Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, din 23.01.2019

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 07 februarie 2019.

În vigoare de la 07 februarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește regimul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de natură contravențională constatate în activitatea de investigații prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT).

(2) Nu fac obiectul prezentului regulament abaterile de la reglementările emise în sectorul energiei care, potrivit legislației în materie, constituie infracțiuni și nici constatările încălcărilor de lege care fac obiectul acțiunilor de control prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de control desfășurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II Domeniul de aplicare

Art. 2. -

Prevederile prezentului regulament se aplică:

a) persoanelor juridice titulare de licențe/autorizații acordate de către ANRE care efectuează tranzacții pe piața angro de energie;

b) clienților finali din sectorul energiei care efectuează tranzacții pe piața angro de energie;

c) persoanelor fizice care au calitatea de conducători/administratori/directori și altor angajați ai participanților la piață ori asociațiilor de participanți la piață supuși investigației.

Art. 3. -

Aplicarea prevederilor prezentului regulament este asigurată de către personalul cu atribuții de investigație, denumiți investigatori, desemnați de către președintele ANRE pentru desfășurarea activității de investigație, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. -

(1) Termenii și noțiunile utilizate sunt definite în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Definițiile din anexa nr. 1 se completează cu definițiile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, din REMIT și din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017.

Art. 5. -

Aplicarea prevederilor prezentului regulament se face în concordanță cu dispozițiile următoarelor acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e) REMIT;

f) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie;

g) alte acte normative din sectorul energiei, aflate în vigoare.

CAPITOLUL III Desfășurarea activității de investigație

Art. 6. -

Activitatea de investigație are ca obiect identificarea practicilor abuzive care afectează piața angro de energie, respectiv încălcarea prevederilor REMIT, în cazul:

a) realizării de tranzacții bazate pe informații privilegiate în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din REMIT;

b) manipulării pieței sau tentativei de manipulare a pieței angro de energie în sensul prevederilor art. 5 din REMIT;

c) nerespectării obligațiilor de publicare a informațiilor privilegiate, de raportare a datelor și de înregistrare în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) - (3), art. 8 alin. (1) și (5), respectiv art. 9 alin. (1) și (5) din REMIT;

d) nerespectării de către persoanele care efectuează tranzacții cu titlu profesional a obligațiilor ce le revin în temeiul art. 15 din REMIT.

Art. 7. -

ANRE efectuează investigații după cum urmează:

a) din oficiu;

b) ca răspuns la o plângere formulată de o persoană fizică sau juridică afectată în mod real și direct de o potențială încălcare a prevederilor legale privind buna funcționare a pieței angro de energie;

c) la solicitarea Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în domeniul Energiei (ACER).

Art. 8. -

(1) După declanșarea investigației, investigatorii pot efectua inspecții/inspecții inopinate, fiind abilitați cu drepturi de investigare. Inspecția inopinată se poate desfășura în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le dețin legal, de către investigatorii desemnați de președintele ANRE prin decizie și mandat de investigație, numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor legale. Modificări (1)

(2) Activitatea de inspecție cu caracter inopinat constă în verificarea autorizată, la fața locului.

(3) Activitatea de inspecție/inspecție inopinată presupune ridicarea și obținerea, în orice formă, de informații, copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau din alte evidențe legate de activitatea operatorului economic, echipei de investigație revenindu-i obligația de a certifica preluarea acestora într-un proces-verbal de constatare și inventariere.

(4) În cazul în care inspecția inopinată se efectuează în orice alte spații, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparținând conducătorilor, administratorilor, directorilor și altor angajați ai operatorilor economici ori asociațiilor de operatori economici supuși investigației, aceasta se realizează în baza deciziei de împuternicire emise de președintele autorității competente și cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta, conform prevederilor art. 88 alin. (1) și art. 187 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 18 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017.

(5) Activitatea de investigație acoperă, în totalitate sau în mare parte, prin tematica sa, atribuțiile și responsabilitățile esențiale conferite prin actele normative în vigoare persoanelor prevăzute la art. 3.

(6) Inspecția/inspecția inopinată se desfășoară între orele 8,00 și 18,00 și trebuie efectuată în prezența reprezentantului legal al operatorului/operatorilor economic/economici și/sau persoanei/persoanelor împuternicite de către aceștia sau, după caz, a persoanelor prevăzute la alin. (4). Inspecția/inspecția inopinată poate continua și după ora 18,00 numai cu acordul scris al persoanelor menționate în antecedență.

(7) Comunicările dintre persoana inspectată și avocatul său, realizate în scopul și în interesul exercitării dreptului la apărare, se supun prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată.

Art. 9. -

(1) Activitatea de investigație și/sau activitatea de inspecție/inspecție inopinată se efectuează de către o echipă de investigație formată din cel puțin 2 membri, împuterniciți prin decizie și mandat de către președintele ANRE, șeful echipei de investigație fiind numit din cadrul compartimentului cu atribuții de investigație. Modificări (1)

(2) Echipa de investigație/inspecție/inspecție inopinată este formată, de regulă, din persoane care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentului cu atribuții de investigație din cadrul ANRE. În funcție de tematica investigației, în componența echipei de investigație pot fi desemnate persoane din cadrul oricărui compartiment de specialitate al ANRE.

(3) Echipa de investigație/inspecție/inspecție inopinată este condusă de către un șef de echipă nominalizat în decizia președintelui ANRE și în mandatul de investigație, care răspunde de modul de desfășurare a investigației. Modificări (1)

(4) Cel puțin unul dintre membrii echipei de investigație/inspecție/inspecție inopinată trebuie să aibă calitatea de agent constatator.

Art. 10. -

Pe timpul desfășurării activității de investigație, membrii echipei de investigație prevăzute la art. 9 alin. (2) au, în principal, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 17-19 din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017.

Art. 11. -

Pe timpul desfășurării activității de investigație, persoanele prevăzute la art. 2 au, în principal, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 21 și 22 din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) În urma oricărei investigații, sub coordonarea șefului echipei de investigație, echipa întocmește un raport de investigație, care conține descrierea clară și detaliată a acțiunilor de investigație întreprinse, prezentarea situației de fapt și de drept, faptele și posibilele abateri, acțiunile/măsurile luate de participantul la piață pe parcursul investigației, concluziile investigației, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, obiecțiunile acestuia cu privire la raportul de investigație, recomandările formulate de echipa de investigație, măsurile propuse și propunerile de sancționare a participantului la piață.

(2) Raportul de investigație întocmit de către echipa de investigație este comunicat participantului la piață investigat, în vederea formulării de obiecțiuni cu privire la conținutul acestuia. Obiecțiunile, propunerile de remediere se vor transmite ANRE în termen de 15 zile de la data comunicării.

(3) Raportul de investigație se semnează de către toți membrii echipei de investigație și se supune aprobării președintelui ANRE, după consultarea comisiei de analiză, constituită potrivit dispozițiilor art. 8 din Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea activității de investigație în domeniul energiei privind funcționarea pieței angro de energie, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2017.

(4) După aprobarea raportului de investigație, președintele ANRE dispune prin decizie măsuri în sarcina participantului la piață investigat, sancționarea contravențională a acestuia, după caz, respectiv cuantumul amenzii aplicate.

Art. 13. -

(1) În funcție de gravitatea sau natura abaterii constatate, membrii echipei de investigație propun președintelui ANRE, prin raportul de investigație, odată cu sancționarea, și suspendarea/retragerea licenței/autorizației emise contravenientului.

(2) Măsura suspendării sau retragerii licenței/autorizației se aprobă prin decizie a președintelui ANRE.

Art. 14. -

Președintele ANRE convoacă comisia de analiză cu rol de consultare, stabilită prin ordin, pentru analizarea rezultatelor investigației și a propunerilor, formulate de către echipa de investigație.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Raportul final conținând rezultatele investigației și decizia președintelui ANRE cu măsurile stabilite sunt comunicate participantului la piață în termen de 15 zile de la finalizarea investigației.

(2) În cazul în care au fost constatate contravenții, odată cu transmiterea deciziei de închidere a investigației, contravenientului i se va comunica data la care trebuie să se prezinte la sediul ANRE în vederea aplicării sancțiunii contravenționale.

(3) În cazul în care, în urma finalizării investigației, se constată că nu există indicii temeinice cu privire la încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri și/sau sancțiuni de către ANRE participantului la piață, aceasta, prin decizie a președintelui, închide investigația și informează de îndată părțile implicate.

(4) Decizia de aprobare a raportului de investigație poate fi atacată în contencios administrativ.

CAPITOLUL IV Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale

Art. 16. -

Contravențiile săvârșite de către participanții la piața angro de energie sunt prevăzute de prevederile art. 93 alin. (1) și art. 194 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17. -

Ca urmare a inspecției/inspecției inopinate/investigației, membrii echipei de investigație, în calitate de agenți constatatori, constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. - Modificări (1)

În urma finalizării activității de investigație, în situația în care echipa de investigație constată fapte susceptibile a constitui contravenții, aceștia prezintă în raportul de investigație propunerea de sancționare, precum și cuantumul amenzii ce urmează a fi aplicat contravenientului.

Art. 19. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, potrivit art. 17, revine investigatorilor, care dețin calitatea de agent constatator conform deciziei președintelui ANRE.

(2) Calitatea de agent constatator este atestată prin legitimație, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

(3) Agenții constatatori încheie pentru contravențiile constatate, în urma finalizării inspecției/inspecției inopinate sau investigației, un proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Art. 20. -

(1) Procesul-verbal prevăzut de art. 19 alin. (3) se redactează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(2) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se întocmește de către membrii echipei de investigație împuterniciți în acest sens.

(3) Procesul-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3) se semnează pe fiecare pagină de către membrii echipei de investigație, care îndeplinesc calitatea de agent constatator, respectiv de reprezentantul legal al contravenientului sau contravenient, și se înregistrează la sediul ANRE și la sediul contravenientului, după caz.

(4) Dacă reprezentantul legal al contravenientului sau contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, o copie se înmânează acestuia, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Reprezentantul legal al contravenientului sau contravenientul semnează de primire.

(5) În momentul încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 19 alin. (3), membrii echipei de investigație sunt obligați să aducă la cunoștința reprezentantului legal al contravenientului sau contravenientului dreptul de a face obiecții cu privire la conținutul actului de constatare și sancționare, eventualele obiecții fiind consemnate la rubrica "Alte mențiuni", sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

Art. 21. -

(1) În cazul în care reprezentantul legal al contravenientului sau contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, membrii echipei de investigație fac mențiune despre aceste împrejurări în cadrul procesului-verbal, care trebuie să fie confirmate de un martor.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), procesul-verbal cuprinde inclusiv datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

(3) Nu poate avea calitate de martor un alt agent constatator sau alt membru al echipei de investigație.

(4) În lipsa unui martor, membrii echipei de investigație vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Art. 22. -

(1) Procesul-verbal prin care se constată contravenția și se sancționează participantul la piață și/sau administratorul/angajatul acestuia, persoana fizică investigată în baza autorizării judiciare, trebuie să cuprindă următoarele elemente: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea, numărul de legitimație și instituția din care face parte agentul constatator; denumirea operatorului economic sancționat, sediul social, numărul de înregistrare al acestuia, codul de înregistrare fiscală; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal, ocupația și locul de muncă al semnatarului procesului-verbal având calitatea de reprezentant legal; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal al contravenientului persoană fizică; descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; amenda aplicată, termenul și modalitatea de plată; obiecții cu privire la conținutul actului de constatare; termenul de exercitare a căii de atac și instanța competentă să soluționeze contestația.

(2) Odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale, agenții constatatori dispun măsuri și termene de conformare pentru restabilirea legalității, respectiv remedierea unei situații existente neconforme.

(3) Contravenientului îi revine obligația de îndeplinire, în termen, a măsurilor dispuse de către echipa de investigație.

Art. 23. -

(1) Un exemplar al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deși este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se comunică în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii. Modificări (1)

(2) Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, cu aviz/confirmare de primire, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Afișarea procesului-verbal se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Modificări (1)

(3) Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces- verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

Art. 24. -

(1) Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția săvârșită, stabilită prin proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, se achită de contravenient prin numerar sau prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege.

(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Procesul-verbal de constatare a contravenției și sancționare a acesteia, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(4) Procesul-verbal de constatare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată.

Art. 25. -

O copie după dovada achitării amenzii se transmite ANRE în maximum 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi atașată dosarului cauzei. Dovada plății se comunică ANRE în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 26. -

(1) În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin procesul- verbal, ANRE transmite copia acestuia la organele de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătorești definitive prin care s-a soluționat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă, spre executare, conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.

(2) În cazul în care contravenientul a formulat plângere împotriva procesului-verbal prin care a fost aplicată sancțiunea contravențională, ANRE transmite, la finalizarea procedurii judiciare, organelor de specialitate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală copia hotărârii judecătorești rămase definitivă, în cazul respingerii acțiunii contravenientului sau al reducerii cuantumului amenzii aplicate.

Art. 27. -

(1) Contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.

(2) Plângerea poate fi depusă la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

(3) Controlul aplicării și executării sancțiunilor contravenționale principale și complementare este de competența exclusivă a instanței judecătorești.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 28. -

Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 29. -

Răspunderea agenților constatatori și/sau a membrilor echipei de investigație pentru constatările efectuate și documentele întocmite este individuală, în funcție de caz.

Art. 30. -

(1) Orice persoană care efectuează cu titlu profesional tranzacții pe piața de energie angro și care are motive întemeiate să suspecteze că o tranzacție ar putea încălca buna funcționare a pieței angro de energie are obligația să anunțe fără întârziere ANRE cu privire la aceasta.

(2) Notificarea poate fi efectuată și de orice altă persoană fizică sau juridică afectată în mod real și direct de o potențială încălcare a prevederilor legale privind buna funcționare a pieței angro de energie.

Art. 31. -

Persoanele juridice răspund contravențional pentru contravențiile săvârșite în numele acestora de către reprezentanții acestora, dacă aceștia din urmă sunt vinovați de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispozițiilor actelor normative ce stabilesc îndatoriri sau interdicții pentru desfășurarea unor anumite activități în sectorul energiei.

Art. 32. -

Sancțiunea contravențională nu absolvă contravenientul de îndeplinirea obligației pentru care a fost sancționat.

Art. 33. -

Serviciul investigații din cadrul ANRE are obligația de a menține evidența proceselor-verbale încheiate.

Art. 34. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

DEFINIȚII

a) Agent constatator - persoana împuternicită de către președintele ANRE să constate și să sancționeze abaterile de la reglementările emise în sectorul energiei, să dispună măsuri pentru prevenirea, stoparea și/sau remedierea efectelor produse de încălcarea prevederilor legale

b) Contravenție - încălcare a dispozițiilor unei legi, ale unui regulament etc., care se sancționează cu amendă și sancțiune administrativă complementară, în funcție de caz

c) Echipă de investigație - echipă formată din două sau mai multe persoane angajate în cadrul ANRE, din care cel puțin una are calitatea de investigator și agent constatator

d) Mandat de investigație - document prin care se autorizează membrii unei echipe de investigație să efectueze o activitate de investigație și în cuprinsul căruia se indică obiectul și scopul investigației

e) Măsură de conformare - măsură corectivă, obligatorie, dispusă în urma unei investigații, pentru restabilirea legalității și/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situații existente neconforme

f) Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor - document care se întocmește de către unul sau mai mulți investigatori având calitatea de agenți constatatori, în vederea aplicării sancțiunii contravenționale unei persoane fizice sau juridice, atunci când, în urma unei investigații, se constată că aceasta a săvârșit una sau mai multe fapte care, potrivit legii, constituie contravenții

g) Raport de investigație - document unilateral, care se întocmește de către echipa de investigație, în care sunt consemnate datele, informațiile, verificările, documentele și concluziile activității de investigație

h) Sectorul energiei - piața și sectorul energiei electrice și/sau gazelor naturale

i) Serviciul investigații - structură din cadrul ANRE, în ale cărei atribuții intră obiectivele activității de investigații

ANEXA Nr. 2 la regulament

LEGITIMAȚIE DE SERVICIU
Împuternicire investigator ca agent constatator Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

- model și conținut-cadru -

Față

Verso

Dl/Dna . . . . . . . . . . este împuternicit/ă să desfășoare activități de investigație, să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de legislația emisă în domeniul energiei.

ANEXA Nr. 3 la regulament

PROCES-VERBAL
de constatare și sancționare a contravențiilor
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

- model -

Încheiat în ziua . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . ., anul . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., la sediul . . . . . . . . . . din municipiul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Subsemnații . . . . . . . . . . (numele, prenumele), având funcția de investigatori în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în calitate de agenți constatatori, posesori ai legitimațiilor nr. . . . . . . . . . ., împuterniciți de către ANRE, cu sediul în municipiul București, . . . . . . . . . ., sectorul 2, prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . și Mandatul de investigație nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., în urma inspecției/inspecției inopinate/investigației efectuate în ziua de/perioada . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., ca urmare a investigației declanșate la operatorul economic . . . . . . . . . . (denumirea persoanei juridice), cu sediul social în municipiul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., număr de înmatriculare în registrul comerțului . . . . . . . . . ., atribut fiscal RO și cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., reprezentată legal de către domnul/doamna . . . . . . . . . ., cu domiciliul în municipiul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., identificat cu CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., am constatat că a săvârșit următoarele: Modificări (1)

Descrierea faptei:

În data de . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

De săvârșirea acestor fapte se face vinovată:

PERSOANA FIZICĂ - . . . . . . . . . . (numele, prenumele), cu domiciliul în municipiul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., identificat cu CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având funcția/calitatea de . . . . . . . . . . în cadrul societății . . . . . . . . . .

PERSOANA JURIDICĂ - . . . . . . . . . . (denumirea operatorului economic), cu sediul social în municipiul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., număr de înmatriculare în registrul comerțului . . . . . . . . . ., atribut fiscal RO și cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., reprezentată legal de către domnul/doamna . . . . . . . . . ., cu domiciliul în municipiul . . . . . . . . . ., (numele, prenumele) str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., identificat cu CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., funcția/calitatea de . . . . . . . . . . în cadrul societății . . . . . . . . . .

Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit prevederilor art.... alin.... pct.... lit.... din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora:

"

. . . . . . . . . .",

și se sancționează în conformitate cu prevederile art. . . . alin. . . . pct. . . . lit. . . . din același act normativ, cu amendă de la . . . . . . . . . . (cifre/litere) lei la . . . . . . . . . . (cifre/litere) lei.

În consecință, pentru fapta săvârșită, stabilesc sancționarea domnului/doamnei........../ (numele, prenumele) operatorului economic.......... (denumirea operatorului economic) cu amendă în cuantum de.......... (cifre/litere) lei, în conformitate cu prevederile art.... alin.... pct.... lit.... din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Contravenientul are posibilitatea să achite, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, în cuantum de.......... (cifre/litere) lei, în conformitate cu prevederile art.... alin.... pct.... lit.... din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Amenda se va achita în contul bugetului local (venituri din amenzi aplicate potrivit prevederilor legale) nr. . . . . . . . . . ., deschis la trezoreria municipiului . . . . . . . . . ., sau bugetului de stat (venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate), numărul . . . . . . . . . . deschis la trezoreria . . . . . . . . . ., în a cărei rază teritorială se află sediul social al operatorului economic . . . . . . . . . . . (denumirea operatorului economic)

Dovada plății se va prezenta la ANRE în termen de 15 zile de la comunicarea/înmânarea prezentului proces-verbal.

Fapta a fost săvârșită în data/perioada . . . . . . . . . ., fiind constatată în data de . . . . . . . . . ., ca urmare a inspecției din cadrul investigației desfășurate în mod inopinat sau finalizării investigației, în baza împuternicirii date prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . și Mandatul de investigație nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . Modificări (1)

Potrivit art. 93 alin. (7) /art. 195 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale este de 2 ani de la data săvârșirii faptei.

Măsuri dispuse cu termene de conformare:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Operatorul economic va face dovada îndeplinirii măsurilor dispuse prin prezentul proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, până la termenul precizat în antecedență.

Deoarece contravenientul nu este prezent sau deși este prezent, refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, acest aspect este confirmat de domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat/ă în localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., identificat/ă cu CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., în calitate de martor.

În acest caz, procesul-verbal va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data încheierii, prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puțin un martor.

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate formula obiecțiuni care vor fi completate la rubrica "Alte mențiuni".

Alte mențiuni:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Contravenientul poate face plângere împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției va fi depusă la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

În termen de 15 zile de la data înmânării sau a comunicării procesului-verbal, contravenientul poate achita voluntar amenda.

Amenda care se cuvine bugetului de stat poate fi achitată, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituțiile de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la unitățile Trezoreriei Statului, iar amenda cuvenită bugetelor locale poate fi achitată, prin mijloace de plată online, prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.

O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, autorității competente.

În cazul în care amenda contravențională se achită prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege, contravenientul are obligația de a prezenta extrasul de cont sau dovada de plată emisă de către sistemele de plăți, în vederea identificării datei și orei efectuării plății. Dovada plății se comunică ANRE în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă în acest termen contravenientul nu a achitat amenda, nu a exercitat nicio cale de atac legală împotriva prezentului proces-verbal, acesta din urmă constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Procesul-verbal de constatare a contravenției este titlu de creanță și înștiințare de plată.

Prezentul proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor conține . . . . . . . . . . (cifre/litere) pagini și a fost încheiat în 2 (două) exemplare, o copie după acesta fiindu-i înmânată/comunicată contravenientului.

Mențiuni privind împrejurările în care s-a semnat procesul-verbal:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Martor,

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat cu BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat (ă) de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., confirm, ca martor, faptul că reprezentantul contravenientului nu s-a aflat de față la semnarea prezentului proces-verbal/a refuzat/nu a putut să semneze prezentul proces-verbal. Menționez că nu am calitatea de agent constatator.

Semnătură
. . . . . . . . . .

Mențiuni privind lipsa semnăturii martorului:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Agent constatator Contravenient/Reprezentant contravenient Martor
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele investigatorului)
Semnătura . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(denumirea operatorului economic)
Am primit procesul-verbal:
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele semnatarului)
Semnătura . . . . . . . . . .
Ștampila
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele martorului)
BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,
eliberat(ă) de . . . . . . . . . .,
CNP . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Cartușul se va instala pe fiecare pagină, în partea de jos a acesteia.

ANEXA Nr. 4 la regulament

PROCES-VERBAL
de afișare a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor
Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .

- model -

Subsemnații, . . . . . . . . . ., în calitate de investigatori, posesori ai legitimațiilor nr. . . . . . . . . . ., împuterniciți de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul București, str. . . . . . . . . . ., sectorul 2, prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . și Mandatul de investigație nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., constatând că reprezentantul operatorului economic . . . . . . . . . . (denumirea persoanei juridice), cu sediul social în municipiul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., număr de înmatriculare în registrul comerțului . . . . . . . . . ., atribut fiscal RO și cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., în speță dl/dna . . . . . . . . . ., (numele, prenumele) în calitate de administrator/director/membru al directoratului/persoană împuternicită, identificat(ă) cu BI/CI/pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .*), nu este prezent(ă) pentru a semna/este prezent(ă), dar refuză să semneze Procesul-verbal de constatare și sancționare nr. . . . . . . . . . ., încheiat la data de: ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . ., am procedat la afișarea acestuia la intrarea în sediul principal/secundar al contravenientului**) din . . . . . . . . . . . (adresa operatorului economic) Modificări (1)

*) În cazul în care investigatorii nu au putut obține datele de identificare ale reprezentantului persoanei juridice, acestea nu vor fi menționate.

**) Adresa detaliată.

Procedura afișării s-a desfășurat în prezența martorului***), dl/dna . . . . . . . . . . (numele, prenumele martorului), domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., identificat (ă) cu BI/CI/pașaport seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . Martorul nu are calitatea de investigator/agent constatator.

***) Procesul-verbal de afișare trebuie semnat de cel puțin un martor.

Agent constatator Martor
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele investigatorului)
Semnătura . . . . . . . . . .
Am asistat la afișarea procesului-verbal.
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele martorului)
BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . .,
CNP . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Cartușul se va instala pe fiecare pagină, în partea de jos a acesteia.

ANEXA Nr. 5 la regulament

Model adresă informare Administrația Finanțelor Publice pentru executarea silită a contravenientului ca urmare a neachitării amenzii contravenționale

Dlui . . . . . . . . . .

Calitate . . . . . . . . . .

ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE . . . . . . . . . .

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) vă remite, anexat prezentei, în original, Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., încheiat de către agenții constatatori împuterniciți ai ANRE.

Prin procesul-verbal mai sus menționat, operatorul economic . . . . . . . . . . (denumirea operatorului economic), cu sediul social în municipiul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., având codul unic de înregistrare . . . . . . . . . ., atribut fiscal RO și nr. de ordine în registrul comerțului . . . . . . . . . ., a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de . . . . . . . . . . (cifre/litere) lei.

Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr........... nu a fost atacat și, în consecință, constituie titlu executoriu, putând fi pus în executare, în temeiul prevederilor art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte,
. . . . . . . . . .

NOTĂ:

În cazul în care procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor încheiat ca urmare a activității de investigație a fost comunicat și/sau transmis prin poștă, la adresă se atașează confirmarea de primire.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...