Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, din 18.01.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale

5.1.(1) Situațiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane delegate cu exercitarea acestor competențe.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale se însoțesc de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

5.1.(2) Situațiile financiare anuale centralizate trebuie să fie însoțite de o declarație scrisă a ordonatorului principal de credite prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale centralizate oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

5.2. Reprezentanții autorităților publice, ai ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale și instituțiilor publice autonome au obligația să se prezinte la Centrul Național de Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situațiilor financiare pentru instituții publice, în vederea depunerii situațiilor financiare centralizate la Ministerul Finanțelor Publice și pe suport magnetic.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligați să depună situațiile financiare la administrațiile județene ale finanțelor publice și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situațiilor financiare la 31 decembrie 2018 fără prezentarea acestora și pe suport magnetic.

Răspunderea pentru concordanța datelor transmise pe suport electronic și cele raportate în format letric în situațiile financiare la 31 decembrie 2018 revine ordonatorului principal de credite.

5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de prezentare a situațiilor financiare anuale la Ministerul Finanțelor Publice este de "50 de zile de la încheierea exercițiului financiar".

Astfel, situațiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome, precum și situațiile financiare privind execuția bugetelor locale pe anul 2018, întocmite de administrațiile județene ale finanțelor publice și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, se depun la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția de metodologie contabilă instituții publice, până la data de 19 februarie 2019.

5.4. Situațiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nedepunerea situațiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

5.5. Avizul prefectului privind situațiile financiare obținut în baza prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înaintează conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat; acesta nu se mai înaintează și Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția de metodologie contabilă instituții publice.

5.6.(1) Situațiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanțelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

5.6.(2) Situațiile financiare anuale centralizate ale autorităților publice, ministerelor, celorlalte organe ale administrației publice centrale și locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afișează pe pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorității ori instituției publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

5.6.(3) Bilanțul instituțiilor publice, contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat și contul general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj se afișează pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/acasa/transparenta decizionala/proiecte de acte normative.

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, din 18.01.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Prevederi generale
Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț
Încheierea execuției bugetare
Întocmirea situațiilor financiare anuale
Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale
;
se încarcă...