Formele de pază | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Formele de pază

SECȚIUNEA 1 Paza cu efective de jandarmi

Art. 11. -

(1) Achiziția și instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor a căror pază și protecție se execută cu efective de jandarmi se realizează de către beneficiar, potrivit legii.

(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor păzite cu efective de jandarmi se conectează la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române.

Art. 12. -

(1) Paza, protecția și intervenția cu efective de jandarmi se organizează și se efectuează potrivit planului de pază și protecție, întocmit de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi care asigură efectivele pentru pază și protecție, după efectuarea analizei de risc de către o comisie numită de comandantul/șeful unității de jandarmi.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din ofițeri specialiști, cu atribuții în domeniu, din cadrul unității care are în administrare obiectivele, bunurile și valorile sau asigură efectivele destinate pazei și protecției, și comandanții/șefii structurilor de pază și protecție; la lucrările comisiei participă și reprezentanții beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale pe linia protecției informațiilor clasificate.

Art. 13. -

(1) Formele, modalitățile și procedeele de pază și protecție se stabilesc de către comandantul/șeful unității, de comun acord cu conducătorul unității beneficiare, în funcție de executarea recunoașterii și a analizei de risc executate la obiectiv.

(2) Intervenția cu efective de jandarmi se execută la obiectivele din competență, conform planului de intervenție și cooperare întocmit de către unitatea de jandarmi competentă teritorial.

(3) Dispozitivele de protecție fizică la obiectivele cu activități nucleare se stabilesc în conformitate cu normele metodologice prevăzute de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(4) În cazul unităților în care paza, protecția și intervenția cu efective de jandarmi se asigură în comun cu societăți specializate de pază și protecție sau servicii publice specializate, întocmirea planului de pază și protecție se face de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi și șefii acestor efective.

(5) În situația în care o instituție funcționează în mai multe imobile, paza și protecția cu efective de jandarmi se asigură la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dacă sunt nominalizate într-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 14. -

(1) Controlul efectivelor care asigură paza, protecția și intervenția la obiectivele a căror pază este asigurată cu jandarmi revine Jandarmeriei Române.

(2) Controlul efectivelor care asigură paza și protecția obiectivelor cu activități nucleare, în sistem integrat de pază și protecție unic condus de forțele de jandarmi, se execută trimestrial de către Jandarmeria Română și personalul desemnat de beneficiar, conform unui plan comun de control.

Art. 15. -

La încheierea contractelor de prestări de servicii cu unitățile Jandarmeriei Române pentru paza și protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special, beneficiarii serviciilor de pază și protecție prevăzuți la art. 6 alin. (1) din Lege au obligația de a prezenta documentele solicitate de către unitatea de jandarmi necesare instituirii pazei.

Art. 16. -

(1) Personalul beneficiarului care însoțește transportul de bunuri și valori asigurat prin efective de jandarmi, inclusiv conducătorul auto, se include în compunerea echipajului și se subordonează șefului echipajului.

(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staționa numai în afara localităților, în parcări ori în alte locuri special amenajate, cu înștiințarea prealabilă a unității de jandarmi și a unității competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

SECȚIUNEA a 2-a
Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean

Art. 17. -

(1) Paza bunurilor și a valorilor deținute de autoritățile sau instituțiile publice locale ori județene se poate asigura și cu personal contractual angajat al poliției locale sau al direcțiilor și serviciilor județene de pază, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, calificarea și atestarea acestor categorii de personal, precum și la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ori la instituirea documentelor specifice.

(2) Controlul respectării prevederilor legale în acest domeniu de activitate se realizează de către primar, reprezentanții acestuia sau de conducerea poliției locale ori, după caz, de către conducerea serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean.

(3) Poliția locală sau serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean asigură servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor ori a transporturilor de valori la obiectivele, bunurile și valorile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliului județean.

Art. 18. -

Conducerea unității beneficiare a serviciilor de pază prin intermediul poliției locale sau serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean are obligația de a notifica unitatea de poliție competentă teritorial cu privire la instituirea sau renunțarea la această formă de pază.

SECȚIUNEA a 3-a
Paza proprie

Art. 19. -

Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate în patrimoniul unităților se organizează și se execută cu personal de pază calificat și atestat potrivit legii, aflat în raporturi de muncă sau de serviciu cu respectiva unitate.

Art. 20. -

(1) Angajatorul are obligația de a echipa personalul de pază cu uniformă, echipament de protecție, însemne distinctive și ecuson de identificare, precum și de a asigura portul acestora în timpul executării serviciului.

(2) Personalul de pază are obligația ca pe timpul executării serviciului să poarte uniforma de serviciu, echipamentul de protecție, însemnele distinctive și ecusonul de identificare.

(3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protecție, însemnelor distinctive și a ecusonului de identificare constituie anexă la planul de pază.

(4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protecție și însemnele distinctive se stabilesc de fiecare conducător de unitate, cu respectarea prevederilor prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitimații, accesorii de echipament sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autorităților publice ale organismelor internaționale la care România este parte.

SECȚIUNEA a 4-a
Paza în mediul rural

Art. 21. -

(1) Prin paza în mediul rural se asigură paza bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unității administrative, precum și a celor aparținând cetățenilor acesteia.

(2) Serviciul de pază se realizează prin instituirea unor posturi fixe și/sau patrule mobile pe raza administrativ-teritorială a comunei, cu personal de pază propriu al primăriei, calificat și atestat, cu personal al poliției locale sau agenți din cadrul societăților specializate de pază și protecție.

Art. 22. -

(1) Planul de pază al comunei cuprinde următoarele capitole: teritoriul, populația, căile de acces, obiectivele de interes local, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare ale acestora, echipamentele de supraveghere video a căilor de acces, dispozitivul de pază prevăzut, echipamente de supraveghere video, consemnul general și particular, dotarea cu uniformă, însemne distinctive, mijloace de comunicații și autoapărare. Acesta se întocmește anterior instituirii formei de pază și se actualizează în funcție de modificările survenite.

(2) Prin dispozitivul de pază se stabilește numărul de posturi fixe și itinerarele de patrulare, perioada în care acestea funcționează și efectivele necesare.

(3) În situația în care paza se asigură cu personal al poliției locale, planul de pază se întocmește de către șeful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unității de poliție competente teritorial, și se aprobă de primar.

(4) Pentru executarea și evidențierea serviciului de pază în mediul rural se instituie și se utilizează documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2.

SECȚIUNEA a 5-a
Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție

Art. 23. -

Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți comerciale care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenței acordate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații.

Art. 24. -

În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăți specializate de pază și protecție se înțelege administratorul societății comerciale, președintele consiliului de administrație sau directorul general ori executiv cu atribuții în coordonarea operativă a personalului de pază.

Art. 25. -

(1) În vederea obținerii licenței de funcționare pentru a desfășura activități de pază și protecție, reprezentantul legal al societății trebuie să depună la inspectoratul de poliție județean competent sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe bază de opis, următoarele documente:

a) cererea de acordare a licenței de funcționare, datată și înregistrată la societate;

b) regulamentul de organizare și funcționare, întocmit cu respectarea modelului pus la dispoziție de Inspectoratul General al Poliției Române, adaptat specificului societății;

c) lista prevăzută la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;

d) copie certificată de pe dovada eliberată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, referitoare la înregistrarea denumirii societății și a însemnelor distinctive;

e) copie certificată de pe notificarea prin care se încunoștințează consiliul județean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București despre faptul că societatea are sediul social în zona de responsabilitate a acestora;

f) certificatul de înregistrare și certificatul constatator, eliberate de oficiul registrului comerțului cu toate mențiunile înscrise și/referitoare la situația societății comerciale;

g) documente privind dovada existenței sediului înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat;

h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmează să execute activități de pază și protecție, în situația în care societatea are angajate astfel de persoane;

i) documente privind dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 20 alin. (10) din Lege de către conducătorul societății;

j) dovada achitării taxei pentru obținerea licenței de funcționare prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. e) din Lege.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. i), necesare acordării avizului prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege, sunt următoarele:

a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetățeniei și a vârstei;

b) certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate;

c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

d) copie a certificatului de competențe pentru ocupația "manager de securitate" sau a diplomei de licență - profilul științe juridice. Modificări (1)

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2), depuse în copie certificată, se prezintă însoțite de documentele originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal.

(4) Persoanele juridice străine care solicită obținerea licenței de funcționare pentru a desfășura activități de pază și protecție trebuie să depună documente similare celor prevăzute la alin. (1)-(3), traduse și legalizate.

Art. 26. -

(1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliție competentă verifică existența avizului prealabil al Serviciului Român de Informații, îndeplinirea condițiilor referitoare la buna conduită cetățenească a conducătorului societății, existența sediului înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și întocmește un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, Inspectoratului General al Poliției Române. Modificări (1)

(2) Avizul prealabil al Serviciului Român de Informații se eliberează la cererea inspectoratelor de poliție județene, respectiv a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în cursul procedurii de verificare a îndeplinirii condițiilor de acordare a licenței. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informații nu se motivează în situația în care este fundamentată pe date și informații ce privesc siguranța națională a României.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condiției referitoare la buna conduită cetățenească, organele de poliție competente efectuează investigații și verificări la domiciliu sau reședință, locurile de muncă anterioare, precum și în evidențele poliției sau ale altor instituții. Prin buna conduită cetățenească se înțelege comportamentul conform normelor de conviețuire socială, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege și care nu lezează drepturile și interesele celorlalți membri ai comunității cu care un anumit individ interacționează la un moment dat.

Art. 27. -

(1) Avizul prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege se acordă în situația în care sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile prevăzute de Lege, numai împreună cu licența de funcționare prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obținerii acesteia. Avizul își încetează valabilitatea în momentul pierderii calității de conducător al societății specializate de pază și protecție sau neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile care au stat la baza acordării acestuia.

(2) Licența prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege se acordă în situația în care sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile prevăzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii și poate fi reînnoită la fiecare 3 ani, numai în intervalul de valabilitate. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Societățile comerciale care au deținut licență și nu au obținut reînnoirea acesteia pot solicita eliberarea unei noi licențe urmând procedura de licențiere inițială, făcând dovada că nu mai activează în domeniu și că îndeplinesc condițiile de licențiere.

(4) După eliberarea licenței de funcționare, Inspectoratul General al Poliției Române înscrie datele de identificare și contact ale societății comerciale în evidența informatizată constituită potrivit art. 62 alin. (7) din Lege, denumită în continuare Registrul național al societăților licențiate, accesibil publicului pe pagina web a Poliției Române.

Art. 28. -

(1) Reînnoirea licențelor de funcționare a societăților specializate de pază și protecție se solicită cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

(2) În vederea reînnoirii licenței de funcționare, reprezentantul legal al societății specializate de pază și protecție are obligația depunerii în termenul prevăzut de alin. (1) la inspectoratul de poliție județean sau, după caz, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia își are sediul social a următoarelor documente:

a) cererea de reînnoire;

b) licența în original;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului cu situația la zi a societății comerciale, în formă extinsă;

d) certificatul de cazier judiciar al conducătorului societății, aflat în termen de valabilitate;

e) certificatul de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberat societății pentru clasele corespondente activităților licențiate, aflat în perioada de valabilitate; Referințe în jurisprudență (1)

f) declarație pe propria răspundere cu privire la contractele în derulare, personalul angajat și atestat și dotarea tehnicomaterială a societății, conform modelului postat pe site-ul poliției.

Art. 29. -

Inspectoratul General al Poliției Române acordă reînnoirea licenței dacă societatea îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are ca obiect principal de activitate pază și protecție și se află în funcțiune;

b) funcționează la sediile declarate și înregistrate;

c) conducătorul societății specializate de pază și protecție este avizat și îndeplinește în continuare condițiile prevăzute în art. 20 alin. (10) din Lege;

d) deține mijloacele tehnico-materiale în vederea desfășurării activității pentru care a fost licențiată;

e) personalul de pază angajat este calificat și atestat profesional, cu excepția celui angajat în condițiile art. 41 alin. (2);

f) este respectat termenul de depunere a documentației complete pentru solicitarea reînnoirii licenței;

g) se menține avizul Serviciului Român de Informații;

h) conducătorul societății a pus la dispoziția organelor de poliție competente documentele, datele și informațiile solicitate de acestea în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice;

i) personalul de pază nu a fost implicat în fapte repetate de furt din unitățile asigurate cu pază de către societatea specializată de pază și protecție. Reprezintă fapte repetate săvârșirea a cel puțin două infracțiuni de furt cu complicitatea personalului de pază.

Art. 30. -

Societățile specializate de pază și protecție pot presta serviciile licențiate dacă conducătorul societății deține avizul poliției, iar personalul folosit este calificat și atestat profesional pentru activitățile respective.

Art. 31. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Conducătorii societăților specializate de pază și protecție au obligația de a asigura desfășurarea activității societăților specializate de pază și protecție în sediile principale sau secundare, înregistrate la oficiul registrului comerțului și notificate organelor de poliție competente teritorial.

(2) Conducătorul societății specializate de pază și protecție are obligația de a comunica în termen de 15 zile inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, pe raza căruia/căreia aceasta își are sediul social, orice modificare privind schimbarea adresei sediilor principale sau secundare, a datelor de contact sau a altor date legate de organizarea și funcționarea societății.

(3) Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societății are obligația să informeze, în scris, inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București despre activitățile desfășurate, conform modelului publicat pe pagina web a Inspectoratului General al Poliției Române. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia s-au desfășurat activitățile respective.

Art. 32. -

Conducătorii societăților specializate de pază și protecție au obligația de a înființa un registru special, după modelul prevăzut în anexa nr. 2j), în care consemnează în ordine cronologică contractele de prestări de servicii, în termen de 5 zile de la data încheierii acestora.

Art. 33. -

(1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de către personalul de pază, conducătorul societății trebuie să asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.

(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază este coordonată de către un șef de tură pe schimb, care efectuează instruirea și repartizarea în posturi a personalului de pază, preluând atribuțiile unui post de pază în caz de nevoie.

(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pază și protecție printr-o societate specializată, conducătorul societății specializate trebuie să desemneze un șef de obiectiv care să asigure relaționarea permanentă cu beneficiarul serviciilor de pază și să dispună măsuri de eficientizare a serviciului prestat, precum și controlul personalului din subordine.

(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se realizează zilnic, cel puțin o dată pe schimb, de către personalul cu atribuții de control anume desemnat, consemnându-se despre aceasta în registrul de control.

(5) Șeful de tură sau de obiectiv, după caz, execută instruirea agenților de pază cu prevederile consemnelor generale și particulare și răspunde de modul de executare a serviciului de către aceștia.

Art. 34. -

(1) În vederea evidențierii executării serviciului de pază, conducătorul societății specializate de pază și protecție are obligația de a asigura documentele necesare specifice prevăzute în anexa nr. 2, iar șeful de obiectiv, de a verifica completarea corespunzătoare a acestora.

(2) Toate evenimentele produse în obiectivele asigurate de societatea specializată de pază și protecție se înregistrează și se analizează lunar de conducerea societății.

Art. 35. -

(1) Planul de protecție reprezintă documentul operativ, avizat de poliție, în baza căruia se desfășoară activitățile specifice de gardă de corp.

(2) Planul de protecție se întocmește de conducerea societății specializate de pază și protecție cu consultarea beneficiarului și se depune, spre avizare, la inspectoratul de poliție județean sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia are domiciliul sau reședința persoana căreia i se asigură protecție, cu 5 zile înainte de începerea activității contractate.

(3) Prin planul de protecție se stabilesc în principal datele de identificare ale persoanei căreia i se asigură protecția, date privind amenințările posibile și necesitatea protecției, dispozitivul de protecție, limitele traseelor de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care execută activitățile de protecție, consemnul general și particular al personalului gardă de corp, modul de acțiune în diferite situații, legătura și cooperarea cu autoritățile cu atribuții în domeniu.

Art. 36. -

(1) Copia procesului-verbal prin care se constată și se sancționează nerespectarea prevederilor art. 24, 40, art. 411 alin. (2) și art. 42 din Lege se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială se află sediul social al societății specializate de pază și protecție.

(2) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (1) țin evidența sancțiunilor contravenționale care atrag suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societății sancționate de a încheia noi contracte și de a angaja personal și au obligația de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condițiilor de suspendare prevăzute de lege. Modificări (1)

(3) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte și de a angaja personal pentru executarea acestora se dispune prin dispoziție a șefului inspectoratului de poliție județean sau, după caz, a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe raza căruia/căreia persoana juridică își are sediul social, pe baza unui referat motivat în care sunt menționate faptele constatate și prevederile legale încălcate, precum și durata de suspendare propusă, în funcție de gravitatea faptelor comise.

(4) După dispunerea măsurii, aceasta se comunică societății în cauză, Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciului Român de Informații și Inspectoratului Teritorial de Muncă, precizându-se în mod clar durata suspendării, data de la care intervine măsura, precum și obligațiile ce revin conducătorului societății în această perioadă.

(5) Măsura suspendării se publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 37. -

(1) Anularea licenței de funcționare a societății specializate de pază și protecție, în cazurile prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al Serviciului Român de Informații, se dispune de către Inspectoratul General al Poliției Române sau, după caz, de către instanța de judecată.

(2) Inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, sesizat/sesizată de săvârșirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenței, în termen de 15 zile de la sesizare, efectuează cercetări și stabilește împrejurările comiterii faptei.

(3) Actul de constatare a situației care atrage anularea licenței, documentele care au stat la baza constatării, originalul licenței de funcționare și raportul unității de poliție privind propunerea de anulare a licenței se înaintează Inspectoratului General al Poliției Române, care se pronunță în termen de 10 zile de la data sesizării. Referințe în jurisprudență (1)

(4) În cazurile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. c) și d) din Lege, anularea licenței se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare a făptuitorului.

(5) Măsura anulării licenței se comunică societății specializate de pază și protecție în cauză, inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București care a făcut propunerea, Serviciului Român de Informații, precum și oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează societatea, pentru înscrierea mențiunii.

(6) Măsura anulării licenței de funcționare poate fi atacată în justiție, potrivit legii, de către societatea sancționată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești societatea specializată de pază și protecție beneficiază de toate drepturile privind încheierea de contracte de servicii și angajarea de personal.

(7) Măsura anulării licenței de funcționare a societății specializate de pază și protecție se publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 38. -

(1) La cererea conducătorului societății specializate, precum și în situația în care licența nu este reînnoită, Inspectoratul General al Poliției Române actualizează în mod corespunzător informațiile din Registrul național al societăților licențiate.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la inspectoratul de poliție județean, respectiv la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia societatea specializată de pază și protecție își are sediul social sau la Inspectoratul General al Poliției Române, împreună cu originalul licenței.

Art. 39. -

În situația pierderii, distrugerii sau furtului licenței de funcționare, organele de poliție eliberează, la cerere, un duplicat al acesteia.

Art. 40. -

Modelul licenței de funcționare este prevăzut în anexa nr. 4.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Formele de pază
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Dispoziții finale
;
se încarcă...