Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice -
Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției

Art. 1. -

Prezentele norme tehnice se aplică cu ocazia proiectării, instalării, modificării, monitorizării și întreținerii sistemelor de alarmare împotriva efracției de către personalul societăților licențiate și pe timpul utilizării de către beneficiar.

Art. 2. -

Configurația sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției se stabilește în baza analizei de risc și a cerințelor minimale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice.

Art. 3. -

Proiectarea aplicațiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracției se realizează în scopul asigurării detecției și semnalizării pătrunderii neautorizate, restricționării accesului, supravegherii video și înregistrării imaginilor din zonele de interes, precum și al transmiterii semnalelor către dispeceratele de monitorizare.

Art. 4. -

(1) Pentru obținerea avizului poliției, beneficiarul va depune cererea și proiectul sistemului tehnic la unitatea de poliție competentă.

(2) Cererea de solicitare a beneficiarului va cuprinde adresa obiectivului vizat, numărul de telefon/fax, obiectul de activitate, termenul de realizare și societatea care execută lucrarea.

Art. 5. -

(1) Proiectul instalației sistemului de alarmare în caz de efracție se elaborează cu respectarea normativelor pentru instalațiile de curenți slabi și a structurii-cadru prevăzute în prezentele norme tehnice, urmărindu-se ca din caracteristicile proiectării, instalării, funcționării și întreținerii sistemelor de alarmă în caz de efracție să rezulte aplicații cu sisteme care generează un număr minim de alarme false.

(2) Aplicațiile cu sisteme de alarmare împotriva efracției se prevăd în funcție de natura și caracteristicile spațiului în care se realizează instalarea și de obligația de a fi conectate sau neconectate la un dispecerat de monitorizare, cu respectarea standardelor europene și naționale de profil ori a altor reglementări tehnice din statele membre ale Uniunii Europene, Turcia sau state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb care oferă un nivel echivalent de siguranță.

(3) Structura-cadru a proiectului tehnic este următoarea:

a) date generale, în care se precizează denumirea, titularul, obiectul de activitate și adresa obiectivului, precum și elaboratorul proiectului;

b) descrierea generală a lucrărilor, în care se menționează amplasamentul obiectivului, subsistemele componente, amenajările și elementele mecanofizice existente, sursele de alimentare cu energie electrică și rețele de comunicații disponibile;

c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justifică modul în care soluțiile tehnice alese răspund cerințelor cadrului legal, în concordanță cu concluziile analizei de risc la securitate fizică;

d) caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor, procurarea materialelor și echipamentelor, recepții, teste, probe, verificări, puneri în funcție și exploatarea subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice și calitative menționate în piesele desenate, se prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor, se detaliază caracteristicile și calitățile materialelor folosite, se descriu lucrările care se execută, calitatea și modul de realizare, se stabilesc responsabilități pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor, se prevăd măsurile și responsabilitățile privind exploatarea și buna funcționare a sistemelor. Caietele de sarcini cuprind breviarele de calcul prin care se justifică dimensionarea echipamentelor și a elementelor componente, nominalizează planșele aferente proiectului, descriu execuția lucrărilor, stabilesc standardele europene sau naționale de profil, normativele și alte prescripții care trebuie respectate la materiale și execuție, precum și condițiile de recepție;

e) listele cu cantitățile de echipamente și materiale, care cuprind denumirea, tipul, cantitatea, producătorul și furnizorul;

f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecție alocat, indicativul alocat elementului, care trebuie să coincidă cu cel utilizat în planșele desenate, partiția din care face parte, zona protejată și modul de programare a zonei;

g) fișele tehnice ale echipamentelor din componența fiecărui subsistem;

h) piesele desenate, care cuprind:

1. planșa de încadrare în zonă, în care se nominalizează și străzile adiacente;

2. planșe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scară convenabilă, în care se figurează amplasarea fiecărui echipament și element component, utilizând simboluri standardizate sau de firmă, traseele de cabluri aferente subsistemelor, precum și tabloul de alimentare cu energie electrică.

Art. 6. -

(1) Proiectele se întocmesc cu respectarea următoarelor cerințe:

a) un exemplar se predă beneficiarului pe bază de proces-verbal, iar un altul se păstrează la proiectant, în format scris ori electronic, în regim de confidențialitate;

b) se atribuie un cod și se numerotează filele, cu specificarea numărului total de file, în antetul sau subsolul cărora se vor trece codul proiectului, denumirea proiectantului și expresia "document confidențial".

(2) Proiectantul ține evidența proiectelor întocmite într-un registru anume destinat, iar accesul la acestea este permis numai personalului autorizat, cu atribuții profesionale în legătură cu obiectivul în cauză.

Art. 7. -

Echipamentele componente utilizate în sistemele de securitate trebuie să fie fabricate conform standardelor europene prevăzute la art. 5 și certificate de laboratoare acreditate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European.

Art. 8. -

Executarea instalațiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracției se face cu respectarea proiectelor avizate de poliție.

Art. 9. -

(1) La punerea în funcțiune, instalatorul are obligația asigurării suportului tehnic și a instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corectă a sistemului, aspect materializat prin încheierea unui document.

(2) După punerea în funcțiune a subsistemului de televiziune cu circuit închis, beneficiarul are obligația păstrării software-ului necesar funcționării pe toată durata de viață a echipamentului și/sau perioada de arhivare a imaginilor.

Art. 10. -

(1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracției, firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente:

a) proiectul și avizul poliției;

b) instrucțiunile de utilizare a sistemului de alarmare;

c) software-ul necesar funcționării fiecărui echipament instalat și documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;

d) jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției.

(2) În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de alarmare împotriva efracției, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în funcționare, în ordine cronologică.

(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licențiate care asigură service-ul.

(4) Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervențiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menționându-se data și ora apariției defectului, data și ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului și a beneficiarului.

(5) Reviziile tehnice periodice includ toate operațiunile necesare pentru menținerea în stare de funcționare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectați, iar frecvența acestora se stabilește de beneficiar, în funcție de riscurile la adresa securității fizice și a mediului ambient, însă cel puțin o revizie pe semestru.

Art. 11. -

Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracției au obligația individualizării codurilor de acces în sistem ale personalului utilizator și a schimbării periodice a acestora.

Art. 12. -

(1) Personalul tehnic implicat în activitatea de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției înștiințează beneficiarul despre eventualele vicii de funcționare.

(2) Societățile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției cu obligații contractuale de asigurare a întreținerii sau a garanției sistemelor trebuie să dispună de un serviciu tehnic adecvat pentru a remedia defecțiunile semnalate în cel mult 24 de ore de la primirea sesizării beneficiarului.

Art. 13. -

În situația în care sistemul necesită modificări ca urmare a reconfigurării sau a schimbării destinației spațiilor, în sensul diminuării numărului componentelor prevăzute în proiectul avizat inițial, beneficiarul depune la unitatea de poliție proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou aviz.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități
Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora
Descrierea, culoarea și modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu
Tematica programelor de formare profesională de bază și perfecționare
Modelul atestatului profesional
Modelul ecusonului folosit de personalul de pază
Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției
;
se încarcă...