Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, din 18.01.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț

2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituțiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009.

2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii și la închiderea exercițiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, și ale Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 116/2008.

2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituțiile publice, potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia și de prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum și ale art. 22, conform cărora: "Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul instituțiilor publice vor fi reevaluate cel puțin o dată la 3 ani, în condițiile prevăzute la art. 21, de o comisie numită de conducătorul instituției publice sau de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea." Evaluatorii autorizați pot fi selectați din cadrul evaluatorilor acreditați de către organismele profesionale de profil.

2.3.(2) În cazul reevaluării efectuate de specialiști din cadrul instituțiilor publice, pentru desfășurarea în bune condiții a operațiunilor de inventariere și reevaluare, în comisii se numesc persoane cu pregătire corespunzătoare economică și tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă și la timp a inventarierii activelor fixe corporale și să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică și morală, utilitatea și valoarea de piață a acestora.

2.4. La întocmirea bilanțului contabil se au în vedere următoarele:

a) înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative;

b) ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2018, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;

c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.

Se analizează soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel încât acesta să evidențieze resursele minerale situate pe teritoriul țării, în subsolul țării și al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);

d) clarificarea sumelor ce se mențin nejustificat în conturile: 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale", 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 409 "Furnizori- debitori", 411 "Clienți", 428 "Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligațiilor și încasarea creanțelor în lei și în valută, după caz.

Sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" trebuie clarificate de către instituție în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi reținute sume în contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite;

e) în situația în care operațiunile își extind efectele pe mai mulți ani, iar veniturile și cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" și 472 "Venituri înregistrate în avans", după caz;

f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităților pentru care Trezoreria Statului sau instituțiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (51807 = 44801 sau 51807 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situația dobânzilor acordate la data . . . . . . . . . .", eliberat de unitățile Trezoreriei Statului;

g) corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor precedente se efectuează potrivit pct. 2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005.

2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacțiilor în valută, cât și evaluarea la cursul Băncii Naționale a României, utilizându-se:

a) pentru contabilizarea tranzacțiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente);

b) pentru evaluarea creanțelor și a datoriilor în valută, a disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută, existente în sold la sfârșitul lunii, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a perioadei de raportare, afișat pe site-ul Băncii Naționale a României.

2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene, precum și evaluarea elementelor monetare exprimate în euro se aplică prevederile cap. I "Dispoziții generale" pct. 1.3 "Moneda și cursul de înregistrare" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu excepția fondurilor pentru care există reglementări specifice.

2.6.(1) Pentru realizarea cerinței prevăzute în funcțiunea contului 8067000 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor legale rămase neachitate, se efectuează următoarele:

a) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului și obligațiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru șomaj".

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani și în natură și contribuțiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Astfel, drepturile cuvenite și neachitate personalului, precum și contribuțiile aferente exercițiului bugetar, evidențiate în conturile precizate mai sus, pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate.

Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând drepturi salariale pot depăși creditul bugetar cu diferența dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent și cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum și a altor cauze independente de voința ordonatorilor de credite;

b) analiza și regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor și serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate ce decurg din:

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului;

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori și alți creditori, în limita creditelor bugetare aprobate și/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidențiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 408 "Furnizori - facturi nesosite" și 462 "Creditori".

Potrivit cerințelor contabilității de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate și lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie și care au fost primite de instituțiile publice până la data întocmirii bilanțului, se înregistrează în contabilitate în luna decembrie.

Ca urmare a acestor înregistrări, obligațiile datorate furnizorilor și creditorilor evidențiate în conturile precizate mai sus pot depăși valoarea angajamentelor legale neachitate.

Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând serviciile privind furnizarea de utilități pot depăși creditul bugetar cu diferența dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent și cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum și a altor cauze independente de voința ordonatorilor de credit.

Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii și executarea de lucrări aferente anului 2018, primite de instituție în anul 2019 după întocmirea bilanțului contabil, se efectuează în conturi de cheltuieli, după natura acestora, și nu în contul 117 "Rezultatul reportat", întrucât nu reprezintă corectarea unei erori din anii anteriori;

c) analiza și regularizarea sumelor reprezentând pensii și ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobânzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067000 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligații rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituțiile publice.

2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile și ajutoarele sociale, precum și cheltuielile cu utilitățile, aferente lunii decembrie, pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, nu se înregistrează la finele anului în contul 8067000 "Angajamente legale" și nu se raportează în anexa nr. 7 la situațiile financiare "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" și anexa nr. 7b la situațiile financiare "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" ca angajamente legale, dar se înregistrează drept cheltuieli efective (6XX) și se raportează în anexele nr. 7 și 7b la coloana "Cheltuieli efective".

2.7. În situația în care, pe parcursul derulării unui program multianual, sunt necesare și cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.

2.8.(1) În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situațiilor financiare centralizate se au în vedere următoarele operațiuni:

a) compensarea soldurilor inițiale și finale ale contului 48101 "Decontări privind operațiuni financiare" din activele și datoriile bilanțului centralizat la nivelul instituției superioare pentru instituțiile subordonate;

b) compensarea soldurilor conturilor: 4890101 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri", 4890201 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli" și 4890301 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului", la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, din bilanțul centralizat al subsectorului administrației centrale, precum și din bilanțul centralizat al instituțiilor publice.

Soldul debitor al contului 4890101 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri" rezultat din închiderea contului de excedent al bugetului de stat (52002), reprezentând venituri ale bugetului de stat (52001), se raportează în bilanț la rândul cu codul 21 "Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări" și, respectiv, rândul cu codul 21.1 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent". Soldul debitor poate fi negativ în situația în care restituirile din venituri sunt mai mari decât încasările. La aceleași rânduri, Trezoreria centrală a statului completează soldul debitor al contului 4890301 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - excedent/deficit preluat de la unitățile trezoreriei statului", reprezentând deficitul bugetului de stat (52002) preluat din extrasul de cont emis de Trezoreria operativă centrală.

Soldul creditor al contului 4890201 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli" rezultat din închiderea contului de deficit al bugetului de stat (52002), reprezentând cheltuieli ale bugetului de stat (770), la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, precum și la alte instituții publice din administrația locală (unități de învățământ preuniversitar) care efectuează plăți în limita creditelor deschise din bugetul de stat, se raportează la rândul cu codul 60 "Datorii comerciale, avansuri și alte decontări" și, respectiv, rândul cu codul 60.1 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent". În bilanțul centralizat, soldul debitor al contului 489 rămas după operațiunea de compensare se situează la nivelul plăților efectuate din bugetul de stat de către Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune;

c) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal și secundar de credite, astfel încât în bilanțul și contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal și secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

d) compensarea soldurilor creditoare și debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" și 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru bilanțul, contul de rezultat patrimonial și situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii agregate pe fiecare subsector al administrației publice și pe total administrație publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

e) opțional se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.

2.8.(2) Soldul contului 48101 "Decontări privind operațiunile financiare", care evidențiază sumele transmise de instituția superioară către instituțiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide în luna ianuarie a anului următor, atât la instituția care a transferat, cât și la instituția care a primit sumele, cu suma plăților efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele rămase neutilizate și restituite instituției superioare se înregistrează în debitul contului 48101 la instituția subordonată și în creditul contului 48101 la instituția superioară.

2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții sau redistribuiri între unități aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă, în situația în care este complet amortizat.

2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituții care nu se află în subordinea aceluiași ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.

2.10. În bilanțul contabil încheiat la 31 decembrie 2018, următoarele conturi nu pot prezenta sold:

2.10.(1) La instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat (sector 01, sursa A):

- contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 531 "Casa";

- contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);

- contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin conturile: 4890101 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - venituri" și 4890201 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli");

- contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide prin creditul contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent", cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent);

- conturile 6xx "Cheltuieli. . ." (efectuate din finanțarea de la bugetul de stat se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");

- conturile 7xx "Venituri. . ." (ale bugetului de stat se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").

2.10.(2) La unitățile administrativ-teritoriale (sector 02, sursa A):

- contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 531 "Casa";

- contul 52101 "Disponibil al bugetului local" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent");

- contul 52102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" la unitatea administrativ-teritorială, după preluarea deficitului de la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local prin contul 48109 "Alte decontări");

- contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la unitatea administrativ-teritorială și la instituțiile publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul local în anul curent, prin creditul contului 52102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent");

- contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la unitățile de învățământ preuniversitar prin creditul contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent", cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent);

- contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 4890201 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli");

- contul 4680107 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare";

- contul 5190107 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare";

- conturile 6xx "Cheltuieli. . ." (efectuate din finanțarea de la bugetul local se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");

- conturile 7xx "Venituri . . . . . . . . . ." (ale bugetului local se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").

2.10.(3) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat (sector 03, sursa A):

- contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 531 "Casa";

- contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent");

- contul 52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți");

- contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 52502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent", cu totalul plăților nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anul curent, la Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile subordonate);

- conturile 6xx "Cheltuieli . . . . . . . . . ." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");

- conturile 7xx "Venituri . . . . . . . . . ." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").

2.10.(4) La instituțiile publice finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj (sector 04, sursa A):

- contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 531 "Casa";

- contul 57401 "Disponibil din veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent");

- contul 57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57403 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți");

- contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide prin creditul contului 57402 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul asigurărilor de șomaj în anul curent);

- conturile 6xx "Cheltuieli . . . . . . . . . ." (efectuate din finanțarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");

- conturile 7xx "Venituri . . . . . . . . . ." (ale bugetului asigurărilor pentru șomaj se închid prin creditul contului 121 "Rezultat patrimonial").

2.10.(5) La instituțiile publice finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sector 05, sursa A):

- contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 531 "Casa";

- contul 57101 "Disponibil din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent");

- contul 57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți");

- contul 770 "Finanțarea din buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 57102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent", cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul curent);

- conturile 6xx "Cheltuieli . . . . . . . . . ." (efectuate din finanțarea de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");

- conturile 7xx "Venituri . . . . . . . . . ." (ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").

2.10.(6) La instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, instituțiile publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la buget, activități finanțate integral din venituri proprii, activitatea de privatizare (sectoarele 01, 02, 03, 04, 05 - sursele F, G, E, H):

- contul 531 "Casa";

- contul 5600101 "Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent");

- contul 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56003 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți") pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;

- contul 5610101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent");

- contul 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56103 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți") pentru bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții;

- contul 5620101 "Disponibil în lei al activităților finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" pentru bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv pentru bugetul activității de privatizare);

- contul 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 56203 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți", pentru bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv pentru bugetul activității de privatizare);

- contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 56002 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, al contului 56102 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" pentru bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și al contului 56202 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" pentru bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv pentru bugetul activității de privatizare, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetele respective);

- contul 4680109 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt";

- contul 5190190 "Alte împrumuturi pe termen scurt";

- conturile 6xx "Cheltuieli . . . . . . . . . ." (efectuate din bugetul de venituri proprii sau venituri proprii și subvenții, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv bugetul activității de privatizare se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");

- conturile 7xx "Venituri . . . . . . . . . ." (venituri ale bugetelor de venituri proprii sau venituri proprii și subvenții, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv bugetul activității de privatizare se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").

2.10.(7) Instituțiile publice care beneficiază de finanțare din Fondul pentru Mediu (sector 01, sursa I)

- contul 5120102 "Conturi la instituții de credit în lei" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută" (cu excepția situațiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare);

- contul 531 "Casa";

- contul 57501 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent");

- contul 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 57503 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți");

- contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 57502 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul respectiv);

- conturile 6xx "Cheltuieli . . . . . . . . . ." (efectuate din bugetul Fondului pentru mediu se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");

- conturile 7xx "Venituri . . . . . . . . . ." (ale bugetului Fondului pentru mediu se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").

2.10.(8)

În contabilitatea Trezoreriei centrale și în contabilitatea unităților trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa A):

- contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 4890201 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli");

- contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent");

- conturile 6xx "Cheltuieli . . . . . . . . . ." (se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");

- conturile 7xx "Venituri . . . . . . . . . ." (se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").

În contabilitatea Trezoreriei centrale și în contabilitatea unităților trezoreriilor teritoriale ale statului (sector 01, sursa J):

- contul 52401 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin debitul contului 52402 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent" cu soldul conturilor de venituri ale bugetului Trezoreriei Statului din anul curent, pe fiecare subdiviziune a clasificației bugetare pe care au fost evidențiate veniturile încasate);

- contul 770 "Finanțarea de la buget" (pentru bugetul Trezoreriei Statului se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin creditul contului 52402 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent" cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul Trezoreriei Statului în anul curent);

- contul 52402 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 48109 "Alte decontări");

- conturile 6xx "Cheltuieli . . . . . . . . . ." (se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");

- conturile 7xx "Venituri . . . . . . . . . ." (se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").

În contabilitatea Trezoreriei centrale (sector 01, sursa A) stabilirea rezultatului execuției bugetare se realizează astfel:

- preluarea la sfârșitul anului a excedentelor bugetului de stat transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă "52002 = 4890301";

- preluarea la sfârșitul anului a deficitelor bugetului de stat transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă "4890301 = 52002";

- soldul creditor al contului 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se preia la sfârșitul anului în creditul contului 1660202 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmează a fi plătite în cursul exercițiilor viitoare)", reprezentând sumele utilizate din disponibilitățile aflate în contul general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea deficitului curent al bugetului de stat.

În contabilitatea Trezoreriei centrale (sector 01, sursa J) stabilirea rezultatului execuției bugetare se realizează astfel:

- preluarea la sfârșitul anului a excedentelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă "52402 = 48109";

- preluarea la sfârșitul anului a deficitelor bugetului Trezoreriei Statului transferate de unitățile Trezoreriei Statului pe baza extrasului de cont emis de Trezoreria Operativă Centrală prin formula contabilă "48109 = 52402";

- contul 52402 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent" se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 52403 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți".

2.10.(9) La instituțiile publice finanțate din bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe și din bugetul fondurilor externe nerambursabile:

- contul 531 "Casa";

- contul 5130101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe", prin contul 5130301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat" și prin contul 5130302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat");

- contul 5140101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe" prin contul 5140301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat" și prin contul 5140302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat");

- contul 5160101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie" se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe", prin contul 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale" și prin contul 5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale";

- contul 5170101 "Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar, cu veniturile încasate la codurile bugetare de venituri 41.02.00 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03.00 "Sume aferente creditelor externe", prin contul 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale" și prin contul 5170302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale");

- contul 770 "Finanțarea de la buget" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetele creditelor interne și bugetele creditelor externe, prin creditul conturilor: 5130301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat", 5130302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de stat", 5140301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat", 5140302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de stat", 5160301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale", 5160302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale", 5170301 "Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale", 5170302 "Disponibil în lei al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - din împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale");

- contul 5150103 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)" se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 51504 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" în situația în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri și, respectiv, prin contul 51506 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" în situația în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele încasate au fost evidențiate la codul bugetar de venituri 41.04 "Sume aferente FEN";

- contul 51504 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" (se închide la sfârșitul exercițiului financiar prin contul 51505 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți") pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D) în situația în care acesta este aprobat cu venituri;

- contul 770 "Finanțarea de la buget" aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D) se închide prin creditul contului 51504 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" în situația în care bugetul FEN (sursa D) este aprobat cu venituri și, respectiv, prin contul 51506 "Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor" în situația în care bugetul FEN (sursa D) nu este aprobat cu buget de venituri, iar sumele încasate au fost evidențiate la codul bugetar de venituri 41.04 "Sume aferente FEN";

- contul 4680109 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt" (în situația în care bugetul FEN - sursa D este aprobat cu venituri);

- contul 5190190 "Alte împrumuturi pe termen scurt" (în situația în care bugetul FEN - sursa D este aprobat cu venituri);

- conturile 6xx "Cheltuieli . . . . . . . . . ." (efectuate din bugetele creditelor interne, externe și din bugetul fondurilor externe nerambursabile) se închid prin debitul contului 121 "Rezultatul patrimonial");

- conturile 7xx "Venituri . . . . . . . . . ." (aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile - sursa D se închid prin creditul contului 121 "Rezultatul patrimonial").

2.11.(1) Sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, precum și sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2018, a căror plată se efectuează eșalonat, conform legislației în vigoare, se înregistrează ca provizioane de către instituțiile publice, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" lit. B "Datorii" pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 și pct. 2.11 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012.

2.11.(2) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților înregistrează ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" lit. B "Datorii" pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, sumele prevăzute prin hotărâri validate de către această instituție și neplătite, reprezentând despăgubirile acordate persoanelor îndreptățite conform prevederilor legislației în vigoare.

2.11.(3) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului înregistrează provizioane pentru obligațiile ce decurg din art. II din Legea nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" lit. B "Datorii" pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005.

2.11.(4) Administrația Fondului pentru Mediu înregistrează ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanț" lit. B "Datorii" pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, valoarea Deciziilor de soluționare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, conform legislației în vigoare, respectiv prevederilor pct. 3 subpct. 3.3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017, cu modificările ulterioare.

2.11.(5) Provizioanele aferente datoriilor ce urmează să fie plătite în exercițiile viitoare se raportează în "Bilanț" (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 "Provizioane".

2.12. Instituțiile care înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor vor avea în vedere respectarea prevederilor tezei a doua a paragrafului "Cheltuielile cu dobânzile" din cap. IV al Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, astfel cum au fost completate prin Ordinul ministrului pentru buget nr. 2.021/2013, conform căruia: "Dobânzile datorate și calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare."

2.13. Disponibilitățile din fondurile publice care potrivit reglementărilor în vigoare pot rămâne cu sold la finele anului în conturi deschise la instituții de credit și care sunt evidențiate în contabilitate cu ajutorul conturilor 5xx "Disponibil în lei/valută... la instituții de credit", dezvoltate în conturi analitice pe clasificația de venituri și/sau clasificația de cheltuieli potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, se închid la sfârșitul anului prin aceleași conturi de disponibil fără a fi dezvoltate pe clasificația bugetară.

Exemple:

- pentru conturile rămase cu sold debitor în care sunt evidențiate veniturile încasate în valută:

5XX "Disponibil în lei/valută. . . la instituții de credit"/
cod sector/sursă de finanțare
= 5XX "Disponibil în lei/valută. . . la instituții de credit"/
cod sector/sursă de finanțare/clasificație venituri

- pentru conturile rămase cu sold debitor în care sunt evidențiate încasările din conturile de trezorerie și plățile efectuate în conturile deschise la instituțiile de credit din același cod bugetar:

5XX "Disponibil în lei/valută. . . la instituții de credit"/
cod sector/sursă de finanțare
= 5XX "Disponibil în lei/valută. . . la instituții de credit"/
cod sector/sursă de finanțare/clasificație funcțională
cheltuieli/clasificație economică cheltuieli

- pentru conturile rămase cu sold creditor în care sunt evidențiate plățile efectuate din veniturile încasate în valută:

5XX "Disponibil în lei/valută. . . la instituții de credit"/cod
sector/sursă de finanțare/clasificație funcțională
cheltuieli/clasificație economică cheltuieli
= 5XX "Disponibil în lei/valută. . . la instituții de credit"/cod
sector/sursă de finanțare

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, din 18.01.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Prevederi generale
Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț
Încheierea execuției bugetare
Întocmirea situațiilor financiare anuale
Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale
;
se încarcă...