Întocmirea situațiilor financiare anuale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, din 18.01.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Întocmirea situațiilor financiare anuale

4.1.(1) La întocmirea formularului "Bilanț" (anexa nr. 1 la situațiile financiare) se are în vedere și completarea rândurilor 22.1 "Avansuri acordate" și 61.1 "Avansuri primite".

4.1.(2) Rezultatul patrimonial al exercițiului raportat la finele anului 2017 în formularul "Cont de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situațiile financiare) la coloana 2, rândul 31 sau 32, după caz, se completează în anul 2018 la coloana 1, atât la rândul 31 sau 32, cât și la rândul 29.2 sau 29.3, după caz.

4.1.(3) Cheltuielile cu impozitul pe profit determinate în baza dispozițiilor art. 13 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora sunt obligate la plata impozitului pe profit instituțiile publice care desfășoară activități economice, se completează la rândul 29.4.

4.1.(4) Ca urmare a efectuării înregistrărilor contabile: 891 "Bilanț de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial" sau 121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanț de închidere", pot exista diferențe între rândurile 87 și 88 coloana 02 din formularul "Bilanț" (anexa nr. 1 la situațiile financiare), întocmit la raportările anuale ale anului precedent, și rândurile 31 și 32 coloana 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situațiile financiare), întocmit la raportările anuale ale anului curent, la unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceste diferențe nu sunt admise la nivelul situațiilor financiare anuale centralizate ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

4.1.(5) La completarea formularului "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situațiile financiare) se au în vedere:

- prevederile de la cap. IV pct. 4.1. (3) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 191/2017, cu excepția ultimelor trei teze;

- următoarele prevederi:

Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codurile bugetare: 85.01.01 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local" și 85.01.03 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente și operațiunilor financiare ale altor instituții publice" se raportează în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situațiile financiare) la activitatea operațională.

Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codurile bugetare: 85.01.02 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local" și 85.01.04 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice" se raportează în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situațiile financiare) la activitatea de investiții.

Sumele recuperate în anul curent din finanțarea anilor precedenți încasate la codul bugetar: 85.01.05 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile" se raportează în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situațiile financiare) pe cele 3 grupe: din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare, în funcție de natura acestora.

Sumele încasate la codurile bugetare 41.02 "Sume aferente creditelor interne" și 41.03 "Sume aferente creditelor externe" se raportează în formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare) la activitatea de finanțare.

Rd. 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează cu sumele reprezentând soldul contului 50.61 "Disponibil al Fondului Cultural Național Român" transferate în excedentul bugetului activității finanțate din venituri proprii.

La sfârșitul exercițiului financiar, sumele raportate la rândurile 14.1 și 14.2 nu sunt egale cu sumele reprezentând soldul contului 50.61 "Disponibil al Fondului Cultural Național Român" transferate în excedentul bugetului activității finanțate din venituri proprii.

4.1.(6) Instituțiile publice au obligația să verifice corespondența datelor înscrise în fluxul de trezorerie (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare) cu cele din extrasele de cont eliberate de unitățile Trezoreriei Statului sau de instituțiile de credit, după caz.

Instituțiile publice au obligația să prezinte la unitățile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situațiile financiare), pentru obținerea vizei privind exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități și pentru asigurarea concordanței datelor din contabilitatea instituțiilor publice cu cele din contabilitatea unităților Trezoreriei Statului.

Datele înscrise în "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situațiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidența Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situația instituției publice respective pentru a introduce corecțiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 15.

4.1.(7) În formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

La depunerea la ordonatorul de credite superior, formularul "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 4 la situațiile financiare) este însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.

4.2.(1) Formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele nr. 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare) se întocmesc potrivit:

- prevederilor pct. 4.2. (1) -4.2. (4) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018;

- următoarelor prevederi:

Sumele încasate în anii precedenți în conturi de disponibil deschise la instituții de credit care au fost înregistrate și raportate ca venituri bugetare, virate în conturi de venituri la trezorerie în anul curent, nu se raportează în formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexele nr. 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare). Pentru diferențele între sumele raportate în conturile de execuție și sumele evidențiate în trezorerie, instituțiile publice întocmesc note explicative.

4.2.(2) Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa nr. 5 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului activităților pentru privatizare, bugetului Trezoreriei Statului, de către instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, în situația în care în acest buget au fost aprobate venituri (altele decât cele de subordonare locală), cu informații privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificația funcțională).

4.3.(1) Formularele "Contul de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare), la raportarea anuală, se completează după cum urmează:

- credite de angajament inițiale (coloana 1);

- credite de angajament definitive (coloana 2);

- credite bugetare inițiale (coloana 3);

- credite bugetare definitive (coloana 4).

4.3.(2) Cu privire la raportarea informațiilor în formularele "Contul de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare) se au în vedere următoarele:

- angajamentele bugetare (coloana 5) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 4);

- angajamentele legale (coloana 6) pot depăși creditele de angajament definitive (coloana 2) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2017 evidențiate în soldul contului 8067000 "Angajamente legale" la instituțiile publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și la instituțiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru acțiunile multianuale;

- angajamentele legale (coloana 6) nu pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 4) pentru celelalte acțiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, subvenții, transferuri etc.) la instituțiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- plățile efectuate (coloana 7) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 4) și în angajamentele bugetare (coloana 5);

- angajamentele legale de plătit (coloana 8) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2018, evidențiate în soldul contului 8067000 "Angajamente legale";

- cheltuielile efective (coloana 9) pot depăși creditele bugetare definitive (coloana 4), angajamentele bugetare (coloana 5), angajamentele legale (coloana 6), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor și serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.

Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările pentru depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituției și, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuție bugetară - coloana 9 "Cheltuieli efective", ci doar în formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situațiile financiare).

Cheltuielile cu diferențele de curs valutar se raportează în conturile de execuție bugetară în coloana 9 "Cheltuieli efective", numai în situația în care pot fi identificate codurile de clasificație bugetară aferente.

Cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 9 "Cheltuieli efective".

4.3.(3) În formularele "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexele nr. 6, 11, 15, 16 și 18 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexele nr. 7 și 7b la situațiile financiare) se evidențiază atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât și cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituțiile de credit, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli din trezorerie.

4.3.(4) La formularele "Contul de execuție bugetară - Cheltuieli" (anexele nr. 7b, 11, 13, 15, 16 și 18 la situațiile financiare), la raportarea anuală de la 31 decembrie 2018, nu se completează coloana 1 reprezentând credite de angajament inițiale.

4.4. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, alte autorități publice, precum și instituțiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează și utilizează venituri proprii, potrivit legii, raportează execuția bugetului astfel:

a) execuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) execuția bugetului instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și în anexa nr. 7/04 la Legea nr. 3/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

c) execuția cumulată a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a activităților finanțate integral din venituri proprii, care include execuția atât a bugetelor prevăzute la lit. a) și b), cât și a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii și cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

4.5. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa nr. 6 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice din administrația centrală și de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situațiile financiare).

În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se completează și coloana 9 "Cheltuieli efective".

4.6. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice din administrația centrală și de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmește distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).

În formularele de situații financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanțelor Publice se completează și coloana 9 "Cheltuieli efective".

4.7. Conturile de execuție - cheltuieli întocmite de Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate depuse la Ministerul Finanțelor Publice vor purta viza Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru sumele deduse direct de către angajator din contribuțiile datorate, reprezentând restanțe din anii anteriori.

4.8. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanțare a acestora, cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole și alineate (clasificația economică).

4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuției bugetare se au în vedere și următoarele:

- instituțiile publice care în anul 2018 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învățământ depun formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 65.00 "Învățământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2019;

- instituțiile publice care în anul 2018 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare depun formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situațiile financiare) întocmit pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2019;

- instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2018 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 "Protecția mediului" depun formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situațiile financiare) sau formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 74.00 "Protecția mediului", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2019;

- instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care în anul 2018 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 "Ordine publică și siguranță națională" depun formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situațiile financiare) sau formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situațiile financiare) întocmite pe titluri, articole și alineate în cadrul subcapitolelor și paragrafelor capitolului 61.00 "Ordine publică și siguranță națională", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2019.

4.10. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa nr. 9 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind veniturile realizate și subvențiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

4.11. Formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa nr. 11 la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice și activitățile finanțate integral din venituri proprii sau din venituri proprii și subvenții, de subordonare locală, cu informații privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situațiile financiare).

4.12. Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Venituri" (anexa nr. 12 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informații privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificația funcțională).

4.13. Formularul "Contul de execuție a bugetului local - Cheltuieli" (anexa nr. 13 la situațiile financiare) se completează de către unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, județe) și instituțiile subordonate finanțate din bugetul local cu informații privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

La secțiunile de funcționare și dezvoltare se completează informațiile numai la nivel de capitol.

Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situațiile financiare).

4.14. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa nr. 14a la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare centrală.

Rândul 12 "Alte fonduri cu destinație specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanț.

La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(11) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.

4.15. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinație specială" (anexa nr. 14b la situațiile financiare) se completează de către instituțiile publice de subordonare locală.

La completarea formularului se au în vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare.

4.16. Formularul "Contul de execuție a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa nr. 15 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situațiile financiare).

4.17. Formularul "Contul de execuție a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexa nr. 16 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situațiile financiare).

4.18. Formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (anexa nr. 17 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională).

4.19. Formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa nr. 18 la situațiile financiare) se completează de unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate cu informații privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificația funcțională). Detalierea cheltuielilor pe clasificația economică se realizează pe capitole, titluri, articole și alineate în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situațiile financiare).

4.20. Formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice care au calitatea de beneficiari și care derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare, pentru care plățile sunt efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

Formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situațiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).

Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" raportate în anexele nr. 7 și 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plățile raportate în formularul "Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situațiile financiare).

În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituțiile publice în calitate de lideri sau parteneri completează anexa nr. 19 cu informații privind plățile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitățile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum și cu informații privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activități.

Anexa nr. 19 se completează potrivit prevederilor pct. 1.5. (6). 5 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018.

4.21.(1) Formularul "Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" (anexa nr. 20a la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alți donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare și plată, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene etc.) și apoi efectuează plăți către autoritățile de management, agenții de plăți, instituții publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.

Anexa nr. 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013, cu modificările ulterioare.

4.21.(2) Formularul "Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare" (anexa nr. 20b la situațiile financiare) se completează de toate instituțiile publice, indiferent de subordonare și de sursa de finanțare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorități de certificare, instituții publice ierarhic superioare, după caz, și care ulterior efectuează plăți din aceste sume (de exemplu: autorități de management, agenții de plăți, operatori de program, alte instituții publice).

Anexa nr. 20b nu se completează de către instituțiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanțări și rambursări prin autoritățile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.

Anexa nr. 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(2) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013, cu modificările ulterioare.

4.22. Formularul "Situația privind veniturile și cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale" (anexa nr. 24 la situațiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obține ca rezultat al prelucrării automate a datelor la administrațiile județene ale finanțelor publice, precum și la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.

4.23. Formularul "Sinteza finanțării programelor" și formularul "Fișa programului" (anexele nr. 25 și 26 la situațiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de alte autorități publice, care au obligația să întocmească și să anexeze la situațiile financiare anuale rapoarte de performanță în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.

4.24. Formularul "Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)" (anexa nr. 27 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice care derulează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

În anexa nr. 27 "Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)", totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa nr. 7 sau nr. 7b la situațiile financiare, la cele două titluri (coloana 7).

4.25. Formularul "Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă»" (anexa nr. 28 la situațiile financiare) se completează de instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informații privind plățile efectuate pentru programele cu finanțare rambursabilă.

În anexa nr. 28 "Situația plăților efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă»", totalul plăților raportate de instituțiile publice la titlul 65 se detaliază pe fiecare sursă de finanțare, pe naturi de cheltuieli, și trebuie să corespundă cu totalul plăților raportate în anexa nr. 7 la situațiile financiare (coloana 7).

4.26.(1) Formularul "Plăți restante" (anexa nr. 30 la situațiile financiare) se completează de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăți restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.

4.26.(2) Formularul "Plăți restante" (anexa nr. 30b la situațiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009) se completează de unitățile administrativ- teritoriale, precum și de instituțiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare.

4.26.(3) Plățile restante se completează potrivit prevederilor pct. 4.28. (3) la 4.28. (7) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.

4.27.(1) Formularul "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine" (anexa nr. 31 la situațiile financiare anuale) se completează de către instituțiile publice care dețin în numele statului român acțiuni la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine.

4.27.(2) La finele exercițiului se raportează separat valoarea acțiunilor cotate și a celor necotate la valoarea de piață, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 40/2007.

4.27.(3) Formularul "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa nr. 31b la normele metodologice), anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, cu modificările ulterioare, se completează de către unitățile administrativ-teritoriale care dețin acțiuni și părți sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informațiile de la 31 decembrie 2018.

În cazul municipiului București, autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acțiuni sau părți sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, în numele municipiului București.

4.28. Formularul "Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa nr. 32 la situațiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situațiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă și ca modalitate de executare silită a garanțiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.

Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanțului specifice operațiunilor respective.

4.29. Formularul "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexa nr. 34 la situațiile financiare anuale) se completează cu informații privind evoluția activelor nete/capitalurilor proprii ale instituțiilor publice pe parcursul exercițiului financiar. Datele trebuie să fie însoțite de informații prezentate în notele explicative referitoare la:

- natura modificărilor;

- natura și scopul constituirii rezervelor;

- orice informații semnificative.

Coloana 2 "Creșteri" se completează cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 "Reduceri" se completează cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.

La completarea informațiilor din coloanele 2 și 3 urmează să se analizeze rulajele și soldurile conturilor de capitaluri și să se țină cont de caracterul bifuncțional al conturilor 121 "Rezultatul patrimonial" și 117 "Rezultatul reportat", astfel încât soldul la sfârșitul anului din coloana 4 rezultat din calcul să corespundă cu soldul raportat în bilanț, debitor sau creditor, după caz.

4.30.(1) Formularele "Situația activelor fixe amortizabile" și "Situația activelor fixe neamortizabile" (anexele nr. 35a și 35b la situațiile financiare anuale) se completează potrivit pct. 4.30. (1) la 4.30. (3) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018, cu modificările ulterioare, de instituțiile publice care au în administrare active fixe corporale din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și active fixe corporale aflate în proprietatea privată a instituției publice, după caz.

4.30.(2) Instituțiile publice au obligația să analizeze înainte de înscrierea în situațiile financiare anuale natura juridică a bunurilor imobile din domeniul privat al statului definite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare, și a celor din domeniul privat al unității administrativ- teritoriale, precum și din proprietatea privată a instituției publice, astfel încât datele raportate în situațiile financiare să fie în concordanță cu datele din inventare.

4.30.(3) În vederea evitării dublei raportări a bunurilor din domeniul public al statului, instituțiile de învățământ preuniversitar/unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora funcționează cluburi sportive fără personalitate juridică se vor pune de acord cu inspectoratele școlare asupra datelor raportate în situațiile financiare anuale cu privire la bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale și în folosința gratuită a cluburilor sportive școlare.

4.31. Sectoarele instituționale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt cele prevăzute la pct. 2. (10) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 465/2015.

În vederea întocmirii corecte a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de . . ." (anexa nr. 40a la situațiile financiare), a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de . . ." (anexa nr. 40b la situațiile financiare) și a formularului "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (anexa nr. 40c la situațiile financiare), instituțiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informații detaliate pe sectoare, precum și pe subsectoarele administrației publice: subsectorul administrație publică centrală, subsectorul administrație publică locală, subsectorul asigurări sociale.

4.32. În scopul identificării cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat se au în vedere prevederile pct. 4.39 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 96/2015, cu modificările ulterioare.

Raportarea datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se efectuează în:

- anexa nr. 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de . . ." la rândurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451;

- anexa nr. 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de . . ." la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 298, 299, 300, 301, 302;

- anexa nr. 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 300, 301, 302, 303, 304.

Prezentarea acestor informații se efectuează într-o notă explicativă.

Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidențiază, după caz, astfel:

401, 404 = 5190110 (1670108; 1670208)/analitice distincte.

Dobânda aferentă datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se evidențiază, după caz, astfel:

666 = 5180800 (1680708)/analitice distincte.

4.33. Unitățile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală raportează creanțele față de casele de sănătate în anexa nr. 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de . . .", la rd. 306.1, respectiv în anexa nr. 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de . . .", la rd. 171.1, cele de subordonare locală.

Casele de sănătate raportează datoriile față de unitățile sanitare publice cu paturi în anexa nr. 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . .", la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.

Creanțele raportate de unitățile sanitare publice cu paturi se pun de acord cu datoriile din evidența caselor de sănătate.

Eventualele diferențe se explică atât de unitățile sanitare publice cu paturi, cât și de casele de sănătate în raportul ce însoțește situațiile financiare, în notele explicative referitoare la creanțe și, respectiv, datorii.

Casele de sănătate prezintă în raportul ce însoțește situațiile financiare explicații cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanțier provenind din depășirea contractelor încheiate cu unitățile sanitare publice cu paturi.

4.34.(1) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în "Conturile de execuție a bugetului - Cheltuieli" (anexele nr. 6 și 7 la situațiile financiare), întocmite de autoritățile publice, ministere, celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, poartă viza agențiilor/autorităților de implementare prin care se confirmă exactitatea plăților raportate în conturile de execuție de către instituțiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

4.34.(2) Plățile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenții/autorități de implementare în numele instituției publice, care se raportează în formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7b la situațiile financiare) și în formularul "Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa nr. 18 la situațiile financiare), se pun de acord cu datele din evidența agențiilor/autorităților de implementare.

4.35. Situațiile financiare anuale sunt însoțite de raportul de analiză pe bază de bilanț, care cuprinde: notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice în anul 2006, precum și modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanțele, datoriile, capitalurile proprii, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, notele explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, notele explicative prevăzute de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 71/2013, precum și alte note considerate necesare.

4.36. Instituțiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2018 în baza unor acte normative întocmesc o notă explicativă pentru diferențele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2017 și soldurile inițiale de la 1 ianuarie 2018.

4.37. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existența unor obligații neachitate la scadență pentru bunuri achiziționate, lucrări executate și servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozițiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligația de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanț măsurile luate.

4.38. Instituțiile publice care în anul 2018 au inclus pe cheltuieli, în condițiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menționează în raportul de analiză pe bază de bilanț natura și valoarea pagubelor respective.

4.39. Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritate de supraveghere a pieței financiare nonbancare și este clasificată de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 126 "Subsector auxiliar-financiar". Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecințe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil și de raportare a situațiilor financiare. În consecință, aceasta aplică în continuare reglementările contabile referitoare la instituțiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și normele metodologice referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale și, respectiv, a raportărilor financiare.

4.40. La situațiile financiare la 31 decembrie 2018, unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ- teritorială formularul "Bilanț" cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanțare a acestora. Modificări (1)

De asemenea, unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică iau măsuri în vederea includerii în situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2018 și a operațiunilor efectuate de acestea.

Formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ- teritorială cuprinde veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local.

"Situația fluxurilor de trezorerie" (anexa nr. 3 la situațiile financiare) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială cuprinde și coloana 3 pentru finanțarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar întocmesc formularele: "Contul de execuție a bugetului de stat" (anexele nr. 6 și 7 la situațiile financiare), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situațiile financiare) și "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 și 4 la situațiile financiare), pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizării. Aceste formulare cuprind veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat.

În mod experimental, unitățile de învățământ preuniversitar de stat întocmesc formularul "Bilanț", și detaliat pe cele două sectoare, buget de stat și, respectiv, buget local. O copie a formularului "Bilanț" întocmit experimental pentru sectorul buget de stat se depune în scop informativ și pentru verificare la inspectoratele școlare, fără a fi centralizat de acestea în bilanțul propriu.

Acesta conține numai operațiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2018, având ca solduri inițiale soldurile finale raportate la 31 decembrie 2017.

Bilanțul întocmit experimental pentru sectorul buget de stat depus de unitățile de învățământ preuniversitar de stat la inspectoratele școlare se centralizează distinct la Ministerul Educației Naționale.

4.41. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute la cap. III pct. 10 lit. b) pct. b.5) și b.6) din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile și în anul 2019.

4.42. Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune depun la Ministerul Finanțelor Publice formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa nr. 6 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situațiile financiare), precum și formularul "Sinteza finanțării programelor" și formularul "Fișa programului" (anexele nr. 25 și 26 la situațiile financiare anuale).

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, din 18.01.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Prevederi generale
Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț
Încheierea execuției bugetare
Întocmirea situațiilor financiare anuale
Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale
;
se încarcă...