Incidența dispozițiilor Codului civil | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 998 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Incidența dispozițiilor Codului civil

Art. 998. -

Dispozițiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului civil privitoare la plată, precum și cu cele referitoare la ofertele de plată și consemnațiuni."

310. La articolul 999, alineatele (1) și (2) și partea introductivă a literei b) a alineatului (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 999. -

(1) Prevederile prezentului titlu se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

(2) Nu sunt incluse în sfera de aplicare a prezentului titlu creanțele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență.

................................................................................................................................................................................................

b) orice organism de drept public, altul decât cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general, fără scop lucrativ, și care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:".

311. La articolul 1.000, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Această somație întrerupe prescripția extinctivă potrivit dispozițiilor art. 2.540 din Codul civil, care se aplică în mod corespunzător."

312. La articolul 1.002, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate și orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia. Dovada comunicării somației prevăzute la art. 1.000 alin. (1) se va atașa cererii sub sancțiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă."

313. La articolul 1.003, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Este lovită de nulitate absolută convenția sau clauza prin care se fixează o obligație de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor în cazurile prevăzute la alin. (2) pct. 1 și 2 sau un termen de la care creanța produce dobânzi, mai mare decât cel prevăzut la alin. (2)."

314. La articolul 1.004, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Întâmpinarea nu se comunică reclamantului, care va lua cunoștință de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei."

315. La articolul 1.005, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Hotărârea de expedient este definitivă și constituie titlu executoriu."

316. Articolul 1.008 se modifică și va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Efectuarea executării silite
Imposibilitatea de predare
Procesul verbal de predare silită
Reocuparea imobilului
Domeniu de aplicare
Aplicarea de penalități
Instanța competentă
Numirea tutorelui
Noțiune
Reguli aplicabile
Incidența dispozițiilor Codului civil
Durata procedurii
Contestația la executare
Verificarea competenței internaționale
Legea societăților"
LEGE privind procedura adopției"
Excepția de nelegalitate
executoriu
;
se încarcă...