Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică

Modificări (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iunie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României prin Scrisoarea de intenție transmisă Fondului Monetar Internațional, conform cărora vor fi luate măsuri pentru eliminarea arieratelor Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (CNCF "C.F.R." - S.A.) către furnizorii de energie electrică cu capital majoritar privat și plata treptată a debitelor către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București și pentru anularea penalităților la acestea,

în vederea diminuării arieratelor din economie,

luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar avea ca efect neaprobarea de către Consiliul director al Fondului Monetar Internațional a Scrisorii de intenție înaintate de autoritățile române și intrarea în faliment a companiei,

ținând cont de faptul că penalitățile și majorările calculate pentru neplata datoriilor istorice influențează negativ rezultatul exercițiului financiar lunar și anual prin creștere zilnică, și

având în vedere lipsa fondurilor necesare plății, există posibilitatea executării silite prin valorificarea bunurilor imobile și mobile ale CNCF "C.F.R." - S.A.; în aceste condiții, riscul de a ieși din patrimoniul CNCF "C.F.R." - S.A. al bunurilor necesare desfășurării activității este accentuat, iar realizarea acestuia perturbă grav desfășurarea activității companiei, dar și activitatea de transport public de călători și marfă, afectând economia națională.

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu mai poate fi amânată și

ținând cont de Memorandumul nr. 20.896/15.05.2012 al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin care a fost aprobată mandatarea reprezentanților Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. în adunările generale ale acționarilor Societății Comerciale "Electrica Furnizare" - S.A. și Societății Comerciale "Electrica Distribuție" - S.A. pentru a dispune măsurile legale ce se impun în vederea negocierii termenilor și condițiilor în care cele două societăți dispun anularea penalităților calculate pentru neplata și/sau plata cu întârziere a contravalorii energiei electrice datorate de către CNCF "C.F.R." - S.A.,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice acordă Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare Companie, un împrumut în sumă de 769.780 mii lei, cu scadența la 30 noiembrie 2012, din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru plata obligațiilor restante înregistrate în contabilitatea Companiei la data de 31 martie 2012 față de operatorii economici furnizori de energie electrică, în limita sumelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(3) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se va realiza cu condiția renunțării de către furnizorii de energie electrică la penalitățile de întârziere calculate până la data plății obligațiilor restante înregistrate la data de 31 martie 2012 de către Companie, în condițiile legii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

(4) Suma prevăzută la alin. (1) are destinație specială în condițiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă și se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(5) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice încheie o convenție cu Compania, în care vor fi precizate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de derulare a împrumutului.

(6) În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea convenției, Ministerul Finanțelor Publice virează suma prevăzută la alin. (1) în contul distinct de disponibil deschis la solicitarea Companiei la Trezoreria Statului pe numele acesteia.

(7) Compania are obligația de a plăti obligațiile restante prevăzute la alin. (2) până la data de 30 noiembrie 2012. Modificări (1)

(8) Pentru plata sumelor prevăzute în anexă Compania prezintă la Trezoreria Statului ordine de plată la care anexează declarații pe propria răspundere din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile menționate la alin. (3).

(9) La expirarea termenului prevăzut la alin. (7), sumele prevăzute la alin. (1), rămase neutilizate în contul Companiei, se restituie de Trezoreria Statului în contul deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia, în scopul reconstituirii veniturilor din privatizare din contul curent general al Trezoreriei Statului.

Art. 2. -

(1) Împrumutul prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Națională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale și se rambursează integral la termenul prevăzut la art. 1 alin. (1).

(2) Dobânda reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (1) la soldul împrumutului și se plătește lunar, începând cu luna acordării împrumutului, din veniturile proprii ale Companiei.

(3) Pentru neplata la termen a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(4) Compania restituie împrumutul și dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile și ratele de capital.

Art. 3. -

(1) Sumele aferente creanțelor rezultate din gestionarea împrumutului, neachitate la scadență, se recuperează pe baza notificării comunicate Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de către Ministerul Finanțelor Publice, din transferurile între unități aferente întreținerii infrastructurii feroviare, aprobate în bugetul acestuia pentru Companie, până la concurența sumei datorate.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1), care fac obiectul notificării comunicate de către Ministerul Finanțelor Publice, se achită de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în contul prevăzut la art. 2 alin. (4).

(3) Compania operează în contabilitatea proprie diminuarea obligațiilor de plată stinse în condițiile alin. (1), pe baza extrasului de cont eliberat de Trezoreria Operativă Centrală, din care rezultă stingerea creanțelor rezultate din gestionarea împrumutului.

(4) În situația în care Ministerul Finanțelor Publice nu recuperează sumele restante prin procedura prevăzută la alin. (1) și (2), creanțele rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc și se execută în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea creanțelor fiscale și se recuperează conform legislației în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale de către organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal împrumutatul, în baza înscrisurilor întocmite de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin care se individualizează la data scadenței, sumele de recuperat și care constituie titluri executorii. În cazul în care instanțele judecătorești s-au pronunțat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești definitive și irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 6 iunie 2012.

Nr. 25.

ANEXĂ

Obligații restante înregistrate în contabilitatea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la data de 31 martie 2012 față de operatorii economici furnizori de energie electrică

(mii lei)
Nr.
crt.
Denumirea furnizorului Valoarea
1 S.C. EON - S.A. 9.762
2 S.C. ENEL - S.A. 347.057
3 S.C. CEZ - S.A. 167.473
4 S.C. MUNTENIA NORD DISTRIBUȚIE 11.274
5 S.C. ELECTRICA FURNIZARE 234.214
TOTAL 769.780

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...