Art. I. - Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit a - 1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art 6^1 "

Art. I. - Reviste (1)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 3 octombrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului «Declarație pe propria răspundere pentru înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare», prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Declarația pe propria răspundere se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

(3) Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF."

2. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc zece noi alineate, alineatele (5)-(14), cu următorul cuprins:

"

(5) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pot depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația de mențiuni - formular 010, dovada transmiterii declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 61.

(6) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la alin. (5), însoțită de dovada depunerii declarației pe propria răspundere în condițiile prevăzute la art. 61, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent procedează la verificarea îndeplinirii de către persoana impozabilă a obligației de a transmite declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților.

(7) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (5) nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat dacă depun declarația pe propria răspundere în condițiile prevăzute la art. 61, fără erori de validare.

(8) În alte situații decât cele de la alin. (7) se aplică procedura prevăzută în anexa nr. 2.

(9) În soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA prevăzută la alin. (5), depusă de persoanele impozabile în condițiile prevăzute la alin. (7), sunt aplicabile, în mod corespunzător, reglementările în vigoare privind Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele impozabile potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la alin. (7), se emite în ziua depunerii solicitării.

(11) În urma emiterii deciziei, compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA.

(12) În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA în condițiile prevăzute la alin. (7), compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria răspundere.

(13) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (12), compartimentul de evaluare constată că informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.

(14) Compartimentul de evaluare anexează la adresa menționată la alin. (13) solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută la alin. (5), precum și declarația pe propria răspundere."

3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin."

4. În anexa nr. 1, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

"

51. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, care depun, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 61 din ordin, împreună cu declarația de mențiuni - formularul 010, se efectuează de către compartimentul de specialitate."

5. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 167/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...