Universul Juridic nr. 2/2019

Despre prescripție în materia contenciosului administrativ
de Andreea Tabacu

21 februarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Prezentare

În materia contenciosului administrativ, Legea nr. 554/2004 nu reglementează aparte un regim juridic al prescripției extinctive, arătând numai care sunt termenele în care poate fi introdusă acțiunea în fața instanței de contencios administrativ. În raport de posibilitățile pe care le are persoana vătămată în dreptul său de a introduce în fața instanței acțiune împotriva autorității publice, conform art. 1 și 8 din Legea contenciosului administrativ, legiuitorul instituie norme specifice cu privire la momentul curgerii termenului de prescripție.

Prescripția trebuie să țină seama în această materie și de specificul dat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ, care obligă persoana vătămată sau care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ ca, anterior sesizării instanței, să solicite autorității publice emitente sau celei superioare revocarea în tot sau în parte a actului.

De asemenea, în contencios administrativ trebuie avut în vedere faptul că actului administrativ unilateral îi este asimilat și contractul, în condițiile art. 2 alin. (1) lit. c) din Lege, respectiv refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim, în aceste situații procedura prealabilă prezentând particularități.

Prescripția trebuie raportată, așadar, la noțiunea de "act administrativ", așa cum este definită în Legea nr. 554/2004, întrucât actul administrativ unilateral, ca manifestare de voință a autorității publice, este distinct, în esență, de contractul administrativ, care presupune întâlnirea a două voințe, respectiv de refuzul nejustificat expres sau tacit, rezultat din atitudinea autorității care arată că nu emite actul sau, fără a exprima un refuz explicit, nu rezolvă cererea sau nu răspunde în termenul legal.

În ceea ce privește excepția de nelegalitate, dispozițiile Legii contenciosului administrativ prevăd posibilitatea ca aceasta să poată fi ridicată oricând(1), întrucât legalitatea actului administrativ cu caracter individual poate fi cercetat în cadrul procesului prin intermediul acestui instrument procesual fără a se ajunge la constatarea sau declararea nulității acestuia prin dispozitivul hotărârii judecătorești.

De asemenea, legea prevede imprescriptibilitatea cererilor împotriva ordonanțelor sau a dispozițiilor din ordonanțe care se consideră a fi neconstituționale, precum și a actelor administrative cu caracter normativ care se consideră a fi nelegale(2).

În materie sunt aplicabile normele Legii nr. 554/2004, dar și cele ale actelor normative speciale în diverse materii ale dreptului administrativ, iar în completare se vor aplica regulile Codului civil.

2. Noțiuni necesare

Actul administrativ este definit ca actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.

Legea asimilează actelor administrative și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice [art. 2 alin. (1) lit. c) teza a doua din Legea nr. 554/2001].

De asemenea, se asimilează actului administrativ unilateral și refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim (refuz explicit) ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal (refuz implicit).

Refuzul nejustificat expres sau explicit de a soluționa o cerere este definit în art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 554/2004 ca fiind exprimarea explicită, cu exces de putere(3) , a voinței de a nu rezolva cererea unei persoane. Este considerată, de asemenea, refuz explicit nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluționării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile.

Refuzul nejustificat implicit, prevăzut în art. 2 alin. (1) lit. h) din Lege, constă în nesoluționare în termenul legal a unei cereri, respectiv în faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen.

Legea nu definește prescripția extinctivă în această materie, astfel că se vor aplica prevederile din dreptul comun, respectiv Codul civil din anul 2011. Potrivit art. 2500 alin. (1) C. civ., prescripția reprezintă stingerea dreptului material la acțiune(4), dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.

În contencios administrativ, se stinge prin prescripție dreptul de a pretinde în raport cu autoritatea publică anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

3. Termene de prescripție

Legea contenciosului administrativ reglementează un termen de prescripție de 6 luni pentru exercitarea dreptului la acțiune în contencios administrativ, însă în materie se pot identifica și termene speciale rezultate din acte normative cu acestea caracter, față de Legea nr. 554/2004.

Astfel, în Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale este prevăzut un termen de 5 zile de la comunicare, pentru atacarea ordinului prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat de la ședința de constituire(5) . Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor de consilieri locali poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare(6) . Ordinul prefectului prin care se ia act de încetarea mandatului primarului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare(7) .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...