menționat la poziția (15). Aceste informații au un caracter științific și ele nu sunt luate în calcul la atribuirea cotelor de pescuit.

1.6. Periodicitatea înregistrărilor în jurnalul de pescuit:

- pentru fiecare operațiune de pescuit trebuie completat un rând;

- se va utiliza o nouă pagină:

• în cazul folosirii unei noi unelte de pescuit sau a unei plase a cărei mărime a ochiului este diferită de cea utilizată anterior.

2. Instrucțiuni privind declarația de descărcare/transbordare

2.1. Regulă generală

Comandantul fiecărei nave de pescuit sau locțiitorul acestuia trebuie să depună după fiecare voiaj o declarație de descărcare [numărul de referință (18) din jurnalul de pescuit] când ajunge în portul de bază.

În cazul descărcării pe uscat în afara teritoriului național, comandantul va transmite imediat, prin orice mijloc de comunicare, filialei Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură informațiile pe care le înscrie în declarația de descărcare.

2.2. Informații de furnizat

Declararea cantităților descărcate sau estimarea cantităților transbordate se va face pentru fiecare specie în josul declarației prezentate în anexa nr. 8, conform următoarelor instrucțiuni:

- Prezentarea peștelui [numărul de referință din jurnalul de pescuit (17) ]

Prezentare înseamnă felul în care este prelucrat peștele descărcat sau transbordat. Trebuie indicată natura prelucrării, dacă este cazul: E pentru eviscerare, D pentru peștele decapitat, F pentru fileuri, S pentru sărat etc. În caz de neprelucrare se va menționa Î - întreg.

- Unitatea de măsură pentru cantitățile descărcate/transbordate [numărul de referință din jurnalul de pescuit (18)]

Trebuie indicate unitatea de măsură folosită (coșuri, navete, lăzi, bidoane etc.), precum și greutatea netă a peștelui din aceste unități, în kg.

- Greutatea totală, pe specii, a capturilor descărcate [numărul de referință din jurnalul de pescuit (19)]

Se vor indica greutatea sau cantitățile efectiv descărcate pentru toate speciile care sunt cuprinse în lista prezentată în anexa nr. 16. Greutatea înscrisă în formular corespunde celei a peștelui, așa cum a fost el descărcat, neprelucrat sau după o eventuală prelucrare a produsului la bordul navei ori al ambarcațiunii.

3. Procedura de transmitere

3.1. La intrarea în port exemplarul al 2-lea (roz) al jurnalului de pescuit, precum și al declarației de descărcare trebuie înmânate sau transmise inspectorului piscicol de zonă în maximum 48 de ore de la sfârșitul operațiunilor de descărcare.

3.2. Comandantul navei/Locțiitorul acestuia certifică cu ștampila și cu semnătura proprie calitatea și veridicitatea înscrisurilor din jurnalul de pescuit și din declarația de descărcare.

II. Instrucțiuni de completare a jurnalului de pescuit costier

1. Modul de completare a jurnalului de pescuit:

- jurnalul trebuie completat zilnic, cel mai târziu la ora 24,00 a zilei de sosire la țărm;

- toate mențiunile din jurnal sunt obligatorii.

2. Informații referitoare la ambarcațiune

- Numărul de referință din jurnalul de pescuit costier (2): marcajul exterior, inscripționat în borduri.

2.1. Informații referitoare la uneltele de pescuit
Numărul de referință din jurnalul de pescuit costier (3): unealta de pescuit trebuie să fie indicată conform codului înscris în anexa nr. 3/numărul de zile cumulate, de staționare la apă, din momentul instalării.
Numărul de referință din jurnalul de pescuit costier (4): numărul de unelte controlate pe parcursul unei zile
2.2. Informații referitoare la activitatea de pescuit
Numărul de referință din jurnalul de pescuit costier (1): data; ea trebuie să corespundă fiecărei zile în care a fost controlată unealta.
Numărul de referință din jurnalul de pescuit costier (5): numărul de pescari care participă la controlul uneltei și la ridicarea la bord a capturii
Numărul de referință din jurnalul de pescuit costier (6): adâncimea apei, exprimată în metri, la care este instalată unealta de pescuit (facultativ)
Numărul de referință din jurnalul de pescuit costier (7): zona de instalare a uneltei, respectiv:
Sulina = SL; Sfântu Gheorghe = SG; Zătun = ZT; Portița = PT; Chituc = CH; Vadu = VD; Corbu = CB; Cap Midia = CM; Mamaia = MM; Constanța = CT; Agigea = AG; Eforie = EF;
23 August = AG; Costinești = CS; Cap Aurora = CA; Mangalia = MG; 2 Mai = MI; Vama Veche = VV
2.3. Cantități capturate și păstrate la bord
Numărul de referință din jurnalul de pescuit costier (8): Se vor înregistra toate speciile menționate în anexa nr. 16, prin codul lor de identificare.
Se vor menționa unitatea de măsură utilizată, kg sau recipient (coș, ladă, navetă, bidon etc.), și greutatea netă medie, în stare proaspătă, pentru acestea din urmă.
2.4. Data la care sortarea peștelui capturat a condus la apariția unor cantități aruncate înapoi în mare
Numărul de referință din jurnalul de pescuit costier (9): Se va menționa ziua în care, prin sortare, au rezultat capturi ce au fost aruncate înapoi la mare (facultativ).
2.5. Estimarea facultativă a cantităților de pește aruncate înapoi în mare
Numărul de referință din jurnalul de pescuit costier (10): Se vor preciza cantitățile, pe specii, aruncate înapoi în mare, de preferință în kg, după cum s-a menționat la poziția (8), dacă este cazul. Aceste informații au un caracter științific și servesc la evaluarea mărimii stocurilor exploatabile.

3. Periodicitatea înregistrărilor în jurnalul de pescuit:

- pentru fiecare operațiune și zi de control al uneltelor trebuie completat un rând;

- în cazul folosirii unei noi unelte de pescuit sau a unei plase a cărei mărime a ochiului este diferită de cea utilizată anterior, înregistrările se vor face pe o nouă pagină.

4. Înscrisurile din jurnalul de pescuit costier trebuie să fie citețe și imposibil de șters.

5. Niciun înscris din jurnalul de pescuit costier nu trebuie șters sau modificat. În caz de greșeală, înscrisul inexact trebuie barat cu o linie și urmat de un nou înscris cu semnătura șefului echipei de pescari sau a locțiitorului acestuia.

6. Fiecare rând al jurnalului de pescuit costier trebuie semnat de șeful echipei de pescari sau de locțiitorul acestuia. Fiecare pagină a jurnalului de pescuit, completată eventual cu estimarea cantităților aruncate în mare, trebuie semnată de șeful echipei de pescari sau de locțiitorul acestuia.

7. Fiecare pagină a jurnalului de pescuit costier corespunde unei luni calendaristice.

8. În termen de maximum 5 zile de la sfârșitul fiecărei luni, exemplarul al 2-lea (roz) al jurnalului de pescuit costier trebuie înmânat sau transmis inspectorului piscicol de zonă.

9. Șeful/Locțiitorul echipei de pescari certifică prin semnătura proprie calitatea și veridicitatea din jurnalul de pescuit costier.

ANEXA Nr. 15 la norme

- Model -

JURNALUL DE PESCUIT CALCAN LA MAREA NEAGRĂ

Nr. Nr. intern de înregistrare în registrul flotei Jurnalul de pescuit nr. Anul Campania nr.
(1)(7) Denumirea navei (navelor) (1)(7) IRCS (2)(7) Marcaj exterior (3) Numele comandantului (4)(5)(6)(7)(11) Ziua (4)(5)(6)(7)(11) Luna (4)(5)(6)(7)(11) Ora (4)(5)(6) Portul
(4) Plecare
Traulare îngemănată Adresa (5)(6)(7) Sosire
(7) Transportare (5)(6)(7) Debarcare
(15) Capturile deținute la bord și capturile debarcate/transbordate, în echivalentul greutății în viu, în kilograme, per specie
(17) Specii, în kilograme
(8) Unelte (10) Dimensiuni Număr (9) Dimensiunea ochiurilor (12) Nr. operațiunilor de pescuit (13) Timpul de traulare/ imersie (14)(22) Zona de pescuit
(16) Capturi aruncate în mare
Forma de prezentare a peștelui
Observații Semnătura
Subsemnatul, prin prezenta, declar că toate înregistrările sunt complete, veridice și corecte.


Dată (20)(21) Semnătura

ANEXA Nr. 16 la norme

LISTA
speciilor de pești care trebuie menționate în mod obligatoriu în jurnalul de pescuit

Denumirea științifică Denumirea populară Codul
Anguilla anguilla Anghilă ELE
Atherina mochon pontica Aterină SIL
Merlangus merlangus euxinus Bacaliar WHG
Mullus barbatus ponticus Barbun MUR
Psetta maxima maeotica Calcan TUR
Scophthalmus rhombus Calcan mic BLL
Platichthys flesus luscus Cambulă FLE
Liza aurata Chefal, singhil MUF
Scomber japonicus Colios MAS
Clupeonella cultriventris Gingirică CLA
Gobius niger Guvid negru GPA
Engraulis encrasicholus ponticus Hamsie ANE
Mugil cephalus Chefal, laban MUG
Solea nasuta Limbă de mare SOL
Pomatomus saltatrix Lufar BLU
Huso huso Morun HUH
Acipenser gueldenstaedti Nisetru APG
Sarda sarda Pălămidă BON
Acipenser stellatus Păstrugă APE
Specii pelagice marine diferite Pește marin mărunt PMM
Squalus acanthias Rechin DGS
Alosa caspia Rizeafcă ASP
Scomber scombrus Scrumbie albastră, macrou MAC
Alosa pontica Scrumbie de Dunăre SHC
Sprattus sprattus Șprot SPR
Trachurus mediterraneus ponticus Stavrid HMM

ANEXA Nr. 17 la norme

FIȘA
de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) în Marea Neagră

1. Data (zi/lună/an) ............................................................................................................................

2. Orele ..............................................................................................................................................

3. Poziția (coordonate, izobata, distanța de la țărm, repere costiere) .................................................

4. Numele navei ...................................................................................................................................

5. Specia/Speciile identificată/identificate ..............................................................................................

6. Număr de exemplare .......................................................................................................................

7. Descriere (semnalmente) .................................................................................................................

8. Observații (comportamentul, dacă au fost remarcate femele cu pui, caracterul cârdului - temporar, permanent, de hrănire, de reproducere, în pasaj, exemplare izolate, starea de sănătate, eventuale capturi etc.)

Comandant,
......................
Semnătura
..................

NOTĂ:

Fișa se depune la inspectoratul piscicol de zonă la întoarcerea de la pescuit.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...