Guvernul României

Procedura privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, din 30.01.2019

Modificări (...), Referințe (2), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale și responsabilități

1.1. Prezenta procedură privind colaborarea și distribuirea de responsabilități între consiliile județene și consiliile locale, denumită în continuare procedură, stabilește modul de colaborare și distribuire a responsabilităților între consiliile județene și locale înainte de demararea Programului pentru școli al României.

1.2. Autoritățile competente la nivel local pentru aplicarea Programului pentru școli sunt consiliul județean și/sau consiliul local.

1.3. Autoritățile prevăzute la pct. 1.2 trebuie să comunice și să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor referitoare la demararea programului, prin mijloace cum sunt: fax, e-mail sau poștă.

1.4. Pentru o bună aplicare a Programului pentru școli al României, în funcție de specificul local și posibilitățile organizatorice și cu încadrarea în sumele alocate județului sau municipiului București, după caz, consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, colaborează cu consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, după caz, și stabilesc de comun acord un termen de 15 zile lucrătoare de la data aprobării bugetului cu această destinație de adoptare a hotărârilor cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel județean și/sau local. Derogări (1)

1.5. În situația adoptării unei hotărâri privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului de către consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București, acestea informează consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, despre hotărârea adoptată, în termen de 5 zile.

1.6. În situația în care unele consilii locale au hotărât neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București organizează și derulează procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României, doar în respectivele unități administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL II Implementarea Programului pentru școli

2.1. În situația în care consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau sectoarelor municipiului București adoptă hotărâri privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, acestea organizează și derulează aceste proceduri.

2.2. În situația prevăzută la pct. 1.6, consiliile județene organizează și derulează procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului, conform deciziei adoptate de Comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) din hotărâre și în baza hotărârii emise de autoritățile deliberative, conform art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

2.3. În situația prevăzută la pct. 2.1, sumele alocate pentru finanțarea Programului pentru școli se reflectă în bugetele locale ale municipiilor, orașelor sau comunelor, la partea de venituri cu ajutorul indicatorului 11.02.01 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor", iar în bugetele sectoarelor municipiului București cu ajutorul indicatorului 11.02.02 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București".

Operațiunea de alocare a sumelor din bugetul județelor în bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor se face prin diminuarea indicatorului 11.02.01 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor" de la nivelul bugetului județului și majorarea corespunzătoare a aceluiași indicator la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.

La partea de cheltuieli a bugetelor locale, din punctul de vedere al clasificației funcționale a indicatorilor bugetelor locale, creditele bugetare destinate finanțării Programului pentru școli se vor reflecta la capitolul 65.02 "Învățământ", subcapitolul 65.02.50 "Alte cheltuieli în domeniul învățământului", în bugetul propriu al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe codul de identificare fiscală al acesteia. Din punctul de vedere al clasificației economice a indicatorilor, creditele bugetare destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli se vor reflecta la titlul 57 "Asistență socială", articolul 57.02 "Ajutoare sociale", alineatul 57.02.02 "Ajutoare sociale în natură".

CAPITOLUL III Dispoziții finale

3.1. Pe parcursul derulării Programului pentru școli al României, precum și după finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente, monitorizarea este asigurată de consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, în colaborare cu consiliile locale ale municipiilor, orașelor, comunelor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București.

3.2. Centralizarea și transmiterea datelor referitoare la implementarea Programului pentru școli al României, către autoritățile competente naționale, se realizează de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...