Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție

Modificări (4), Referințe (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 06 februarie 2001.

În vigoare de la 06 februarie 2001 până la 31 decembrie 2004, fiind abrogat prin Lege 329/2009 și înlocuit de Lege 274/2004;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție, denumită în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Modificări (1)

(2) La data înființării Autorității Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului își încetează activitatea.

(3) Sediul Autorității este în municipiul București, bd. Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1.

(4) Autoritatea aplică politicile și elaborează strategiile în domeniul promovării drepturilor copilului, îngrijirii și protecției copiilor aflați în dificultate și a celor cu handicap, precum și în domeniul adopției și preia în acest sens atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) Cheltuielile curente și de capital ale Autorității se asigură de la bugetul de stat, precum și din alte surse, în condițiile legii.

Art. 2. -

Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecției drepturilor copilului, inclusiv prin adopție, Autoritatea îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei și a programelor de reformă în domeniul protecției drepturilor copilului, inclusiv prin adopție;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor și programelor;

c) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosință, după caz, precum și a serviciilor publice în domeniul protecției drepturilor copilului, inclusiv prin adopție;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu, controlul respectării aplicării acestora, precum și al activităților instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

Art. 3. -

(1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, care sunt numiți prin decizie a primului-ministru și sunt salarizați potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

(2) Secretarul de stat este ordonator principal de credite.

(3) În structura Autorității funcționează un secretar general, funcționar public, numit în condițiile legii, salarizat potrivit pct. I lit. A din anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - Modificări (1)

Atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. -

(1) Personalul Autorității se încadrează potrivit legii.

(2) Salariul de bază al personalului Autorității, încadrat pe funcții de execuție de specialitate sau pe funcții de execuție de specialitate specifice, după caz, se stabilește potrivit pct. I lit. B și pct. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Secretarul de stat este și președintele Comitetului Român pentru Adopții.

(2) În lipsa secretarului de stat prerogativele președintelui Comitetului Român pentru Adopții sunt preluate de subsecretarul de stat.

(3) Autoritatea asigură activitatea executivă și de secretariat a Comitetului Român pentru Adopții și îl reprezintă în fața instanțelor de judecată.

Art. 7. -

(1) În structura Autorității și în subordinea directă a secretarului de stat se organizează și funcționează Corpul de control și audit.

(2) Corpul de control și audit are următoarele drepturi și atribuții principale:

a) asigură controlul asupra modului în care sunt respectate și promovate drepturile copilului de către instituțiile publice, celelalte persoane juridice și de persoanele fizice, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) are drept de acces, în condițiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum și la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire și asigură protecția unui copil; în acest scop organele de poliție au obligația să sprijine personalul Corpului de control și audit;

c) constată natura activităților care încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al Autorității, stabilește sau, după caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile și a răspunderii disciplinare, materiale, contravenționale sau, după caz, penale a acestora; în acest scop personalul Corpului de control și audit îndeplinește și atribuțiile prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător;

d) întocmește rapoarte de control și face propuneri de sancționare, în condițiile legii, a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare secretarului de stat al Autorității;

e) asigură activitatea de audit în cadrul Autorității, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor de control care îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informații și documente, în condițiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competență, acestea având obligația de a le pune la dispoziție personalului Autorității în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Art. 8. -

(1) Pe lângă secretarul de stat funcționează Consiliul de coordonare, cu rol consultativ, având în componența sa reprezentanți ai unor ministere și ai altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, ai autorităților administrației publice locale, precum și un reprezentant al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția Drepturilor Copilului din România.

(2) Consiliul de coordonare asigură cooperarea dintre instituțiile și organizațiile ce îl compun, în vederea realizării obiectivelor Autorității.

(3) Atribuțiile și componența Consiliului de coordonare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4.

CAPITOLUL II Programe de interes național în domeniul
protecției drepturilor copilului

Art. 9. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prin programe de interes național se înțelege acele programe care contribuie la:

a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii și instituții destinate îngrijirii, protecției și promovării drepturilor tuturor copiilor;

b) asigurarea funcționării adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătățirii indicatorilor de performanță a respectivelor servicii și instituții.

Art. 10. -

(1) Autoritatea poate finanța sau, după caz, cofinanța următoarele tipuri de programe de interes național pentru protecția copilului:

a) programe specifice de implementare a strategiei naționale în domeniul reformei sistemului de servicii și instituții destinate îngrijirii, protecției și promovării drepturilor copilului, inclusiv programe pentru prevenirea abandonului și reintegrarea copilului în familie;

b) programe de urgență pentru depășirea unor situații de criză, în vederea asigurării protecției și îngrijirii copiilor, determinate fie de calamități naturale, fie de imposibilitatea unor autorități locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea protecției și îngrijirii copiilor, precum și, după caz, pentru intervenții cu caracter umanitar;

c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autorității.

(2) Programele de interes național prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare acțiunilor finanțate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale:

a) realizarea investițiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea și buna funcționare a serviciilor și instituțiilor care asigură îngrijirea, protecția și promovarea drepturilor copilului;

b) realizarea de studii, cercetări și publicații în cadrul domeniului său de activitate;

c) formarea inițială și continuă a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor și instituțiilor ce asigură promovarea drepturilor copilului, îngrijirea și protecția copiilor aflați în dificultate și a celor cu handicap, inclusiv prin adopție;

d) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare;

e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorității.

Art. 11. - Referințe (1)

Programele de interes național se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentărilor elaborate de Autoritate.

Art. 12. -

(1) Finanțarea sau, după caz, cofinanțarea programelor de interes național se asigură din următoarele surse:

a) bugetul de stat;

b) credite externe rambursabile și nerambursabile, din surse guvernamentale și neguvernamentale;

c) donații, sponsorizări și alte surse, în condițiile legii;

d) sume din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

(2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorității.

Art. 13. -

(1) În scopul finanțării programelor de interes național Autoritatea este autorizată să aloce fonduri din bugetul propriu:

a) serviciilor publice specializate pentru protecția copilului;

b) organismelor private autorizate, potrivit legii.

(2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de convenții încheiate cu consiliile județene și cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.

Art. 14. -

Autoritatea este autorizată să finanțeze proiecte din cadrul programelor de interes național din domeniul său de activitate ce urmează să fie realizate, pe bază de convenție, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cu alte autorități sau instituții publice.

Art. 15. -

(1) Sumele din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap se stabilesc proporțional cu numărul copiilor cu handicap din numărul total al persoanelor cu handicap și se alocă Autorității de către Ministerul Sănătății și Familiei.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se alocă pentru unitățile și serviciile prin care se realizează proiectele din cadrul programelor de interes național, pe baza convențiilor încheiate cu consiliile județene și cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului București.

Art. 16. - Referințe (1)

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Autoritatea va elabora metodologia de alocare a fondurilor și criteriile de identificare și de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes național.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III Finanțarea activităților de îngrijire și protecție
a copiilor la nivel local

Art. 17. - Jurisprudență

Activitatea serviciilor și instituțiilor publice care asigură protecția copilului se finanțează din următoarele surse:

a) contribuții obligatorii ale consiliilor locale din a căror rază teritorială provin copilul cu handicap și cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protecție în condițiile art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată; criteriile de determinare a comunității locale din care provine copilul sau persoana majoră se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autorității, cu avizul Ministerului Administrației Publice; Jurisprudență

b) sume alocate din bugetul Autorității, conform dispozițiilor art. 10 și 13;

c) venituri proprii ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, potrivit legii; Jurisprudență

d) sume alocate din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Nivelul contribuțiilor prevăzute la art. 17 lit. a) se stabilește pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sumele prevăzute pentru activitățile de protecție a copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau județene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli până când contribuția lor la acest tip de activități nu este pe deplin acoperită.

(3) Sumele corespunzătoare contribuției unităților administrativ-teritoriale se cuprind în bugetul propriu al acestora și se transferă direct serviciilor publice specializate pentru protecția copilului din subordinea consiliilor județene.

(4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind în bugetul propriu al consiliului județean. În cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București aceste sume se cuprind în bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu județean și consiliu local al sectoarelor municipiului București va comunica Autorității, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, estimarea fondurilor necesare și alocate pe anul următor pentru protecția copilului.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 19. -

(1) Copiilor cu handicap și celor aflați în dificultate, internați în unitățile sau secțiile de spital cu profil de recuperare distrofici sau recuperare și reabilitare neuropsihomotorie, li se asigură îngrijire și protecție în condițiile prevăzute la art. 7-22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997, republicată.

(2) Instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap, care asigură îngrijirea, asistența, recuperarea sau, după caz, reabilitarea copiilor cu handicap din cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, se vor reorganiza în etape, după evaluarea situației copilului cu handicap.

(3) Instituțiile prevăzute la alin. (2) se vor reorganiza, în cadrul serviciilor publice specializate pentru protecția copilului din subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în centre de tip familial pentru recuperarea și reabilitarea copiilor cu handicap și handicap sever, centre de îngrijire de zi și recuperare pentru copilul cu handicap sau, după caz, în alte servicii destinate îngrijirii, reabilitării și protecției drepturilor copilului, fără personalitate juridică.

(4) Comisiile pentru protecția copilului stabilesc, după caz, măsurile de protecție prevăzute la art. 7-22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997, republicată, pentru copiii aflați în instituțiile, unitățile sau secțiile de spital prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 pentru reorganizarea instituțiilor, secțiilor de spital și a celorlalte unități de protecție specială a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor județene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

(5) Comisiile pentru protecția copilului efectuează evaluarea sociomedicală a copiilor, inclusiv a celor aflați în unitățile sau secțiile de spital prevăzute la alin. (1) și (2), și recomandă comisiilor de expertiză încadrarea în gradul de handicap potrivit criteriilor de acordare a acestuia.

(6) Evaluarea situației sociale și juridice a copiilor prevăzuți la alin. (4), elaborarea programului de reintegrare sociofamilială și educațională a acestora, precum și a programului de recuperare a copilului cu handicap aflat în dificultate se realizează de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protecția copilului.

(7) Evaluările și programele realizate potrivit alin. (6) se aprobă de comisia pentru protecția copilului, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/1997, republicată.

Art. 20. -

(1) Patrimoniul fostei Agenții Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2000, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Autoritate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În condițiile legii Autoritatea va prelua toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile fostei Agenții Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

Art. 21. -

Autoritatea asigură, în condițiile legii, continuitatea proiectelor în derulare, inițiate de fosta Agenție Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului.

Art. 22. -

(1) La data încetării activității fostei Agenții Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului personalul acesteia se preia de Autoritate și se consideră transferat, în condițiile legii.

(2) Încadrarea pe posturile din cadrul Autorității a personalului preluat potrivit alin. (1) se face, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de examen sau concurs, organizat în conformitate cu o metodologie aprobată prin ordin al secretarului de stat.

(3) Personalului fostei Agenții Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, declarat nereușit ori care nu participă la examenul sau concursul de selecție, organizat potrivit alin. (2), îi încetează raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale legislației muncii în vigoare.

Art. 23. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul actelor normative în vigoare sintagma "Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului" se înlocuiește cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție", sintagma "președintele Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului", cu sintagma "secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție", iar sintagma "vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului", cu sintagma "subsecretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție". Modificări (1)

Art. 24. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se modifică în mod corespunzător:

a) art. 12 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului Român pentru Adopții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997, cu modificările ulterioare;

b) art. 3 alin. (3) și (4), art. 4 alin. (3) și art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000;

c) pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2001 privind stabilirea atribuțiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001.

Art. 25. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/1999 privind înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 8 decembrie 1999, precum și orice alte dispoziții contrare.

(2) Acțiunile și procedurile începute potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/1999 continuă, până la finalizare, sub directa coordonare a Autorității.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 26 ianuarie 2001.

Nr. 12.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...