Licențierea și funcționarea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției Reînnoirea licenței | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției -
SECȚIUNEA a 2-a

Licențierea și funcționarea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției. Reînnoirea licenței

Art. 74. -

Societățile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției sunt societăți comerciale care au înscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre următoarele coduri CAEN: 4321, 7112 sau 8020, au un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenței acordate de Inspectoratul General al Poliției Române.

Art. 75. - Modificări (1)

În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei unități specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției se înțelege administratorul societății comerciale, președintele consiliului de administrație, directorul general ori executiv cu atribuții în domeniul proiectării, instalării sau întreținerii sistemelor tehnice de securitate.

Art. 76. -

(1) În vederea obținerii licenței de funcționare pentru a desfășura activități de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției și/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societății depune la inspectoratul de poliție județean competent sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe bază de opis, următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), f), g) și h); Modificări (1)

b) regulamentul de organizare și funcționare, care cuprinde: organigrama societății comerciale, din care să rezulte organizarea activității în domeniul pentru care se cere licențierea, mijloacele tehnice din dotare și procedurile de lucru specifice activității pentru care se solicită licențierea sau, atunci când există implementat un sistem de management al calității, procedurile de lucru pentru domeniul în care se solicită licențierea;

c) documente privind dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 20 alin. (10) din Lege de către conducătorul societății.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c), necesare acordării avizului prevăzut de art. 20 alin. (9) din Lege, sunt:

a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) -c); Modificări (1)

b) copie certificată de pe certificatul de competențe pentru ocupația "proiectant sisteme de securitate", "inginer sisteme de securitate" ori "tehnician sisteme de securitate";

c) declarație pe propria răspundere cu privire la cunoașterea obligației păstrării confidențialității datelor și informațiilor obținute în procesul muncii, potrivit art. 32 din Lege.

Art. 77. - Referințe în jurisprudență (1)

Prevederile art. 25 alin. (3) și (4), art. 26 și 27 se aplică în mod corespunzător.

Art. 78. -

(1) Societățile comerciale licențiate sau autorizate să desfășoare activități în domeniul sistemelor electronice de securitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European au obligația notificării Inspectoratului General al Poliției Române la semnarea contractului cu derulare în totalitate sau în parte pe teritoriul României, iar începerea execuției se face după obținerea acordului autorității.

(2) În cazul în care societatea comercială prevăzută la alin. (1) nu deține licența sau autorizația prevăzută la alin. (1), aceasta trebuie să urmeze procedurile de licențiere prevăzute de legislația din România.

(3) Documentația de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei juridice și ale conducătorului societății comerciale prevăzute la alin. (1), autorizația sau licența deținută, autoritatea emitentă care să facă dovada abilitării.

Art. 79. -

Licențierea persoanelor fizice autorizate în baza actelor normative care stabilesc organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice se realizează în aceleași condiții precum cele prevăzute pentru societățile comerciale.

Art. 80. -

Societățile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției pot presta serviciile licențiate dacă conducătorul acestora deține avizele poliției și Serviciului Român de Informații, iar personalul tehnic de specialitate este calificat și avizat pentru activitățile respective. Avizul negativ al Serviciului Român de Informații nu se motivează în situația în care este fundamentat pe date și informații ce privesc siguranța națională a României.

Art. 81. -

Conducătorii societăților specializate în sisteme de alarmare au obligația de a consemna în registrul special contractele încheiate, în termen de 5 zile de la încheierea acestora, în ordine cronologică.

Art. 82. - Modificări (1)

Pentru verificarea lucrărilor executate, conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare trebuie să asigure controlul acestora prin personal desemnat.

Art. 83. -

În vederea evidențierii lucrărilor executate, conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare are obligația să înființeze și să asigure documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 84. -

Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societății specializate în sisteme de alarmare are obligația să informeze, în scris, inspectoratul de poliție județean pe raza căruia își are sediul societatea sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București despre activitățile desfășurate, conform modelului publicat pe pagina de web a Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 85. -

(1) Conducătorii și personalul tehnic al societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare și al mijloacelor de protecție mecanofizice sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreținere.

(2) Personalul de conducere și cel tehnic din cadrul societăților specializate care a încetat raporturile de serviciu nu are dreptul să intervină în sistemele executate de societate ori să divulge informațiile referitoare la sistemele instalate sau avute în întreținere.

Art. 86. -

La solicitarea beneficiarului, după îndeplinirea clauzelor contractuale, conducerea societății instalatoare a sistemului de alarmare împotriva efracției sau care a asigurat mentenanța acestuia are obligația predării în termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a software-ului și a documentației aferente, pe bază de proces-verbal.

Art. 87. -

(1) Reînnoirea licențelor de funcționare a societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției se solicită cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

(2) În vederea reînnoirii licenței de funcționare, conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției are obligația depunerii, în termenul prevăzut la alin. (1), la inspectoratul județean de poliție sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia își are sediul social a următoarelor documente:

a) documentele prevăzute la art. 28 alin. (2), cu excepția certificatului de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;

b) certificatul de cazier judiciar pentru personalul tehnic angajat;

c) declarație pe propria răspundere cu privire la contractele executate și în derulare, încadrarea organigramei și existența personalului de specialitate, precum și dotarea tehnico-materială a societății.

Art. 88. -

Inspectoratul General al Poliției Române acordă reînnoirea licenței numai dacă:

a) societatea are unul dintre obiectele de activitate prevăzute la art. 74 și se află în funcțiune;

b) personalul tehnic este avizat și are competențe specifice în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției;

c) societatea funcționează la sediile declarate și înregistrate;

d) conducătorul societății specializate de pază și protecție este avizat și îndeplinește în continuare condițiile stabilite la art. 20 alin. (10) din Lege;

e) societatea deține mijloacele tehnico-materiale în vederea desfășurării activității pentru care a fost licențiată;

f) este respectat termenul de depunere a documentației complete pentru solicitarea reînnoirii licenței;

g) se menține avizul Serviciului Român de Informații;

h) conducătorul societății a pus la dispoziția organelor de poliție competente documentele, datele și informațiile solicitate de acestea în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice.

Art. 89. -

(1) Copia procesului-verbal prin care se constată și se sancționează nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (6) și (7), art. 30 și art. 34 alin. (2) din Lege se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială se află sediul social al societății specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției.

(2) Prevederile art. 36-40 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Paza cu efective de jandarmi
Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean
Paza proprie
Paza în mediul rural
Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
Licențierea și funcționarea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției Reînnoirea licenței
;
se încarcă...