Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale

Modificări (3), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (22), Referințe (1), Reviste (9), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 mai 2012 până la 30 iunie 2017, fiind abrogat prin Lege 153/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare faptul că salariile și alte drepturi de care beneficiază angajații din sectorul bugetar au fost diminuate prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare, iar prin Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice s-a aprobat recuperarea parțială a acestor diminuări,

având în vedere Decizia Curții Constituționale nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care aceasta constată că măsura de restrângere a unor drepturi ale personalului bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie revenirea la nivelul inițial al acestor drepturi,

ținând cont de preocuparea Guvernului de asigurare a unei majorări prudente a salariilor personalului din sectorul bugetar, astfel încât să se asigure revenirea la nivelul salariilor în plată în luna iunie 2010,

întrucât, potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, nu se pot promova acte normative care conduc la creșterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor în sectorul bugetar cu mai puțin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constituția României, republicată,

în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel: Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (2)

a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, față de nivelul acordat pentru luna mai 2012; Jurisprudență

b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012. Jurisprudență

(2) Cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, care se stabilește în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În cazul schimbării condițiilor în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcțiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

Art. 2. -

(1) Pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea primului-ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului, care în anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăși nivelul stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea primului-ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă își încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), alin. (4) și la art. 13 lit. b) și c) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1). Jurisprudență

(2) Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 2,3% față de cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a depăși nivelul în vigoare în luna iunie 2010. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (8)

Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificările și completările ulterioare, se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăși nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (2)

Începând cu luna iunie 2012, contribuția lunară de care beneficiază personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România se majorează potrivit art. 1 alin. (1), fără a depăși nivelul în vigoare în luna iunie 2010.

Art. 6. -

Personalul din instituțiile publice care a intrat sub incidența Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, și ale cărui venituri de natură salarială nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de majorările salariale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 7. - Modificări (1)

În anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, în condițiile legii, sportivilor și colectivelor tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale, elevilor care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ, precum și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 16 mai 2012.

Nr. 19.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:1. pentru personalul bugetar căruia modalitatea de stabilire și calcul al salariului de bază i-a fost prevăzută în art. 151 și în anexa la O.G. nr. 21/2007, această modalitate de stabilire și de calcul al salariilor de bază ar fi trebuit avută în vedere, sub aspectul cuantumului salariului de bază datorat, și ulterior datei de 1 ianuarie 2010, în raport cu dispozițiile art. 30 alin. (5) din Legea-cadru nr. 330/2009;2. față de dispozițiile art. 151 alin. (2) din O.G. nr. 21/2007 și de împrejurarea anulării de către instanța de contencios administrativ a H.G. nr. 1.672/2008, care este actul normativ aplicabil evaluării performanțelor profesionale ale salariaților, în scopul stabilirii salariilor de bază ale acestora
Probleme de practică judiciară neunitară. Salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ după intrarea în vigoare a legii nr. 63/2011
Executarea unei hotărâri judecătorești prin care s-a stabilit obligația angajatorului de a plăti, unui fost angajat, o alocație lunară precum și un mod de actualizare a cuantumului acesteia în viitor. Consecințele modificării modului de actualizare ca urmare a adoptării unui act normativ nou. Hotărârea CEDO în cauza Gusakova contra Rusiei. Jurisprudență națională
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
22. Decizia nr. 2 din 15 februarie 2016 în dosarul nr. 4112/1/2015
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 19/2012, privind salariile personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea prim-ministrului și cele aflate sub controlul Parlamentului, care se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, de la data expirării perioadei de valabilitate prevăzută în contractul colectiv de muncă aflat în derulare la momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 19/2012
Revoluționar. Decizie de impunere pentru recuperarea unor sume calculate și plătite eronat. Legalitate
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea competenței de soluționare în primă instanță a litigiilor având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale. Cadre militare, polițiști funcționari publici cu statut special
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 2/2016 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția I civilă în dosarele nr. 4.027/118/2014 și nr. 5.854/118/2014
;
se încarcă...