Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3606/2012 privind aprobarea componenței Comitetului de coordonare pentru implementarea proiectului major ELI - Nuclear Physics (ELI-NP) finanțat în cadrul axei prioritare 2 - Competitivitate prin cercetare-dezvoltare și inovare a Programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 3.606/261

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Ministerul Afacerilor Europene

În conformitate cu Memorandumul cu tema "Constituirea echipei de coordonare pentru implementarea proiectului major ELI - Nuclear Physics finanțat în cadrul axei prioritare 2 - Competitivitate prin cercetare-dezvoltare și inovare a Programului operațional sectorial «Creșterea competitivității economice (POS CCE)»", aprobat în ședința Guvernului din 18 ianuarie 2012,

în baza Referatului nr. 696 din 23 februarie 2012 al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri privind nominalizarea reprezentanților Autorității de management pentru POS CCE în Comitetul de coordonare al proiectului major ELI - Nuclear Physics și a Referatului nr. 2.150 din 28 februarie 2012 al Consiliului Concurenței privind nominalizarea unui reprezentant în Comitetul de coordonare al proiectului major ELI - Nuclear Physics,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului și ministrul afacerilor europene emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă componența Comitetului de coordonare pentru implementarea proiectului major ELI - Nuclear Physics (ELI-NP) finanțat în cadrul axei prioritare 2 - Competitivitate prin cercetare-dezvoltare și inovare a Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice (POS CCE)", denumit în continuare Comitet de coordonare, format din reprezentanți ai următoarelor instituții și autorități publice:

A. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN-HH București, în calitate de beneficiar al proiectului:

a) Nicolae-Victor Zamfir, responsabil de proiect;

b) Gheorghe Căta-Danil, responsabil adjunct de proiect;

c) Alexandru Popescu, responsabil economic;

d) Constantin Ivan, responsabil construcții;

e) Daniel Ursescu, responsabil laseri;

f) Raluca Stoicea, responsabil juridic și resurse umane;

g) Ovidiu Teșileanu, responsabil proiect european și experimente;

h) Alin Petrescu, responsabil tehnic;

B. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS) - Organismul intermediar pentru cercetare:

a) Dragoș Mihael Ciuparu, președintele ANCS - coordonator al Comitetului de coordonare;

b) Dana Gheorghe, director general al Direcției generale Organism intermediar - coordonator al activității Organismului intermediar pentru cercetare;

c) Lucia Csavar, director, Direcția economică ANCS;

d) Marioara Stancu, consilier, Serviciul de monitorizare - ofițer de proiect asistență tehnică pentru implementarea proiectului ELI-NP;

e) Ileana Gabriela Nițu, consilier, Serviciul implementare - responsabil contractare;

f) Anca Dinculescu, consilier, Serviciul management financiar și control - responsabil management financiar;

C. Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (AM POS CCE):

a) Cătălina Meliță, director general al AM POS CCE;

b) Dorina Muntean, șef serviciu, Serviciul programare AM POS CCE - responsabil implementare, legislație ajutor de stat;

D. Ministerul Afacerilor Europene:

- Ioana Ciocoiu, director, Direcția de analiză și programare din cadrul Direcției generale Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale;

E. Consiliul Concurenței:

- o persoană care va fi nominalizată oficial să participe la reuniunile Comitetului de coordonare în cadrul cărora sunt dezbătute probleme ce vizează ajutorul de stat și să asigure, după caz, schimbul de informații cu serviciile Direcției generale Concurență din cadrul Comisiei Europene.

(2) Comitetul de coordonare va fi completat, după aprobarea de către Comisia Europeană a proiectului major ELI-NP, cu echipa de management, constituită și salarizată conform prevederilor proiectului.

Art. 2. -

(1) Comitetul de coordonare al proiectului ELI-NP are următoarele atribuții:

a) să asigure comunicarea promptă și eficientă cu reprezentanții Comisiei Europene cu privire la evoluția proiectului, inclusiv în ceea ce privește furnizarea de informații suplimentare necesare evaluării și aprobării acestuia;

b) să propună inițierea/modificarea/completarea unor acte normative cu impact în implementarea proiectului;

c) să informeze Guvernul periodic sau de câte ori este necesar asupra stadiului în care se află proiectul și, după caz, asupra aspectelor care creează întârzieri în faza de aprobare sau de implementare;

d) să asigure respectarea legislației naționale în realizarea tuturor achizițiilor publice implicate de proiect și să coordoneze elaborarea documentațiilor aferente;

e) să identifice operativ soluții eficiente pentru rezolvarea problemelor privind managementul proiectului.

(2) Comitetul de coordonare se reunește lunar sau de câte ori este necesar pentru a analiza diverse probleme sau situații neprevăzute care ar putea crea întârzieri în implementarea proiectului.

(3) Secretariatul Comitetului de coordonare va fi asigurat de către Organismul intermediar pentru cercetare (convocarea reuniunilor, elaborarea minutei fiecărei reuniuni, transmiterea documentelor relevante către toți membrii comitetului etc.)

Art. 3. -

Persoanele prevăzute la art. 1, Consiliul Concurenței, precum și celelalte structuri interesate din cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și al Ministerului Afacerilor Europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
;
se încarcă...