Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL II Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare

CAPITOLUL I Dispoziții tranzitorii

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (1)

(1) Dispozițiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (21)

(2) Procesele începute prin cereri depuse, în condițiile legii, la poștă, unități militare sau locuri de deținere înainte de data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă rămân supuse legii vechi, chiar dacă sunt înregistrate la instanță după această dată. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 4. - Jurisprudență

Dispozițiile art. 614 din Codul de procedură civilă se aplică numai executărilor silite începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă. Jurisprudență

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (3)

Dispozițiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică și hotărârilor judecătorești sau altor înscrisuri pronunțate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie.

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (1)

Termenele procedurale prevăzute de legile speciale, aflate în curs la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă.

CAPITOLUL II Dispoziții de punere în aplicare

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanță este "definitivă", de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la instanța ierarhic superioară. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul în care printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanță este "supusă recursului" sau că "poate fi atacată cu recurs" ori, după caz, legea specială folosește o altă expresie similară. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu se aplică în materie de contencios administrativ și fiscal, inclusiv în materia azilului. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (18)

De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă și irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înțelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă". Reviste (1)

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă legea specială nu cuprinde dispoziții referitoare la procedura de judecată, felul hotărârii instanței ori calea de atac și termenul de exercitare a acesteia, se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură civilă.

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (1)

Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătorești sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (4)

Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligații de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalități în condițiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă.

Art. 12. - Reviste (1)

(1) Ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspendare a executării silite se soluționează de către președintele instanței, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către un complet al instanței competente potrivit legii.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și cererilor de suspendare a executării unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri pronunțate de un organ cu activitate jurisdicțională sau, după caz, a altui titlu executoriu, în cazul în care acestea sunt atacate în justiție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În același sens, art. 3 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare aLegii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă prevede, în alin. (1), că „dispozițiile Codului de procedură se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”, iar în alin. (2) prevede că „procesele începute prin cereri depuse, în condițiile legii, la poștă, unități militare sau locuri de deținere înainte de data intrării în vigoare aCodului de procedură civilă rămân supuse legii vechi, chiar dacă sunt înregistrate la instanță după această dată”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Dispoziții generale
Dispoziții tranzitorii și de punere în aplicare
Modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Modificarea și completarea unor legi speciale
Dispoziții finale
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale privind calea de atac a apelului în materia contenciosului administrativ
Prescripția dreptului de a cere executarea silită sub imperiul noului Cod de procedură civilă a unui titlu executoriu obținut anterior intrării sale în vigoare
Încuviințare executare silită. Conflict negativ de competență. Aplicarea art. 3 din Legea nr. 76/2012
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
9. Executarea silită a unei hotărâri judecătorești pronunțate sub imperiul vechiului C. proc. civ.. Cerere de executare silită formulată sub imperiul noului C. proc. civ.. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a cere executare silită
Domeniul de aplicare al procedurii privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii (art. 1.050-1.053 din C. proc. civ.)
Contestația la executare, scurte considerații în raport de prescripția dreptului de a obține executarea silită
1. Acțiune în anularea unei hotărâri arbitrale străine. Legea procesuală aplicabilă
12. Ordonanța președințială în materia contenciosului administrativ
Inadmisibilitatea recursului în unele materii reglementate de legi speciale. Consecințele aplicării Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă. Examen jurisprudențial
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...