Trecerea la executarea silită | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 663 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Trecerea la executarea silită

Art. 663. -

În afară de cazul în care legea prevede altfel, actele de executare silită nu pot fi efectuate decât după expirarea termenului arătat în somație sau, în lipsa acesteia, în cel prevăzut în încheierea prin care s-a încuviințat executarea."

194. La articolul 669 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 669. -

(1) Dacă din lege nu rezultă contrariul, pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, executorul judecătoresc este obligat să încheie procese-verbale care vor cuprinde următoarele mențiuni:".

195. La articolul 672, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 672. -

(1) În cazul în care executorul judecătoresc întâmpină opunere la efectuarea unui act de executare, la cererea acestuia, făcută în condițiile art. 649 alin. (2), organele de poliție, jandarmerie și alți agenți ai forței publice sunt obligați să asigure îndeplinirea efectivă a activității de executare silită, inclusiv prin îndepărtarea de la locul executării a debitorului sau a oricărei alte persoane."

196. La articolul 682, alineatele (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) După înregistrarea cererii, executorul judecătoresc o va înainta de îndată instanței de executare competente, împreună cu toate documentele justificative, dispozițiile art. 655 și 656 aplicându-se în mod corespunzător. Până la soluționarea cererii de intervenție, instanța poate suspenda eliberarea sau distribuirea de sume obținute din valorificarea bunurilor debitorului. Instanța poate obliga creditorul intervenient la plata unei cauțiuni. Dispozițiile art. 708 alin. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător.

................................................................................................................................................................................................

(6) Dacă debitorul contestă, în tot sau în parte, creanțele reclamate, creditorii intervenienți ale căror creanțe au fost contestate au dreptul să solicite instanței, cu plata prealabilă a cauțiunii prevăzute la art. 708 alin. (2), să dispună executorului judecătoresc ca sumele reclamate să fie puse deoparte, dacă, în termen de 5 zile de la data când a avut loc convocarea prevăzută la alin. (4), aceștia vor face dovada că au introdus acțiune în justiție în scopul obținerii titlului executoriu. Până la expirarea acestui termen, eliberarea sau, după caz, distribuirea acestor sume, dacă este cazul, se suspendă de drept, iar după împlinirea termenului instanța va decide asupra suspendării, în condițiile alin. (3), până la soluționarea litigiului printr-o hotărâre definitivă. În acest din urmă caz, aceste sume vor fi consemnate până la soluționarea litigiului printr-o hotărâre definitivă, cu excepția situației în care ar fi pretinse de alți creditori în rang util."

197. La articolul 687, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 687. -

(1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept."

198. La articolul 691, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Executarea se suspendă și la cererea creditorului urmăritor de către executorul judecătoresc."

199. La articolul 691, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Actele de executare efectuate în ziua soluționării cererii având ca obiect suspendarea, fie și provizorie, a executării silite sunt desființate de drept prin efectul admiterii cererii de suspendare și a contestației la executare."

200. La articolul 692, alineatul (2) se abrogă.

201. La articolul 692, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Dacă cererea este admisă, instanța va suspenda executarea celorlalte bunuri.

(4) Executarea suspendată nu va putea fi reluată decât după rămânerea definitivă a proiectului de distribuire a sumelor rezultate din executarea efectuată."

202. Articolul 693 se modifică și va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Hotărârile arbitrale și alte hotărâri ale organelor cu atribuții jurisdicționale
Titlurile executorii europene
Executarea hotărârilor supuse controlului instanțelor judecătorești
Alte titluri executorii
Înscrisurile autentice notariale
Titlurile de credit
Refuzul eliberării titlului executoriu
Recuzarea și înlocuirea executorului judecătoresc
Ministerul Public
Încuviințarea executării silite
Trecerea la executarea silită
Cazuri de încetare a executării
Termenul de prescripție
Efectele împlinirii termenului de prescripție
Instanța competentă
Publicitatea sechestrului
Stingerea dreptului de preempțiune
Cererea de urmărire
Administratorul sechestru
Modalități de valorificare
Inopozabilitatea unor drepturi
;
se încarcă...