Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 171 și 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 773.016 din 18.12.2018,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Cerere de regularizare a obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacții, prevăzută în anexa nr. 2;

b) Situația plăților obligațiilor fiscale efectuate de contribuabili pentru care a fost reîncadrată forma unei activități, prevăzută în anexa nr. 3;

c) Referat privind regularizarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabili ca urmare a reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități, prevăzut în anexa nr. 4;

d) Decizia de regularizare a obligațiilor fiscale considerate a fi achitate anticipat în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 2. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Structurile competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Ionuț Mișa

București, 20 decembrie 2018.

Nr. 3.201.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central

ANEXA Nr. 2

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

În atenția . . . . . . . . . .1)

1) Se vor menționa denumirea și adresa organului fiscal central competent.

CERERE
de regularizare a obligațiilor fiscale ca urmare a reconsiderării unei tranzacții

Subsemnatul/Subsemnata,..........2), cu domiciliul în localitatea.........., str........... nr..........., bl..........., sc..........., et..........., ap..........., județul.........., sectorul.........., CIF..........3), în temeiul prevederilor art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, solicit regularizarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal reținut de notar, ca urmare a actului notarial.......... nr........... din data de.........., întocmit de Biroul notarial.........., CIF.........., în sumă de.......... lei, cu impozitul pe veniturile din activități independente stabilit prin Decizia de impunere anuală nr........... din data de..........

2) Se vor menționa numele și prenumele contribuabilului.

3) Se va menționa codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, după caz.

Contribuabil,
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

ANTET1)

1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

Nr. înregistrare . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Către: 2) . . . . . . . . . .

2) Se va trece organul fiscal central solicitant al situației, competent în administrarea angajatorului.

Adresa: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

SITUAȚIA PLĂȚILOR
obligațiilor fiscale efectuate de contribuabili pentru care a fost reîncadrată forma unei activități

Se certifică prin prezenta situația plăților obligațiilor fiscale efectuate de contribuabilul . . . . . . . . . ., CIF . . . . . . . . . ., stabilite în sarcina sa prin Decizia de impunere anuală nr. . . . . . . . . . .din data de . . . . . . . . . ., după cum urmează:

Denumirea impozitului/contribuției Suma stabilită
- lei -
Suma achitată
- lei -
Data plății
Impozit pe venit din activități independente
Contribuție de asigurări sociale
Contribuție de asigurări sociale de sănătate
Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

ANTET1)

1) Se trec sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent.

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

Aprobat
Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

REFERAT
privind regularizarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabili ca urmare a reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități

A. Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele și prenumele contribuabilului . . . . . . . . . .

Cod de înregistrare fiscală . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

B. Având în vedere:

□ Cererea depusă de contribuabil nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

□ Actul de control, reprezentând . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

□ Decizia de impunere anuală nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

□ Situația plăților obligațiilor fiscale efectuate de contribuabilul a cărui formă a activității a fost reîncadrată,

se propune, în baza prevederilor art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, regularizarea obligațiilor fiscale astfel:

Nr. crt. Denumirea obligației fiscale Suma stabilită prin decizia de impunere/decizia de impunere anuală
- lei -
Suma achitată de contribuabil considerată a fi plăți anticipate
- lei -
Avizat
Șef serviciu . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Întocmit
Funcție . . . . . . . . . .
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5

ANTET1)

1) Se vor trece sigla, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentei decizii.

Către2) . . . . . . . . . .
Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .
Str. . . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . .,
ap. . . . . . . . . . ., sector . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . .,
cod poștal . . . . . . . . . .

2) Se va/vor menționa denumirea/numele și prenumele contribuabilului pentru care se reconsideră tranzacția/reîncadrează forma unei activități.

DECIZIE
de regularizare a obligațiilor fiscale considerate a fi achitate anticipat în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități

În temeiul prevederilor art. 171 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că se regularizează suma stabilită prin Decizia de impunere/Decizia de impunere anuală nr........... din data de.........., emisă pe seama..........3), cu plățile efectuate de dumneavoastră, ca urmare a reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități, după cum urmează:

3) Se va/vor menționa denumirea angajatorului sau denumirea/numele și prenumele contribuabilului pe numele căruia a fost emisă decizia de impunere/decizia de impunere anuală, după caz.

Nr. crt. Denumirea obligației fiscale Suma stabilită prin decizia de impunere/ decizia de impunere anuală
- lei -
Suma achitată de contribuabil considerată a fi plăți anticipate
- lei -

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 și 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...