Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 151/2019 pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la art. 71 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 71 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Dispozițiile prezentului ordin reglementează etapele, modul de elaborare, avizare și aprobare a documentației utilizate pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale.

Art. 2. -

Deschiderea, repartizarea și retragerea creditelor bugetare, angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor privind plata sumelor prevăzute la art. 1, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, se organizează în cadrul Direcției generale de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare DGLCPFRNC.

Art. 3. -

(1) În situația în care, ulterior efectuării plății premiilor aferente unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, este pronunțată o hotărâre a instanței de judecată rămasă definitivă, prin care se constată că o persoană are calitatea de câștigător la acea extragere, DGLCPFRNC procedează la punerea în aplicare a acesteia, astfel:

a) dacă în hotărârea judecătorească definitivă este prevăzută suma de plată, DGLCPFRNC efectuează demersurile necesare plății sumei respective, în baza hotărârii judecătorești, precum și a datelor transmise de structura din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul;

b) dacă în hotărârea judecătorească definitivă nu este prevăzută suma de plată, aceasta se determină conform dispozițiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, de către DGLCPFRNC, în baza unei note de calcul, întocmită de persoanele desemnate din cadrul DGLCPFRNC și aprobată de directorul general al acesteia. DGLCPFRNC efectuează demersurile necesare plății sumei astfel determinate, în baza hotărârii judecătorești, a notei de calcul, precum și a datelor transmise de structura din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul.

(2) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii judecătorești definitive, structura din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul, solicită persoanei stabilite drept câștigătoare prin hotărârea judecătorească, denumită în continuare câștigător, transmiterea în format letric cel puțin a următoarelor documente:

a) copia documentului de identitate al câștigătorului;

b) copia extrasului de cont sau coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata.

(3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2), structura din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz, care a avut în instrumentare dosarul, transmite DGLCPFRNC următoarele documente:

a) referatul de instrumentare al cauzei care cuprinde referințe privind modul de derulare a litigiului în toate fazele procesuale și propunerea de punere în executare a hotărârii judecătorești definitive;

b) hotărârea judecătorească definitivă certificată pentru conformitate de către consilierul juridic care a instrumentat dosarul;

c) copia documentului de identitate al câștigătorului;

d) copia extrasului de cont sau coordonatele bancare ale contului în care urmează a fi efectuată plata;

e) alte documente furnizate de către câștigător, dacă este cazul.

Art. 4. -

(1) În vederea deschiderii/repartizării/retragerii de credite bugetare, DGLCPFRNC întocmește, în conformitate cu Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, cu modificările ulterioare, în 2 exemplare, cererea de deschidere de credite bugetare, dispoziția bugetară privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare, nota justificativă privind deschiderea de credite bugetare și nota de fundamentare pentru cererea de deschidere a creditelor bugetare și le transmite, după verificare, semnare și avizare de către persoanele desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice, Direcției generale trezorerie și contabilitate publică (DGTCP), în vederea obținerii vizei de control financiar preventiv propriu, respectiv Direcției generale control financiar preventiv (DGCFP), în vederea obținerii vizei de control financiar preventiv delegat.

(2) După obținerea vizelor de control financiar preventiv propriu și de control financiar preventiv delegat, documentele se supun aprobării ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate de acesta.

(3) După aprobarea de către ordonatorul principal de credite, documentele prevăzute la alin. (1) se depun de către DGLCPFRNC, în original, la DGTCP, în vederea deschiderii de credite bugetare și înregistrării operațiunilor în contabilitate.

Art. 5. -

(1) Documentele utilizate în cadrul operațiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea cheltuielilor publice, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Norme metodologice, sunt următoarele:

a) angajamentul legal este reprezentat de Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, și se înregistrează în contabilitate la începutul anului bugetar la nivelul creditelor de angajament aprobate pentru fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale prin legea anuală a bugetului de stat sau al creditelor bugetare aprobate cu această destinație, după caz;

b) formularul "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare", prevăzut în anexa nr. 1b) la Normele metodologice;

c) formularul "Angajament bugetar individual/global", prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice;

d) lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare, purtând viza "Bun de plată" a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuții, prin care se atestă existența angajamentelor și a sumei datorate, astfel cum rezultă din hotărârea judecătorească definitivă sau din nota de calcul prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), după caz;

e) formularul "Ordonanțare de plată", prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice.

(2) Creditele bugetare neangajate, precum și creditele bugetare angajate și neutilizate până la finele exercițiului bugetar sunt anulate de drept.

Art. 6. -

(1) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) și e) se întocmesc distinct pentru suma stabilită de instanța de judecată, cu titlu de premiu, sau suma rezultată din nota de calcul prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), după caz, respectiv pentru suma aferentă impozitului pe venitul din premii și se transmit la DGTCP, împreună cu celelalte documente prevăzute la art. 5 alin. (1), în vederea obținerii avizului în privința disponibilului în limita creditelor bugetare, precum și a vizei de control financiar preventiv propriu, respectiv la DGCFP, dacă este cazul, în vederea obținerii vizei de control financiar preventiv delegat.

(2) Rubrica "Suma angajată" din formularul menționat la art. 5 alin. (1) lit. b), rubrica "suma" din formularul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c) și rubrica "Suma" din formularele "Cerere pentru deschiderea de credite bugetare" și "Dispoziție bugetară privind repartizarea creditelor bugetare" se completează cu suma prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă sau suma din nota de calcul prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), după caz.

(3) După obținerea vizelor de control financiar preventiv propriu și de control financiar preventiv delegat, după caz, documentele se supun aprobării ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate de acesta.

(4) După aprobarea de către ordonatorul principal de credite, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) se depun de către DGLCPFRNC, în original, la DGTCP, în vederea efectuării plății sumelor prevăzute la art. 1 și înregistrării acestora în contabilitate.

Art. 7. -

Operațiunile prevăzute la art. 4 și 6 se realizează de către persoanele din cadrul DGLCPFRNC, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice pentru verificarea, semnarea, avizarea și aprobarea documentației întocmite în vederea efectuării plății premiilor la Loteria bonurilor fiscale, revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.

Art. 8. -

(1) Pentru efectuarea plății sumelor prevăzute la art. 1 și a impozitului aferent acestora, Ministerul Finanțelor Publice utilizează formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului" prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), cu modificările și completările ulterioare.

(2) Impozitul aferent sumelor prevăzute la art. 1 se reține la sursă, se declară și se plătește de către Ministerul Finanțelor Publice în calitate de plătitor de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la impozitul aferent veniturilor din premii.

(3) Ordinele de plată prevăzute la alin. (1) se întocmesc în limita creditelor bugetare deschise din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, pe baza ordonanțării de plată și a documentelor anexate la aceasta.

Art. 9. -

(1) În vederea recuperării obligațiilor fiscale restante ale câștigătorului, DGLCPFRNC transmite, prin intermediul poștei electronice, organului fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul persoana respectivă, anterior efectuării plății, datele de identificare a persoanei, precum și contul bancar.

(2) Plata sumelor prevăzute la art. 1, respectiv a impozitului aferent acestora, se realizează concomitent.

(3) După efectuarea plății sumelor prevăzute la alin. (2), DGTCP transmite copii ale ordinelor de plată către DGLCPFRNC, iar aceasta înaintează documentele către Direcția generală economică, în vederea declarării impozitului pe venitul din premii.

Art. 10. -

Pentru plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, altele decât sumele prevăzute la art. 1, precum și pentru plata sumelor ocazionate de executarea silită, după caz, din contul de despăgubiri, se aplică în mod corespunzător prevederile procedurii privind etapele, modul de elaborare, avizare și aprobare a documentației privind plata obligațiilor pecuniare stabilite prin hotărâri judecătorești.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 23 ianuarie 2019.

Nr. 151.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...