Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice

Modificări (6), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iunie 2001 până la 21 martie 2013, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 15/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanelor prevăzute la art. 2, care își desfășoară activitatea în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, li se pot atribui temporar imobile cu destinația de locuință de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și a Regiei Autonome "Locato".

(2) Atribuirea imobilelor de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și de Regia Autonomă "Locato" se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau a instituțiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului și în limita fondului locativ existent.

(3) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și Regia Autonomă "Locato", în calitate de locatori, sunt autorizate să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuințe de serviciu.

(4) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act adițional.

Art. 2. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Pot beneficia de locuință de serviciu, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, persoanele care ocupă funcții de demnitate publică numite sau funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, secretarii generali, precum și persoanele care sunt încadrate pe funcții din cabinetul demnitarului în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Chiria pentru imobilele cu destinația de locuință de serviciu, atribuite potrivit art. 1 alin. (1), se stabilește în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Chiria și cheltuielile de întreținere a locuințelor de serviciu se suportă de beneficiarii prevăzuți la art. 2.

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calității care a determinat atribuirea locuinței de serviciu.

(2) La data rezilierii contractului de închiriere beneficiarul are obligația de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum și de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa.

Art. 5. -

Nu pot face obiectul închirierii imobilele care, potrivit legii, au destinația de locuință de protocol și nici alte imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și a Regiei Autonome "Locato".

Art. 6. -

(1) Imobilele care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu pot fi înstrăinate, sub sancțiunea nulității absolute a actului de înstrăinare.

(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subînchiriate de locatari, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere.

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile referitoare la cazarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică numite și a persoanelor care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică din Hotărârea Guvernului nr. 160/2001 privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 31 mai 2001.

Nr. 80.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...