Plata prețului în rate | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 841 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Plata prețului în rate

Art. 841. -

La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, când acesta nu este adjudecatar, precum și al debitorului, pentru partea din preț care depășește valoarea creanței, poate stabili plata prețului în rate cu dobânda legală aferentă, numărul acestora, cuantumul și data scadenței lor, precum și suma care se plătește de îndată drept avans."

256. La articolul 842, literele d) și h)-j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, denumirea și sediul debitorului, ale terțului dobânditor și ale adjudecatarului;

................................................................................................................................................................................................

h) mențiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate și că poate fi înscris în cartea funciară;

i) mențiunea că, pentru adjudecatar, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva debitorului sau, după caz, a terțului dobânditor, ca și împotriva oricărei persoane care posedă ori deține imobilul adjudecat, fără a putea invoca un drept opozabil în condițiile legii;

j) mențiunea că, pentru creditor, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva adjudecatarului care nu plătește diferența de preț, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata prețului în rate;".

257. La articolul 842, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l), cu următorul cuprins:

"

k) data întocmirii actului de adjudecare, semnătura și ștampila executorului judecătoresc, precum și semnătura adjudecatarului;

l) mențiunea că actul de adjudecare este supus contestației la executare în condițiile art. 844."

258. La articolul 843, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 843. -

(1) Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar altul va fi comunicat din oficiu biroului de cadastru și publicitate imobiliară pentru înscrierea provizorie în cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului, pe cheltuiala acestuia."

259. La articolul 844, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 844. -

(1) În termen de o lună de la data înscrierii provizorii în cartea funciară, debitorul sau terțul dobânditor, creditorii urmăritori și orice altă persoană interesată, după mențiunile cărților funciare, vor putea ataca actul de adjudecare pe cale de contestație la executare. Instanța de executare poate suspenda eliberarea sau, după caz, distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită a imobilului adjudecat. În cazul în care cererea de suspendare este formulată de debitor sau terțul dobânditor, acesta este obligat la plata cauțiunii în condițiile art. 708 alin. (2)."

260. Articolul 845 se modifică și va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Publicitatea sechestrului
Stingerea dreptului de preempțiune
Cererea de urmărire
Administratorul sechestru
Modalități de valorificare
Inopozabilitatea unor drepturi
Procesul verbal de situație
Distribuirea veniturilor imobilului
Evaluarea imobilului urmărit
Stingerea dreptului de preempțiune
Plata prețului în rate
Intabularea dreptului de proprietate și punerea în posesie a adjudecatarului
Acțiunea în regres
Executarea fără somație
Efectuarea executării silite
Imposibilitatea de predare
Procesul verbal de predare silită
Reocuparea imobilului
Domeniu de aplicare
Aplicarea de penalități
Instanța competentă
;
se încarcă...