Guvernul României

Hotărârea nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 21 februarie 2019.

În vigoare de la 21 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere art. 60 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 13 octombrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele a), c), d), i), q), r), t), ț), v) și y) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) act de punere în valoare, denumit în continuare APV - document tehnico-economic care conține rezultatele evaluării cantitative și calitative conform normelor tehnice silvice, precum și informațiile privitoare la localizarea masei lemnoase destinate exploatării, conform amenajamentelor silvice;

. . . . . . . . . .

c) arboret inaccesibil - arboret situat în anumite condiții de teren, precum: pantă, orografie, cursuri de apă, diguri, căi de comunicații, clădiri și alte construcții care fac imposibile exploatarea și/sau transportul masei lemnoase care s-ar exploata din respectivul arboret;

d) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului - volumul de lemn fasonat destinat pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate publică a statului - lucrări de investiții și reparații pentru lucrări de reconstrucție ecologică, lucrări de regenerare, lucrări de protecție a pădurilor, amenajări cinegetice și piscicole, lucrări de investiții, de reparații ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcțiilor administrative, a drumurilor și căilor de acces, încălzirea spațiilor și clădirilor, amenajări pentru prevenirea și stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum și volumul de lemn fasonat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele colective de muncă; volumul de lemn fasonat destinat consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nu face obiectul comercializării; volumul necesar se estimează de administrator și se publică pe site-ul administratorului, anterior licitației principale;

. . . . . . . . . .

i) grupaj de partizi - două sau mai multe partizi a căror masă lemnoasă s-a stabilit a se valorifica «pe picior», partizi grupate în funcție de: bazinet, instalații de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le deservește și care se pot exploata de un singur operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare și principale;

. . . . . . . . . .

q) preț de pornire la licitație/negociere, denumit în continuare preț de pornire - prețul stabilit de organizatorul licitației/negocierii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament; pentru masa lemnoasă, stabilirea acestui preț se face pornind de la prețul de APV, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA; prețul de pornire la licitație/negociere pentru grupajele de partizi se stabilește pe grupaj, ca medie a prețurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; prețul de adjudecare al grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creșterii obținute prin licitație/negociere; în cazul lemnului fasonat, prețul de pornire la licitație/negociere se fundamentează pe principiile economiei de piață, corelat cu condiția de livrare, iar la sortimentele de lemn de lucru acesta se stabilește distinct, pe fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul net și pentru coajă; pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la o procedură de valorificare, organizată potrivit prevederilor prezentului regulament, prețul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia față de nivelul de la procedura anterioară, dar nu poate fi mai mic decât nivelul prețului de APV; pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la două sau mai multe proceduri de valorificare, organizate potrivit prevederilor prezentului regulament, prețul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia față de nivelul de la procedura anterioară, în condiții de piață;

r) preț de referință - prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 30 octombrie a anului anterior anului de producție; acesta este un preț stabilit în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment și de natura produsului și se utilizează pentru calculul prețului actului de punere în valoare - «preț de APV»; prețul de referință se aprobă, pentru fiecare an de producție, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, la nivel județean, la nivel național sau la nivelul regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale; prețul de referință poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an; decizia privind prețul de referință se publică pe site-ul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv pe site-ul administratorului/proprietarului fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale;

. . . . . . . . . .

t) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării unor arborete de către factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, al căror volum afectat este de cel mult 60% din volumul arboretului înscris în descrierea parcelară a unității amenajistice diminuat cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului, precum și cele rezultate din afectarea unor arborete integral pe suprafețe compacte de maximum 0,5 ha;

ț) produse accidentale realizate pe suprafețe compacte - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării unui arboret de către factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, al căror volum afectat este de peste 60% din volumul arboretului înscris în descrierea parcelară a unității amenajistice, diminuat cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului sau integral pe suprafețe compacte mai mari de 0,5 ha; în cazul arboretelor care prin extragerea arborilor afectați se vor încadra în urgența 1 de regenerare, se pun în valoare ca produse accidentale toți arborii;

. . . . . . . . . .

v) reprezentant al operatorului economic - persoana fizică învestită cu atribuții de administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică sau împuternicit al acestuia prin înscris semnat și ștampilat în original de reprezentantul operatorului economic;

. . . . . . . . . .

y) valorificarea superioară a masei lemnoase - valorificarea masei lemnoase realizată de către proprietarii/administratorii de fond forestier proprietate publică, sub formă de sortimente de lemn fasonat, prin care fiecărui sortiment îi este dată destinația industrială adecvată, care permite realizarea unei valori adăugate superioare."

2. La articolul 1, după litera bb) se introduce o nouă literă, litera cc), cu următorul cuprins:

"

cc) instrumente bancare decontabile - cec, bilet la ordin avalizat de bancă, scrisoare de garanție bancară."

3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului, ca «masă lemnoasă pe picior» sau ca «lemn fasonat» se ia, cu respectarea prevederilor alin. (2) și (4), de către:".

4. La articolul 3, alineatele (2) - (4) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) La adoptarea hotărârii prevăzute la alin. (1) se au în vedere următoarele:

a) partizile de produse secundare, de igienă, de produse accidentale dispersate și de produse accidentale pe suprafețe compacte de maximum 3 ha, la care exploatarea se realizează în ordinea prevăzută la art. 59 alin. (51) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) partizile de produse principale, din lucrări de conservare, precum și cele de produse accidentale din tăieri realizate pe suprafețe compacte mai mari de 3 hectare, constituite în fondul forestier proprietate publică a statului;

c) necesarul anual estimat de lemn de foc destinat încălzirii populației. Volumul minim ce va fi oferit spre vânzare către populație și ceilalți beneficiari prevăzuți de lege, ca lemn de foc și lemn de lucru rotund cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, este de 1 milion mc/an de producție. La adoptarea hotărârii, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 60 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populație, se vor avea în vedere, cu prioritate, partizile cu procentul cel mai mare de lemn de foc;

d) necesarul anual estimat de lemn rotund de lucru pentru producătorii din industria mobilei;

e) necesitatea efectuării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere, precum și a celor de extragere a produselor accidentale și de igienă;

f) capacitatea anuală efectivă de exploatare a ocoalelor silvice/bazelor experimentale.

(3) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului.

(4) Volumul maxim prevăzut a fi recoltat constituit din partizile de produse principale, de lucrări de conservare și de produse accidentale din tăieri realizate pe suprafețe compacte mai mari de 3 hectare, constituite în fondul forestier proprietate publică a statului, care se exploatează de către administratorul acestuia în regie proprie, cu forțe proprii sau prin prestări servicii cu operatori economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, se stabilește prin hotărâre a entităților prevăzute la alin. (1). Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 60 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind asigurarea cu prioritate a lemnului de foc pentru populație, se vor avea în vedere, cu prioritate, partizile cu procentul cel mai mare de lemn de foc.

. . . . . . . . . .

(8) Produsele extraordinare, astfel cum sunt definite de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, se valorifică de administratorii fondului forestier proprietate publică, de regulă, ca lemn fasonat. Exploatarea masei lemnoase care constituie aceste produse se face de către operatori economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră și care concomitent îndeplinesc, după caz, exigențele prevăzute de legislația specifică domeniilor: energie electrică, gaze naturale, petrol, căi de transport, inclusiv forestiere. În cazul rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, exploatarea produselor extraordinare se realizează de către operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatări forestiere care au încheiat contracte de prestări servicii cu titularii de autorizații și licențe, conform legislației în vigoare."

5. La articolul 3, alineatele (5) și (6) se abrogă.

6. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

"

(12) Produsele extraordinare care necesită exploatarea în regim de urgență pentru asigurarea siguranței circulației publice, a siguranței în funcționare a liniilor electrice aeriene de transport și distribuție a energiei electrice, precum și produsele accidentale I care fac obiectul defrișărilor legal aprobate apărute în fondul forestier proprietate publică vor fi exploatate cu prioritate de către administratori/prestatori servicii silvice prin modalitățile prevăzute de lege, cu forțe proprii, în limita capacităților de exploatare existente."

7. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, ca «masă lemnoasă pe picior» sau ca «lemn fasonat» se ia în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) de către consiliul local sau, după caz, de către consiliul de administrație al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local.

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică pe site-ul administratorului fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale și/sau al organizatorului licitației."

8. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) În vederea asigurării transparenței amplasării și valorificării masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului și a lemnului fasonat, administratorii fondului forestier au obligația de a asigura publicarea licitațiilor/negocierilor de vânzare a masei lemnoase și a lemnului fasonat provenite din acest fond forestier, pe site-ul organizatorului, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de desfășurarea licitației principale, în cazul masei lemnoase, și cu minimum 10 zile calendaristice înainte de desfășurarea licitațiilor intermediare/negocierilor de vânzare a masei lemnoase și a licitațiilor/negocierilor de vânzare a lemnului fasonat; publicarea anunțului se face și pe site-ul www.produselepadurii.ro, administrat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, iar publicarea este gratuită.

(2) În vederea asigurării transparenței amplasării și valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, precum și a comercializării acesteia și a lemnului fasonat care se supun valorificării în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorii/prestatorii de servicii silvice au obligația să publice cu minimum 10 zile calendaristice înainte de desfășurarea licitațiilor pe site-ul organizatorilor licitațiile/negocierile de masă lemnoasă/lemn fasonat care provine din acest fond forestier. Publicarea anunțului se face și pe site-ul www.produselepadurii.ro. Conținutul și modelul anunțului sunt prevăzute în anexa nr. 1."

9. La articolul 10, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la aprobarea listei partizilor, aceasta se publică pe site-ul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului. Pe site-ul www.produselepadurii.ro, precum și pe site-ul administratorilor în același termen se publică și catalogul masei lemnoase stabilite să se valorifice în anul calendaristic următor, pe fiecare ocol silvic. Catalogul conține minimum următoarele documente și informații:

a) lista partizilor aferentă anului de producție următor; în listă se evidențiază partizile pentru care este necesară obținerea dreptului de servitute pentru accesul la acestea;

b) actele de punere în valoare, cu schița parchetului, inclusiv coordonatele geografice pentru cel puțin un punct din interiorul fiecărui parchet și pentru cel puțin un punct din platforma primară;

c) prețul de APV al partizilor aferente anului de producție următor;

d) datele de contact ale fiecărui ocol silvic la care se află masa lemnoasă stabilită a se valorifica;

e) modelul - conținutul-cadru al contractului de vânzare a masei lemnoase;

f) modelul - conținutul-cadru al caietului de sarcini pentru licitațiile/negocierile care se vor organiza pentru vânzarea masei lemnoase, care cuprinde cel puțin informații privind: organizarea și desfășurarea licitației/negocierii; lista partizilor și loturilor/pieselor de lemn fasonat; grupajele de partizi; proiectul contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat; actele normative aplicabile; formularea, înregistrarea și soluționarea contestațiilor cu privire la preselecție și/sau licitație/negociere;

g) clauze minimale care trebuie cuprinse în contractul de vânzare a masei lemnoase.

(3) Cel târziu până la data de 1 decembrie a anului anterior anului de producție, organizatorii licitațiilor pentru vânzarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale publică, pe site-ul organizatorului, lista partizilor ce urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor. Pentru fiecare listă se atașează actele de punere în valoare, cu schița parchetului, inclusiv coordonatele geografice pentru cel puțin un punct din interiorul fiecărui parchet și pentru cel puțin un punct din platforma primară."

10. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Clauze minimale ale contractului de vânzare a masei lemnoase prevăzute la alin. (2) lit. g) se referă la:

a) predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe postațe, după efectuarea plății contravalorii acesteia sau, dacă părțile convin, după depunerea de instrumente de plată cu scadență la maximum 30 de zile calendaristice;

b) valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare, cu posibilitatea prelungirii în situații de forță majoră, de calamități naturale sau fenomene climatice care împiedică desfășurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

c) cazurile de forță majoră, de calamități naturale și fenomene climatice care împiedică desfășurarea normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL potrivit reglementărilor legale și care exonerează părțile, în condițiile legii, de obligații contractuale care rezidă din efectele înregistrate pe durata de acțiune a acestora;

d) regulile ce trebuie respectate, conform exigențelor cerute de protecția mediului, precum și de certificarea managementului forestier, în cazul pădurilor certificate;

e) condițiile de reziliere;

f) reglementările în baza cărora se derulează contractul de vânzare;

g) asigurarea condițiilor de acces la masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare, cu respectarea prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

11. La articolul 10 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) modificarea/casarea unor partizi sau constituirea pe parcursul anului a unor partizi;".

12. La articolul 11, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Din lista prevăzută la art. 10 alin. (1), din partizile de produse principale care urmează a fi exploatate în anul calendaristic următor, entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1) pot stabili partizile al căror volum însumează cel mult 20% din volumul produselor principale cumulat cu cel al produselor accidentale precomptabile cuprinse în această listă; volumul astfel stabilit constituie rezerva de masă lemnoasă pentru precomptarea produselor accidentale I în scopul încadrării în volumul maxim ce se poate recolta anual ca produse principale conform prevederilor art. 59 alin. (2) și (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale se poate constitui ca rezervă pentru precomptarea produselor accidentale și pentru încadrarea în posibilitatea anuală un procent de cel mult 20% din posibilitatea anuală stabilită potrivit art. 59 alin. (2), (3) și (10) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care urmează a se recolta anual."

13. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) La licitația principală prevăzută la alin. (1) administratorul fondului forestier proprietate publică a statului oferă spre vânzare masă lemnoasă în procent cuprins între minimum 60% și maximum 80% din volumul de masă lemnoasă stabilit a fi valorificat ca masă lemnoasă. Volumul din partizile care constituie rezerva și volumul de masă lemnoasă stabilit a fi valorificat în ocoalele silvice în care se execută lucrări de reamenajare - faza teren nu va fi oferit la licitația principală."

14. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Licitațiile intermediare se organizează pentru masa lemnoasă din: partizile neoferite la licitația principală, partizile neadjudecate în urma desfășurării licitației principale, cele rămase neadjudecate după două proceduri de achiziție a prestărilor de servicii pentru lucrări de exploatare și din partizile introduse în lista de partizi ulterior licitației principale, în condițiile art. 10 alin. (4)."

15. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Lemnul fasonat se vinde pe loturi distincte constituite dintr-un singur sortiment; în cazul lemnului de lucru, piesele din sortimentele industriale de material lemnos, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. w), se numerotează și se trec în carnetul de inventariere al lotului. La carnetul de inventariere se poate atașa fotografia lotului, caz în care aceasta va fi postată pe site-ul organizatorului."

16. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.

17. Laarticolul 20 alineatul (3), partea introductivă a alineatului (4) și alineatele (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Anunțul prevăzut la alin. (1) și (2) se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul organizatorului; anunțul se afișează și la sediul organizatorului. Modelul și conținutul-cadru ale anunțului privind organizarea licitației de vânzare de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Anunțul afișat la sediul organizatorului și cel publicat pe site-urile prevăzute la alin. (3) vor cuprinde datele prevăzute în anexa nr. 1, precum și:

. . . . . . . . . .

(5) Prețul de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului se aprobă de entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1), iar pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale se aprobă de către consiliul local sau, după caz, de către consiliul de administrație al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local. Prețul de pornire se exprimă în lei/mc volum brut, fără TVA.

. . . . . . . . . .

(7) În cazul în care un lot/o piesă rămâne neadjudecat(ă), organizatorul licitației, în baza fundamentării aprobate în scris de entitățile prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (1), după caz, poate diminua prețul de pornire la licitație pentru lotul/piesa respectiv(ă)."

18. La articolul 21, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru participare la licitație/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunțul de licitație, o cerere de înscriere, conform modelului din anexa nr. 2, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din următoarele documente, în original sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură, de către reprezentantul operatorului economic, după cum urmează:

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie;

b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecției, în copie;

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit modelului din anexa nr. 3;

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii economici care sunt atestați pentru activitatea de exploatare forestieră în copie și numai în cazul licitațiilor/negocierilor organizate pentru valorificarea masei lemnoase;

e) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai în cazul licitațiilor organizate pentru lemn fasonat numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, în copie;".

19. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) Declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (5) lit. c) trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) că nu are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, după caz;

b) apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h);

c) asigurarea prin capacitatea proprie a procesării a 40% din volumul achiziționat; această declarație este necesară numai pentru cumpărarea de lemn fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, din produse principale sau produse accidentale I;

d) situația completării la zi a atestatului de exploatare și a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor menționa volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată direct/achiziționată pentru prestări servicii și neoperată în anexă, precum și vânzătorul; acest document se va prezenta numai de către operatorii economici care participă la licitațiile de vânzare a masei lemnoase;

e) situația volumului de lemn fasonat achiziționat/procesat anual din fiecare specie și sortiment industrial de material lemnos, astfel cum este prevăzută la art. 8 alin. (2)."

20. La articolul 22 alineatul (2), literele a), b), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) nu a depus/nu a transmis prin poșta electronică toate documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) și (9), după caz, până la data stabilită în anunț sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;

b) are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; neadmiterea la licitație/negociere se face pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din acest fond; organizatorii licitațiilor au obligația să aducă la cunoștința operatorilor economici care s-au înscris la licitație situația datoriilor înregistrate prin afișare la sediul organizatorului licitației până la data și ora stabilite pentru depunerea documentelor pentru preselecție sau pot acorda accesul operatorilor economici la situațiile datoriilor restante prin intermediul site-ului web. Până la data și ora organizării preselecției operatorul economic are posibilitatea achitării datoriilor;

. . . . . . . . . .

h) nu prezintă certificatul de atestare referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat potrivit prevederilor art. 58, acesta nu este completat la zi sau nu are capacitate disponibilă, în cazul operatorilor economici din industria mobilei care solicită participarea la licitațiile de vânzare a lemnului de lucru fasonat; această condiție este numai în cazul licitațiilor organizate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;

i) pentru licitațiile de masă lemnoasă, dacă a avut contracte de masă lemnoasă pe picior reziliate în ultimele 3 luni anterior datei licitației, din culpa sa, cu organizatorul licitației pentru masă lemnoasă pe picior, respectiv nu a încheiat în ultimele 3 luni anterior licitației, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru masă lemnoasă pe picior pentru care a fost declarat adjudecatar;".

21. La articolul 22 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

"

i1) pentru licitațiile de lemn fasonat, dacă a avut contracte de lemn fasonat reziliate în ultimele 3 luni anterior datei licitației, din culpa sa, cu organizatorul licitației pentru lemn fasonat, respectiv nu a încheiat în ultimele 3 luni anterior licitației, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru lemn fasonat pentru care a fost declarat adjudecatar;".

22. La articolul 25, alineatele (2), (6) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Documentele privind achitarea garanției de contractare și a tarifului de participare prevăzute la alin. (1) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul la secretariatul comisiei de licitație, anterior începerii ședinței de licitație. Instrumentele de garantare emise de o instituție de credit se vor depune în original la secretariatul comisiei de licitație, anterior începerii ședinței de licitație.

. . . . . . . . . .

(6) Garanția de contractare prevăzută la alin. (5), care depășește valoarea garanției de contractare pentru partizile adjudecate și care nu a fost restituită, la solicitarea scrisă a operatorului economic, poate constitui garanție pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară organizată în condițiile prezentului regulament și/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat și/sau pentru plata cauțiunii, astfel cum este prevăzută la art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

. . . . . . . . . .

(9) Tariful de participare la licitație este stabilit de organizatorul licitației pe baza cheltuielilor aferente organizării și desfășurării licitației și, după caz, a negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea spațiului pentru organizarea licitației, alte servicii efectuate pentru buna desfășurare a licitației, după caz, a negocierii și pentru organizarea vizitelor în teren pentru vizionarea masei lemnoase."

23. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Operatorul economic înscris la licitație/negociere poate să constituie garanția de contractare și prin instrumente de garantare emise de o instituție de credit din România, în condițiile legii."

24. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Pasul de licitare se stabilește de organizatorul licitației în lei/m3, la nivelul valorii de 5% din prețul de pornire, rotunjit la lei, și se aplică numai la licitația publică cu strigare și la etapa a doua a licitației publice mixte."

25. La articolul 29, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit prețul cel mai mare, după 3 strigări succesive ale președintelui comisiei de licitație ale respectivei oferte sau, după caz, producătorul din industria mobilei care își exercită dreptul de preempțiune la cumpărarea masei lemnoase fasonate, potrivit prevederilor art. 47 din prezentul regulament."

26. La articolul 30 alineatul (1), literele a), b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) oferta se depune, în plic închis, anterior începerii ședinței de licitație, la registratura organizatorului; un operator economic, la o licitație, poate depune numai o ofertă și numai un plic închis; oferta trebuie să fie în original, să fie semnată și ștampilată de reprezentantul operatorului economic;

b) în situația în care un operator economic depune oferte pentru mai multe partizi/grupaje de partizi/loturi/piese, acestea se centralizează de ofertant într-o singură listă care se depune într-un plic închis, în ordinea de prioritate de adjudecare preferată de acesta; lista trebuie să fie în original, să fie semnată și ștampilată de reprezentantul operatorului economic;

. . . . . . . . . .

d) comisia de licitație face publice ofertele pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă și le înregistrează în fișele de desfășurare a licitației, fișe care vor constitui anexe la procesul- verbal de licitație; comisia declară invalidă oferta care nu este în original, nu este semnată și ștampilată de reprezentatul operatorului economic, precum și oferta care este sub prețul de pornire la licitație;

e) este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă, operatorul economic care a oferit prețul cel mai mare, dacă acesta este cel puțin egal cu prețul de pornire sau, după caz, producătorul din industria mobilei care își exercită dreptul de preempțiune la cumpărarea masei lemnoase fasonate, în condițiile art. 47 din prezentul regulament."

27. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) După fiecare licitație, indiferent de tipul licitației, se întocmește procesul-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data și locul desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație prezenți, tipul licitației, obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație, reprezentanții acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare, observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației."

28. La articolul 42, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Negocierea prevăzută la alin. (1) se poate face cu orice operator economic admis la licitație care îndeplinește criteriile pentru a face ofertă și care solicită în scris aceasta. Prețul rezultat din negociere nu poate să fie:

a) mai mic decât prețul de APV stabilit pentru partida/grupajul de partizi la care nu au existat oferte la licitație;

b) mai mic decât prețul oferit de ofertantul unic pentru partida/grupajul de partizi la care a existat o ofertă la licitație.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), partida constituită din produse accidentale, rămasă neadjudecată după o licitație, se poate supune negocierii, organizată la data prevăzută în anunțul de licitație.

. . . . . . . . . .

(5) Negocierea prevăzută la alin. (4) se poate face cu orice operator economic admis la licitație care îndeplinește criteriile pentru a face ofertă și care solicită în scris aceasta. Prețul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic decât prețul de pornire la licitație pentru loturile/piesele de lemn fasonat pentru care nu au existat oferte la licitație sau decât prețul oferit de ofertantul unic."

29. La articolul 44, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Pentru negocierea masei lemnoase prevăzute la alin. (1), (5) și (6) nu se organizează preselecție. Operatorii economici depun la comisia de negociere o cerere de înscriere la negociere, la care vor anexa certificatul de exploatare și cazierul tehnic de exploatare completat la zi, precum și dovada achitării garanției de contractare; negocierea se face cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3)."

30. La articolul 45, alineatele (2), (6), (7) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 59 alin. (51) - (53) și alin. (55) - (57) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, între unitățile administrativ-teritoriale și ocoalele silvice care administrează sau prestează servicii silvice pentru fondul forestier proprietate publică pe suprafața acestora se vor încheia parteneriate, la inițiativa ocolului silvic. Parteneriatele se pot încheia de un ocol silvic și cu unități administrativ-teritoriale învecinate, în funcție de volumul de lemn fasonat rămas disponibil, chiar dacă nu administrează fond forestier pe suprafața acestora.

. . . . . . . . . .

(6) Periodic, ori de câte ori semnatarii parteneriatelor prevăzute la alin. (2) consideră că este necesar, vor efectua analize privind aplicarea acestora.

(7) Volumul de lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm și de lemn de foc, care nu s-a valorificat direct potrivit prevederilor alin. (1), se poate valorifica prin licitație/negociere, în condițiile prezentului regulament.

. . . . . . . . . .

(10) Unitatea administrativ-teritorială și ocolul silvic au obligația să primească, să analizeze și să soluționeze cererile persoanelor fizice și juridice prevăzute la alin. (1), pentru asigurarea cu lemn fasonat, în funcție de volumul rămas disponibil. În cazul în care nu există solicitări, individuale sau conform parteneriatelor încheiate, sau volumul solicitat este sub nivelul volumului disponibil comunicat de ocolul silvic, volumul excedentar se poate valorifica altor solicitanți."

31. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

(1) Operatorii economici care dețin certificat de atestare ca producător din industria mobilei, ofertanți la licitațiile publice prevăzute la art. 12 organizate de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului pentru vânzarea lotului/piesei de lemn fasonat, sunt declarați adjudecatari pentru respectivul/respectiva lot/piesă, dacă oferă ultimul preț ofertat în cazul licitației cu strigare, potrivit art. 29 alin. (4), sau un preț egal cu cel mai mare preț ofertat în cazul licitației în plic închis, potrivit art. 30 alin. (1) lit. e); în cazul licitației în plic închis, dreptul de preempțiune al operatorilor economici care dețin certificat de atestare ca producător din industria mobilei poate fi exercitat imediat după deschiderea plicurilor.

(2) În situația în care doi sau mai mulți operatori economici, prevăzuți la alin. (1), oferă același preț, licitația se transformă în licitație publică cu strigare, numai cu participarea acestora, adjudecatar este declarat operatorul economic care oferă prețul cel mai mare, iar strigările se vor face fără pași de licitare. În cazul licitației publice în plic închis, pentru departajarea operatorilor economici care oferă același preț, licitările se vor face, cu strigare, fără pași de licitare."

32. La articolul 50, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Lemnul rotund și despicat de lucru, provenit din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ- teritoriale, poate face obiectul procesării în instalațiile proprii ale proprietarului sau ale administratorului acestui fond forestier, cu aprobarea consiliului local."

33. La articolul 54, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Adjudecatarii masei lemnoase și cei ai lemnului fasonat au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma licitațiilor/negocierilor desfășurate potrivit prezentului regulament doar dacă această posibilitate este prevăzută expres în caietul de sarcini, respectiv în contractul de vânzare. Contractul de vânzare poate fi cesionat numai operatorilor economici pentru care este acordul scris al organizatorului."

34. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 60. -

(1) Lemnul fasonat care a fost cumpărat prin procedura de vânzare directă nu poate face obiectul comercializării, iar în caz de comercializare acesta se consideră fără proveniență legală.

(2) Lemnul fasonat achiziționat de operatorii economici care posedă certificat de atestare de producător din industria mobilei prin exercitarea dreptului de preempțiune și cherestelele rezultate din prelucrarea acestuia nu pot face obiectul comercializării, iar în caz de comercializare acesta se consideră fără proveniență legală."

35. După articolul 60 se introduc cinci noi articole, articolele 61-65, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) În vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 59 alin. (51) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la emiterea autorizației de exploatare, emitentul autorizației de exploatare/proprietarul masei lemnoase are obligația de a afișa oferta la sediul propriu și la sediul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia este amplasat(ă) partida/grupajul de partizi, în care se înscriu volumul de lemn de foc care este oferit spre valorificare persoanelor fizice și juridice de pe raza acestuia conform prevederilor APV și eșalonarea la exploatare, precum și data până la care este valabilă oferta și date de contact ale ofertantului. Oferta este valabilă pe perioada autorizată la exploatare a postaței/partizii, precum și pe o perioadă de 30 de zile calendaristice de la data reprimirii postaței/partizii, în limita volumului de lemn de foc disponibil.

(2) Administratorii fondului forestier proprietate publică pot stabili un program de livrare a lemnului de foc, valabil pentru întreg teritoriul unității administrativ-teritoriale. Programul de livrare se va afișa la sediul propriu și la sediul unității administrativ- teritoriale pe raza căreia este amplasată partida, în vederea aducerii la cunoștința persoanelor fizice și juridice interesate.

(3) Persoanele fizice sau juridice interesate de cumpărarea/achiziția de lemn de foc în condițiile alin. (1) pot face solicitări în acest sens individual sau prin unitatea administrativ-teritorială către proprietarul masei lemnoase/administratorul fondului forestier, pe perioada de valabilitate a ofertei prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru fondul forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, cererile vor fi onorate din volumul de lemn de foc aferent partizii constituite pe suprafața aflată în proprietate.

(5) Solicitările care nu pot fi onorate în condițiile alin. (4) din fondul forestier proprietate publică aflat în proprietate vor fi transmise, în ordinea primirii acestora și în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, către proprietarul masei lemnoase/administratorul fondului forestier proprietate publică a statului care are autorizate partizi în raza administrativă a unității administrativ-teritoriale respective.

(6) În cazul unității administrativ-teritoriale care deține în proprietate suprafețe de fond forestier proprietate publică, obligațiile de publicitate prevăzute la alin. (1) și (2) pentru fondul forestier aflat în proprietate vor fi îndeplinite prin afișare la sediul propriu.

Art. 62. -

(1) Administratorii de fond forestier proprietate publică a statului care desfășoară și activități de operator economic, care au ca obiect exploatarea și/sau procesarea de masă lemnoasă provenită din fondul forestier pe care îl administrează, au obligația să țină evidențe în mod distinct pentru cele două activități, conform reglementărilor financiar- contabile în vigoare.

(2) Volumul pentru care administratorii fondului forestier proprietate publică a statului realizează evidențe în mod distinct se înregistrează în evidența administratorului la un preț fundamentat stabilit în urma unei proceduri interne a administratorului.

Art. 63. -

În vederea realizării lucrărilor de îngrijire și conducere, precum și a recoltării produselor accidentale din fondul forestier proprietate publică a statului, în condițiile art. 59 alin. (51) - (53) și alin. (55) - (57) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorii vor începe procedurile de contractare a lucrărilor de prestări servicii exploatare cu operatori atestați în termen de 15 zile de la aprobarea de către consiliul de administrație a modalității de exploatare potrivit art. 3 alin. (1), (2) și (4).

Art. 64. -

Partizile de curățiri și rărituri cu diametrul mediu de până la 10 cm, constituite în arborete tinere, cu excepția partizilor rezultate ca urmare a aplicării tăierilor în crâng, care nu pot fi efectuate de către administratorii de fond forestier cu forțe proprii sau prin prestări servicii de exploatare ca urmare a unei analize de eficiență economică aprobată de comitetul director și nu pot fi valorificate ca lemn de foc, oferite la cel puțin două licitații de masă lemnoasă, pot fi valorificare ca masă lemnoasă pe picior la prețul stabilit de comitetul director.

Art. 65. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament."

36. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

37. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 și 3, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul apelor și pădurilor,
Ioan Deneș
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
interimar,
Eugen Orlando Teodorovici
p. Viceprim-ministru,
ministrul mediului,
Laurențiu Adrian Neculaescu,
secretar de stat
Ministrul economiei,
Niculae Bădălău
Ministrul cercetării și inovării,
Nicolae Hurduc
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Alexandru Petrescu
Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
Ștefan-Radu Oprea
Secretarul general al Guvernului,
Toni Greblă

București, 8 februarie 2019.

Nr. 55.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la regulament)

Modelul și conținutul-cadru ale anunțului privind organizarea licitației principale/intermediare/negocierii pentru vânzarea de masă lemnoasă și licitației pentru vânzarea de lemn fasonat

Antet/

Numărul și data înregistrării anunțului la organizator

ANUNȚ
privind organizarea licitației principale/intermediare/negocierea pentru vânzarea de masă lemnoasă și licitației pentru vânzarea de lemn fasonat

1. Organizatorul licitației/negocierii (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail):

. . . . . . . . . .

2. Data desfășurării și ora începerii licitației/negocierii: . . . . . . . . . .

3. Locul desfășurării licitației/negocierii (adresa completă): . . . . . . . . . .

4. Tipul licitației: . . . . . . . . . .

5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației/negocierii: . . . . . . . . . .

6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: . . . . . . . . . .

7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație/negociere . . . . . . . . . .

8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, prețul de pornire a licitației/negocierii și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul . . . . . . . . . .

9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație/negociere . . . . . . . . . . mc, din care:

a) pe natură de produse:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . ,

b) pe specii și grupe de specii:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitație/negociere . . . . . . . . . . mc, din care pe sortimente și pe specii (se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente și cantitățile aferente.):

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

11. Alte informații privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

12. Volumul de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.

13. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației/negocierii, începând cu data de: . . . . . . . . . .

14. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației/negocierii: . . . . . . . . . .

15. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației/negocierii (persoane de contact, numere de telefon și fax, e-mail): . . . . . . . . . .

Organizator,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele conducătorului, funcția, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la regulament)

Nr. înregistrare operator economic/grup de operatori economici

. . . . . . . . . .

CERERE
de înscriere la licitație

- Model -

Operatorul economic/grupul de operatori . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .,

str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., telefon fix . . . . . . . . . ., mobil . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .,

cont virament . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . - sucursala . . . . . . . . . ., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., reprezentat legal prin . . . . . . . . . .,

în calitate de . . . . . . . . . .,

solicit înscrierea la licitația organizată de . . . . . . . . . . în data de . . . . . . . . . ., pentru achiziție (se specifică obligatoriu: masă lemnoasă și/sau materiale lemnoase fasonate) . . . . . . . . . .

Împuternicesc să ne reprezinte în relațiile cu pe dl/dna . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu . . . . . . . . . .

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la regulament)

Operator economic/grupul de operatori economici

. . . . . . . . . .

DECLARAȚIE
pentru înscrierea la licitația publică de masă lemnoasă/material lemnos fasonat din data de . . . . . . . . . .

- Model -

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., reprezentant legal al operatorului economic/grupului de operatori economici . . . . . . . . . ., având CUI . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la preselecția din data de . . . . . . . . . . pentru licitația publică de vânzare masă lemnoasă/material lemnos fasonat organizată de . . . . . . . . . ., operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și îmi asum și semnez următoarele declarații:

1. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. a) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" și Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - sau față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, după caz.

2. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. b) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint:

□ nu este membru al niciunui grup de operatori economici;

□ este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal: . . . . . . . . . . (Se bifează opțiunea corespunzătoare)

3. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. d) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare*

* Se indică denumirea entității.

a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint are anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi.

b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de . . . . . . . . . . mc, dar care până în prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere, după cum urmează:

b1) la unitatea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul silvic de stat înființat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" . . . . . . . . . ., volumul de . . . . . . . . . .mc;

b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică . . . . . . . . . ., volumul de . . . . . . . . . . mc.

4. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. e) și art. 8 alin. (2) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare**

** Se completează de către solicitanții înscriși la licitațiile pentru material lemnos fasonat.

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul . . . . . . . . . ., a achiziționat/procesat următoarele volume:

Nr.
crt.
Specia Sortimentul din SUMAL Volum achiziționat
- mc -
Volum procesat
- mc -

5. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. c) și art. 7 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare**

** Se completează de către solicitanții înscriși la licitațiile pentru material lemnos fasonat.

Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, la data prezentei declarații, are următoarea situație privind achiziția și prelucrarea lemnului rotund fasonat la drum auto din produse principale și accidentale I provenite din fond forestier proprietate publică:

a) capacitatea proprie de procesare este de . . . . . . . . . . mc/an;

b) volumul achiziționat până la data emiterii declarației este de . . . . . . . . . . mc;

c) volumul procesat până la data emiterii declarației este de . . . . . . . . . . mc;

d) procentul de prelucrare [volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x100] . . . . . . . . . . %.

Data completării: . . . . . . . . . .

Reprezentant legal
Operator economic/grupul de operatori economici
. . . . . . . . . .
(denumirea, semnătura autorizată, ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...