Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor

Art. 5. -

(1) Judecătorii au îndatorirea să primească și să soluționeze orice cerere de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii.

(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.

(3) În cazul în care o pricină nu poate fi soluționată nici în baza legii, nici a uzanțelor, iar în lipsa acestora din urmă, nici în baza dispozițiilor legale privitoare la situații asemănătoare, ea va trebui judecată în baza principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanțele acesteia și ținând seama de cerințele echității.

(4) Este interzis judecătorului să stabilească dispoziții general obligatorii prin hotărârile pe care le pronunță în cauzele ce îi sunt supuse judecății."

5. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel."

6. La articolul 22, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: Reviste (1)

"

(7) Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să țină seama de toate circumstanțele cauzei, judecătorul va ține seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerințele echității și de buna-credință."

7. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Legea care guvernează condițiile de admisibilitate și puterea doveditoare a probelor preconstituite și a prezumțiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârșirii faptelor juridice care fac obiectul probațiunii."

8. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Dispozițiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către instanțele române, sub rezerva unor dispoziții legale contrare."

9. La articolul 32 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) are capacitate procesuală, în condițiile legii;".

10. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor
Calitatea procesuală
Invocarea incompatibilității absolute
Dispoziții speciale
Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Cereri în materie de tutelă și familie
Cereri privitoare la societăți
Regimul regulilor de competență
Verificarea competenței
Formularea unei noi cereri de strămutare
Reviste:
Cererea de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală (II). Cerințele legale intrinseci cererii de instituire a măsurilor provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală
;
se încarcă...