Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Metodologia privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale din 04.05.2012

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 mai 2012 până la 22 iunie 2014, fiind abrogat prin Ordin 3590/2014 și înlocuit de Metodologie 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Prezenta metodologie se aplică cetățenilor români, cadre didactice care au studiat pe teritoriul României și care solicită eliberarea unei adeverințe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a profesiei de cadru didactic în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană și în Canada.

(2) Adeverința atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Art. 2. -

Adeverința de conformitate poate fi solicitată de către cetățenii prevăzuți la art. 1 în baza unui act de studii (diplomă, adeverință etc.), care se eliberează de o unitate de învățământ sau de o instituție de învățământ superior acreditată, din cadrul sistemului național de învățământ din România.

Art. 3. -

Dosarul pentru obținerea adeverinței de conformitate include:

a) cererea prin care se solicită eliberarea adeverinței de conformitate, adresată Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, conform modelului prevăzut în anexă, în care se va menționa, după caz, statul pentru care se solicită adeverința;

b) actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinței de conformitate, în copie legalizată;

c) adeverința de autenticitate a actului de studii, eliberată de unitatea de învățământ sau de instituția acreditată de învățământ superior emitentă - original sau copie legalizată, excepție făcând adeverințele care țin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverințe de autenticitate;

d) anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată;

e) certificatul de absolvire eliberat de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic/dovada de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învățământ;

f) documentele personale de identificare, în copie, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

Art. 4. -

(1) Dosarul se depune de solicitant la registratura Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(2) Termenul de emitere a adeverinței sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului.

(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului verifică existența tuturor documentelor prevăzute la art. 3 și înștiințează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet.

(4) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.

Art. 5. -

Adeverința de conformitate se eliberează solicitantului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin poștă la adresa indicată în cererea scrisă menționată la art. 3 lit. a).

Art. 6. -

Contestarea deciziei Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de a nu emite adeverința de conformitate se depune la Registratura Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în termen de 30 de zile lucrătoare de la înștiințarea solicitantului.

Art. 7. -

Adeverința de conformitate care nu a fost eliberată se păstrează în arhiva Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu termen permanent.

Art. 8. -

Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXĂ la metodologie

CERERE
privind eliberarea pentru cadrele didactice din România a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale

1. Solicitant

Date personale

Numele și prenumele: .............................................................................................................................................................

Cetățenia: ...............................................................................................................................................................................

Domiciliul: ...............................................................................................................................................................................

Telefon: ...................................................................................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................................................................................

2. Solicitare

Solicit eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005, în scopul exercitării profesiei de cadru didactic în țara ................................................................

3. Certific includerea în dosar a următoarelor documente:

[] actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinței de conformitate (diploma, adeverința, certificatul etc.), în copie legalizată;

[] adeverința de autenticitate a actului de studii, original sau copie legalizată;

[] anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie legalizată;

[] certificatul de absolvire eliberat de Departamentul pentru pregătirea personalului didactic/dovada de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învățământ;

[] actul de identitate valabil, în copie (dovada schimbării numelui, dacă este cazul).

4. Doresc eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE:

[] prin ridicare de la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, personal sau prin împuternicit;

[] prin transmitere prin poștă, la următoarea adresă: ............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................... .

5. Declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și documentele incluse în dosar corespund realității.

Data .....................................

Semnătura ............................

;
se încarcă...