Guvernul României

Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iunie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ținând cont de dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 și 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (4)

(1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică.

(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucțiunilor emise de ministrul administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Referințe în jurisprudență (3)

Constituie contravenție încălcarea prevederilor din normele metodologice, după cum urmează: Referințe în jurisprudență (1)

1. nerespectarea măsurilor minimale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexă; Referințe în jurisprudență (14)

2. încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexă referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică; Referințe în jurisprudență (1)

3. neîndeplinirea de către conducătorii unităților a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexă; Referințe în jurisprudență (1)

4. nedepunerea planului de pază la organele de poliție competente, conform art. 5 alin. (3) din anexă; Referințe în jurisprudență (1)

5. nerespectarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) din anexă;

6. încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. (5) din anexă privind adoptarea însemnelor, uniformelor, legitimațiilor sau accesoriilor de echipament;

7. nerespectarea de către conducătorii societăților specializate de pază și protecție a dispozițiilor art. 31 din anexă; Referințe în jurisprudență (1)

8. nerespectarea obligației de înființare a registrului special de evidență a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;

9. neconsemnarea în registrul special de evidență a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;

10. neîndeplinirea obligației de asigurare a pregătirii continue prevăzute la art. 44 alin. (4) din anexă;

11. nerespectarea de către personalul de pază și gardă de corp a dispozițiilor art. 50 alin. (3) din anexă;

12. nerespectarea de către personalul de pază și gardă de corp a obligațiilor prevăzute la art. 52 alin. (3) din anexă;

13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) și art. 53 alin. (2) din anexă;

14. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexă;

15. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexă; Referințe în jurisprudență (1)

16. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. c) și art. 57 alin. (3) din anexă; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

17. neluarea măsurilor prevăzute la art. 66 alin. (3) din anexă;

18. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (3) și art. 85 alin. (1) din anexă;

19. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (2) din anexă;

20. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (4) din anexă;

21. nerespectarea dispozițiilor referitoare la proiectarea și modificarea sistemelor de alarmare împotriva efracției prevăzute la art. 70 din anexă;

22. nerespectarea de către persoana care a încetat raporturile de muncă cu o societate specializată în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției a dispozițiilor art. 85 alin. (2) din anexă;

23. nerespectarea de către societățile specializate în sisteme de alarmare a obligațiilor prevăzute la art. 86 din anexă;

24. nerespectarea dispozițiilor art. 90 alin. (1) și (2) din anexă;

25. nerespectarea dispozițiilor art. 92 din anexă referitoare la preluarea semnalelor de la sistemele conectate;

26. neluarea măsurilor prevăzute la art. 94 din anexă;

27. nerespectarea obligației privind asigurarea timpilor de intervenție, conform art. 97 din anexă;

28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexă. Referințe în jurisprudență (8)

Art. 4. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 3 se sancționează după cum urmează: Referințe în jurisprudență (1)

a) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cele prevăzute la pct. 11, 12 și 19;

b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 23, 26, 27 și 28; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (24)

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 20, 24 și 25; Modificări (1), Referințe în jurisprudență (4)

d) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 15; Modificări (1)

e) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 14.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate și persoanei juridice, după caz. Referințe în jurisprudență (3)

Art. 5. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către polițiști, jandarmi, precum și de către primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor care le revin potrivit legii.

Art. 6. -

(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 4, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. - Referințe în jurisprudență (27)

(1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modul de funcționare a unităților prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, a societăților specializate de pază și protecție și a celor care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, licențiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași dată, trebuie să fie potrivit cerințelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre. Modificări (5), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (31)

(2) Licențele de funcționare, avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pentru conducătorul societății specializate de pază și protecție/societății specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției, atestatele profesionale prevăzute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizele pentru proiectele sistemelor de alarmare, acordate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabile dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 8. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 2 alin. (2), care intră în vigoare la data publicării.

(2) Instrucțiunile privind elaborarea analizei de risc la securitate fizică se emit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a art. 2 alin. (2). Puneri în aplicare (2)

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Gabriel Berca
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Nicolae Ivășchescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi

București, 11 aprilie 2012.

Nr. 301.

ANEXĂ Referințe în jurisprudență (1)

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Modificări (4)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...