Universul Juridic nr. 1/2019

Câteva observații privind modificările aduse de O.U.G. nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, în materia cesiunii unor creanțe bancare
de Florina Popa

18 ianuarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

1. Domeniul de aplicare al O.U.G. nr. 52/2016

O.U.G. nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (denumită în cele ce urmează "Ordonanța") reprezintă transpunerea în dreptul intern a Directivei 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (denumită în cele ce urmează "Directiva"). Așa cum s-a remarcat(1) , dispozițiile ordonanței oferă consumatorilor români un standard de protecție superior celui instituit prin Directivă.

Cat privește domeniul de aplicare al ordonanței, art. 1 din acest act normativ prevede că obiectul său de reglementare vizează contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea, respectiv cumpărarea de bunuri imobile și contractele de credit garantate cu ipoteca asupra unor bunuri imobile(2). Art. 2 extinde însă sfera de reglementare configurată de art. 1, stipulând că "prezenta Ordonanță de urgență se aplică tuturor contractelor de credit pentru consumatori privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, contractelor de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile și contractelor de credit ce implică un drept legat de un bun imobil". Considerăm că ultima dintre categoriile de contracte enunțate de legiuitor în art. 2 al ordonanței lărgește sfera de aplicare a acestui act normativ, extinzând-o, spre exemplu, și la contractele de credit garantate cu ipoteca asupra unui fond de comerț sau la cele garantate cu ipoteca asupra creanțelor având ca obiect chiriile produse de un imobil, chiar dacă contractele de credit nu privesc vânzarea, respectiv cumpărarea de bunuri imobile.

Capitolul X din Ordonanță, intitulat "Cesiunea", reglementează în trei articole ( art. 58, 59 și 60) efectele cesiunii de creanță, respectiv pe cele ale cesiunii de contract de credit bancar, stabilind condițiile în care se pot realiza aceste operațiuni, referindu-se în mod expres la regimul juridic al entităților care desfășoară activitatea de recuperare de creanțe.

Dintru început trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței, transmiterea obligațiilor antrenează efecte diferite nu numai în funcție de obiectul cesiunii (creanța bancară versus contractul de credit bancar), ci și în funcție de persoana cesionarului, care, spre deosebire de dreptul comun, poate fi doar persoană juridică, cu privire la ale cărei organizare și obiect de activitate sunt instituite condiții speciale. Astfel, în ceea ce privește acest ultim criteriu, Ordonanța instituie obligativitatea pentru cesionarii de contract de credit sau de creanțe bancare de a îndeplini fie calitatea de "creditor", în sensul prevederilor art. 3 pct. 2 din acest act normativ(3) (alții decât creditorii non-financiari), fie calitatea de "entități ce au drept obiect de activitate emiterea de instrumente financiare securitizate în baza baza unui portofoliu de creanțe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor"(4) , fie calitatea de "entitate care desfășoară activitatea de recuperare creanțe". Începând cu data de 1 ianuarie 2017, entitățile din ultima categorie enunțată trebuie să fie înregistrate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în conformitate cu art. 128(5) alin. (1) lit. b) din Ordonanță, potrivit căruia: " (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2017: (...) b) vor putea să desfășoare activitatea de recuperare creanțe, entitățile înregistrate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor". În același sens sunt și prevederile Ordinului președintelui ANPC nr. 1/2017 privind documentația și informațiile necesare înregistrării, precum și modalitatea și termenele de raportare pentru entitățile de recuperare creanțe(6) . Ordonanța a instituit sancțiuni menite să asigure eficacitatea prevederilor sale, statuând în art. 121 alin. (6) sancționarea cu amendă de la 30.000 de lei la 100.000 de lei a săvârșirii contravenției constând în încălcarea prevederilor art. 128 prin desfășurarea "activităților de recuperare creanțe, respectiv de creditare de către persoane care nu sunt înregistrate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor conform art. 128".

În consecință, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței, cesiunea creanțelor bancare nu se mai poate realiza decât dacă persoana cesionarului întrunește condițiile expres prevăzute de lege. Aceste dispoziții legale instituie măsuri de protecție efectivă pentru debitorii consumatori de credite(7). În acest sens, este de observat că, potrivit art. 60 lit. a), este interzisă cesionarea contractului de credit și a accesoriilor, precum și a creanței către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România. Declarativ, această condiție a fost impusă "pentru rezolvarea eventualelor litigii și pentru a răspunde contravențional și/sau penal în fața autorităților publice" [conform art. 128 alin. (3) din Ordonanță]. De altfel, prin același articol, legiuitorul a impus expres ca persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității entităților care desfășoară activitatea de recuperare creanțe, dar și a activității creditorilor non-financiari să aibă o bună reputație, iar în cazul entităților care desfășoară activitatea de recuperare creanțe, modul în care este remunerat și motivat personalul trebuie să nu depindă exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanțelor și nici să nu fie raportat exclusiv la sumele recuperate.

De asemenea, art. 60 din Ordonanță mai prevede o serie de restricții în ceea ce privește cesionarul recuperator de creanțe, reglementarea acestora fiind impusă nu numai de necesitatea transpunerii Directivei 2014/17/UE, dar și de realitățile din planul socio-juridic, restricțiile vizând fapte întâlnite deseori printre practicile utilizate de recuperatorii de creanțe(8) .

Astfel, în afară de aspectele la care ne-am referit supra, "se interzic:

(...)

c) perceperea de costuri aferente activității de recuperare de către entitățile de recuperare creanțe, cu excepția costurilor aferente procedurilor de executare silită;

d) derularea activităților de recuperare creanțe în perioada celor 30 de zile calendaristice prevăzute la art. 59 alin. (5) lit. b) și până când este transmis consumatorului răspunsul la contestație;

e) utilizarea de tehnici care să hărțuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanțelor;

f) utilizarea, în cadrul procesului de recuperare creanțe, de amenințări sau alte tehnici agresive, cu scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul ori rude ale acestuia ori de a-i afecta reputația;

g) contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanțe, la locul de muncă al acestuia;

h) contactarea, în legătură cu recuperarea creanțelor, a oricărei alte persoane diferite de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;

i) afișarea la ușa apartamentului/blocului a notificărilor/somațiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanțelor, cu excepția actelor de procedură afișate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanței de judecată;

j) comunicarea entității care desfășoară activitatea de recuperare creanțe cu consumatorul în intervalul orar 20.00-9.00".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...