Guvernul României

Hotărârea nr. 50/2019 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (3) și (6) și nr. crt. 3 din anexa nr. 5 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș, cu sediul în localitatea Sângeorgiu de Mureș, strada Mariaffi Lajos nr. 9, județul Mureș, în instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", denumită în continuare Stațiunea, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet, care se desființează.

Art. 2. -

(1) Patrimoniul Stațiunii este constituit din patrimoniul actual al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș, precum și din patrimoniul Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet, preluat potrivit situațiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-primire, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (1) cuprinde, la data încheierii, prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul în curs.

(3) Patrimoniul Stațiunii se actualizează potrivit prevederilor art. 17.

(4) Stațiunea administrează suprafața de teren agricol și neagricol din domeniul public al statului de 914,4147 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, din care la numărul de inventar MFP 117.468 suprafața de 355,9023 ha și la numărul de inventar MFP 117.200 suprafața de 558,5124 ha.

(5) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care cuprinde și actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Stațiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creșterii bovinelor și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe; grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; grupa 0111 - Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 014 - Creșterea animalelor; clasa 0141 - Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 - Creșterea altor bovine; clasa 0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor; clasa 0149 - Creșterea altor animale; grupa 015 - Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); grupa 016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 - Activități după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea semințelor;

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 101 - Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne; clasa 1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii; clasa 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre); grupa 105 - Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; grupa 109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) diviziunea 33 - Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor; clasa 3312 - Repararea mașinilor; clasa 3319 - Repararea altor echipamente;

d) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 - Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii; clasa 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate; grupa 463 - Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne; clasa 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;

e) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 479 - Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe; clasa 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

f) diviziunea 49 - Transporturi terestre și transporturi prin conducte; grupa 494 - Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

g) diviziunea 68 - Tranzacții imobiliare; grupa 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

h) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 692 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;

i) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

j) diviziunea 73 - Publicitate și activități de studiere a pieței; grupa 732 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; grupa 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;

k) diviziunea 75 - Activități veterinare; grupa 750 - Activități veterinare, clasa 7500 - Activități veterinare;

l) diviziunea 77 - Activități de închiriere și leasing; grupa 773 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile; clasa 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;

m) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;

n) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 - Alte forme de învățământ; clasa 8559 - Alte forme de învățământ neclasificate altundeva "n.c.a."; grupa 856 - Activități de servicii-suport pentru învățământ; clasa 8560 - Activități de servicii-suport pentru învățământ.

(2) Stațiunea desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea se poate asocia cu alte entități, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Finanțarea activității Stațiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Stațiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Stațiunea organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.

(2) Situațiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

(1) Personalul Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet se preia de Stațiune fără concurs, potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar cel al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș, care se reorganizează, este și rămâne angajat în cadrul Stațiunii, în aceleași funcții, în termenele și condițiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.

(2) Stațiunea preia pe bază de protocol de predare-preluare contractele individuale de muncă ale personalului de la Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet cu care fuzionează.

(3) Preluarea personalului se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare- dezvoltare, cu completările ulterioare.

(4) Salarizarea personalului Stațiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(5) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiune este 74.

Art. 10. -

(1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Stațiunea întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. -

Stațiunea efectuează operațiunile de încasări și plăti, potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. -

(1) Conducerea Stațiunii este asigurată de consiliul de administrație și director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar ocuparea funcției de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeași lege.

(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii.

Art. 14. -

Activitatea științifică a Stațiunii este coordonată de un consiliu științific conform regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Stațiunea preia toate drepturile și obligațiile Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Sighet și se substituie în toate litigiile în curs ale Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Sighet.

Art. 16. -

Stațiunea are în dotare un parc auto format din: două autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, două autolaboratoare și două autoturisme de teren.

Art. 17. -

Stațiunea are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea ei, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca stațiunea să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexele nr. 3.41 și 7.15 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Art. 18. -

(1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică prin actualizarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului, așa cum este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, și prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de la nr. MFP 117.468 a suprafeței de teren de 36,9367 ha în baza Deciziei civile nr. 488/2013 pronunțată de Tribunalul Mureș și a Încheierii din 17 septembrie 2013 emisă de Tribunalul Mureș în Dosarul nr. 14.732/320/2009.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeași hotărâre a Guvernului.

Art. 19. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 3, cu excepția punctului 1, și anexa nr. 3.a) la Hotărârea Guvernului nr. 35/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul zootehniei prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul zootehniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 și 107 bis din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Ministrul cercetării și inovării,
Nicolae Hurduc
Ministrul muncii și justiției sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 30 ianuarie 2019.

Nr. 50.

ANEXĂ

Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș (CUI - 1261888), precum și ale bunurilor imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet (CUI - 3502249), care trec în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică
(pe scurt)
Adresa Valoarea de inventar (lei)
117302 8.27.07 Grajd maternitate Fundație beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci azbociment Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 47.301
117304 8.28.03 Laborator + birou 2 niveluri Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș nr. 122; Principala 1.067.896
117305 8.28.10 Filtru sanitar Fundație beton, zidărie cărămidă, învelitoare plăci azbociment Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 20.232
117307 8.28.10 Pavilion de studiul cărnii Sală așteptare, sală sacrificare, carcasă de tăiere, cameră frigorifică, sală de tranșare, suprafață utilă = 96,80 mp Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 119.365
117313 8.28.10 Tabără de vară 3 aripi pentru 255 de capete de vaci, suprafață utilă = 640 mp (2 aripi), 1 aripă = 680 mp Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 3.139
117316 8.28.10 Depozit furaje și livrare lapte SU = 128 mp, platformă beton 250 mp Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 90
117320 8.28.10 Magazie cu șopron SU = 111,3 mp, șopron = 115,3 mp Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 37
117324 8.28.10 Clădire pentru grup muls Clădire pereți cărămidă Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 139.052
117326 8.28.10 Clădire pompă apă Zidărie din cărămidă, planșeu din beton armat Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 15.714
117328 8.28.10 Pătul porumb Zidărie din cărămidă, planșeu din beton armat Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 12.051
117330 8.28.10 Clădire pompă apă Zidărie din cărămidă, planșeu din beton armat Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 2
117357 8.28.10 Clădire-atelier mecanic Zidărie din cărămidă, planșeu din beton armat Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 5
117359 8.27.07 Grajd tineret mascul Clădire pereți cărămidă Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 64.582
117364 8.28.10 Padoc beton Fundație beton 2 boxe separate Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 47
117365 8.28.10 Padoc beton Construcție beton Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 38
117366 8.28.10 Padoc beton Construcție beton Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 38
117368 8.27.07 Grajd tineret femele Clădire pereți beton Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 67.699
117378 8.28.10 Filtru sanitar Zidărie cărămidă, planșeu șarpantă lemn, țiglă, pardoseală cărămidă Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 17.253
117381 8.28.10 Sediu fermă Zidărie cărămidă, planșeu șarpantă lemn Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 31.757
117382 8.28.13 Clădire magazie Zidărie cărămidă, planșeu din beton armat Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 18
117383 8.28.10 Sediu fermă Remiză PSI cărămidă, planșeu din lemn, învelitoare țiglă Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 74
117384 8.27.07 Grajd animale Fundație beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu țiglă, planșeu din lemn Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 174.129
117385 8.27.07 Grajd animale Fundație beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu țiglă, planșeu din lemn Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 566
117387 8.28.10 Complex pastoral Bekecs 2 clădiri, locuință serviciu, saivan animale Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 21.687
117391 8.27.07 Grajd creșă viței Fundație beton, zidărie cărămidă, șarpantă lemn, pardoseală, boxe individuale, modernizat 1984 Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 52.118
117394 8.28.10 Magazie pentru uz gospodăresc Zidărie din cărămidă, planșeu din beton armat Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 49
117396 8.28.10 Bloc intervenție Zidărie cărămidă, fundație beton, planșeu beton armat Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 1.055.148
117398 8.28.10 Căsuță hidranți Construcție cărămidă Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 42
117402 8.28.10 Clădire intervenție Zidărie cărămidă, șarpantă lemn, tavan țiglă
SU = 45*7*2,2 mp
Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 31
117406 8.27.07 Grajd maternitate Fundație beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu țiglă, planșeu lemn Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 39.759
117408 8.28.10 Clădire moară Zidărie cărămidă, șarpantă lemn, acoperită țiglă Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 21
117410 8.28.12 Clădire pentru cantină Zidărie cărămidă, șarpantă lemn, acoperită țiglă Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 64
117411 8.28.13 Atelier mecanic Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 48
117415 8.27.07 Grajd animale Fundație beton, zidărie cărămidă, tavan țiglă, modernizat 1984 Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 79
117418 8.28.10 Bloc intervenție Zidărie cărămidă, fundație beton, 2 nivele 12 ap. Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 1.055.148
117419 8.27.03 Silozuri suprafață Construcție beton Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 24.447
117425 8.27.07 Grajd animale Fundație beton, zidărie cărămidă, tavan țiglă, modernizat 1984 Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 188
117427 8.27.07 Grajd animale Fundație beton, zidărie cărămidă, tavan clasic cu țiglă, planșeu lemn Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 174.683
117439 8.28.10 Padoc Construcție din beton Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 26.499
117456 8.28.10 Pod basculă Gheretă, basculă 20 to Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 57
117466 8.27.07 Grajd animale Fundație beton, zidărie cărămidă, tavan clasic, 104 cap. modernizat 1984 Județ: Mureș; MRJ Târgu Mureș 40.406
TOTAL S.C.D.C.B. Târgu Mureș 4.271.559
117140 8.28.10 Lăptărie Cărămidă, acoperiș țiglă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 2.418
117142 8.27.03 Siloz de suprafață Beton Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 920
117143 8.28.10 Clădire muncitori + paznic Cărămidă, acoperiș țiglă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 24.426
117144 8.27.07 Adăpost experimental vaci Capacitate 100 de capete, beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 42.716
117146 8.28.13 Centrală termică Beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 45.544
117148 8.28.10 Bucătărie furajeră Beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 9.177
117150 8.28.10 Filtru sanitar Beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 8.691
117152 8.28.12 Cantină Beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 51.797
117154 8.28.03 Laborator tehnologia cărnii Beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 41.295
117159 8.29.08 Clădire administrativă Piatră + cărămidă Țara: România; județ: Maramureș; comuna Sarasău; G Sarasău nr. 202; Str. Principală 31
117160 8.27.07 Adăpost experimental vaci Capacitate 100 de capete, beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 42.716
117162 8.27.07 Adăpost experimental vaci, stabulație liberă Capacitate 80 de capete, beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 42.716
117165 8.28.10 Magazie cărbuni Cărămidă + metal Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 544
117166 8.28.10 Șopron sortat fructe Cărămidă 100 mp Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 365
117168 8.28.12 Locuință Cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 9.985
117170 8.27.07 Saivan oi Cărămidă, 1.200 de capete Județ: Maramureș; comuna Ocna Șugatag 821
117173 8.27.07 Adăpost experimental + vaci - tineret Cap. = 70 de capete, cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației nr. 244, Huta 10.391
117175 8.29.08 Clădire administrație Cărămidă, 4 niveluri Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 133.713
117177 8.28.10 Adăpost tabără de vară Cărămidă, capete = 90 de capete Județ: Maramureș; comuna Bocicoiu Mare 1.754
117180 8.29.08 Clădire administrație Cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Făget, Trup Făget 966
117181 8.27.07 Adăpost experimental vaci Capacitate 100 de capete, beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 42.716
117183 8.27.07 Adăpost experimental vaci, 1.000 de capete Capacitate 100 de capete, beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 39.329
117185 8.27.07 Adăpost experimental vaci, 1.000 de capete Capacitate 1.000 de capete, beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 39.329
117190 8.27.07 Adăpost experimental vaci Capacitate 105 capete, cărămidă Județ: Maramureș; comuna Sarasău 1.010
117193 8.27.07 Adăpost experimental tineret 100 de capete tineret, beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 42.716
117194 8.27.07 Adăpost experimental tineret 100 de capete tineret, beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 17.463
117196 8.27.07 Adăpost experimental tineret 100 de capete tineret, beton + cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 42.716
117198 8.28.03 Ansamblu laborator 2 niveluri laboratoare, cărămidă Județ: Maramureș; municipiul Sighetu Marmației; str. Bogdan Vodă nr. 244 145.075
TOTAL S.C.P.C.B. SIGHET 841.340
TOTAL GENERAL 5.112.899

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...