Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 52/2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 aprilie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

Pentru privatizarea societăților comerciale din turism Ministerul Turismului, în calitate de instituție publică implicată, va aplica prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

(1) În vederea măririi șanselor de privatizare a societăților comerciale din turism și pentru dezvoltarea durabilă a turismului Ministerul Turismului poate accepta plata în rate a prețului acțiunilor vândute, în condițiile stabilite în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) În cazul vânzării cu plata în rate a prețului acțiunilor avansul este de minimum 10% din prețul de vânzare, iar plata ratelor se va eșalona pe o perioadă de până la 5 ani, cu perceperea unei dobânzi anuale stabilite prin hotărâre a Guvernului și cu obligația cumpărătorului de a efectua investiții pe o perioadă de maximum 3 ani de la data semnării contractului. Modificări (1)

(3) Asupra acțiunilor vândute cu plata în rate se constituie drept de gaj, în condițiile legii.

(4) În cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadență o rată sau nu a efectuat programul de investiții, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără orice altă formalitate. În această situație cumpărătorul pierde atât prețul plătit până la acea dată, cât și investițiile efectuate. Modificări (1)

(5) În cazul vânzării acțiunilor cu plata în rate Ministerul Turismului poate solicita cumpărătorului constituirea de garanții suplimentare pentru asigurarea plății ratelor și a executării programului de investiții, precum:

a) scrisoarea de garanție bancară emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială străină și confirmată de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank); Modificări (1)

b) constituirea de ipoteci ori alte garanții reale în favoarea Ministerului Turismului;

c) garanția personală a unui fidejusor, persoană fizică sau juridică de cetățenie, respectiv de naționalitate, română, în condițiile Codului comercial, constând într-o obligație unilaterală și necondiționată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, parțial ori integral, de către cumpărător.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Prevederile art. 2 sunt aplicabile și vânzării de active ale societăților comerciale din turism, în condițiile normelor metodologice emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1)

Dosarul de prezentare al societății comerciale se întocmește în situația vânzării acțiunilor unei societăți comerciale din turism la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține peste 33% din totalul acțiunilor; pentru celelalte situații se întocmește o fișă de prezentare care cuprinde informații minime despre societate.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Licitația cu strigare se desfășoară într-o singură etapă și se va ține în termen de 7 zile de la publicarea în presă a anunțului de vânzare. Modificări (1)

(2) Prețul de pornire al licitației este, de regulă, egal cu valoarea nominală a acțiunilor. Prețul de vânzare al acțiunilor nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a acțiunilor.

(3) Reprezentanții mass-media au acces liber la licitație.

Art. 6. -

Publicitatea poate fi făcută și pe posturile naționale și internaționale de televiziune, după caz.

Art. 7. -

Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni se încheie în termen de 5 zile de la data adjudecării sau de la data încheierii procesului-verbal de negociere.

Art. 8. -

Termenul de plată a prețului în cazul vânzării cu plata integrală sau a avansului în cazul vânzării cu plata în rate este de 10 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni.

Art. 9. -

În aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Ministerul Turismului își poate diminua cota de participare la capitalul social al societăților comerciale la care este acționar, în cazul retrocedării unor imobile sau al despăgubirii prin acțiuni aparținând acestor societăți comerciale. Această operațiune se poate aplica și în cazul retrocedării în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Art. 10. - Jurisprudență

Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 11. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 17 noiembrie 1998, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 865/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind privatizarea societăților comerciale din turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 4 decembrie 1998, Hotărârea Guvernului nr. 423/2000 pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietății de Stat privind privatizarea societăților comerciale de turism cu profil balneoclimateric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 26 mai 2000.

(2) Ministerul Turismului va întocmi și va prezenta Guvernului spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan
p. Ministrul Autorității pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului,
Iacob Zelenco,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

București, 29 martie 2001.

Nr. 52.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...