Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României

Modificări (5), Comentarii expert, Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 mai 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 161 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă criteriile referitoare la autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă documentele necesare pentru obținerea autorizației de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă documentele necesare pentru verificarea condițiilor de funcționalitate al spațiului propus pentru înregistrarea punctului de schimb valutar, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Modelul autorizației pentru entitățile care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. -

Modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 7. -

Modelul notei de constatare privind dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului este prevăzut în anexa nr. 7. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (2)

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 14 mai 2012.

Nr. 664.

ANEXA Nr. 1 Practică judiciară (1)

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

CRITERIILE
referitoare la autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României
Modificări (5)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

Documentele necesare pentru obținerea autorizației de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar

I. Pentru obținerea autorizației și codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar al unei entități care nu deține la data depunerii cererii autorizație și cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entității care intenționează să organizeze și să desfășoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activității următoarele:

1. documente necesare, în funcție de specificul entității:

a) cererea entității prin care se solicită Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, acordarea autorizației și a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar în care intenționează să organizeze și să desfășoare schimb valutar, precum și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entității și va conține adresa completă - județ, localitate, stradă, număr, cod poștal - a sediului social al entității și a domiciliului fiscal al entității - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de depunerea cererii, din care să rezulte următoarele:

b.1. elementele de identificare ale entității (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul de identificare fiscală);

b.2. capitalul social subscris și vărsat;

b.3. structura acționariatului sau a asociaților, după caz;

b.4. numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;

b.5. obiectul de activitate. În obiectul de activitate trebuie să fie cuprinse obligatoriu activitățile prevăzute în prezentul ordin, în funcție de specificul entității;

b.6. sediile secundare înregistrate și adresa acestora;

c) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului, în copie;

d) dovada existenței disponibilităților bănești în monedă națională și/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, fiind necesară totodată dovedirea provenienței licite a acestei sume; Modificări (1)

e) declarația administratorului/reprezentantului legal al entității care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, însoțită de documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie să rezulte că entitatea are cuprinsă activitatea de schimb valutar în actul constitutiv care le reglementează înființarea și funcționarea sau în cel care le reglementează funcționarea, după caz, în vigoare la data depunerii cererii;

f) certificatul de clasificare și brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locația în care entitatea intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea de schimb valutar, în copie, pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;

g) autorizație de funcționare eliberată de autoritatea de reglementare și supraveghere, pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 2 la ordin; Modificări (1)

h) regulamentul care să reglementeze activitatea de schimb valutar pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin. Acesta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

h.1. categoriile de operațiuni de schimb valutar, mecanismul de desfășurare a acestora, precum și documentele care stau la baza efectuării unor astfel de operațiuni;

h.2. relațiile cu clienții, în special cele cu privire la modalitățile de comunicare, confirmare și decontare a operațiunilor;

h.3. criteriile și procedurile interne privind măsurile de identificare a clienților, păstrarea evidențelor secundare și a referințelor de identificare ale clienților, precum și raportarea operațiunilor potrivit dispozițiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

h.4. elementele de identificare a operațiunii de schimb valutar, potrivit necesităților de control și raportare;

h.5. scopul cumpărării/vânzării de valută (inclusiv documentele justificative anexate, dacă este cazul) - numai în legătură cu activitățile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementează înființarea și funcționarea, precum și prin actele constitutive;

h.6. sistemul de evidență contabilă a operațiunilor;

h.7. desfășurarea operațiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de voință al părților;

i) avizul organelor de poliție acordat tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. În situația în care administrarea entității se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componența acestuia. În situația în care administrarea entității se realizează de către o persoană juridică, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanților legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entității este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componența acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române; Modificări (1)

j) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu - sediu social cunoscut al reprezentantului legal - reprezentanților legali (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune săvârșită cu intenție;

k) declarația pe propria răspundere a administratorului/administratorilor entității - fiecare dintre aceștia va depune câte o declarație - din care să reiasă că:

k.1. entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

k.2. personal nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare;

k.3. cunoaște prevederile legale aplicabile în materie;

k.4. sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activității de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar organizate la momentul depunerii cererii și propuse în vederea autorizării;

l) solicitarea de autorizare pentru a derula și operațiuni cu cecuri de călătorie. În acest caz, solicitarea trebuie însoțită obligatoriu de următoarele:

l.1. contractul încheiat de entitate cu o instituție de credit autorizată să funcționeze în România, care este agent al unei entități emitente de cecuri de călătorie sau este ea însăși emitentă de cecuri de călătorie;

l.2. normele și procedurile interne de lucru privind derularea operațiunilor de depozitare, vânzare-cumpărare și decontare a cecurilor de călătorie;

l.3. declarația pe propria răspundere a administratorilor/reprezentanților legali ai entității, din care să rezulte faptul că entitatea dispune de mijloacele și tehnicile necesare desfășurării în condiții corespunzătoare și de siguranță a operațiunilor cu cecuri de călătorie;

m) certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;

n) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru toți asociații, administratorii entității care solicită autorizarea; Modificări (1)

o) declarație pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanților legali din care să rezulte că operatorul economic nu înregistrează obligații de plată restante către bugetele locale;

p) lista tuturor administratorilor, acționarilor semnificativi sau asociaților entității care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acționarii semnificativi sau asociații sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori dețin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista va fi transmisă sub formă de declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al entității. Modificări (1)

2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară copia notei de constatare prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului și declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității din care să rezulte că locația corespunde prevederilor legale în vigoare. Modificări (1)

3. În funcție de modificările care intervin în desfășurarea activității entității și care aduc atingere datelor și documentelor avute în vedere la autorizare (modificarea adresei sediului social sau a domiciliului fiscal, schimbarea administratorilor, majorarea capitalului social etc.) se depune o înștiințare la registratura Ministerului Finanțelor Publice în atenția direcției de specialitate cu atribuții în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare direcția de specialitate, care asigură secretariatul Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării modificării ce va fi însoțită obligatoriu de documentele aferente.

II. Pentru obținerea codului statistic pentru cel puțin un punct de schimb valutar al unei entități autorizate care deține la data depunerii cererii autorizației cel puțin un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entității care intenționează să organizeze și să desfășoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activității următoarele:

1. documente necesare:

a) cererea entității prin care se solicită Comisiei acordarea codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar în care intenționează să desfășoare activități de schimb valutar, precum și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și va fi ștampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entității și va conține adresa completă - județ, localitate, stradă, număr, cod poștal - a sediului social al entității și a domiciliului fiscal al entității - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) dovada înregistrării spațiului în care urmează a se desfășura activitatea ca punct de lucru al entității de la oficiul registrului comerțului;

c) dovada existenței disponibilităților bănești în monedă națională și/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, fiind necesară totodată dovedirea provenienței licite a acestei sume; Modificări (1)

d) certificatul de clasificare și brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locația în care entitatea intenționează să organizeze și să desfășoare activitatea de schimb valutar, în copie, pentru entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;

e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al entității din care să rezulte că locația corespunde prevederilor legale în vigoare.

2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară copia notei de constatare prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului. Modificări (1)

ANEXA Nr. 4 Comentarii expert (1)

Documentele necesare pentru verificarea condițiilor de funcționalitate a spațiului propus pentru înregistrarea punctului de schimb valutar

În vederea încheierii notei de constatare prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului, administratorul/reprezentantul legal al entității va depune următoarele documente la sediul secției județene sau a municipiului București a Gărzii Financiare în a cărei zonă de competență este situată locația respectivă:

a) cererea entității prin care se solicită efectuarea controlului în vederea încheierii notei de constatare, precum și opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entității și va conține adresa completă - județ, localitate, stradă, număr, cod poștal - a sediului social al entității și a domiciliului fiscal al entității - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail, precum și adresa completă a punctului de schimb valutar pentru care se solicită obținerea avizului. În măsura dezvoltării aplicațiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;

b) dovada deținerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință pentru spațiul respectiv, cu acces public direct și adresă identificabilă, conform prevederilor legale în vigoare. În situația în care entitatea deține doar dreptul de folosință a spațiului, se va prezenta acordul persoanei care deține dreptul de proprietate, din care să reiasă că este de acord cu desfășurarea de activități de schimb valutar în locația respectivă, precum și faptul că permite accesul în locație organelor de control în orice moment. În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință;

c) declarația administratorului/reprezentantului legal al entității din care să rezulte că:

c.1. locația propusă îndeplinește prevederile legale în vigoare pentru organizarea și desfășurarea activităților de schimb valutar;

c.2. personalul angajat la punctele de schimb valutar propuse pentru autorizare nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare și a fost instruit cu privire la prevederile legale aplicabile în materie;

c.3. sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activității de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar propuse în vederea autorizării;

d) documentele din care să rezulte că punctul de schimb valutar propus deține dotarea necesară derulării activității de schimb valutar. Prin dotare se înțelege următoarele:

d.1. tehnică de calcul - aparat de marcat electronic fiscal de tipul celor prevăzute de legislația în domeniu - dotate cu programe de aplicație destinate activității de schimb valutar;

d.2. aparat de verificare a autenticității bancnotelor;

e) lista personalului angajat sau care urmează a fi angajat și care își va desfășura activitatea în cadrul locației respective;

f) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmează a fi angajat în punctul de schimb valutar pentru care se solicită înregistrarea, emis de autoritățile competente, în vigoare la data depunerii cererii, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre aceștia nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

g) documente care atestă dotările de siguranță existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracției, planul de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), planul P.S.I., cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză. Modificări (1)

ANEXA Nr. 5*)

___________

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

___________

1 Autorizația se va emite pentru desfășurarea activității de schimb valutar de către entitatea în cauză.

2 Se va înscrie Codul statistic atribuit unic - format din 3 caractere pentru o entitate autorizată să efectueze activități de schimb valutar.

3 Se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a analizat și avizat favorabil documentația depusă de entitatea care solicită autorizarea.

ANEXA Nr. 6

- Model -

SCRISOARE
de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României

Nr. ................./.....................

Denumire

Adresa, CUI

Ca urmare a cererii Societății Comerciale........................................................ privind înființarea unui punct de schimb valutar situat în localitatea..................................................................................................,...................................................................................................................................................................... (adresa completă), în conformitate cu prevederile art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, și art. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012, vă comunicăm că, în ședința din data de ............................., Comisia de autorizare a activității de schimb valutar a atribuit următorul cod statistic pentru punctul de schimb valutar al Societății Comerciale................................... din....................................................................... (adresa completă a punctului de schimb valutar) :

COD STATISTIC

XXXX.XX.XXX.XX

Entitatea căreia îi aparține punctul de schimb valutar va notifica Ministerului Finanțelor Publice - Comisia de autorizare a activității de schimb valutar modificările intervenite cu privire la datele, condițiile și/sau documentele care au stat la baza acordării codului statistic sau încetarea definitivă a activității punctului de schimb valutar, în maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării/încetării activității, în vederea luării în evidență.

Entitatea căreia îi aparține punctul de schimb valutar este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au incidență asupra activității pentru care este autorizat, inclusiv reglementările emise de Banca Națională a României.

PREȘEDINTE,

Data înregistrării:

ANEXA Nr. 7 Modificări (1)

- Model -

NOTĂ DE CONSTATARE
privind dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului situat în ...........................................................................

Încheiat astăzi: ...........

Cu Adresa înregistrată la .................................................... cu nr. ............................., din data de .................................................., se solicită efectuarea controlului privind îndeplinirea condițiilor de funcționalitate a spațiului de către:

Denumirea societății comerciale: .........................................................................................................

Sediul social: ........................................................................................................................................

Certificatul de înregistrare: ....................................................................................................

Codul unic de înregistrare: ....................................................................................................................

Administrator(i): ...................................................................................................................................

Asociat(i): ..........................................................................................................................................

Împuternicitul legal: ...............................................................................................................................

Deținătoare a autorizației/codului statistic/cererii de autorizare la Comisia de autorizare a activității de schimb valutar: ......................

Echipa de control, constituită în baza dispozițiilor ......................................, având următoarea componență: ........................................................................................, a procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului în care urmează să se desfășoare activități de schimb valutar potrivit prevederilor ......................................................................................................................

Constatări:

Condițiile de bază constatate cu privire la spațiul propus pentru activități de schimb valutar:

Condiții Da Nu
Amplasament:
Înregistrat la oficiul registrului comerțului
În garaje, chioșcuri, alte construcții similare
În locuri izolate
La etajele sau subsolurile clădirilor cu destinația de locuință
Spațiul cu acces public direct
Punct de schimb valutar existent în locație
În situația în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință, spațiul propus îndeplinește cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinația de locuință
Dotări:
Aparat de marcat electronic fiscal specific activității de schimb valutar
Aparat de verificare a autenticității bancnotelor
Sistem de înregistrare video, în sistem digital, permanent, în regim non-stop care să îndeplinească dispozițiile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României
Întreaga aparatură din dotare funcționează corespunzător
Amenajarea spațiului:
Iluminat electric suficient de puternic
Sistem de alarmare împotriva efracției
Planul de securitate și pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză
Planul P.S.I. cu aprobările aferente de la autoritățile în cauză
Modificări (1)

Program de funcționare:

Având în vedere constatările cuprinse în prezenta notă de constatare, echipa de verificare constată îndeplinirea/neîndeplinirea condițiilor de funcționalitate a spațiului situat în ........................................... pentru desfășurarea activității de schimb valutar.

Observații:

Echipa de control
Numele și prenumele/funcția/instituția
Societatea Comercială ....................................
Reprezentant legal,
(numele și prenumele, semnătura și ștampila societății)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...