DECLARAȚIE pentru înscrierea la licitația publică de masă lemnoasă/material lemnos fasonat din data de Model | Hotărâre 55/2019

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Anexa nr 3 la regulament) -
DECLARAȚIE
pentru înscrierea la licitația publică de masă lemnoasă/material lemnos fasonat din data de . . . . . . . . . .

- Model -

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., reprezentant legal al operatorului economic/grupului de operatori economici . . . . . . . . . ., având CUI . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la preselecția din data de . . . . . . . . . . pentru licitația publică de vânzare masă lemnoasă/material lemnos fasonat organizată de . . . . . . . . . ., operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și îmi asum și semnez următoarele declarații:

1. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. a) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" și Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat - sau față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, după caz.

2. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. b) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint:

□ nu este membru al niciunui grup de operatori economici;

□ este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal: . . . . . . . . . . (Se bifează opțiunea corespunzătoare)

3. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. d) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare*

* Se indică denumirea entității.

a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint are anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi.

b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de . . . . . . . . . . mc, dar care până în prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere, după cum urmează:

b1) la unitatea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul silvic de stat înființat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" . . . . . . . . . ., volumul de . . . . . . . . . .mc;

b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică . . . . . . . . . ., volumul de . . . . . . . . . . mc.

4. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. e) și art. 8 alin. (2) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare**

** Se completează de către solicitanții înscriși la licitațiile pentru material lemnos fasonat.

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul . . . . . . . . . ., a achiziționat/procesat următoarele volume:

Nr.
crt.
Specia Sortimentul din SUMAL Volum achiziționat
- mc -
Volum procesat
- mc -

5. Declarație privitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. c) și art. 7 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare**

** Se completează de către solicitanții înscriși la licitațiile pentru material lemnos fasonat.

Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, la data prezentei declarații, are următoarea situație privind achiziția și prelucrarea lemnului rotund fasonat la drum auto din produse principale și accidentale I provenite din fond forestier proprietate publică:

a) capacitatea proprie de procesare este de . . . . . . . . . . mc/an;

b) volumul achiziționat până la data emiterii declarației este de . . . . . . . . . . mc;

c) volumul procesat până la data emiterii declarației este de . . . . . . . . . . mc;

d) procentul de prelucrare [volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x100] . . . . . . . . . . %.

Data completării: . . . . . . . . . .

Reprezentant legal
Operator economic/grupul de operatori economici
. . . . . . . . . .
(denumirea, semnătura autorizată, ștampila)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 55/2019:
ANUNȚ privind organizarea licitației principale/intermediare/negocierea pentru vânzarea de masă lemnoasă și licitației pentru vânzarea de lemn fasonat
CERERE de înscriere la licitație Model
DECLARAȚIE pentru înscrierea la licitația publică de masă lemnoasă/material lemnos fasonat din data de Model
;
se încarcă...