Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3879/2012 privind înființarea Consiliului de Etică și Management Universitar și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 2012 până la 09 martie 2015, fiind abrogat prin Ordin 3304/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 125 și 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se înființează Consiliul de Etică și Management Universitar, organism consultativ al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, fără personalitate juridică.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management Universitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi dus la îndeplinire de Direcția generală învățământ superior și de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.404/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului central de onoare de la nivelul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de onoare de la nivelul instituțiilor de învățământ superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 11 iunie 2009, și orice altă prevedere contrară.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 2 mai 2012.

Nr. 3.879.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului de Etică și Management Universitar

;
se încarcă...