Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune, din 21.01.2019

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 12 februarie 2019.

În vigoare de la 12 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

2. Organul fiscal central competent este:

a) organul fiscal central în a cărui evidență locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții;

b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locațiune - în cazul persoanelor fizice nerezidente.

3. -

(1) Pentru înregistrarea contractului de locațiune, locatorul depune "Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune", prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere, însoțită de o copie a contractului de locațiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea mențiunii "conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.

(2) Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către locator.

(3) Cererea, însoțită de copia contractului de locațiune, se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

4. Modificarea sau încetarea contractului de locațiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuța "Modificare" sau "Încetare", după caz, însoțită de documentele justificative.

5. -

(1) Data înregistrării contractului de locațiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii la organul fiscal central competent sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

(2) Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de locațiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

a) copia cererii având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal - pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;

b) copia cererii, însoțită de mesajul electronic de confirmare - pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

6. Cererea și documentele depuse de locator în format hârtie se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic în arhiva de documente electronice.

7. Organul fiscal central competent organizează evidența contractelor de locațiune în Registrul contractelor de locațiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

8. Înregistrarea în Registrul contractelor de locațiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

9. Registrul contractelor de locațiune se gestionează la nivelul organelor fiscale centrale competente, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

ANEXĂ la procedură

REGISTRUL CONTRACTELOR DE LOCAȚIUNE

Nr. crt. Numărul de înregistrare Datele de identificare a locatorului Date despre contractul de locațiune Adresa bunului care face obiectul contractului
Contractul de locațiune inițial Modificări ale contractului de locațiune Încetarea contractului de locațiune
Denumirea/ Numele și prenumele Codul de identificare fiscală Numărul Data Numărul Data Numărul Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...