executoriu | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Titlul
executoriu

Art. 22. -

Hotărârile judecătorești definitive pronunțate potrivit prezentei legi sunt titluri executorii."

7. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autorității publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la penalități, în condițiile art. 894 din Codul de procedură civilă."

8. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Dispozițiile Codului de procedură civilă privind executarea silită rămân aplicabile."

9. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 28. -

(1) Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului civil și cu cele ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autoritățile publice, pe de o parte, și persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte."

Art. 55. -

La articolul 2 din Legea nr. 551/2004 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În situația în care nu se optează pentru procedura de soluționare a căilor de atac de către Comisie, părțile interesate se pot adresa judecătoriei, potrivit normelor de drept comun."

Art. 56. -

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 14 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Împotriva deciziei, societatea de asigurare poate face contestație la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

(3) Contestația se judecă cu celeritate și cu precădere; contestația nu suspendă executarea deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Hotărârea instanței poate fi atacată cu recurs, în condițiile legii."

2. La articolul 24, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:

"

(5) După primirea fiecărei cereri în condițiile alin. (1)-(4), comisia special constituită, desemnată conform art. 23 alin. (2), înregistrează și analizează întreaga documentație aferentă cererii. Pe baza propunerilor comisiei, administratorul Fondului de garantare va emite o decizie de aprobare sau, după caz, de respingere a cuantumului sumelor pretinse de la Fondul de garantare. Împotriva deciziei se poate formula contestație, în condițiile prevăzute la art. 19.

(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), comisia va publica lista creditorilor de asigurări acceptați la plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Pentru creditorii acceptați la plată prin hotărâre judecătorească, publicarea se va face, pentru fiecare caz, după ce această hotărâre a rămas definitivă."

3. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Contestația societății de asigurare împotriva cererii prevăzute la art. 30 și 32 poate fi introdusă în cel mult 5 zile de la data primirii notificării cu privire la înregistrarea unei astfel de solicitări. Contestația se judecă cu celeritate și cu precădere; împotriva hotărârii tribunalului se poate exercita numai apel."

4. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

Procedura falimentului prevăzută în prezentul capitol, cu excepția apelului prevăzut la art. 38 alin. (2), este de competența exclusivă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul central al societății de asigurare debitoare, care figurează în evidențele oficiului registrului comerțului, și este exercitată de un judecător-sindic desemnat în condițiile legii."

5. La articolul 38, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Hotărârile tribunalului sunt executorii și pot fi atacate numai cu apel.

(3) Apelul se judecă de către Curtea de Apel București, cu celeritate și cu precădere. Dispozițiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."

6. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

Pentru motive temeinice, tribunalul poate să îl înlocuiască pe judecătorul-sindic, în orice stadiu al procedurii, prin încheiere definitivă dată în ședința camerei de consiliu. Lichidatorul poate fi înlocuit de judecătorul-sindic, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor."

7. La articolul 48, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

(1) De la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, în condițiile prezentei legi, administratorul Fondului de garantare este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, potrivit legii."

Art. 57. -

Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 44, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

"

(7) Hotărârea definitivă de anulare va fi menționată în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a. De la data publicării, hotărârea este opozabilă tuturor membrilor cooperatori."

2. La articolul 78, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Oricare creditor al societății cooperative care fuzionează, respectiv se divide, având o creanță anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opoziție la judecătorul-delegat, în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune, respectiv de divizare. Opoziția suspendă executarea fuziunii sau a divizării până la data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă, în afară de cazul în care societatea cooperativă debitoare face dovada plății datoriilor sau oferă garanții acceptate de creditori ori convine cu aceștia un aranjament pentru plata datoriilor."

3. La articolul 91, alineatele (11), (13) și (15) vor avea următorul cuprins:

"

(11) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai apelului.

..................................................................................................

(13) Termenul de apel este de 5 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei care au fost prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

.................................................................................................

(15) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor se efectuează în ziua rămânerii definitive a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, împuternicitului respectiv un certificat de înscriere, care va cuprinde: denumirea asociației/uniunii, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în registrul respectiv."

Art. 58. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2005, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Măsurile de conservare a probelor sunt dispuse de instanțele judecătorești competente potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă privitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală."

2. La articolul 6, alineatele (4) și (5) se abrogă.

3. Articolul 7 se abrogă.

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Măsurile provizorii prevăzute la art. 9 alin. (1)-(4) sunt dispuse de instanțele judecătorești competente potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă privitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală."

Art. 59. - Reviste (1)

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepția apelului prevăzut la art. 8, sunt de competența tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul debitorul. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secție specială de insolvență sau un complet specializat de insolvență, acesteia/acestuia îi aparține competența pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta lege."

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Curtea de apel va fi instanța de apel pentru hotărârile pronunțate de judecătorul-sindic în temeiul art. 11. Hotărârile curții de apel sunt definitive.

(2) Apelul va fi judecat de complete specializate, de urgență. Citarea părților în apel și comunicarea deciziilor pronunțate se fac potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. Instanțele judecătorești vor transmite actele de procedură în cauză, din oficiu, pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvență. În vederea soluționării apelului, se trimit la curtea de apel, în copie certificată, de grefierul-șef al tribunalului, numai actele care interesează soluționarea căii de atac, selectate de judecătorulsindic. În cazul în care instanța de apel consideră necesare și alte acte din dosarul de fond, va pune în vedere părților interesate să le depună în copie certificată.

(3) Prin derogare de la prevederile Codului de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanța de apel.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul judecării apelului împotriva următoarelor hotărâri ale judecătorului-sindic:

a) sentința de respingere a contestației debitorului, introdusă în temeiul art. 33 alin. (4);

b) sentința prin care se decide intrarea în procedura simplificată;

c) sentința prin care se decide intrarea în faliment, pronunțată în condițiile art. 107;

d) sentința de soluționare a contestației la planul de distribuire a fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe, introdusă în temeiul art. 122 alin. (3).

(5) Pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel căruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluționa toate apelurile următoare privind aceeași procedură, exercitate împotriva aceleiași hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunțate de judecătorul-sindic în același dosar de insolvență.

(6) Curtea de apel învestită cu soluționarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenței, admițând apelul, va anula hotărârea și va trimite cauza judecătorului-sindic pentru deschiderea procedurii insolvenței."

3. La articolul 12, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Hotărârile judecătorului-sindic sunt executorii și pot fi atacate, separat, numai cu apel.

(2) Dispozițiile art. 40 alin. (1) din Codul de procedură civilă privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecătorului-sindic care pronunță succesiv hotărâri în același dosar, cu excepția situației rejudecării, după anularea hotărârii în apel."

4. La articolul 138, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazul în care s-a pronunțat o hotărâre de respingere a acțiunii introduse în temeiul alin. (1) sau, după caz, alin. (3), administratorul judiciar/lichidatorul care nu intenționează să formuleze apel împotriva acesteia va notifica creditorii asupra intenției sale. În cazul în care adunarea generală sau creditorul care deține mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanțelor decide că se impune introducerea apelului, administratorul judiciar trebuie să formuleze calea de atac, potrivit legii."

Art. 60. -

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 451 va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 451. -

Împotriva deciziei de sancționare a Comisiei superioare de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancționat poate formula contestație la secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel."

2. La articolul 532, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

"

(7) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul dentist sancționat poate formula contestație la secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel."

3. Articolul 622 va avea următorul cuprins:

"

Art. 622. -

Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, farmacistul sancționat poate formula contestație la secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel."

Art. 61. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 283, alineatul (3) va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(3) Prevederile secțiunii a 9-a se aplică în mod corespunzător."

2. La articolul 285, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"

(5) Hotărârea prin care instanța soluționează plângerea este definitivă."

3. La articolul 286, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În fața instanței de judecată, litigiile privind drepturile și obligațiile contractate în cadrul procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență se soluționează de urgență și cu precădere."

4. Articolul 28716 va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

Art. 28716. -

(1) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată numai cu apel, în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecă de curtea de apel.

(2) Apelul nu suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere.

(3) În cazul admiterii apelului, instanța de apel va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond."

5. La articolul 2961, partea introductivă a alineatului (1) și alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2961. -

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 294 și în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a solicita instanței de judecată, în condițiile legii, constatarea nulității absolute a contractelor, pentru următoarele motive:

................................................................................................

(2) Litigiile la care face referire alin. (1) se soluționează, de urgență și cu precădere, de către Tribunalul București, Secția contencios administrativ și fiscal.

(3) Sentința Tribunalului București poate fi atacată numai cu apel, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal."

Art. 62. -

Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"

Art. 59. -

(1) Părțile pot solicita notarului public autentificarea înțelegerii lor.

(2) Părțile se pot înfățișa la instanța judecătorească pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfințească înțelegerea lor. Competența aparține fie judecătoriei în a cărei circumscripție își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul oricare dintre părți, fie judecătoriei în a cărei circumscripție se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanța încuviințează înțelegerea părților se dă în camera de consiliu și constituie titlu executoriu în condițiile legii. Dispozițiile art. 432-434 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător."

2. La articolul 63, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 63. -

(1) În cazul în care litigiul a fost soluționat pe calea medierii, instanța va pronunța, la cererea părților, o hotărâre, dispozițiile art. 432-434 din Codul de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător.

(2) Odată cu pronunțarea hotărârii, instanța va dispune, la cererea părții interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu excepția cazurilor în care conflictul soluționat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate și/sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil."

Art. 63. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul I1 articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Încheierea prin care cererea a fost respinsă este supusă apelului, în termen de 15 zile de la pronunțare, pentru creditorul prezent, și de la comunicare, pentru cel care a lipsit."

2. La articolul I1 articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul recursului."

3. La articolul I1 articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Încheierea poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicare."

4. La articolul I1 articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul recursului."

5. La articolul I2 articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

6. La articolul I3 articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

Art. 64. -

La articolul 48 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Încheierile sau hotărârile pronunțate de către instanță în cauzele privitoare la asociațiile religioase pot fi atacate numai cu apel, în termen de 15 zile de la pronunțare, la tribunal."

Art. 65. -

Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 52, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță asupra contestațiilor prevăzute la alin. (4) și (5) în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestației, prin hotărâre definitivă."

2. La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Împotriva hotărârii se poate face apel, în termen de 24 de ore de la pronunțare, la Curtea de Apel București. Apelul se soluționează în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă."

3. La articolul 148, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Contestațiile se depun la biroul electoral ierarhic superior sau, în cazul în care contestația se referă la Biroul Electoral Central, la Înalta Curte de Casație și Justiție și se soluționează de acestea în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Decizia biroului electoral ierarhic superior sau, după caz, hotărârea pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă."

4. La articolul 191, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Contestațiile privind admiterea sau respingerea semnelor electorale se depun, în scris, la Tribunalul București, în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), și se soluționează de către acesta în cel mult două zile de la înregistrarea contestației. Hotărârea este definitivă și se comunică contestatorilor și Biroului Electoral Central în cel mult 24 de ore."

5. La articolul 234, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Împotriva hotărârilor definitive pronunțate de instanțele judecătorești potrivit prezentei legi nu există cale de atac.

(3) Hotărârile definitive ale instanțelor judecătorești, pronunțate ca urmare a întâmpinărilor, a contestațiilor sau a oricăror altor cereri privind procesul electoral, se comunică de îndată birourilor electorale interesate."

6. La articolul 25, alineatele (12) și (13) vor avea următorul cuprins:

"

(12) Contestațiile privind acreditarea ori respingerea solicitării de acreditare de către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau de către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate se depun, în cel mult două zile de la afișarea deciziei, la tribunalul în a cărui rază teritorială funcționează biroul electoral și se soluționează de acesta în cel mult două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă.

(13) Contestațiile privind respingerea de către Autoritatea Electorală Permanentă a solicitării de eliberare a adeverinței prevăzute la alin. (7) sau (8) se depun în cel mult două zile de la comunicarea răspunsului la Curtea de Apel București și se soluționează de aceasta în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă."

Art. 66. -

La articolul 6 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Încheierea este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecă cu citarea părților."

Art. 67. -

La articolul 23 din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Hotărârea comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și poate fi atacată cu contestație la Tribunalul București în termen de 30 de zile de la comunicare.

(5) Hotărârile Tribunalului București pot fi atacate numai cu apel la Curtea de Apel București."

Art. 68. -

Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 91, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță asupra contestațiilor prevăzute la alin. (4) și (5) în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestației, prin hotărâre definitivă."

2. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Contestațiile se depun la și se soluționează de către organismul electoral constituit la nivelul imediat superior celui la care funcționează biroul la care se referă contestația sau de către Înalta Curte de Casație și Justiție, în cazul în care contestația se referă la Biroul Electoral Central, în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Decizia organismului electoral sau, după caz, hotărârea dată de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă."

3. La articolul 32, alineatele (4), (6) și (7) vor avea următorul cuprins:

"

(4) Contestația și cererea de apel se depun la instanța competentă, sub sancțiunea nulității.

.................................................................................................

(6) Împotriva hotărârii date în contestație se poate face apel în termen de 24 de ore de la pronunțare, la instanța ierarhic superioară. Apelul se soluționează în termen de 24 de ore de la înregistrare.

(7) Hotărârea pronunțată în apel este definitivă."

4. La articolul 35, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Contestațiile privind înregistrarea semnelor electorale se depun în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) și se soluționează de către Tribunalul București în cel mult două zile de la înregistrarea contestației. Hotărârea Tribunalului București este definitivă și se comunică în cel mult 24 de ore părților și Biroului Electoral Central."

5. La articolul 43, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Acreditarea reprezentanților presei scrise, radioului și televiziunilor din România se face de către Autoritatea Electorală Permanentă. Contestația privind acreditarea sau respingerea solicitării de acreditare se soluționează de Curtea de Apel București în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea dată este definitivă."

6. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Hotărârile definitive ale instanțelor judecătorești, pronunțate ca urmare a întâmpinărilor, a contestațiilor sau a oricăror altor cereri privind procesul electoral, se comunică de îndată birourilor electorale interesate."

Art. 69. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Ajutorul public judiciar pentru exercitarea unei căi de atac se poate acorda în urma unei noi cereri.

(2) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar în vederea exercitării unei căi de atac se adresează instanței a cărei hotărâre se atacă, în mod obligatoriu, înăuntrul termenului pentru exercitarea căii de atac și se soluționează de urgență de un alt complet decât cel care a soluționat cauza pe fond.

(3) Prin introducerea cererii pentru acordarea ajutorului public judiciar, termenul pentru exercitarea căii de atac se întrerupe o singură dată, dacă solicitantul depune în termen de cel mult 10 zile înscrisurile doveditoare prevăzute la art. 14. De la data comunicării încheierii prin care s-a soluționat cererea de ajutor public judiciar ori, după caz, cererea de reexaminare, în sensul admiterii, respectiv al respingerii, începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac.

(4) În cazul admiterii cererii de ajutor public judiciar în condițiile art. 6 lit. a), instanța comunică de îndată încheierea solicitantului și baroului de avocați. Baroul este obligat să desemneze în 48 de ore un avocat cu drept de a pleda în fața instanței de apel sau, după caz, de recurs. Data desemnării avocatului și datele de identificare a acestuia se comunică instanței și solicitantului în cel mult 48 de ore.

(5) De la data desemnării avocatului potrivit alin. (4) începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac."

2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

"

Art. 131. -

(1) Dacă hotărârea pronunțată în cauza pentru care s-a încuviințat ajutorul public judiciar este supusă recursului, ajutorul public judiciar acordat în etapa procesuală imediat anterioară în forma prevăzută la art. 6 lit. a) se extinde de drept pentru redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și pentru exercitarea și susținerea acestuia.

(2) Hotărârea pronunțată cu drept de recurs, însoțită de copia încheierii de încuviințare a ajutorului public judiciar se comunică de îndată baroului de avocați, în vederea verificării și confirmării sau, dacă este cazul, desemnării unui avocat cu drept de a pleda în fața instanței de recurs. Pentru recurs avocatul are dreptul la onorariu distinct, stabilit, potrivit legii, de instanța de recurs.

(3) Dacă partea nu a beneficiat de ajutor public judiciar în etapa procesuală anterioară recursului, solicitarea ajutorului public judiciar se face potrivit art. 13.

(4) De la data desemnării sau confirmării avocatului potrivit alin. (2) începe să curgă un nou termen pentru exercitarea căii de atac a recursului. Dispozițiile art. 13 alin. (4) teza finală sunt aplicabile în mod corespunzător.

(5) Instanța de recurs verifică dacă se mențin condițiile pentru ajutorul public judiciar acordat conform alin. (1). Dacă instanța constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile, dispune, prin încheiere, încetarea acestuia și obligarea părții la restituirea, în tot sau în parte, a cheltuielilor avansate de stat sub formă de onorariu de avocat, potrivit alin. (2). Dispozițiile art. 21 sunt aplicabile."

Art. 70. -

Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și mandatului ad-hoc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 14 decembrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Curtea de apel este instanța de apel pentru hotărârile pronunțate de judecătorul-sindic. Hotărârile curții de apel sunt definitive."

2. La articolul 15, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

(4) Hotărârile judecătorului-sindic pot fi atacate de părți numai cu apel, în termen de 10 zile, care se calculează de la comunicare, pentru absenți, și de la pronunțare, pentru cei prezenți.

(5) Apelul nu este suspensiv de executare."

Art. 71. -

Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2820, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Prevederile art. 2823-art. 2835 se aplică în mod corespunzător."

2. La articolul 2823, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În fața instanței de judecată, litigiile privind drepturile și obligațiile contractate în cadrul procedurilor de selecție care intră în sfera de aplicare a dispozițiilor prezentei legi se soluționează de urgență și cu precădere."

3. Articolul 2834 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2834. -

(1) Hotărârea se pronunță în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor și se comunică părților în cel mult 5 zile de la pronunțare.

(2) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecă de curtea de apel.

(3) Apelul nu suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere.

(4) În cazul admiterii apelului, instanța de apel va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond."

Art. 72. - Jurisprudență

Articolul 155 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 155. -

(1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competentă.

(2) Hotărârile curților de apel, precum și hotărârile tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive."

Art. 73. -

Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului.

(2) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

(3) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației sindicale, în termen de 30 de zile. Instanța de apel redactează decizia și restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunțare."

2. La articolul 17, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Judecătoria este obligată să țină un registru special al sindicatelor, în care se înscriu: denumirea și sediul sindicatului, numele și prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere.

(2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate de judecătorie."

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Sindicatul dobândește personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special al sindicatelor, prevăzut la art. 17 alin. (1), a hotărârii judecătorești definitive."

4. La articolul 42 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) copii legalizate ale hotărârilor judecătorești de dobândire a personalității juridice, rămase definitive, de către organizațiile sindicale care se asociază;".

5. La articolul 43, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

(1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobândesc personalitate juridică la cererea federațiilor sau a confederațiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federației sau al confederației sindicale va depune o cerere de dobândire a personalității juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul uniunea sindicală teritorială, însoțită de hotărârea federației ori a confederației sindicale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copia certificată a statutului federației sau confederației sindicale și de copia legalizată a hotărârii judecătorești de dobândire a personalității juridice de către aceasta, rămasă definitivă."

6. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

(1) Hotărârea tribunalului este supusă numai apelului.

(2) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

(3) Apelul se judecă cu celeritate, în cel mult 45 de zile, cu citarea împuternicitului special. Instanța de apel redactează decizia în termen de 5 zile de la pronunțare."

7. La articolul 46, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

(1) Tribunalul Municipiului București este obligat să țină un registru special al federațiilor, confederațiilor sindicale și uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, în care consemnează: denumirea și sediul organizațiilor sindicale constituite prin asociere, numele și prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice.

(2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate de tribunal."

8. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

Organizația sindicală constituită prin asociere dobândește personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de admitere a cererii de înscriere în registrul special."

9. La articolul 51, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Hotărârea judecătorească poate fi atacată numai cu apel."

10. La articolul 52, literele A.a), B.a) și C.a) vor avea următorul cuprins:

"

A. la nivel național:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de confederație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;

.................................................................................................

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unități:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de federație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor de conducere;

................................................................................................

C. la nivel de unitate:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere;".

11. La articolul 55, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Uniunile patronale teritoriale dobândesc personalitate juridică la cererea federațiilor sau a confederațiilor patronale care au hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federației sau confederației patronale va depune o cerere de dobândire a personalității juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul uniunea patronală teritorială, însoțită de hotărârea federației sau a confederației patronale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor federațiilor și/sau confederațiilor patronale și de copiile legalizate ale hotărârilor judecătorești de dobândire a personalității juridice de către acestea, rămase definitive."

12. La articolul 58, alineatele (10)-(12) vor avea următorul cuprins:

"

(10) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului.

(11) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

(12) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației patronale, în termen de 30 de zile. Instanța de apel redactează decizia și restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunțare."

13. La articolul 59, alineatele (3) și (8) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Organizația patronală dobândește personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la alin. (1) a hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere.

.................................................................................................

(8) Organizația patronală are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de înființare, să transmită Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în format electronic, statutul, actul constitutiv, tabelul de adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor executive de conducere, precum și hotărârea judecătorească definitivă."

14. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

"

Art. 60. -

Organizația patronală dobândește personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești."

15. La articolul 72, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Hotărârea judecătorească poate fi atacată numai cu apel."

16. La articolul 73, literele A.a) și B.a) vor avea următorul cuprins:

"

A. la nivel național:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de confederație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;

................................................................................................

B. la nivel de sector de activitate:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de federație de către organizația patronală și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;".

17. La articolul 179, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Hotărârile arbitrale pronunțate de Oficiul de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale sunt obligatorii pentru părți, completează contractele colective de muncă și constituie titluri executorii."

18. La articolul 200, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Hotărârile pronunțate de tribunal sunt supuse numai apelului."

19. La articolul 201, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 201. -

(1) Tribunalul și curtea de apel soluționează cererea sau, după caz, apelul, potrivit procedurii prevăzute pentru soluționarea conflictelor colective de muncă."

20. Articolul 214 va avea următorul cuprins:

"

Art. 214. -

Hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului."

21. Articolul 215 va avea următorul cuprins:

"

Art. 215. -

Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii."

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Numirea tutorelui
Noțiune
Reguli aplicabile
Incidența dispozițiilor Codului civil
Durata procedurii
Contestația la executare
Verificarea competenței internaționale
Legea societăților"
LEGE privind procedura adopției"
Excepția de nelegalitate
executoriu
Reviste:
Contestație în anulare. Eroare materială. Eroare de judecată
;
se încarcă...