Dispoziții generale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Paza obiectivelor, bunurilor, și valorilor și protecția persoanelor prin forțe și mijloace civile se realizează cu sprijinul și sub coordonarea, îndrumarea și controlul Inspectoratului General al Poliției Române și al unităților subordonate, care urmăresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.

(2) Paza obiectivelor, bunurilor și valorilor și protecția persoanelor prin forțe și mijloace militare se realizează cu sprijinul și sub coordonarea, îndrumarea și controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și al unităților subordonate, care urmăresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.

(3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplică activităților privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

Art. 2. -

(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unități indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.

(2) Cerințele minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități, sunt prevăzute în anexa nr. 1. Referințe în jurisprudență (2)

(3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică. Referințe în jurisprudență (2)

(4) Până la adoptarea standardului ocupațional pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică, analizele de risc pot fi elaborate de specialiști cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani. Modificări (2)

(5) Analiza de risc la securitate fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităților și a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și să indice măsurile de protecție necesare obiectivului analizat.

Art. 3. -

(1) Pentru unitățile care își desfășoară activitatea printr-o rețea formată din subunități sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării măsurilor de securitate în întreaga rețea revine conducerii unității centrale. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Organizarea în comun a pazei se poate efectua, cu avizul poliției, în situațiile în care unitățile funcționează în același imobil, perimetru sau spațiu alăturat, caz în care obligația asigurării măsurilor de securitate revine conducătorilor unităților care dețin cota de proprietate ori folosință majoritară sau administratorului obiectivului, cu consultarea celorlalți deținători.

(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii și siguranței localurilor publice, hotelurilor, motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor și altor locuri de distracție sau de agrement, administratorii acestora au obligația de a folosi personal de pază calificat și atestat, potrivit legii. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 4. -

(1) Conducătorii unităților care operează cu numerar au obligația implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecției personalului și a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului și descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor. Modificări (1)

(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopții își desfășoară activitatea mai puțin de 3 angajați, conducătorii unităților au obligația executării și folosirii unui ghișeu special amenajat care să asigure protecția la atacuri manuale asupra casierului. Modificări (1)

(3) În situația unităților la care activitatea de procesare, depozitare și transport de valori este externalizată, obligația pentru adoptarea acestor măsuri de securitate revine prestatorului licențiat al acestor servicii.

Art. 5. -

(1) Planul de pază este documentul în baza căruia se organizează paza și se întocmește cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.

(2) În situații excepționale, pentru asigurarea provizorie a protecției unității, pe o perioadă de maximum 7 zile pot fi instituite măsuri de pază care nu necesită întocmirea planului de pază și avizarea acestuia.

(3) Planul de pază se depune la structura de poliție organizată la nivelul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află obiectivul, denumită în continuare unitate de poliție competentă teritorial, cu cel puțin 24 de ore înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestări de servicii ori deciziei conducerii, în cazul pazei proprii.

(4) Actualizarea planului de pază se face numai în situația modificării suprafeței, topografiei obiectivului, a dispozitivului de pază, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte adiționale.

Art. 6. -

În situația în care măsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unității ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizică, prevăd utilizarea numai a mijloacelor mecanofizice și a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare și intervenție, fără a se institui pază cu personal uman, nu se întocmește plan de pază.

Art. 7. - Referințe în jurisprudență (1)

În cazul în care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de pază sau al serviciilor de monitorizare și intervenție, fostul furnizor este obligat, la solicitarea scrisă a beneficiarului, să asigure prestarea serviciilor, contra cost, conform prevederilor contractuale, până ce noul furnizor va realiza instituirea serviciului de pază sau conectarea în întregime a sistemelor tehnice de alarmare ale unității, dar nu mai mult de 30 de zile de la data comunicării deciziei de reziliere a contractului. Referințe în jurisprudență (1)

Art. 8. -

(1) Unitatea de poliție competentă teritorial analizează planul de pază și acordă avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

(2) Avizul de specialitate se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) planul de pază conține toate datele și informațiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Lege;

b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosință asupra obiectivului ce urmează a fi asigurat cu pază;

c) există un contract de prestări de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale și în termen de valabilitate cu o societate specializată de pază și protecție ce deține licență de funcționare valabilă, în cazul în care paza se efectuează prin astfel de societăți;

d) analiza de risc la securitatea fizică a fost efectuată potrivit prezentelor norme metodologice.

(3) În situația existenței unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosință asupra obiectivului se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciară și prezintă documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință. În aceste cazuri, regulile privind accesul în obiectiv se stabilesc de părțile în litigiu, până la soluționarea acestuia. Modificări (1)

(4) Avizul poliției pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite cumulativ condițiile care au stat la baza acordării, caz în care beneficiarul și prestatorul aplică măsurile de restabilire a situației legale.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Planurile de pază a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare și de pescuit, conductelor pentru transportul hidrocarburilor și al produselor petroliere, sistemelor de irigații și a rețelelor telefonice și de transport al energiei electrice se adaptează caracteristicilor funcționale ale acestora. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Planurile de pază destinate unor obiective care depășesc limitele unei unități administrativ-teritoriale se avizează în comun de unitățile de poliție competente teritorial, cererea fiind depusă la unitatea pe raza căreia se află suprafața cea mai mare a obiectivului.

Art. 10. -

(1) Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora sunt cuprinse în anexa nr. 2.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează la prestator și se vizează spre neschimbare de beneficiar, iar după completare prestatorul asigură păstrarea acestora pe o durată de minimum 2 ani. În cazul instituirii pazei proprii, documentele se înregistrează și se păstrează de către unitate.

(3) Controlul modului în care sunt consemnate activitățile desfășurate în documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază revine șefului de obiectiv, în cazul efectuării pazei prin societăți specializate de pază și protecție, sau șefului formațiunii, pentru paza proprie.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Formele de pază
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
Dispoziții finale
;
se încarcă...