Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp

SECȚIUNEA 1 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp

Art. 41. -

(1) Conducătorii unităților și conducătorii societăților specializate de pază și protecție au obligația încadrării personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp doar din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile privind pregătirea profesională și atestarea, prevăzute la art. 41 alin. (1) din Lege, cu excepția situației prevăzute la art. 40 alin. (3) din Lege.

(2) În vederea angajării în condițiile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Lege, persoanele care îndeplinesc condițiile legale dau o declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu au mai fost angajate ca personal de pază sau gardă de corp.

(3) Pentru obținerea avizului Serviciului Român de Informații, unitățile prevăzute la art. 40 alin. (2) din Lege înaintează acestei instituții adresa de solicitare a avizului însoțită de copia certificată a documentelor de identitate pentru fiecare persoană angajată în vederea executării serviciului de pază. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informații nu se motivează în situația în care este fundamentată pe date și informații ce privesc siguranța națională a României.

Art. 42. -

Verificarea cunoașterii limbii române de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European se face de către angajator pe baza unui interviu și a unei probe scrise.

Art. 43. - Modificări (1)

Certificatul de competențe profesionale prevăzut la art. 41 alin. (5) din Lege se obține la cerere și este eliberat de centrele de evaluare a competențelor profesionale autorizate conform legii și cuprinde întreaga arie ocupațională.

Art. 44. -

(1) Ocupația de bază în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și gardă de corp este "agent de securitate" și se dobândește prin absolvirea cursului de calificare de bază "agent de securitate" și promovarea examenului în acest sens.

(2) Polițiștii care fac parte din comisiile de examinare constituite potrivit dispozițiilor art. 411 din Lege sunt selectați din rândul celor cu experiență de minimum 2 ani în domeniul sistemelor de securitate. Modificări (1)

(3) Tematica programelor de formare profesională de bază și perfecționare este prevăzută în anexa nr. 5.

(4) Pentru a îmbunătăți cunoștințele acumulate anterior, angajatorii sunt obligați să asigure pregătirea continuă a personalului de execuție până la șeful de tură inclusiv, în limita a cel puțin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesională autorizați, în baza tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul General al Poliției Române și aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Răspunderea pentru desfășurarea pregătirii continue revine conducătorului societății sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul societății. Modificări (1)

(5) Personalul de pază care a absolvit până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice cursul de calificare pentru ocupația de agent pază și ordine - cod nomenclator 5169.1.1 este asimilat absolvenților cursului de calificare profesională de bază.

Art. 45. -

Pentru ocupațiile agent control acces, agent de securitate incinte, agent gardă de corp, agent de intervenție pază și ordine și agent transport valori se organizează cursuri de specializare, la care pot participa doar absolvenții cursului de calificare de bază.

Art. 46. -

(1) Copia procesului-verbal prin care se constată contravenția prevăzută la art. 60 lit. e) din Lege, pentru încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligațiilor și atribuțiilor prevăzute la art. 48-50 din Lege, se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana sancționată.

(2) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (1) țin evidența sancțiunilor contravenționale care impun retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp și au obligația de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condițiilor de retragere a atestatului prevăzute de lege. Modificări (1)

(3) Retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp se dispune de către conducerea inspectoratului de poliție județean sau, după caz, a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana sancționată, după caz, pe baza:

a) actului prin care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru o infracțiune în legătură cu serviciul sau o infracțiune cu intenție;

b) procesului-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii contravenționale neatacat cu plângere în termenul legal sau, după caz, a hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat plângerea împotriva procesului-verbal;

c) documentelor ce atestă pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a iresponsabilității.

(4) Măsura retragerii atestatului se înscrie în baza de date informatizată și este comunicată în termen de 10 zile unității angajatoare, persoanei în cauză și emitentului atestatului.

Art. 47. -

Certificatul de absolvire pentru ocupația "manager de securitate" se eliberează de către furnizorii de formare profesională autorizați potrivit legii, după absolvirea cursurilor de specializare organizate pe baza unei tematici-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române și aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Art. 48. -

În situația pierderii, distrugerii sau furtului atestatului, organele de poliție eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia.

Art. 49. -

Modelul atestatului profesional este prevăzut în anexa nr. 6A.

SECȚIUNEA a 2-a
Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare

Art. 50. -

(1) Angajatorii au obligația dotării personalului de pază și gardă de corp cu ecusoane de identificare, potrivit art. 43 din Lege.

(2) Cu excepția situației în care personalul de pază și gardă de corp nu deține atestat profesional, fiind angajat în condițiile art. 41 alin. (2), în ecusonul de identificare se menționează seria și numărul atestatului profesional.

(3) Ecusonul se poartă în partea stângă superioară a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare. Modificări (1)

(4) Modelul ecusonului de identificare este prevăzut în anexa nr. 6B.

Art. 51. -

Mijloacele din dotare pot fi folosite, în condițiile legii, în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, precum și pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, a avutului public și privat și oprirea acțiunilor violente ale elementelor turbulente.

Art. 52. -

(1) Personalul de pază și gardă de corp, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, poate fi dotat cu arme de foc, în condițiile legii, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray iritant-lacrimogen, dispozitive cu electroșocuri omologate și certificate de instituții abilitate, precum și mijloace de comunicații.

(2) Pentru asigurarea pazei și securității obiectivelor păzite, personalul de pază poate fi dotat cu animale de serviciu, respectiv cai și câini, special dresați și antrenați, conform prevederilor planului de pază și/sau regulamentului de organizare și funcționare al societății specializate de pază și protecție.

(3) Este interzisă dotarea personalului de pază sau gardă de corp ori folosirea de către acesta a cagulelor, măștilor pentru acoperirea feței sau a cătușelor metalice.

(4) Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă ori acustică, precum și inscripționarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de personalul societăților specializate de pază și protecție.

Art. 53. -

(1) Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci când procedeele de luptă corp la corp nu au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt mod.

(2) Sunt interzise dotarea personalului de pază și gardă de corp, precum și folosirea de către acesta a bastoanelor confecționate din alte materiale decât cauciucul.

Art. 54. -

Pentru împiedicarea și oprirea acțiunii persoanelor agresive care atacă personalul de pază și gardă de corp sau alte persoane pot fi folosite spray-urile lacrimogene de mică capacitate, de maximum 100 ml.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Formele de pază
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Dispoziții finale
;
se încarcă...